Ons Kerkgebou

Die kerk met ‘n opregte getuienis – Op.3

Tema: Die ware kerk van Christus is die kerk met ‘n opregte getuienis

Inleiding:

“n Kerk wat stilbly is ‘n kerk wat sterf. Geen opregte gelowige wil tog aan ‘n sterwende kerk behoort nie. Kom ons leer vanoggend by ons Here God hoe belangrik dit is dat ‘n kerk nie sal stilbly nie, maar sal praat, sal getuig. Kom ons leer en kom ons gaan doen daarna.

Tema: Die ware kerk van Christus is die kerk met ‘n opregte getuienis

  1. Die opdrag aan die kerk om te getuig

Jesus Christus maak Homself in hierdie brief aan die gemeente in Laodicéa bekend as “die Amen, die geloofwaardige en ware Getuie, Hy deur Wie God alles geskep het” (Op.3:14). Hy noem Homself as die geloofwaardige en ware Getuie. Jesus Christus is dus ‘n Getuie.

Hy is deur God na die wêreld gestuur om te getuig. Hy het met sy woorde en sy dade getuig.

Sy getuienis deur sy woorde – Jesus Christus het oor God se koninkryk getuig (Mat.4:17 – Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom), oor God se verlossingsplan (Mat.16:21 – Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels duidelik begin stel dat Hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly….en dat Hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word), oor geloof in Hom waardeur mens verlos word (Joh.6:29 – Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het) , die afloop van hierdie plan en die ewigheid wat op elkeen wag (Joh.14:3 – En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is).

Sy getuienis deur sy dade – Hy het deur sy dade getuig dat Hyself God is. Hy het veral deur sy kruisiging op Golgota en sy opstanding uit die graf in die tuin van Josef van Arimatea getuig dat Hy die Verlosser is wat deur God gestuur is. Deur sy dood aan die kruis het Hy ons van die mag van die sonde en die dood verlos en deur sy opstanding het Hy aan ons die nuwe lewe gegee.

Ons kan sê Jesus Christus het met sy lewe getuig. Hy het gepraat en Hy het gedoen.

Hy het na sy hemelvaart, sy Vader gevra en Jesus Christus en sy Vader het die Heilige Gees gestuur. Die Gees getuig in elke gelowige dat daar nie meer afstand tussen God en ons is nie, maar dat Hy Vader is (Rom.8:15).

Hy het ook aan sy kerk die opdrag gegee om te getuig.

Mat.5:16 – “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” .

Mat.28:19 – “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” .

Hand.1:8 – “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalemsowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld” .

1 Pet.2:9 – “Julle daarenteen is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig” .

Die ware kerk van Christus het hierdie opdragte van Christus, die Hoof van sy kerk ontvang. Die ware kerk, elke ware gelowige staan voor Christus met hierdie opdrag om getuie te wees.

2. Die inhoud van kerk se getuienis

Wat moet die kerk getuig? Ons kan hierby ook vra: Hoe moet die kerk getuig?

Laodicéa was ‘n indrukwekkende stad wat op belangrike gebiede soos finansies en medies die toon aangegee het in die destydse wêreld. Laodicéa was ‘n gemeente van Christus, maar ‘n gemeente met ‘n vals getuienis. Wat presies het die gemeente getuig?

Ons het genoeg geld om vir onsself te sorg. Ons het niemand nodig nie.

Ons wolverwerking is die beste in die wêreld.

Ons oogsalf is op die voorpunt van die mediese gebied.

Wat sien ons in hierdie getuienis? Die getuienis het oor die gemeente self in die eerste plek gegaan!

Wat moet die kerk getuig?

Met woorde moet gelowiges die volgende getuig:

Hand.1:8 – Die kerk is Christus se getuienis.

1 Kor.15:3,4 – Christus is gekruisig en begrawe en Hy het uit die dood opgestaan.

1 Joh.5:13 – Wie in Christus glo, het die ewige lewe.

Joh.14:6 – Niemand kom by God die Vader uit nie, behalwe deur Jesus Christus.

Met ons lewens moet ons getuig:

Rom.6:13 – Ons moet geen deel van ons liggame in diens van die sonde stel nie, maar in diens van God. Ons verstand, ons oë, ons mond, hande en voete in diens van God.

Rom.12:1 – Ons moet onsself aan God gee as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.

Saamgevat: In ons getuienis moet Christus al meer word, en ons al minder

Hoe lyk ons getuienis?

Hoe klink ons woorde?

Hoeveel keer het jy in jou gesprekke met mense die afgelope week Christus se Naam genoem?

