Ons Kerkgebou

God gebruik mense soos Juda om sy doel te bereik

By die geboorte van Ruben het Lea gesê:
“Die Here het my smart raakgesien. Nou sal my man my liefhê.”

By die geboorte van die tweede (Simeon):
“Die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. Daarom het Hy my dié seun gegee.”

By die geboorte van die derde (Levi):
“Nou sal my man aan my gebind wees, want ek het nou al drie seuns vir hom gegee.”

Hoor u? Alles draai om Lea – al sleep sy die Naam van die Here daarby in! Haar smart, haar verwerpte liefde, haar vernedering, haar worsteling oorheers haar lewe so dat sy nooit suiwer by God kan uitkom nie!

Juda

By die geboorte van Juda hoor jy meteens ‘n ander Lea – sy prys die Here! Sy gee die kind ook ‘n naam wat van “prys” afgelei is. Haar hart was sekerlik vol van vreugde in haar God.

Het Lea uiteindelik rus gevind en vrede gemaak met haar situasie? Is haar lofprysing hierdie keer eg en suiwer tot haar God gerig – of is daar steeds versluierde motiewe?

Hoor jy in ‘n kerk al die lofpsalms wat die gemeente hartlik sing, dan dink jy dit kan nie anders as opreg bedoel wees nie. Hulle is hier vanoggend vir God en sing alleen maar tot sy eer!
*    Werklik?
*    Is daar geen bymotiewe nie?
*    Is hulle almal een honderd persent op God gefokus?

Verseker nie! Daarvoor is ons te van nature tot die eie ek geneig! Gereformeerd beteken om altyd in my Godsontmoeting reg te begin, naamlik in selfondersoek! Voor jy nie die vuilheid in jou hart en gedagtes raaksien en dit bely nie, sal jy nooit op God gefokus kan wees nie. Die Gees kan nooit in jou hart kom woon wat vol is van jouself nie – en wat daarby onrein is nie.

Die Heilige Gees is soos helder skoon water. Maar dit kan nie in ‘n bad getap word wat reeds vol is van die vuilste water nie.

Wat moet eers gebeur?

Wel die prop moet uitgetrek word! Jy moet eers leeg van jouself word – “salig is die wat arm van gees is …”. Jy word eers ryk van die Gees as jy arm van jouself word.

Lea se Motiewe

Dit staan nie hier woordeliks wat Lea se motiewe was nie, maar kan maklik afgelei word deur die volgende hoofstuk te lees. In Gen 30 lees ons hoe Lea vir Ragel bevlieg met:
“Is jy nie daarmee tevrede dat jy my man gevat het nie? Wil jy nou ook nog die liefdesappels vat wat my seun gebring het?”

Dit is duidelik: Lea is nog baie ver van om in haar siel rus te vind.

Hierdie versie bring haar lofprysing onder verdenking.
*   Het sy God geprys omdat hy God is of omdat sy nou vir Jakob ‘n vierde seun kon baar?
*   Sy het sekerlik gejubel by die seun se geboorte, maar was dit oor God of haar triomf oor Ragel?

Maar kom ons sê dit was eg. Dan het dit nie lank eg gebly nie!

Sy laat ons dink aan ‘n man wat uit kontrakte geraak het en skielik weer vir ‘n paar weke by die kerk opdaag en uit volle bors saam lofliedere sing. Sy mede gelowiges is verheug dat die man weer behoefte het aan sy God. Dan kry hy ‘n groot kontrak wat hom 6 maande sal besig hou – en hy raak spoedig daarna weer weg.

Tipies mens: as die buit (kontrak, kind) eers in is, word God gou vergeet. Hoe eg was dié man se kerkbesoek en lofprysing?

*   Hoe eg is u kerkbesoek vanoggend?

*   Is u suiwer hier gefokus op u God?
– of sit u heeltyd en dink aan iets anders?
*   Waarom is u vanoggend hier?
*   Wat is u motiewe?

O, God wees my ‘n arme sondaar genadig. Arme ek, wanneer gaan ek gereed wees om my plek langs die engele in te neem?

Vader Jakob oor Juda – Juda die uitverkorene

Wat lei u af uit die woorde van Vader Jakob wanneer hy profeteer:
“Juda, jou broers sal voor jou buig … jy sal vyande onderwerp … jy is soos ‘n leeu wat deur niemand opgejaag word nie … jy sal altyd heers (todat Silo kom)… hy maak sy rydier aan die beste wingerdstok vas … sy klere is rooi soos wyn …”

Wat kan ons anders aflei as dat Juda die koning en uitverkorene onder die broers is.

