Ons Kerkgebou

Hoe kry ek deel aan Christus se middelaarswerk?

Kern gedagte: Hoe kry ek deel aan Christus se middelaarswerk?

Toe Moses in Egipte arriveer was dit deurslaggewend dat die Israeliete hom moes glo dat God aan hom verskyn en hom gestuur het.

Want dié wat sou glo sou gered word uit die hand van Farao en van slawerny – selfs die wat nie Israeliete was nie.

Maar almal wat sou twyfel en nie die pasga geëet en hulle gereed gemaak het vir die trek nie sou vir altyd agterbly.

Nie ver in die woestyn in nie sou die rooisee oop en toegaan om vir altyd ‘n kloof te bring tussen die wat geglo en die wat nie geglo het nie.

Geloof in God se middelaar, Moses, was dus van uiterse belang.

Veel meer is geloof in God se ewige en laaste Middelaar, Jesus, absoluut bepalend en deurslaggewend vir elkeen van ons. Want, wie glo, kry ewig deel aan sy middelaarswerk, maar wie nie in Hom glo nie bly agter en buitekant die redding wat Hy bewerkstellig het.

Wat is geloof eintlik?

1.   Dit is allereers kennis

Geloof hang nie soos baie dink in die lug nie, maar is gegrond op feite. Hebreërs 11:1 sê dit is “om seker te wees …”.

Die Israeliete kon Moses glo, want hulle het God se wondermag tydens die tien plae gesien en ervaar! Aanvanklik was hulle uiters wantrouïg.

Hulle sou Moses nooit gevolg het net op grond van dit wat hy sê (of beweer) nie. Nee, hulle het hom gevolg op grond van die magtige dade van God.

Dit het hulle oortuig dat God Moses gestuur het. Hebreërs 11:1 vervolg: geloof is
“om oortuig te wees van die dinge (soos God) wat ons nie kan sien nie.”

Dus: deur die dade van God kon Israel glo in die bestaan en teenwoordigheid van God.

Net so hang ons geloof ook nie in die lug nie. Dit is nie soos om in “aliens” of spoke te glo nie, want daarvoor is daar geen grond nie. Maar om in Christus Jesus te glo, is gegrond op die betroubare Woord en die menige dade van God in die geskiedenis – asook op die wonderbaarlike skepping wat net van ‘n lewende en alwyse Wese kon kom.

Geloof is ‘n “gewisse kennis” sê die Kategismus waardeur ons dit wat God geopenbaar het in die Bybel as absoluut waar kan beskou. Dit berus nie op menslike mitologie, verdigsels, filosofië of fantasië nie, maar op betroubare getuienis.

Wat is die betroubare getuienis?
Waaroor gaan dit eintlik in die Bybel?
Wat moet ons dus eintlik glo?

Die antwoord van die Kategismus is nogal interressant. Dit fokus nie op die hele Skrif nie, maar op die “kern” van die Skrif.

Antwoord 22 lees:
“Alles wat ons in die evangelie beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer.”

In die tyd waarin ons leef word nie net deur die man op straat baie vrae gestel nie, soos:
geld alles in die Bybel nog vandag?;
dra alles in die Skrif ewe veel gesag?; en
mag ons wraakpsalms sing?,
maar daar kom ook pragtige nuwe perspektiewe wat die vrae bevredigend beantwoord.

2.   Dit is vertroue

Vra iemand of hy / sy in die wêreld tans glo en die antwoord sal waarskynlik op grond van feite positief wees. Ja, dinge is redelik onder beheer. Maar vra wat hy / sy vyftig jaar van nou af verwag en baie sal negatief reageer. Die vertroue is eenvoudig nie daar nie.

Geloof se toets kom dus by dit wat in die toekoms lê. Dit waarop ons “hoop” en wat ons “nie kan sien nie” sê Hebreërs 11:1.

Daarom was die geloofstoets vir die Israeliete nie soseer of hulle Moses in Egipte geglo het nie, maar of hulle hom die opbekende in sou volg.
*   Sou hulle werklik teen farao se wil in uittrek en die woestyn aandurf?
*   Sou hulle werklik glo dat daar ‘n beloofde land op hulle wag?
*   Sou hulle glo dat God altyd by hulle sal bly?

Net so is die geloofstoets vir elke Christen nie net of hy / sy aan dit glo wat vasstaan nie (bv dat Jesus gekruisig was), maar ook aan dit wat vertroue vra, naamlik: om te glo aan Jesus se wederkoms en die herskepping van alle dinge.

3.   Dit gaan ook oor in dade

Die Kategismus volstaan met kennis en vertroue, maar in Hebreërs 11 loop die geloof finaal uit op dade. Dit is die eintlike toets van die diepte van ons geloof.

Iemand kan byvoorbeeld sê dat hy glo aan die huidige regering van Suid-Afrika, want hy kry kontrakte en geniet baie voordele weens die feit dat wêreldmarke of –sport oopgegaan het. Tog bid die persoon nooit vir die regering nie en verkul die regering met soveel belasting as moontlik. Die persoon glo en ondersteun selfs die regering met die mond, maar dit gaan nooit oor in dade nie. Dit is dus ‘n valse geloof en onegte ondersteuning.

In Hebreërs 11 toon die skrywer in die lewe van die volgende Bybelfigure aan waarom hy sê dat hulle geloofshelde was:

  • Henog was ‘n geloofsheld omdat hy “geleef het soos God  wou”. Hy het gedurig God gesoek en tot Hom genader. Sy lewe was dus gevul met geloofsdade.
  • Noag se geloof het uitgekom in sy “eerbiedige gehoorsaamheid”. Hy het die ark in opdrag gebou. Dit is dade.
  • Abram het “gehoor gegee” en weggetrek toe God dit van  hom vra.

Kan ek weet of my geloof waar en eg is – en van die Gees kom?

Die antwoord van die kategismus is eenvoudig: Glo in dit waarop dit eintlik neerkom in die Skrif, naamlik in dit wat alle kerke alle eeue in die Twaalf Artikels bely. Korter en kragtiger kan dit moeilik gesê word. As u dit egter korter wil hê, kyk na Rom 10: 8 – 9 …die boodskap van die geloof wat ons verkondig is:
“As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.”

Ja, jy kan dus weet of jou geloof eg en waar is – en dat dit van die Gees kom. Want niemand kan dit bely sonder die werking van die Gees nie.

Dit is die Gees wat daarvoor sorg dat ons seker is oor die dinge wat ons hoop en dat ons oortuig is van die dinge wat ons nie sien nie.

Dit is ‘n saligmakende geloof wat ons uit louter genade geskenk word, maar wat van ons intense meelewing, gehoorsaamheid, opoffering en oorgawe eis.

Soos die geloofshelde sal ons eers rustigheid kry as ons dade ons geloof bevestig.

Amen