Ons Kerkgebou

My huis leef vir die Here Jos 24

Tema: My huis leef vir die Here

Inleiding:

Gesinne in Suid-Afrika beleef ‘n krisistyd. Die rede vir hierdie krisis het hoofsaaklik gekom omdat gesinne nie meer die duidelike riglyne van God oor hoe ‘n Christelike huis behoort te lyk en te leef, ken nie en daarom ook nie meer uitleef nie.

Wat staan ‘n gelowige te doen? Om te maak asof die krisis nie bestaan nie, of om te dink die krisis sal vanself weggaan, of om te verwag dat ander mense my krisis vir my sal oplos, sal die situasie net vererger. Christengelowiges sal op ‘n ander plek ‘n oplossing moet kry. Daardie plek is in die Here se Woord. Dit is die bedoeling van hierdie reeks met die hooftema: My huis leef vir die Here. Vanoggend se preek is die inleiding vir hierdie reeks preke.

Tema: My huis leef vir die Here

  1. Die Here se verhouding met My

Josua het op ‘n dag by Sigem met Israel oor hulle lewe met God in die beloofde land gepraat. Die kern van wat Josua daardie dag gesê het, was die bekende woorde: “..kies dan vandag wie julle wil dien: Die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien” (Jos.24:15). In die Hebreeus staan daar dat Josua gesê het: Ek en my huis, ons sal die Here dien!

Voor ‘n skare gelowiges het Josua opgestaan en in geen onduidelike taal gesê nie, dat sy huis vir die Here gaan leef, ongeag wat al die ander in Israel gaan doen. Wie is hierdie man wat so voor almal opgestaan het? Wat het hom dit laat doen?

Wel, Josua was ‘n mens in wie se lewe die Here was. Die Here God het met Josua ‘n verhouding gehad. Voor die inneem van Kanaän, het die Here sy band met Josua bevestig.

Israel was vir die tweede keer op die grens van Kanaän. Die vorige keer het tien van die twaalf spioene Israel omgepraat om kleingelowig te wees en nie Kanaän in te neem nie. Die Here het gesorg dat die tien spioene en almal in Israel wat met hulle saamgestem het, in die woestyn sterf. Na veertig jaar was Israel weer by die punt dat ‘n besluit geneem moes word om die land in te neem of nie.

Daar op die grens van Kanaän het die Here Josua verseker: “Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie” (Jos.24:5). Die Here het deur sy verhouding met Josua, Josua sterk gemaak om nie bang te wees nie, nie kleingelowig te word en te twyfel oor die toekoms nie, maar die krisis aan te pak en Kanaän in te neem.

Is jy dalk te bang en te kleingelowig om die omstandighede in jou gesin wat reg gemaak moet word, reg te maak? Lees weer wat die Here vir Josua gesê het!

Nou kan mens maklik sê, ek lees wat die Here vir Josua gesê het, maar dit was Josua. Die Here self het vir Josua die wonderlike sekerheid gegee. Miskien dink jy: As ek ook soos Josua, daardie sekerheid van die Here se verhouding met my gehad het, sou my geloof ook sterker gewees het.

Dit is ‘n geldige punt. Kom ons gaan in op die vraag of die Here ook met jou ‘n verhouding het? Laat God self praat. Onthou, wanneer jy die Bybel lees, lees jy wat God sê. Die lewende God is aan die Woord, wanneer jy die Bybel lees. So, laat God self vir ons sê.

Hebr.1:1 “In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in die laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun”.

Wat sê God deur sy Seun?

Mat.1:23 “Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem. Die Naam beteken God by ons.”

God sê dus deur Jesus Christus dat Hy by ons is.

Luister nou na Jesus Christus self.

Mat.28:20 “..En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld”.

Joh. 14:16,17 Twee laaste verse wat woorde van Christus bevat: “Ek sal die Vader vra om vir julle ‘n ander Voorspraak te stuur om ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie….Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees”.

Hierdie woorde van God in Hebr.1:1, Mat.1:23, Mat.28:20 en Joh.14:16,17 is vir die dissipels, die gelowiges in die eerste eeu na Christus en vir die kerk van alle tye bedoel. Hierdie woorde is ook vir jou. Die Here God het deur Jesus Christus ‘n verhouding met jou. Christus het sy lewe vir jou gegee aan die kruis. Jy is nie meer in die mag van die sonde en die duiwel nie. Deur Christus se opstanding het jou nou die nuwe lewe, die lewe met God ontvang. Jy leef deur Christus nou by God onder sy beskerming en in sy mag. Deur Jesus Christus het daar nou ‘n nuwe verhouding tussen God en jou ontstaan.