Hy het dit! Hy sal instaat wees om sterk op te tree en om sy vyande te onderwerp. Hy sal die vermoë hê om ryk en magtig te word, want sy klere is rooi en hy maak sy rydier aan ‘n wingerd vas – so ‘n oorvloed van druiwe sal hy hê.

Op die oog af staan dit daar, maar is dit die bedoeling van die teks?

Moses oor Juda – Juda die swakeling

Vergelyk ons teks met teks dan skep Moses heeltemal ‘n ander prentjie. Deur die Gees sien Moses nie Juda as sterk en met besondere vermoëns nie. Die teendeel: as Moses aan Juda dink begin hy om te bid:
“Here …bring hom na sy volk toe; maak hom sterk, wees vir hom ‘n hulp teen sy teenstanders”.

Moses laat ons ‘n swak en wankelrige Juda sien! Juda gaan nie self na sy volk nie, maar moet na hulle gebring word! Sy vyande word nie onderwerp nie (soos by Jakob), maar hulle is te sterk vir hom – Juda het hulp nodig!
Kyk ons vanuit Moses na die woorde van Jakob, sien ons ‘n ander prentjie, naamlik:
*   Die troon is vakant.
*   Die eerste drie broers het misluk.
*   Die troon staan nou oop vir die vierde seun van Lea!

Gaan Juda die uitdaging aanvaar?

Wie van ons sal nie graag die koning wil wees nie? Weet u hoekom? Wel ons sien voor ons ‘n pragtige paleis, wagte, oorvloed goud, heerlike kos en baie mag! Om in so ‘n geval op die troon te gaan sit, verg geen oorreding nie. Alles is reeds in plek: die stede klaar gebou; verbindingsweë aangelê, verdrae met buurlande gesluit, kabinet en staatsdepartemente in plek, belastings stroom van oral in, ‘n enorme weermag staan gereed.

Maar stel u ‘n land voor sonder stede, staatsdepartemente, belastings, verdrae, verbindingsweë, howe, strukture. Ja, selfs sonder eenheid. Jou volk is erg verdeeld en woon in stamme!

Sê nou aan almal: Daar staan ‘n leë troon (‘n wankelrige stoel) – wil iemand nie daarop gaan sit nie asseblief!

Luister nou na Jakob: Juda dit is jy! Jy is bestem vir die stoeltjie. Gaan sit nou daarop – aanvaar die uitdaging! Dink vorentoe, Juda. Jou broers sal een of ander tyd voor jou buig en jy sal volop wingerde hê – en jou vyande kan aandurf.

Juda wankelrig op die troon

Dit sou baie lank duur voor Juda daardie troontjie sou bestyg – eers in Dawid se tyd. Verstaan u nou waarom Moses vir Juda gebid het:
“Here, maak Juda tog sterk – bring hom na sy volk toe”.

En al sou Juda uiteindelik die troon bestyg, sou dit altyd uiters wankelrig gaan – selfs in Dawid se tyd.

Spoedig daarna sou Israel skeur (na Salomo) en sou die stamme in ballingskap gaan.

Selfs die beste van Jakob se seuns was ‘n totale mislukking.

Israel kon nooit opgebou word of geestelik sterk staan nie. Die geskiedenis van Israel is ‘n droewige verhaal.

Silo

Daarom bou reeds Jakob sy hoop op Silo:
“… jy sal heers totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp”.

Wat of wie is Silo? Dit is nie een van Jakob se seuns nie? Dit was die plek waar (tydens intog) die land tussen die twaalf stamme finaal verdeel was.

Gedurende die Rigtertyd was Silo die politieke en geestelike sentrum.

Die woord kom 41 keer in die Ou Testament voor. Die eerste keer in ons teks,

maar nie as pleknaam nie – wel as persoonsnaam. Die tweede (die heilige plek) is dan waarskynlik na die eerste (die heilige persoon) vernoem.

Hierdie heilige Persoon kan net heenwys na wat die engel aan Maria gesê het:

“Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie”.

Jesus die Koning

Jesus het uit sy groot liefde geen oomblik gehuiwer om die leë troon op aarde (met niks daarom heen) op te neem nie. Toe Hy na dié wêreld gekom het was daar geestelik niks om op staat te maak nie. Daar was net sonde en baie vyande.

Maar Hy het uit niks ‘n enorme koninkryk vir God gebou wat by die dag uitbrei en nuwe siele byvoeg. Die uitverkorenes moet oor die jare nou al biljoene tel! Maar God se doel is dalk triljoene!

In die proses gebruik God mense – soos ek, jy en Juda
Juda was nie bestem om te preek nie, maar te lei.

En as daar een ding is wat die kerk nodig het is dit leiers. Manne, vroue en kinders wat op leë troontjies gaan sit.

Amen