Ons Kerkgebou

My huwelik vir die Here Gen. 2:24

Tema: My huwelik vir die Here

Inleiding:

Die Here praat met ons in sy Woord oor elke aspek van ons hele lewe. Hy praat met ons ook oor die huwelik. Een van die ernstigste gesinskrisisse in ons tyd is juis die krisis wat huwelike beleef. Die tweede preek in die reeks oor my huis vir die Here kom daarom uit Genesis 2, een van die dele in die Bybel waar God ons sy wil vir die huwelik leer. Die tema vir vanoggend se preek is dan: My huwelik vir die Here.

Tema: My huwelik vir die Here

  1. ‘n Nuwe verhouding

‘n Gesin, begin by ‘n huwelik. Die Here het dit so bepaal in die begin. Ja, ek weet daar is vandag baie gesinne sonder ‘n huwelik, maar in die begin was dit nie so nie. ‘n Gesin sonder ‘n huwelik is buite die Here se wil. Alles buite die Here se wil is nie reg nie en dus sonde. Nou kom dit deesdae so algemeen voor dat dit amper al aanvaar word. Dit mag nie. Ons mag sonde en ‘n sondige manier van lewe buite God se wil om, nie aanvaar nie. Nie van ons beste vriende of ons familie nie.

Die Here het in die begin die man en vrou geskep. Hy het die man en vrou vir mekaar geskep. Ons weet dit is so uit Gen.2:24, die kernvers vir vanoggend se preek: “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.

Hierdie presiese woorde kom vier keer in die Woord van God voor. Gen.2:24, en word herhaal deur Christus in Mat.19:5/Mk.10:7,8 en deur Paulus Ef.5:31. Een keer lees ons die woorde in die OT voor die sondeval en 2 x na die sondeval in die NT. God het hierdie manier van doen verorden. Jesus Christus het dit bevestig en sy apostel, Paulus het dit aanvaar as van God en bevestig en geleer. Hierdie woorde geld altyd vir alle persone as die wil van God vir die huwelik.

Gen.2:24 begin met “daarom” . Die daarom wys op die voorafgaande, waar geskryf staan dat God man en vrou bymekaar gebring het in die begin. Die lewe tussen ‘n man en ‘n vrou kom nie vanuit die mens nie. Dus: Omdat die Here God die vrou en die man vir mekaar geskep het, en die man en die vrou bymekaar bring, sal die man op ‘n sekere manier optree. Wat sal die man doen? Die man sal optree, na aanleiding van wat God verorden het in die begin oor die man en die vrou. Wat het God in die begin verorden?

“Die man sal sy vader en moeder verlaat” .   Wat beteken dit?

Pas die goue reël toe: Vergelyk een deel van die Bybel met ‘n ander deel om die eerste deel te verstaan.

Kom ons kyk wat “verlaat” nie beteken nie. Eks.20:12 – Die vyfde gebod. Die man moet sy ouers steeds eer. Volgens Sondag 39 beteken dit dat ‘n mens aan jou ouers liefde, lojaliteit en trou moet bewys. Jesus Christus het hierdie gebod oor die eer vir ouers bevestig (Mk.7:9-16).

Verlaat beteken dus nie, jy breek die band met jou ouers nie. Wat dan wel? Verlaat beteken die man begin ‘n nuwe verhouding wat hegter en inniger is as die verhouding met sy ouers.

Die man se verhouding met jou ouers verander dus heeltemal.

Verlaat behels die volgende:

Geografie – Die man bly nie meer saam met sy ouers nie, maar in ‘n ander huis of op ‘n ander plek selfstandig van sy ouers.

Emosioneel – Die man se sterkste emosionele verhouding is nie meer met sy ouers nie, hy maak homself emosioneel vaster aan sy vrou as aan sy ouers.

Geldelik – Die man is nie meer van sy ouers afhanklik nie, maar hy voorsien self deur harde werk op ‘n eerbare manier in sy lewensonderhoud  (Ef.4:28).

