Ons Kerkgebou

Die lig van die Middelaar – Hebr.2 en Sondag 6

Tema: Die lig van die Middelaar

Inleiding:

In die vorige Sondag het die lig van verlossing deurgebreek. Wat die lig so besonders maak, is dat die belydenis oor ‘n middelaar na vore gekom het. Vanaand verbly ons ons dan in die lig van die Middelaar en Verlosser wat van God af kom.

Tema: Die lig van die Middelaar

  1. Die Middelaar as mens en God tegelyk

Die sondeval van ons eerste ouers Adam en Eva was baie diep en erg. Die gevolg van hulle val was die verdorwenheid van die ganse mensdom. Die ellende van die sondeval verder was dat God in sy geregtigheid sonde met die dood straf. Maar, die Here laat ons nie in die duisternis van sonde en die dood nie. Nee, daar is die moontlikheid van ‘n middelaar.

Ons verdorwenheid is egter so erg, dat die middelaar ‘n baie besondere en unieke middelaar moet wees.

In die eerste plek, so bely ons, moet die middelaar ‘n ware regverdige mens wees.

Die eerste vraag in Sondag 6 lui: “Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens wees?

Die antwoord bestaan uit twee dele. Die eerste is: “Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal.”

Die mens het die dag voor God in die paradys gestaan, toe God die straf op sonde duidelik gemaak het, naamlik die dood (Gen.2:17). Dit was die mens wat ongehoorsaam was en in sonde geval het. Die skrywer van die Hebreërbrief verwoord hierdie waarheid so:..hulle wat “hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was” (Hebr.2:15). Dit is die mens wat skuld voor God het. Dit is die mens wat hierdie skuld moet betaal.

Die middelaar wat ons kan verlos, moet daarom ‘n ware mens wees.

Die antwoord oor die mensheid van die middelaar het ook ‘n tweede deel. Die deel lui soos volg: “Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie.” Dit is dus nie genoeg dat die middelaar net ware mens is nie. Nee, hy moet ook regverdige mens wees, dit is mens sonder sonde. ‘n Middelaar wat self sonde het, kan nie ons skuld voor God betaal nie. Hy moet regverdige mens, dit is mens sonder sonde wees, mens met geen skuld voor God nie.

Dan volg daar nog ‘n vraag en antwoord oor die middelaar: “Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees?” Die antwoord op die vraag is: “Om deur die krag van sy Godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kon dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee.”

God se straf op sonde is die swaarste straf en dit is die ewige dood aan liggaam en siel. Ja, “..ons God is ‘n verterende vuur” (Hebr.12:29) en “Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God” (Hebr.10:31). Geen mens sal hierdie straf kan dra nie, daarom moet die Middelaar tegelyk ook ware God wees.

Hieruit is dit so duidelik dat die verlossingsplan nie uit die mens gekom het nie, maar dat hierdie wonderverlossingsplan van God kom.

‘n Mens staan sprakeloos en verwonderd oor God se almag, sy alwysheid, sy genade en sy goedheid wat Hy geopenbaar het deur aan ons ‘n Middelaar te gee. Hierdie Middelaar is uniek. Hy is een. Net hy is Middelaar, want net hy is ware en regverdige mens en tegekyk ware God.

2. Die Middelaar geïdentifiseer

Die volgende vraag in Sondag 6 bring ons by die identifisering van die Middelaar. Die vraag is: “Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is?”

Die antwoord is: “Ons Here Jesus Christus wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het.”

God laat ons nie in die duisternis oor ons Middelaar nie. Hy laat by ons geen twyfel oor Wie ons Middelaar is nie. Gevolglik bely die Gereformeerde gelowige sonder enige twyfel dat ons Here Jesus Christus die Middelaar is wat ware God en tegelyk ware en regverdige mens is.

Die Middelaar kan geïdentifiseer word. Hy is aan ons geopenbaar. Ons kan Hom ken!

Jesus Christus ons Middelaar beteken vir ons oneindig baie.

God het Hom vir ons gegee tot wysheid, bely ons in die Kategismus. Ons hoef nie meer die sonde en die dood te vrees nie. Nee, deur Jesus Christus het ons nou wysheid, ons het geloofsinsig dat die sonde en die dood oorwin is en dat ons bevry is.

Christus is vir ons gegee tot geregtigheid. Deur sy middelaarswerk is ons, sondige mense, regverdig voor God en vrygespreek van enige oordeel of straf.

Hy is vir ons gegee tot heiligmaking. God maak ons een met Christus, sodat ons deel kry aan sy heiligheid. Hierdeur laat Christus ons ‘n lewe van heiligmaking of dan bekering leef.

God het Christus vir ons gegee tot volkome verlossing. Ons is deur ons Middelaar nie meer in die mag van die sonde en die dood nie. Nee, ons is volkome verlos van die doodsgreep wat die sonde op ons gehad het.

Deur ons Middelaar kan ons nou in wysheid, geregtigheid, heiligheid en verlossing leef!

3. Die Middelaar geopenbaar

Die Kategismus laat geen twyfel daaroor dat Jesus Christus ons Middelaar is nie. Die laaste vraag in Sondag 6 lui dan: “Waaruit weet jy dit?”. Met die vraag word gevra vanwaar het ons hierdie sekerheid dat Jesus Christus ons Middelaar is.

Die antwoord is: “Uit die heilige Evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig, en deur die offers en ander seremonies van die Wet laat uitbeeld. Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul.”

Die Gereformeerde gelowige weet op grond van God se Woord dat Jesus Christus ons Middelaar is. Die grond vir hierdie sekerheid is reeds in die Ou Testament te vind. Die mens wat vandag wil beweer dat die Ou Testament se tyd uitgedien is, dwaal en begaan ‘n groot fout. Christus word reeds in die Ou Testament geopenbaar. Jesus het ons dit self geleer toe Hy aan die Emmausgangers na sy opstanding al die dele uit die Ou Testament wat op Hom betrekking het, aan hulle verduidelik het (Lk.24:27). Ons leer uit die tweede hoofstuk van die brief aan die Hebreërs dat God Jesus Christus Middelaar gemaak het (Hebr.2:9) en dit aan ons geopenbaar het (Hebr.2:3).

Die openbaring van Christus wat in die Ou Testament enigsins nie so duidelik is nie, omdat Christus nog nie na die aarde gekom het nie, word in die Nuwe Testament met sy geboorte en optrede volkome duidelik.

Hierin sien ons die wonder van God se Woord. Die Ou en Nuwe Testament is die een Woord van God met die een Heilige Gees die eintlike Skrywer van die hele Bybel. Die Heilige Gees maak deur al die verskillende skrywers die een Middelaar aan ons bekend. Ons kan nou as gelowiges deur die Heilige Gees met sekerheid weet dat Jesus Christus ons Middelaar is. Ons kan elke dag leef met die sekerheid dat ons sondige mense, Jesus Christus as ons Middelaar het wat ons met God versoen het. Hierdie geloofsekerheid gee my moed vir elke dag, vertroue vir die toekoms en ‘n verlange na die hemelse heerlikheid wat vir my wag, wanneer my Middelaar weer sal kom.

Amen