Ons Kerkgebou

God se verbintenis eis van ons respons (bekering)

Onthou jy nog wat God alles vir jou gedoen het?

In Esegiël 16 laat God sy volk terugkyk na wat hulle eens was en wat God alles vir hulle gedoen het. Om die prentjie goed te kan sien, laat God Esegiël ‘n beeld gebruik wat aan ‘n mens ruk en in kort so lyk:

“Jou pa was ‘n Amoriet en jou ma ‘n Hetiet. By geboorte is jou naelstring nie afgesny nie. Jy is nie gebad of gesout of in doeke toegedraai nie. Jy is met afsku behandel en in die veld weggegooi. Toe het die Here verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Toe het Hy hom aan jou verbind. Sy verbintenis het beteken dat Hy gesorg het dat jy leef en soos ‘n veldplant groei.

Jy het ‘n pragtige meisie geword, maar was naak soos Eva. Die Here het jou bloed afgewas en jou geklee in ‘n veelkleurige rok van die kosbaarste linne. Hy het jou getooi met juwele, goud en silwer – halsnoere en armbande en ringe. Hy het jou gevoed met die heerlikste en beste kos. Hy het jou reggemaak om ‘n koningin te word.”

God verbind hom met ‘n eed en ‘n verbond
Die onbeskryflike liefde van God blyk nie net uit die optel en versorging van die kind nie, maar veral dat God hom aan die meisie verbind. Haar as’t ware as sy vrou neem – ‘n beeld wat dikwels in die Bybel gebruik word om die besondere liefde van God vir sy volk uit te beeld.

Hierdie verbintenis van God geskied deur ‘n eed.

Nagenoeg ‘n duisend jaar tevore het God reeds die eed geneem. Dit word vir ons verhaal in Genesis 15 waar beskryf word hoe God ‘n verbond met Abram gesluit het. God het homself daardie dag tot die dood toe verbind deur tussen die oopgekloofde diere deur te gaan in die vorm van ‘n rokende oond en ‘n brandende fakkel.

Gedurende die duisend jaar was Israel ‘n biljoen keer ontrou aan God, maar God het trou gebly aan sy eed.

Die prostituut van Hosea (God se opdrag aan Hosea om met die prostituut Gomer te trou.)

Die getrouheid en liefde van God oorskrei alle perke in die boek Hosea. U onthou tog dat Jesus gesê het:
” ‘n Man mag nie van sy vrou skei nie, behalwe oor hoerery”

Maar God skei nie van sy ontroue “vrou”, wat ‘n “prostituut” geword het nie – die spieëlbeeld van Israel se ontrou. Die kinders wat die prostituut weens haar hoerery baar (terwyl sy met Hosea getroud is) kry veroordelende name soos:

*   “Jisreël” (God saai oordeel),
*   “Lo-Rugama”  (Sonder Ontferming), en
*   “Lo-Ammi” (nie My volk nie)

Nogtans, des ondanks dit alles, ontferm God hom maar weereens en sorg dat die band bly voortbestaan waar God die vervulling van die belofte aan die aartsvaders stel bo verwerping van sy volk.

Sy volk se nageslag sal genoem word “Ontferming” en “My volk”

Waar sal ons die woorde kry om hierdie liefde, ontferming, getrouheid en verbintenis van God te beskryf?

Die verbintenis van Christus

In Jesus Christus word hierdie liefde en ongelooflike verbintenis verder verdiep wanneer God se Seun hom aan ons verbind deur mens te word – om by sy Goddelike natuur ook ‘n aardse natuur aan te neem. Dit doen Hy nie net vir die tydjie toe Hy op aarde was nie, maar vir ewig. Hy het opgestaan en opgevaar na die hemel met sy menslike verheerlikte liggaam. Sy menslike natuur in die hemel is juis ons waarborg dat ons, as mense, ook die ewige hemele kan binnegaan.

Meer nog: Hy verbind hom aan ons as Bruidegom

Die gelowiges word sy Liggaam en Bruid op ‘n hele paar plekke in die Skrif genoem

Kan u, u dit voorstel? Jesus, wat die Koning van die groot heelal is, neem vir hom nietige mense op die planeet aarde as sy bruid! Hulle is so een met Hom dat hulle as’t ware sy Liggaam is.

Kernfeit:

God, die Vader, Seun en Gees, verseker ons opnuut van sy trou, liefde, ontferming – en veral sy ewige verbintenis aan ons as die bruid van Christus.

Sy groot verbintenis was elke dag in die geskiedenis van die volk Israel en van die kerk sigbaar – veral aan die kruis en met sy opstanding.

Hoe reageer ‘n mens nou op hierdie geweldige heilsfeite?

Ons weet dat God wat hom uit sy groot liefde – veral deur die soendood van sy Seun – aan ons verbind het, ook van ons ‘n aksievolle, egte en konkrete verbintenis vra.

Hierdie verbintenis mag nie deur massaopsweping of die uitoefening van emosionele druk afgeforseer word nie.

Die gelykenis van die saaier spel uit hoe tydelik dit sal wees as u ‘n oppervlakkige verbintenis met u God maak.

Maar aan die ander kant kan niemand uit homself tot ‘n verbintenis kom nie. Dit is alleen moontlik deur die Woord en Gees. Dit is in ons sondige aard en natuur om te huiwer en te bly uitstel. Daarom die Skrif se kragtige oproepe tot positiewe respons en reaksie:

*   “Vandag trek julle uit”.
As jy nie saam trek nie, bly jy agter.

*   “Reinig julle vandag”.
Wie hom / haar nie reinig het nie deel aan die heilige Godsontmoeting nie.

*   “Kies dan vandag wie julle wil dien”.
Wie nie gekies het nie, wou nie kies nie.

*   “Bekeer julle en laat elkeen van julle (vandag) gedoop word.”
Petrus op die Pinksterdag. Daar is toe op daardie dag 3000 gedoop. Wie hul nie bekeer en laat doop het nie,
het waarskynlik ongedoop gebly!

*   “Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie”.

Wat kan ons doen?

Beantwoord sy Goddelike liefde en verbintenis!

Wees sy Bruid – groei na Hom toe

Hierdie versie laat ons dink aan Abigaïl wat eers met Nabal, die dwaas, getroud was. In die huis van Nabal was daar baie onwyse en ligsinnige dinge gesê en gedoen.

Nadat sy met Dawid getroud was, moes sy ‘n reuse geestelike sprong maak. Sy was nou getroud met ‘n koning, Psalmdigter en musikant. Om waarlik Dawid by te staan as koningin sou sy baie na hom toe moes groei. So moet ons na Christus toe groei!

Word ‘n lewende en heilige offer wat vir Hom aanneemlik is.

Amen.