Hieruit sien ons dat dit ‘n baie groot stap in ‘n man se lewe is, om ‘n nuwe verhouding te begin. Ons sien ook dat sy ouers betrokke is. Daarom staan daar in ons huweliksformulier dat die twee wat wil trou dit met die toestemming of medewete van hulle ouers of voogde moet doen. Nou weet ons dat dit nie net die man is wat sy ouers verlaat nie. Die vrou moet dit ook doen. Dink aan Rebekka wat haar ouers moes verlaat om met Isak te trou (Gen.24:61) en aan Ragel en Lea wat saam met Jakob gegaan het (Gen.31:16).

‘n Huwelik is dus ‘n nuwe verhouding met ‘n ander persoon voor God.

2. ‘n Nuwe lewe

Die nuwe verhouding beteken ‘n nuwe lewe vir die man en die vrou. Hierdie nuwe verhouding word so beskryf in God se Woord:

“..en sy vrou aankleef” (33/53 vert.) of “..en saam met sy vrou leef” (83 vert.).

Hierdie nuwe lewe is ‘n lewe met iemand anders, in ‘n vaste verhouding. Die Here leer ons in sy Woord dat die lewe tussen ‘n man en ‘n vrou ‘n onverbreekbare verbond is (Mal.2:14, Spr.2:17).

Die samelewing maak in die verband ‘n ernstige fout wat ook sonde voor die Here is.

Die sonde is die van egskeiding. Suid-Afrika is ‘n land waar baie Christene in bly. Opnames wat gedoen word wys dat die meeste van die land se inwoners Christene is. Dit rym nie dat Suid-Afrika die land is met van die hoogste egskeidingsyfers in die wêreld nie. Ons land leef in sonde voor die heilige God. Daarom moet elke Christen jongmens en jou ouers en ander familielede die volgende baie ernstig opneem:

‘n Mens kan nie net hals oor kop verlief raak en heeltemal te vinnig trou nie. Elke Christen man of vrou wat voorheen getroud was en ‘n huweliksmaat verloor het of deur dood of deur egskeiding, mag ook nie omrede van eensaamheid oorhaastig trou nie. Die huwelik is ‘n vaste verbond voor God met mekaar. Verliefdheid en eensaamheid is nie redes om te trou nie. ‘n Huwelik gaan oor ‘n heel nuwe lewe met iemand anders. Daarom moet mens baie seker maak van jou nuwe lewe voor God met die persoon met wie jy wil trou. ‘n Egskeiding begin dikwels nie eers in die huwelik nie, maar reeds voor mens trou. Wanneer jy jou deur verliefdheid of eensaamheid laat verblind, vergeet jy wat God in sy Woord leer.

Jou huweliksmaat is die persoon met wie jy in ‘n vaste verhouding, ‘n lewenslange verhouding, ‘n verbond aangaan. Jy gaan hierdie verbond ook voor God aan. Jou huweliksmaat is die persoon wat van al die mense op aarde die eerste plek in jou lewe inneem. Jou huweliksmaat is die persoon vir wie jy verantwoordelikheid neem en aan wie jy jou lewenslank met oorgawe verbind.

Vra jouself of jy jou nog aan jou huweliksmaat verbind. Dit gaan nie daaroor om dieselfde van te hê, in dieselfde huis te bly, aan dieselfde tafel te eet nie. Jy moet jou emosioneel en geestelik aan jou huweliksmaat verbind in ‘n lewenslange verbond.

Hoe is so ‘n lewenslange verbintenis moontlik? Na die sondeval is elke mens vol haat en selfsug. Hoe kan een mens ‘n ander se belange lewenslank op die hart dra? Jesus Christus maak dit moontlik. Uit liefde het Hy sy lewe opgeoffer, sy lewe gegee vir sondaarmense. Deur aan die kruis op Golgota te sterf het Jesus Christus jou verlos van die sonde van die “eie ek eerste” . Hy het deur sy opstanding jou nuut gemaak. Op grond van wat Christus vir ‘n man en ‘n vrou gedoen het, kan hulle in ‘n nuwe lewe in ‘n huwelik met mekaar lewenslank saamleef.

