Ons Kerkgebou

Die kerk wat op rots gebou word

Tema: Die kerk wat op rots gebou word

Inleiding:

Daar is mense wat sê: Die kerk se tyd is verby. Daar is mense wat sê: Die kerk kan jou nie in die hemel bring nie. Daar is mense wat sê: Ek glo, maar ek behoort nie aan ʼn kerk nie. Eintlik sê al hierdie mense een en dieselfde ding: Ek het die kerk nie nodig nie.

Dit is wat mense sê, maar wat sê Jesus Christus, God se Seun?

Tema: Die kerk wat op rots gebou word

1. Die rots waarop gebou word

Wie is die rots?

Cesarea Filippi was ʼn dorp heel in die noorde van Israel. Onderkoning Filippus het die dorp vergroot en na Keiser Augustus vernoem, vandaar die naam Cesarea Filippi.

Dit was ʼn gewone dag in die omgewing van die dorp toe Jesus sy dissipels gevra het: “Wie, sê die mense is, is die seun van die mens?”

Dit is nou baie belangrik om te sien hoe verskillend die mense oor Jesus geglo het. Die dissipels het geantwoord: Johannes die Doper, Elia, Jeremia of een van die profete (Mat.16:14). Daarna het Jesus gevra: “Maar julle, wie sê julle is Ek” (Mat.16:15). Petrus het namens die dissipels geantwoord: “U is die Christus, die seun van die lewende God” (Mat.16:16). Daarop het Jesus geantwoord: “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou” (Mat.16:18).

Wie is die rots?

Is dit dalk Petrus? Dit kan nie wees nie, om drie redes:

§         Grieks het manlike woorde vir wat manlik is, vroulike woorde vir wat vroulik is en neutrale woorde vir dinge wat nie manlik of vroulik is nie. Die woord in Grieks vir “rots” in vs.18 is “petra” ʼn vroulike woord en Petrus was ʼn man. Toe Jesus gesê het “Jy is Petrus” het Hy juis die manlike woord gebruik.

§         Net bietjie verder aan in Mat.16:23 wys Jesus dat Petrus deur die duiwel gebruik is. Petrus was ʼn sondige mens. Jesus Christus bou nie sy kerk op sondige mense wat dikwels deur die duiwel gebruik kan word nie.

§         Nêrens in die Bybel lees jy dat mense so belangrike plek in Christus se kerk inneem, dat hulle rotse genoem word nie. Die kerk is mos nie ʼn menslike instelling wat van mense afhanklik is nie.

Daar is ʼn ander antwoord op die vraag: Wie is die rots?

Die rots is die geloof wat Petrus ontvang het. Hierdie geloof kom van God af. Hy gee dit aan mense deur sy openbaring, sy Woord. Hierdie geloof verander nie.

Die geloof in God wat Abraham gehad het, eeue en eeue gelede is steeds vandag die geloof waardeur mense salig word. Die Heidelbergse Kategismus een van ons geloofsbelydenisse of dan Belydenisskrifte is reeds van 1536, m.a.w. 5 eeue, dieselfde. Die geloofsbelydenis van Nicea is reeds in 381 na Christus deur die kerke vasgestel en dit is meer as 1 700 jaar!

Dit is ʼn rots!

Die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika bestaan reeds vir 150 jaar, omdat ons ʼn bepaalde geloof in Jesus Christus het. Hierdie geloof kom van God die Heilige Gees en Hy gee dit aan jou deur die amptelike, wettige prediking van sy Woord deur mense wat Hy geroep het om dit te doen (Ef.1:13).

Ware geloof in Christus is die rots waarop die kerk gebou word! Onthou nou, daar wass baie vals gelowe onder mense wat in Christus geglo het! Johannes die Doper, Elia, Jeremia! Selfs nie enige geloof in Christus is ware geloof nie. Daarom verwag Christus dat jy jou geloof sal bely om daarmee te sê hoe jy in Hom glo. Om hierdie rede is ons belydenis, die NGB, en HK en DL so belangrik, reeds vir 150 jaar al! En dit sal steeds belangrik bly!

2. Die kerk wat gebou word

Wie of wat is die kerk?

Christus het gesê dat Hy sy gemeente sal bou. Wie of wat is die gemeente of dan die kerk?

