Ons Kerkgebou

Die Here se wil vir kinders en ouers – Ef.6

Tema: Die Here se wil vir kinders en ouers

Inleiding:

Een van die groot gesinskrisisse van die moderne tyd is die verhouding ouer-kind in die huis. Die groot rede vir die krisis is dat ouers kinders grootmaak volgens hulle eie wil en nie soos die Here wil nie en dat kinders na ouers luister soos hulle wil en nie soos die Here wil nie. Ouers en kinders maai daarom maar net wat geoes is.

Nou kan mens jou skouers optrek en sê: Wel die krisis is reeds daar, mens kan niks meer daaraan doen nie. Maar, op hierdie manier bly ‘n pa en ‘n ma en ‘n kind dan ongehoorsaam aan God en dit is sonde. ‘n Gelowige mag nie aanhou en aanhou sondig nie, want dan leef ons nie tot eer van ons God nie.

Wat moet gebeur? Ouers en kinders moet terug na die Bybel. Ouers en kinders moet weer die Bybel lees en tot bekering kom. Ouers en kinders moet in die huise weer die Here se wil leer ken en sy wil doen. Dit is die oplossing vir die krisis waarin die gesinslewe beland het.

Tema: Die Here se wil vir kinders en ouers

  1. Die Here maak sy wil aan kinders en ouers bekend

Die Here God is die Eienaar en Hoof van elke huis. Die huise waaroor dit gaan, is gelowige Christenhuise wat deur die Heilige Gees vervul is (Ef.5:19) en uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig is (Ef.5:21).

Wanneer kan mens sê dat die Here die Eienaar en Hoof van ‘n huis is? Dit gebeur deur Christus. God het sy Seun gestuur om ons syne te maak. Jesus Christus het presies dit kom doen. Hy het sy lewe aan die kruis gegee. Hy het ook uit die dood opgestaan. Deur sy dood en opstanding het Jesus ons God s’n gemaak. Die gesin vir wie Jesus Christus gesterf en opgestaan het, is die gesin wie se Eienaar en Hoof God is.

Kan julle sê: Die Here is die Eienaar en Hoof van ons huis?

Die Here het ‘n plan vir elke huis wat aan Hom behoort. Hy maak sy plan aan elke huis bekend. Hy praat met kinders en ouers oor sy plan, ons kan ook sê sy wil vir elke huis. Die Here se wil is duidelik in sy Woord vir elke huis, daarom mag ‘n mens nie in jou huis leef soos jy wil nie.

Ouers, julle opdrag is om die Here se wil vir julle huis te ken en te gehoorsaam. Verder is julle verantwoordelik om julle kinders te leer wat die Here se wil vir julle huis is.

Kinders, julle opdrag is om self ook die Here se wil vir julle huis te leer ken en te gehoorsaam.

2. Die Here se wil vir Kinders

Wat is die Here se plan, sy wil vir kinders? Kom ons lees weer die vers waarin die Here sy wil vir kinders bekend maak: “Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die Wet van God vereis” (Ef.6:1).

Die Here wil eerste hê dat jy geloof sal hê. Hy praat met elke kind as gelowige. Die Here vra nooit iets van jou, sonder dat Hy nie eers vir jou gee wat Hy vra nie. So die Here gee aan jou die geloof wat Hy van jou vra. Geloof is ‘n geskenk van God aan jou. Hierdie geloof bind jou vas aan Jesus Christus. Deur hierdie geloof wat jou vas aan Jesus bind, is jy verlos van sonde en lewe jy saam met Jesus Christus.

Die Here wil verder dat jy sy Wet ken en gehoorsaam. Daarom gee Hy ‘n tweede geskenk aan elke gelowige kind. Hy gee sy Wet aan jou. Jy kry die Here se Wet in die Bybel wat jyself kan lees. Die Wet staan in Eks.20:1-17 en Deut.5:6-21. Jy kry die Here se Wet elke Sondag wanneer die Wet in die erediens gelees word. Jy kry die Wet ook in die katkisasie wanneer die Wet behandel word. In die Here se Wet is veral die vyfde gebod belangrik.

Die Here wil nou dat jy as gelowige kind sal doen wat Hy in sy Wet, die vyfde gebod van jou vra, en dit is: Wees aan julle ouers gehoorsaam.

Wat beteken die woord: Gehoorsaam?

‘n Kind gehoorsaam sy of haar ouers nie wanneer jy brom-brom maar net hoor wat hulle sê nie, nee jy gehoorsaam jou ouers wanneer jy na jou ouers luister en weet dat jou ouers jou ouers is en jy hulle kind.

Jy gehoorsaam jou ouers, wanneer jy hulle eer, soos dit in die vyfde gebod staan. Eer beteken: Jou ouers en wat julle sê, is vir jou belangrik en dit doen jy.

Die Here se wil vir jou in julle huis, is gehoorsaamheid aan jou ouers volgens sy Wet. Wanneer ‘n kind as gelowige aan Jesus Christus vas, sy of haar ouers gehoorsaam, sal dit goed in elke huis gaan.

Maar, nou gaan dit nie goed nie. Die eerste belangrike rede is dat nie alle kinders gelowig vas aan Jesus is nie en ook nie volgens sy Wet hulle ouers gehoorsaam nie. Ouers sê: Moenie rook of drink nie, maar kinders rook sigarette, later dagga en nog later sterker dwelms of drink sterk drank. Ouers sê: Moenie vloek en ander lelike goed sê nie, maar kinders vloek en sê baie lelike dinge. Ouers sê vir groter kinders: Dis nie goed dat jy met daardie kind uitgaan of trou nie, maar kinders gaan uit en trou teen wat ouers sê. Kinders ontmoet deesdae iemand op “mixit” en loop dan sommer van die huis af weg om na hierdie wildvreemde mens toe te gaan.