3. ‘n Nuwe eenheid

Hier kom ons nou by nog een van die grootste krisisse in die gesinslewe van vandag. Kom ons kyk eers na wat die Here ons leer oor die huwelik. Gen.2:24 se laaste woorde is “..en hulle sal een vlees wees” (33/53 vert.) of “..en hulle sal een word” (83 vert.).

In hierdie vaste emosionele en geestelike verhouding tussen ‘n man en ‘n vrou in hulle huwelik ontstaan daar ook ‘n nuwe eenheid. Hierdie nuwe eenheid is ‘n liggaamlike eenheid.

In die geborge verhouding van ‘n huwelik word man en vrou liggaamlik een. Die liggaamlike eenheid tussen man en vrou die huwelik is deur God bedoel vir die huwelik tussen man en vrou. Daarom lees ons in Gen.2:25 dat die man en vrou nakend was, maar hulle nie geskaam het nie. Naaktheid waarvoor mens jou nie hoef te skaam nie, is bedoel vir ‘n man en vrou in ‘n huwelik.

Die wêreld wat die Heilige Gees nie het nie en nie wil ontvang nie, leef heeltemal anders en sondig. Naaktheid tussen mense buite die huwelik is ‘n algemene manier van leef vandag. Saambly, wat ‘n seksuele verhouding tussen man en vrou insluit, is besig om al hoe meer voor te kom. Vir die wêreld wat nie van iets soos sonde wil weet nie, is liggaamlike seksuele verkeer iets wat nou maar tussen ‘n man en ‘n vrou gebeur, so asof ‘n mens nou maar een maal so gemaak is. In films en op die televisie word hierdie losbandige seksuele leefwyse uitgebeeld asof dit natuurlik is.

Wel, liggaamlike eenheid tussen ‘n man en vrou, sonder ‘n vaste verhouding in ‘n huwelik is seksuele losbandigheid en sonde voor die Here. Saambly sonder om te trou, is sonde. Of jy tydens jou verlowingstyd saambly of een week voor die troue of een dag voor die troue, dit is sonde voor die heilige God.

Elke gelowige wat deur die Heilige Gees leef, het ‘n roeping voor God om Hom ook met jou liggaam te eer. Jy eer Hom met jou liggaam, deur jou liggaam net te deel met jou huweliksmaat. Liggaamlike eenheid het God net in ‘n huwelik tussen man en vrou bedoel.

Hoe ver leef Suid-Afrika nie vandag van God af nie! Hoe ver leef Christene, Gereformeerdes ook hier in Akasia nie van God af nie. Ons woon self saam of ons aanvaar dit gelate wanneer ons familielede sondig deur saam te leef. Ons vererger die sonde deur of stil te bly of saam te stem dat duur huisvesting mense laat saamwoon. Sondige ongehoorsaamheid aan God laat mense saamwoon.

Wat staan Christene te doen vandag?

Bekering! Ons moet ons bekeer!

Moenie na ander kyk nie. Begin by jouself, jou eie huwelik. Leer in God se Woord wat sy wil vir die huwelik is. Ken die Bybel oor die huwelik. Leef jy deur die Heilige Gees soos God wil.

Gee ag op jou ander gesinslede, familie en vriende. Wys elkeen wat sondig op God se wil vir die huwelik. Wys elkeen hoe om te lewe volgens God se wil. Sy wil vir die huwelik tussen man en vrou raak dus ook die persoon wat nie getroud is nie.

Die Here praat met jou in sy Woord oor die huwelik tussen man en vrou. Luister en gaan doen wat jy hoor. Leef so vir die Here in jou huis.