Jy kyk verniet na die dak en bakstene van hierdie gebou. Elke baksteen kan maar verdwyn en elke teël, dan sal die Gereformeerde kerk Akasia nog bestaan. Indien ons regtig die Bybel wil navolg, behoort ons te praat van die gemeentesentrum van die Gereformeerde kerk Akasia en nie van die Gereformeerde kerk Akasia nie, wanneer ons van die gebou praat. Het ons die geloof in ons om dit te begin doen? Die tyd sal leer hoe goed ons die dinge waarop dit regtig neerkom, kan onderskei. Hierdie is nie sommer ʼn ligtelike terloopse opmerking nie.

Die rots is die geloof in Christus, daarom is die gemeente wat op die rots gebou word, die mense wat van God die openbaring ontvang het dat Jesus die Christus is en wat geglo het.

Die kerk is m.a.w. jy wat vanoggend hier sit. Die kerk hou nie op, wanneer die erediens verby is nie. Daarom is die kerk jy wat hierna huis toe gaan ry. Jy wat in jou huis besig gaan wees. Jy wat more as die Here wil en ons leef, gaan werk of gaan huis skoonmaak of gaan wasgoed was.

Die kerk is mense aan wie God geloof in Christus gegee het. En ek sê weer: Hierdie geloof kom nie wanneer iemand ʼn ervaring het van wonderlike herstel van siekte en ʼn groep vriende bymekaar roep en in ʼn huis bymekaarkom om te aanbid en die Here te loof en dan is daar nou ʼn selgroep van sulke wonderlike gelowiges wat elke dag Bybelstudie doen, doop en Nagmaal hou soos hulle sogenaamd deur die Gees gelei word nie. Dit kry jy nêrens in die Bybel nie, behalwe toe die dissipels bang was vir hulle lewens onder die Joodse vervolging en wanneer die dissipels heel aan die begin by ʼn nuwe plek gekom het, waar daar nog geen kerk van Christus was nie.

Die oomblik dat gelowiges vermeerder het deur die amptelike verkondiging van God se Woord, het die dissipels ʼn gemeente gestig en was daar ʼn kerk.

Die kerk is die gelowiges vir wie Christus alles is. ʼn Gemeente wys dat Jesus Christus vir jou alles is en dat jy ware kerk is deur die manier waarop die predikant preek en wat die lidmate met die preke maak, deur die manier waarop jy Nagmaal en Doop bedien en wat lidmate daarmee maak en die manier hoe jy tug bedien. Hier lê die toets vir die ware kerk van Christus.

3. Die Bouer wat die bouwerk doen

Wie is die Bouer?

Is die bouer van die gemeente die predikant of die kerkraad of die kommissie vir gemeentebou?

Nee! Daar is net Een wat die kerk bou! “Op hierdie rots sal Ek my gemeente bou”, het Jesus gesê.

Jesus Christus is die Seun van God. Hy is ware almagtige en heilige God. Hy is ook die Seun van die mens. Hy is ware en regverdige mens. Hy is die Eienaar van sy kerk. Hy het deur sy dood aan die kruis op Golgota en deur sy opstanding die kerk syne gemaak.

Hy bou sy kerk deur sy kerk te verlos van sonde en hierdie verlossingsboodskap te laat verkondig. Jesus Christus bou sy kerk deur God se Woord.

Die Woord is lewend en kragtig en dring in tot in die diepste wese van elke mens (Hebr.4:12)…..en sny na twee kante toe. Wanneer jy die Woord hoor, glo jy in Christus of jy glo nie.

Die Bybel laat mense na die kerk toe kom of van die kerk wegbreek. Die wat wegbreek van die kerk, breek weg van die liggaam van Christus en uiteindelik van Christus self. Die wat na die kerk toe kom, kom na Christus se liggaam toe en eintlik na Christus self.

Omdat Christus die Bouer van sy kerk is, en net om hierdie rede, kon ons vir 150 jaar bestaan in hierdie land.

Die kerk van Christus sal nooit oorweldig word en tot niet gaan nie. Jesus Christus het self die versekering gegee.

Maar dit is ook waar dat dit net die een ware kerk wat op die een ware rots deur die Een Ware Bouer gebou word, wat ewig sal bly bestaan. Dank God dat jy deel is van hierdie ware kerk, maar sorg terselfdertyd dat jy deur die Heilige Gees steeds deel van die ware kerk, Jesus Christus se kerk bly!