Ons Kerkgebou

God se rol vir die huisgesin in sy kerk

God begin nie met volke nie, maar sekere persone wat Hy uitverkies het, soos:

*   Noag,
*   Abram,
*   Dawid,
*   Jesaja,
*   Jeremia, en
*   die apostels.

God werk egter nie net met hulle nie, maar ook met hul nageslagte, byvoorbeeld:

*   Noag moes met sy hele gesin die ark ingaan.

*   God se verbond met Abram sluit ook sy nageslag in.

*   Dawid se nageslag sal altyd op die troon sit.

*   Lidia en die tronkbewaarder kom tot geloof, maar beide se hele huise word saam met hulle gedoop.

Die verbondslyn loop dus deur families. (Dink aan al die geslagregisters)

Helaas was daar baie wat die verbond verag het, soos:
*   Esau,
*   Saul,
*   Eli se seuns, en
*   die wat afgode aanbid het.

Hulle is deur die loop van die eeue uitgesnoei – en so het telkens net die kern oorgebly.

In die Nuwe Testament is daar gelowiges uit alle nasies, stamme, volke en tale, maar dit is duidelik net die kern van elke volk.

Ons eerste stelling uit die Skrif is:

God begin by familiehoofde (Noag, Abram, Lidia) en sluit net die nageslag in wat aan die verbond van God getrou bly. Die afvalliges word vir ewig uitgesnoei.

Keuse uitoefen
In die lewe word ons daagliks voor keuses gestel. Meestal klein besluitjies wat ons moet neem wat niks aan ons lewenswyse of denke gaan verander nie. Selfs groter besluite (soos uitneem van ‘n polis, kar koop, nuwe betrekking aanvaar) sal my lewenspatroon nie verander nie. Die keuses waarvoor God ons stel is ingrypend van aard. Dit sien ons onder andere in Jos. 24 toe God deur Josua die volk voor die keuse stel:

“Kies vandag wie wil julle dien.”

Die volk was seker stom geslaan. Waarvoor die vraag?

In die woestyn was hulle daagliks om die tabernakel geskaar. Hulle ken net één God. Hulle sal die Here dien.

Maar Josua bly druk toepas. Julle voorvaders was ontrou aan God.

En van julle het reeds afgode ingevoer en is nie volkome aan julle God toegwy nie. Dit kan nie so aangaan nie. Vandag sal opnuut besin moet word oor wie elkeen wil dien.

Josua neem hierna die voortou deur sy keuse uit te oefen. Hy doen dit voor almal en maak dit openhartig bekend: “Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Let besonderlik daarop dat hy, as hoof van sy huis, die besluit namens sy familie neem. So wil God dit.

In Handelinge16: 11-15 moes Lidia (sy was waarskynlik ‘n enkel ouer) ook die besluit vir haar huis geneem het,

want ons lees dat net sy by die bidplek was en tot geloof gekom het,

maar tog is haar huisgesin ook saam met haar gedoop.

Ons tweede stelling uit die Skrif is:

Daar kom ‘n dag dat God ‘n ingrypende keuse aan ons opdring en die hoof van die huis moet die keuse maak.

Ouers neem jul kinders saam
Ons kan seker wees dat Josua se hele huis dié dag daar by Sigem daar was – hoe anders? Hy het die wet goed geken en geweet dat God opdrag gegee het dat kinders altyd by moes wees by die bring van offers en feeste.

Volgens Eks 12:3 en Lev 23:17 vier niemand die Pasga of Pinksterfees sonder sy kind nie!
Hoe verantwoord ons vandag die afwesigheid van ons kinders by die kerk wanneer dit nagmaal is? Waarom laat ons hulle tuis bly? Miskien het dit tyd geword om weer te besin oor die deelname van kinders aan die sakramente.

Ons derde stelling is:

Ouers vat jou kind altyd saam as jy na die huis van die Here toe gaan – ook met nagmaal.

Nou die kinders

Die Here verwag van julle in kort om aan julle ouers gehoorsaam te wees

en om hulle keuse te eerbiedig (vyfde gebod). Die Hebreeuse woord “eer” (cabeet) beteken oorspronklik om iets “swaar te maak”.

As ‘n ander man aggressief teenoor jou pa raak en jy gaan langs jou pa staan, dan eer voeg jy gewig toe aan jou pa se kant – dan eer jy jou pa.

Hardloop jy weg, onteer jy hom. Netso met geestelik sake. Jou pa / ma mag ‘n stryd hê om die huis by kerk of huisgodsdiens te kry. Opponeer jy jou ouers se pogings, onteer jy hulle en is jy ook ongehoorsaam aan God.

Dit is baie maklik vir ‘n kind om sy ouers se swakhede en skuldgevoelens uit te buit. Die Bybel leer egter dat ons geduld met hulle gebreke moet hê en hulle gesag, as komende van God, moet aanvaar.

Ons vierde stelling is:

Kinders julle moet ouers se keuse, deur die Gees gemaak, eerbiedig (5-de gebod).

Laat nie die vlees, maar die Gees julle lewe oorheers.

Versterking van die hoofgedagte

En toe laat Josua ‘n groot klip regop plaas onder ‘n groot boom. Die klip was sekerlik ‘n baie besonderse klip – en dit het waarskynlik ook nie sommer daar naby gelê nie. Ons kan ons maar gerus voorstel dat baie mans nodig was om die klip op sy plek te kry.

Josua doen hier wat ons oral in die Skrif lees.
(a)  Hy kry eers hulle koppe reg,
(b)  dan hulle harte, en
(c)  eindelik laat hy hulle tot aksie (tot die daad) oorgaan.

Presies dit moet ook in ons huise gebeur! Miskien kan ons ook iets konkreets (soos Josua) in die voorportaal plaas om ons altyd te herinner aan God se verbond met ons en ons verbintenis aan Hom.

Amen