Ons Kerkgebou

Is rykdom goed of sleg? – Die stam van Aser

Is rykdom goed of sleg? – Die stam van Aser

Wat lees ons van die stam van Aser?

In kort die volgende: Aser was ‘n seun van Jakob gebore uit Silpa die slavin van Lea.

1.   Die stam van Aser het hul grondgebied in die noorde aan die see ontvang tot teen die internasionale hawestad Tirus.

2.   Ons lees ook dat Aser nie die heidene verdryf het nie, maar tussen hulle gaan woon het.

3.   Uit die monde van Jakob en Moses word geprofeteer dat hierdie stam die rykste in Israel sou word. Vader Jakob het gesê:
“Aser eet ryk kos, hy eet koningskos.”

Moses was hieroor duideliker:
“Aser is meer geseënd as die ander seuns, … hy sal sy voete met olie was. Jou sluitbalke is van yster en brons …”

Uit hierdie verse is dit duidelik dat die Aseriete welvarend was. Dat hulle materieel veel beter daaraan toe was as die ander stamme van Israel.

4.   Die rykdom het Aser in ‘n bevoorregte posisie geplaas, want rykdom gaan met mag en status gepaard. Daarom profeteer Moses
” … Aser is die gunsteling onder sy broers …”.

Aser was gewild onder die broers, want hy het die buitelandse- en handelskonneksies gehad. En daarby, Aser het geweet hoe om sake te doen; waarop gefokus moes word en wanneer om die regte skuiwe te maak.

Nou ons vraag:
Is dit goed of sleg om ryk en welvarend te wees?

Uit die geskiedenis van Aser en wat van hom geword het moet ons aflei dat dit sleg is. Ons verwys na twee gedeeltes uit die Ou Testament:

1.   In Rigters lees ons van die deurslaggewende oorlog teen koning Jabin van Kannaän. Die stam van Aser het egter rustig by die see bly sit.

Die oorlog van God se volk was nie hulle oorlog nie. Al wat vir hulle saak gemaak het, was die goeie betrekkings wat met hul handelsvenote gehandhaaf moes word.

Stoflike rykdom het in daardie dae baie meer punte getel as geestelike rykdom. Aser was besig om ‘n nuwe god te aanbid – die god Mammon, die god van materialisme.

2.   Tydens die wegvoering van die Tienstammeryk na Assirië sou Aser ook saamgeneem word. Hulle sou later bekend word as die Verlore Tien stamme. Verskriklik om dié woord “verlore” te hoor. Daar is seker met die oog op die ewigheid niks ergers as dit nie: verlore!

Ja, rykdom het sy gevare en dit kan sleg vir ‘n stam of land of familie wees om te ryk en te welvarend te wees. Dink ook maar net aan die ryk jongman en Jesus se waarskuwing:
“Dit is makliker vir ‘n kameel om deur deur die oog van ‘n naald te kom as vir ‘n ryke om in die koninkryk van God te kom.”

In 1 Tim 6: 9 is geskrywe:
“Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van begeertes … Geldgierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal …”

Rykdom kan ook goed wees

Jesus het net gewaarsku, maar Hy het geensins bedoel dat geen ryke salig kan word nie. Daarom is dit so belangrik om nie met een teks op loop te sit nie, maar Skrif met Skrif te vergelyk. So lees ons dan ook die volgende in die Bybel:

*   In Jesaja 53 (OV) is al voorspel dat Jesus by ‘n ryke in die dood sal wees. Die rykman, Josef van Arimatea sou Jesus begrawe. Josef kon dit doen weens die mag, status en konneksies wat hy gehad het. God, die Vader, sorg daarvoor dat die liggaam sy Seun deur ‘n ryke versorg sou word.

*   Dink ook maar net aan die rykdom van die volgende geloofshelde en vromes:
Abram, Isak en Jakob asook aan Job, Josef van Arimatea, Saggeus en die gelykenis van Lukas 16 waarin die ryk man sinspeel op God (kyk veral na verse 1 en 13).

