Ons Kerkgebou

Moenie oordeel nie

Mag ons oordeel oor:
*   ander mense?
*   ander predikers en kerke?
*   ander godsdienste en ideologië?

Opdrag om wel te oordeel:
*   “Pasop vir die vals profete. Hulle kom in skaapklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.”
*   Toets profesieë, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is.
*   “Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie … maar ondersoek elkeen of sy gees van God afkomstig is.”
*   Owerhede stel regters aan om oor kwaaddoeners te oordeel.

Gevare in uitspreek van oordeel:

1.   Gevaar van ligtelik oordeel
Dink maar maar net aan die vele sensasionele koerantberigte waarin persone veroordeel word voor die feite nagegaan is. Telkens moet die koerante die saak weer in nuwe perspektief plaas. Maar intussen is onherstelbare skade gedoen en in menige geval is mense se toekoms totaal verwoes.

Die “Verlore seun” se ouer broer verwerp hom by sy terugkoms voordat hy nog ‘n woord met hom gepraat het.

Daarom waarsku Jesus: “Moenie oordeel nie”, want die kans is groot jy gaan te ligtelik oordeel.

2.   Gevaar van vooroordeel

Die dissipels wat Jesus vra dat vuur uit die hemel die Samaritaanse dorpie moet verteer. Sou hulle ook vuur versoek het as die Joodse priesters in Jerigo, Jesus nie wou ontvang nie?

Vooroordeel vloei voort uit die verlede – uit dinge wat jy van ander volke, rasse en families ervaar het. Tussen Jood en Samaritaan het daar eeue van haat en vyandskap gelê. Dit het die dissipels daarvoor blind gemaak dat God nog enigsins ‘n doel met die Samaritane kon hê.

Daarom waarsku Jesus: “Moenie oordeel nie”, want die kans is groot dat jy bevooroordeld gaan wees.

3.   Gevaar van hemelse regter te wil speel

Die disipels het met hulle versoek oor die vuur uit die hemel in wese ‘n ewige doodsvonnis oor Samaritane uitgeroep. Ons is dikwels geneig om te kras in oordele te wees.

Daarom: Moenie oordeel nie – God sal oordeel!

4.   Gevaar van selfregverdiging

Wanneer jy oordeel is daar altyd die gevaar dat jy die splinter in ander se oë dadelik opmerk, maar nooit die balk in eie oog.
“O, God, ek dank u dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie”.

Daarom waarsku Jesus: “Moenie oordeel nie”, want die kans is groot dat jy meer as ‘n splinter in eie oog het.

5.   Gevaar van afbrekende kritiek

Min het die gawe om opbouend en in liefde tereg te wys. Veral wanneer ons met kinders, werknemers en bediendes werk. Hulle moet verseker terg gewys word, maar die wyse waarop ons dit doen is so afbrekend dat ons in effek niks bereik nie.

Daarom waarsku Jesus: “Moenie oordeel nie”, want jy gaan waarskynlik meer skade as goed doen.

Hoe teenoor kritiek / oordeel reageer?

*   Neem dit positief.
‘n Broeder het eendag my op ‘n mooi manier laat verstaan “Dominee, jy preek vir ons oor gemaksones, maar jy het self lekker daarin verval”.

–  Hoe sou u gereageer het? Verskil het van die broeder of verskonings probeer maak het? Dan sou jy gestagneer het in jou gemaksone.

–  Nee, neem dit positief. Ondersoek of die Gees nie daaragter sit nie en klim dan uit tot eer van God en tot groot vreugde deur verdieping wat jy sal ervaar.

*   Dank God vir mense wat jou in liefde tereg wys.
In Matteus 18: 15 het Jesus opdrag gegee tot teregwysing.
Paulus skryf aan die Korintiërs met die doel om hulle tereg te wys.

Eendag sal ons volmaak wees.
Dan sal geen kritiek en oordeel meer nodig wees nie. Dit het God in Jesus Christus, onse Here moontlik gemaak.

Gelukkig dat mense se oordele nie ons ewige lot beslis nie, maar die van ons genadige God in Jesus Christus.

Amen.