Met hoeveel mense in die gemeente het jy oor God gepraat? Ons is van die Here vir alles afhanklik, ons gesondheid, ons werkgeleentheid, ons huise, ons geld en ons goed, ons hele lewe. Ons ontvang alles van die God af en alles wat ons het is syne. Wanneer ons met mekaar oor ons aardse lewe praat, dink ons ooit daaraan om oor God en Christus te praat?

Sonder Christus, sal nie een enkele een van ons ooit in die hemel by God uitkom nie. Niemand kan God ooit genoeg dank dat jy nie meer in die mag van die duiwel is nie en nie meer saam met hom in die hel geoordeel sal word nie. Praat ons ooit nog met mekaar hieroor as dankbare gelowiges?

Met wie praat ons buite die gemeente oor God en oor Christus? Daar is mense in Pretoria, en baie wat Christus nie ken nie, wat wanneer mens hulle briewe in die koerante lees, God selfs haat. Hoor hierdie ongelowiges ooit iets uit ons mond?

Hoe lyk ons lewe?

Die Here vra getuienis van ons met hart en verstand en siel en krag. Hy vra dat ek dankoffers sal bring. Hoe lyk ons dankoffers? Hoeveel van my krag, my energie het ek die afgelope week vir die Here gegee? Hoeveel van my verstand het ek gebruik om sy Woord te ondersoek om Hom beter te leer ken om Hom nog meer te kan dien?

Die Here wil dat ons lewe so sal wees, dat ander ons goeie werke sal sien en ons Vader in die hemel verheerlik.

Saamgevat: Die kerk het opdrag om met woord en daad teenoor mekaar en teenoor die mense wat nie in Christus se kerk is nie, te getuig oor God en sy genade Jesus in Christus. Hierdie getuienis van die kerk moet gehoor kan word en moet gesien kan word.

3. Die gevolge van die kerk se getuienis

Die kerk se getuienis het gevolge vir die kerk. Dit wat elke gemeente getuig in woord en daad, hou gevolge vir die gemeente in, dit moet ons weet. Hierdie gevolge verander mens se lewe onherroeplik.

Die gemeente met ‘n vals getuienis is op die punt om deur Christus veroordeel te word. ‘n Gemeente getuig vals wanneer jy lou is. Mens is lou wanneer jy nie met oorgawe of met entoesiasme of met passie vir Christus leef nie. Laodicéa was so ‘n gemeente. Ons kan sê ‘n gemeente is vandag lou as die erediens en nagmaalbywoning maar so- so is, en wanneer die dankoffers in die kerk se kas karig is, so asof God ons nie goed genoeg versorg nie en wanneer daar nie eintlik behoefte aan Bybelstudie in die gemeente is nie en wanneer daar nie juis van evangeliseringaksies regtig sprake is nie.

Van so ‘n gemeente sê Christus die volgende: “Maar nou, omdat julle lou is, en nie warm of koud is nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg” (Op.3:16). Christus gebruik die voorbeeld van ‘n besoeker aan Laodicéa wat die stad se water wou drink, maar wanneer die persoon die lou water wat sleg is, geproe het, is die water dadelik uitgespoeg.

Christus maak bekend aan so ‘n lou gemeente dat Hy die gemeente gaan oordeel. Daar is wel nog genadetyd vir so ‘n gemeente, maar dan genadetyd om tot bekering te kom.

Die gemeente met ‘n opregte getuienis leef in geloofsgemeenskap met Christus. Christus klop aan so ‘n gemeente se harte met sy Woord. Die gemeente hoor die Woord van God en leef met Christus in warm geloofs- en liefdesgemeenskap. So ‘n gemeente wat naby Christus leef, leef ook naby mekaar in woord en daad. So ‘n gemeente getuig onder mekaar van God se goedheid in Christus. So ‘n gemeente leef met passie en oorgawe. Deur so te lewe versterk die gelowiges mekaar.

So ‘n gemeente het deur die Heilige Gees ook baie te sê vir die wêreld. So ‘n gemeente sal in vandag se tyd gesprekke, die selfoon met sms’e en die rekenaar met webwerwe en e-posse gebruik om van Christus te getuig.

So ‘n lewe met Christus loop uiteindelik uit op ‘n lewe in hemelse heerlikheid saam met Christus.

Die koue kerk getuig glad nie. Dit is die vals kerk wat in ‘n doodloopstraat is.

Die lou kerk getuig, maar die getuienis gaan bitter min, indien enige oor God en eintlik oor die mense self.

Die warm kerk getuig met woord en daad oor Christus en oor God. Hierdie kerk is die ware kerk.

Jou getuienis deur die Heilige Gees, is die toets of jy lidmaat van ‘n ware kerk is of nie. Dink ernstig hieroor na!