Ons Kerkgebou

Die ware kerk is ‘n heilige kerk

Inleiding:

Wat is belangrik in die ware kerk? Ons het nou reeds gesien dat liefde, lewe en die Woord baie belangrik is. Vanoggend kyk ons na heiligheid. Terwyl heiligheid ‘n baie sterk woord in die Bybel is wat ‘n baie goeie betekenis het en baie voorkom, is heiligheid nie vir ons ‘n woord wat ons baie gebruik nie. Wanneer ons wel praat oor heiligheid is dit in ‘n slegte sin. As iemand ons teregwys, sal ons maklik sê die persoon moet hom of haar nie so heilig hou nie. Ons gebruik wel die woord skynheilig, wat iets sleg is, en dan baie meer as “heilig”. So ons gebruik die woord heilig eintlik heeltemal verkeerd. Dit sal ons moet verander. Om heilig te wees is een van die dinge wat baie belangrik in die kerk is.

1. Die kerk van Christus is geheilig

Jesus Christus is self die heilige God

Jesus Christus maak Homself in die brief aan Tiatira bekend as die Seun van God wat oë het soos ‘n vuurvlam en sy voete so blink soos koper.

Die Naam “Seun van God” beteken dat Jesus Christus self God is. In die manier hoe mense praat en skryf oor Jesus Christus lyk dit asof selfs gelowiges nie regtig besef dat Christus self die lewende God is nie. Hy het alle mag in die hemel en op die aarde (Mat 28: 18). Hy is die Eerste, dit beteken die Regeerder van die heelal (Kol 1: 18). Vuur wys in die Nuwe Testament op heiligheid. Ons sien dit in die vuurvlamme wat op elkeen gekom het met die uitstorting van die Heilige Gees (Hand 2:3). Hierdie bekendstelling beteken dus dat Jesus Christus self heilige God is. Die blink geelkoper wys op die almagtige koningskap van Christus.

Sy kerk het uit Hom ontstaan

Die kerk van Christus het uit Hom ontstaan. Dit het gebeur aan die kruis op Golgota. Daar waar Jesus Christus met sy liggaam en bloed die straf en oordeel op sonde gedra het, daar het die kerk van die Nuwe Testament ontstaan. Toe Jesus self met sy liggaam en bloed, met sy lewe die sonde voor God weggeneem het, toe het die Nuwe Testamentiese kerk begin.

Sy kerk is innig aan Christus verbind

Christus se kerk is dus op die innigste manier aan Hom gebind. Jesus Christus is die Verlosser van sy kerk. Hy is die Eienaar van sy kerk. Hy is die hoof van sy kerk en sy kerk is sy liggaam. Die kerk is almal wat deur die Heilige Gees ware geloof in Christus het en deur hierdie geloof een met Christus is.

Die kerk is daarom ook heilig

Omdat die Heilige Gees van Christus in sy kerk leef en die kerk innig aan Christus gebind is, een met Hom is, is die kerk ook heilig.

Wat beteken heilig?

Heilig beteken afgesonder van die wêreld om vir God te leef. Die kerk is die gelowiges wat afgesonder is van die wêreld om vir God te leef. Hier is ons by die rede van ons bestaan hier in Akasia.

2. Die heiligheid verbreek

Die heiligheid van die kerk in gedrang

Die heiligheid van Christus se kerk kan in gedrang kom. Dit gebeur wanneer die wêreld se onheiligheid in die kerk ingedra en aanvaar word. Dit het met die gemeente van Christus in Tiatira gebeur.

Tiatira het die onheiligheid verdra

Christus se gemeente in tiatira het onheiligheid verdra. Aan die eenkant het dit geestelik goed in die gemeente gegaan. Daar was liefde in die gemeente. Die lidmate het mekaar gedien. Daar was geloof in die gemeente. En die gemeente het onder druk aangehou om ware kerk te wees.

