Ons Kerkgebou

Die Here het ‘n heilige Naam – Eks.3 en Sondag 47

Tema: Die Here het ‘n heilige Naam

Inleiding:

‘n Opregte gebed tot die ware God, is ‘n ware gebed. So het Jesus Christus ons geleer. Om opreg te kan bid is in die eerste plek nodig dat jy die ware God reg sal ken. Daarom is die eerste gebed of dan bede in die Onse Vader die gebed dat God self ons sal help om Hom reg te ken: Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word.

Tema: Die Here het ‘n heilige Naam

  1. Kennis van die Here se heilige Naam

Ons Vader in die hemel het ‘n heilige Naam. Wat beteken dit wanneer ons sê die Here het ‘n heilige Naam? God se Naam is heilig, want sy Naam is afgesonder van al die ander name om net vir Hom gebruik te word. Verder is sy Naam heilig, want sy Naam sê Wie God self is. Wanneer jy van God se Naam praat, praat jy van Homself. Dit is daarom baie belangrik dat ons sy Naam reg sal ken en reg sal gebruik.

Dit is belangrik om te weet: Niemand ken sommer vanself God se Naam nie. Moses is ‘n baie goeie voorbeeld hiervan.

Moses se ouers Amram en Jogebed was gelowiges in die genadeverbond. Om Moses in die wêreld te bring in die gevaarlike Egipte, was vir hulle ‘n geloofsaak (Hebr.11:23). Ons weet hoe Moses uit die water gehaal is en die eerste jare in sy ouers se gelowige huis groot geword het. Ons weet ook dat Moses ‘n gelowige in die genadeverbond was (Hebr.11:24). Dit alles het nie beteken dat Moses die Here se Naam reg geken het nie.

Op ‘n dag het die Here aan Moses verskyn daar in die woestyn naby die berg Horeb. Die Here het ‘n opdrag vir Moses gehad. Moses moes in die Naam van die Here na die Farao toe gaan om Israel uit Egipte te lei. Een van die vrae wat Moses aan die Here daardie dag gevra het, was: “Sê nou maar ek kom by die Israeliete (dit is nou die gelowiges) en ek sê vir hulle: ‘Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur’ en hulle vra vir my: ‘Wat is sy Naam?’, wat moet ek dan vir hulle sê?” (Eks.3:13).

Moses het nie die Here se Naam geken nie, al was hy ‘n gelowige met gelowige ouers.

Dit is so belangrik om God se heilige Naam reg te ken. Ons kan en mag sy Naam nie anders gebruik as volgens sy wil nie. Moses het opdrag ontvang om Israel te leer om die Here se Naam reg te gebruik. God  het ook ‘n gebod oor sy Naam gegee. Die  Here is so ernstig oor die regte gebruik van sy Naam dat Hy ‘n baie ernstige waarskuwing by die gebod gevoeg het.

Jesus Christus het sy Vader se Naam volmaak geken, daarom leer Hy ons om in ons gebed ons hemelse Vader te vra om ons te help om sy Naam reg te ken.

Ons Vader in die hemel help ons om sy Naam reg te ken. Hy het sy Naam aan Moses bekend gemaak. Die Here het gesê: Sy Naam is “Ek is wat Ek is” (Eks.3:14). Die Here het sy Naam verder bekend gemaak deur sy Seun wat Hom baie goed ken, te stuur om sy Vader en ook ons Vader se Naam aan ons bekend te kom maak (Joh.1:18). Ons het nog nie geleef toe Jesus op aarde was nie, maar ons het God se Woord, die Bybel van Hom gekry. Ons kan God se Naam in die Bybel leer ken. Om sy Naam reg te ken, soos Hy ons in die Bybel leer, is nodig dat Hy ons sal help, daarom bid ons hierdie gebed: Laat U Naam geheilig word.

2. ‘n Lewe tot eer van die Here se heilige Naam

‘n Gelowige wat deur Jesus Christus ‘n kind van die Vader in die hemel geword het, en die Naam van ons Vader ken, het die roeping om so te leef dat God se Naam nie gelaster word nie, maar geëer word.

Wanneer word God se Naam gelaster?

Sy Naam word gelaster deur ‘n mens se manier van praat. Wanneer jy die Here se Naam gebruik vir ‘n ander rede as om met eerbied van Hom te praat. Dit kan gebeur wanneer mens sy Naam gebruik vir ‘n stopwoord wanneer jy iets vertel of vir ‘n kragwoord wanneer jy kwaad. Sy Naam word ook gelaster wanneer ons stilbly indien iemand na aan ons sy Naam so misbruik. Sy Naam word ook gelaster wanneer ons self sy Naam nie reg gebruik nie. Daarom moet elke gelowige baie ernstig nadink voor jy uitroepe soos “vadertjie van genade” of “vaderland” gebruik. Dan is laster miskien ‘n te sterk woord en dit gaan nie direk oor die Naam van ons Vader nie, maar dit gaan wel oor die Naam van ons Vader se Seun. Gelowiges uit ander kerke het die manier om van “Liewe Jesus” te praat. Dit moet ons weet, nêrens maak God of Jesus Christus of die Heilige Gees Homself so bekend nie. Waar kom die uitdrukking vandaan? Uit die mens! Is daar dan ‘n tekort in die Bybel, dat ons nog ‘n naam vir God moet uitdink? Daarom behoort gelowiges af te sien van die gebruik van die mensgemaakte naam “Liewe Jesus.”

God se Naam word gelaster deur ‘n mens se manier van lewe. Wanneer mens die werke van die vlees of dan die praktyke van die sondige natuur soos in Gal.5:19-22 wys, en jy noem jouself ‘n kind van God, dan laster jy sy heilige Naam. Sommige van die praktyke van die sondige natuur wat onder gelowiges vandag nog voorkom is: Onsedelikheid, losbandigheid, vyandskap, woede, rusies, verdeeldheid en afguns. Elke gelowige wat op een of ander manier by hierdie dinge betrokke is of dit self doen, leef nie so dat God se Naam geëer word nie, maar gelaster word. Dit is sonde wat die Here nie ongestraf sal laat bly nie.

Wat moet ek as kind van my Vader in die hemel nou doen? Ek moet God om genade smeek ter wille van Christus. Jesus Christus het sy lewe gegee aan die kruis om my van sonde te verlos, ook van die sonde waar my woorde en my lewe nie God se Naam eer nie. Deur Christus is daar vergifnis.

Maar dan mag ek nie aanhou met so ‘n lewe nie. Nee, deur die Heilige Gees moet ek in alles my lewe op God se heilige Naam rig. Dit beteken dat ek voor ek sê of doen, dat ek eers aan God se heilige Naam sal dink. Indien dit wat ek wou sê of doen, sy Naam nie sou eer nie, dan moet ek my daar en dan stilbly of dit wat ek wou doen, onmiddellik los. Deur die Heilige Gees leef ek dan ‘n lewe van bekering. Ek stry teen myself om elke dag in alles al minder te sê en te doen wat God se Naam laster en al meer te sê en te doen wat sy Naam eer. Om dit reg te kry, is nodig dat ek ook elke dag deur die Heilige Gees sal bid: Laat U Naam geheilig word.

Amen