God is nou joune en jy is syne!

2. My verantwoordelikheid voor die Here

Wat was Josua se verantwoordelikheid? Wat was sy roeping? Wat moes hy doen?

Die Here het Josua geroep om as gelowige na vore te tree. Josua moes as gelowige die Here se wil gehoorsaam. Die Here se wil vir Josua was: Hy moes Israel in Kanaän inlei (Jos.1:2). Hoe moes hy dit doen? Josua moes die Here se Wet uitvoer. Hy moes volgens die Here se wil en die Here se wil alleen leef. Hy moes sterk en vasberade wees in die nakom van die Here se wil (Jos.1:7,8).

Dit was Josua se verantwoordelikheid, sy roeping voor die Here. Nie net Josua nie, maar elke gelowige het ‘n roeping voor die Lewende God. Wat is my roeping?

Die Here roep my om as Christengelowige na vore tree. Wat is ‘n Christen se roeping? My roeping as Christen bestaan uit drie dele.

  • Ek het die roeping om Christus se Naam te bely. Ek moet oor Christus praat. Die stemme wat oor Christus twyfel en Hom verdag wil maak, is die stemme wat die hardste en meeste gehoor word. My roeping is om my stem vir Christus te laat hoor.
  • Ek is geroep om myself aan Christus as ‘n lewende dankoffer te gee. Ek moet myself aan Christus gee om Hom met my lewe te dank. Die mens is geneig om egosentries net vir myself te leef. My roeping is om die belangrikste plek wat ek in my lewe het prys te gee en Christus die belangrikste Persoon in my lewe te maak.
  • Ek is geroep om teen die sonde en die duiwel te stry. Die moderne tyd waarin ons leef, vra baie min of iets reg of verkeerd is. My roeping is om teen die verkeerde weerstand te bied en daarvoor “nee” te sê.

Die Here roep my om sy wil soos in sy Wet opgeteken, as rigsnoer vir my lewe te gebruik. Ek moenie links of regs afwyk van die Here se Wet nie, maar sy wil in alles navolg. Ons leef in ‘n land waar daar baie Bybels vrylik in boekwinkels beskikbaar is, maar ons leef in ‘n tyd waar die Bybel nie meer goed ken word en gehoorsaam word nie.

Die Here roep my om as gelowige nie bang te wees, of kleingelowig te twyfel nie, maar sterk en vasberade te wees in die uitleef van my roeping. Een van die kenmerke van die moderne mens is dat alles betwyfel word, asof Bybelse waarhede maar baie onseker is. My roeping is om in Suid-Afrika vandag sterk en vasberade te wees in die uitleef van Bybelse waarhede.

3. My voorbeeld in my huis

Waar moet ek my roeping uitleef?

Ek is met ‘n rede deel van die huisgesin waarin ek lewe. Die Here het in my huis tussen my gesinslede ‘n plan met my. In die eerste plek wil die Here dat ek my roeping in my huis sal uitleef. Deur die uitleef van my roeping is ek ‘n voorbeeld vir my huis.

In die tweede plek is ek geroep om in die gemeente van Christus my roeping uit te leef en ‘n voorbeeld vir my medegelowiges te wees. God het my in die gemeente gevoeg volgens sy wil (1 Kor.12:18). Ek is in die gemeente, want die Here het ‘n doel met my. Hy wil dat ek as roepingsbewuste Christen ‘n voorbeeld vir medegelowiges sal wees.

Watter voorbeeld wil die Here dat ek sal stel? Ek moet ‘n voorbeeld wees in die uitleef van die Here se wil, soos Hy sy wil in sy Wet gegee het. Ons sien hierdie lewe by Josua in sy huis en onder Israel.

Hoe gaan ek dit regkry deur my roeping na te kom om so ‘n voorbeeld vir ander te wees? Die Heilige Gees het gekom om in my te leef en te werk. Hy laat my die Here se Wet ken en verstaan. Hy laat my die Here se Wet ook nakom.

Ek sal my roeping kan uitleef deur die Here se wil goed te ken. Dit beteken ek sal die Bybel goed moet ken. Dit beteken verder ek sal die Bybelse waarhede in my huis ook moet uitleef.

As die Here wil en ons leef, kyk ons volgende Sondag na die Here se wil vir ‘n man en ‘n vrou in Gen.2:24.