Stoflike rykdom kan dus goed of sleg wees. Stoflike rykdom bepaal nie jou ewige tuiste nie.

Maar dit is deurslaggewend om wat eerste kom, eerste te stel. Van Jesus lees ons in 2 Kor 8: 9
“Hoewel Jesus ryk was het Hy ter wille van julle arm geword sodat julle deur sy armoede ryk kan word.”

Die Koning van die heelal het neergedaal na ‘n krip en armoedige menslike bestaan. Die belangrikste vir Hom was nie om op ‘n glorieryke troon te sit nie, maar om verlore mense te kom red – om te kom dien. Daarby: nie om mense op aarde stoflik ryk te maak nie, maar geestelik!

Geestelike rykdom kom eerste, want dit stel jou in staat om die stoflike korrek te hanteer.

Baie mense wat kits miljoenêrs word – en daar is baie van hulle (erfgename, sportmanne, akteurs, kontrakwerkers) – kan nie die skielike rykdom reg en na God se wil bestuur nie. Hulle maak soos die verlore seun waarvan ons in die Bybel lees. Die meeste begin om uitspattig te leef en alles vir hulself te hou. Hulle sluit hulle ore vir die stemmetjie wat sê:
“Die geld is nie net vir jou nie – en dit is nie bedoel om uit te mors nie. Volg Jesus na. Vra wat sou Jesus met soveel geld gedoen het?

Jesus het ons die regte prioriteite geleer – om wat eerste kom eerste te stel. Daarom kon Hy ook predik:
“Soek eers die koninkryk van God … en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”

Verrassing uit die geskiedenis van Aser

Die prediking van Jesus was nie iets nuuts nie. Die saak van regte priorteite word nie eers in die Nuwe Testament geleer nie. Die verlossing van die mag wat Mammon op ons het, geskied aan die kruis, maar daardie krag van die kruis is tydloos: dit manifesteer homself ook in die ou bedeling. En dan nie net by enkelinge soos Job en Abram nie, maar op groot skaal soos ook onder die stam van Aser. So lees ons die volgende van Aser:

*   Dat 40,000 van hulle weerbare manne opgetrek het na Hebron (ver in die suide) om toe te sien dat Dawid koning word.

*   Dat toe die burgers van Efraim, Mannassa en Sebulon (drie van die stamme van Israel) die hardlopers (tydens die hervorming van Hiskia) uitgelag het oor hulle oproep om na die paasfees in Jerusalem op te gaan, daar tog uit Aser ‘n aantal was wat berouvol was en opgetrek het vir die heilige sakrament. Hulle moes deur die gebiede trek van die stamme wat die oproep geminag het!

*   Die Verlore Tien stamme was toe nie almal verlore nie, want ons lees in Lukas 2: 36 van die gelowige profetes (84 jaar) wat nooit van die tempel weggebly het nie. Sy het die baba Jesus by die tempel gesien, God gedank en met almal gepraat oor die komende verlossing deur die Kindjie. Sy was van die stam van Aser!

Samevattend

*   Aser was die rykste stam. Sy rykdom het baie laat struikel, maar het ander tot dankbaarheid geïnspireer. Verder: in die Skrif kom geestelike rykdom eerste – aardse rykdom is totaal ondergeskik aan die geestelike.

*   Ons moet God vertrou dat Hy ons liewer geestelik as stoflik ryk wil maak en dat Hy weet wie onder ons die aardse rykdom na sy wil reg sal hanteer. Ons moet ook glo dat God ons, deur sy Seun, van Mammon verlos het.

*   Ons moet nou gaan leef as verlostes. Die stoflike dinge is net daar om die geestelike te dien! Ons strewe moet nie wees om twv onsself ryk te word nie, maar om deur rykdom sy koninkryk te dien.

Daarom is geld ook belangrik sodat die Evangelie versprei en die armes gehelp kan word.

Amen