Maar, terselfdertyd het die gemeente die onheiligheid van die wêreld verdra. Christus beskryf dit in sy brief na die gemeente so: Jy laat Isébel toe om gelowiges te verlei. Isébel was nie werklik in die gemeente nie. Daar was ‘n vrou met baie invoed wat beweer het sy was ‘n profetes en sy het volgens haar ander openbaringe ontvang as die normale preke in die gemeente. Sy het gesê dat lidmate van die kerk deel van die wêreld moet wees en nie so anders moet leef nie. In vandag sou ons sê, woon maar saam sonder om te trou, kyk en lees maar pornografiese goed, gaan maar na nagklubs waar baie gedrink word en dwelms gebruik word en onsedelik geleef word, laat geld en goed vir jou belangrik wees. Moenie altyd die Bybel wil inbring nie. Die naam Isébel is dus ‘n beeld wat gebruik word na aanleiding van die goddelose en onsedelike Isébel van wie ons in die Ou Testament lees. Die naam is dus eintlik ‘n beeld wat gebruik word om wêreldsheid te beskryf. Die gemeente het mense wat ontrou aan God is en wérelds leef in die gemeente verdra.

Die wêreld se sterk invloed op die kerk

Hierdie dinge gebeur omdat die wêreld ‘n baie sterk invloed op die kerk uitoefen. Die ware kerk is die heilige kerk van Christus. Die kerk kan nie anders as om dit altyd te onthou nie. Die ware kerk kan ook nie anders as om weerstand te bied teen die invloed van die wéreld nie.

Hierdie weerstand teen die wêreld se onheiligheid moet ons ook in die Gereformeerde kerk Akasia bied. In die eredienste, die vergaderings, die kommissies se werk, die funksies wat ons reë en in ons algemene optrede teenoor mekaar, moet ons gedurig daarop bedag wees dat ons nie wêrelds se onheiligheid in die gemeente indra nie. Ons is in ons huise ook gelowiges, daarom mag ons ook nie onheiligheid in ons huise toelaat nie. Ons moet ook daarop bedag wees dat ons dit nie verdra nie.

Christus veroordeel onheiligheid

Ons moet baie goed weet dat Christus enige vorm van onheiligheid veroordeel. Hy het die gemeente van Tiatira gewaarsku dat Hy hulle sal besoek indien hulle aan hou met hierdie sondige verdraagsaamheid teenoor die wêreld. Siekte en lyding en die dood is die oordeel wat Christus oor die gemeente sou bring, indien die onheiligheid nie gelos word en uit die gemeente verdryf word nie.

3. Die heiligheid herstel

Die kerk se heiligheid kan herstel word

Nadat Christus die gemeente in Tiatira ernstig gewaarsku het, het Hy ook vir hulle ‘n boodskap van genade gehad. Die kerk se heiligheid kan herstel word, indien die kerk sy heiligheid prysgegee het.

Bekering is nodig

Christus het vir die gelowiges in Tiatira geleer hoe die heiligheid van die kerk herstel kan word. Ons kan ook daaruit leer. Heiligheid word hertsel deur bekering. Dit is nie net heidene en ongelowiges wat tot bekering moet kom nie. Nee, dit is baie belangrik dat gelowiges in ‘n gemeente ook tot bekering moet kom. Dan moet daar goed verstaan word dat bekering nie net ‘n eenmalige gebeurtenis is nie. Nee, die lewe in ‘n ware kerk moet ‘n lewe van bekering wees.

Wie deur bekering geleef het, sal saam met Christus regeer

Die kerk wie se heiligheid deur bekering herstel is, ontvang van die Seun van God die wonderlikste beloftes:

  • Die ware kerk wat deur bekering heilig geleef het, sal aan die einde met Christus se wederkoms mag ontvang om oor die nuwe hemel en die nuwe aarde regeer.
  • Die gemeente sal die môrester ontvang. Christus is die môrester (Op 22: 16). Die gemeente sal Christus ontvang, sy mag en sy heerlikheid om ewig saam met Hom in heiliheid en mag te regeer.

Die ware kerk van Christus is ‘n heilige kerk. Leef dan deur die Heilige Gees heilig.

Amen.