Waar kom hierdie ongehoorsaamheid vandaan? Die duiwel verlei ‘n kind om ongehoorsaam te wees. ‘n Kind doen dan sonde en luister eerder vir die duiwel as vir jou ouers.

‘n Gelowige kind moet in die krag van die Heilige Gees veg teen die duiwel wat jou wil verlei om jou ouers nie te gehoorsaam nie, maar eerder jou vriende of die persoon op “mixit”.

Seun, dogter, ken die Here se wil vir jou in jou huis, en doen sy wil.

3. Ouers se werk is gelowige opvoeding

Wat is die Here se plan, sy wil vir ouers?

Die Here gee geloof aan ouers. Hierdie geloof bind ‘n pa en ma aan Jesus Christus vas, sodat ouers as gelowiges saam met Hom leef.

Gelowige ouers mag nie hulle kinders anders behandel as wat die Here wil nie. Wanneer jy as ouer jou kind anders behandel as hoe die Here wil, sal jou kind opstandig word.

Hoe wil die Here dan dat julle as ouers julle kinders sal opvoed? Kom ons luister weer na die Here se opdrag: “En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here wil” (Ef.6:4).

Let op dat die Here met die pa’s praat. Waarom? Die pa is eintlik die gesagfiguur in die huis. En hier is een van die grootste probleme van die moderne tyd: Die pa’s doen nie meer wat die Here wil nie. Pa’s is meeste van die tyd by die werk. Pa’s is bang dat as hulle nie aanmekaar werk nie, sal hulle hulle werk verloor of hulle sal nie genoeg verdien nie; dan kan hulle nie meer vir hulle gesin sorg nie. Pa’s wat swaar kry by die werk, probeer ontvlug na die televisie of na drank. Met al hierdie dinge en daar is nog baie meer wat in ‘n volwasse man se gemoed aangaan, het die pa nie meer die krag of die tyd om die plek wat die Here hom gegee het, vol te staan nie. Wat doen die pa dan? Hy praat nie meer opbouend soos die Here wil nie (Ef.4:29), nee hy waarsku of hy sê sleg of hy baklei. Die ma weet later nie meer wat om te doen nie, want sy staan tussen haar man en hulle kind. ‘n Pa wat niks opbouend sê nie, maar net waarsku of slegsê of baklei, maak ‘n kind opstandig. Die pa het nie selfbeheersing nie. Die kind leer dit aan en wys deur opstandigheid ook ‘n gebrek aan selfbeheersing.

Onthou verder ouers, in sekere opsigte is julle kinders slimmer as julle. Verbied jou kind op die verkeerde manier sekere dinge en jou kind sal maniere uitdink om dit wel te doen, sonder dat jy daarvan weet. Vind jy die verkeerde dalk uit, sal jou kind weer ‘n ander plan maak. Werk liewer op die Here se manier as op jou eie manier. Dit is in elk geval wat die Here van jou verwag.

Ouers, die Here maak sy wil vir julle in julle huis aan julle bekend. Wat wil die Here?

Maak julle kinders groot. Aanvaar julle verantwoordelikheid as ouers vir julle kinders. Dieselfde woord word gebruik van Christus wat sy kerk “voed” (Ef.5:29). Ken Luk. 2:52En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.” Aanvaar verantwoordelikheid vir jou kind se verstandelike, liggaamlike geestelike en sosiale groei en maak jou kind so groot.

Met tug en vermaning. Wat beteken die woord “tug”? Die woord wat die Heilige Gees Paulus laat gebruik het, beteken “algemene dissipline.” Die woord beteken verder opvoeding met dade. Dit beteken onderrig in wat reg is deur voorbeeld, beloning en waardering wanneer goed gedoen word en straf wanneer oortree word. Ouers moet dus in die eerste plek dinge doen om hulle kinders op te voed. Pa en ma moet aktief werk aan die opvoeding van ‘n kind. Die woord “vermaning” beteken opvoeding deur woorde. Ouers moet dus ook kinders leer deur woorde. Navorsing het gewys dat 85% van wat ouers vir kinders sê negatief is. Meer as driekwart van ons woorde as ouers is dus “nee, my kind”, “moenie dit doen nie, my kind”, “hou op my kind”, “as jy dit weer doen, is daar moeilikheid, my kind.” Die Here wil dat ouers kinders sal opvoed deur opbouend met hulle te praat (Ef.4:29).

Soos die Here dit wil. Ouers moet as gelowige ouers, vas aan Jesus Christus, volgens God se Woord hulle kinders opvoed. Geen pa of ma mag aan jou kind doen of vir jou kind sê wat jy wil nie. Jy mag net doen en sê wat die Here wil. Daarom moet elke gelowige ouer sorg dat jy die Here se wil in sy Woord oor die opvoeding vankinders goed ken.

Die Here maak sy wil bekend vir ouers, maar ouers doen dit nie. Waarom nie? Die duiwel verlei ouers om aan God ongehoorsaam te wees en kinders nie op te voed soos die Here wil nie. Ouers sondig en luister na die duiwel. Dit mag nie. Ouers moet in die krag van die Heilige Gees veg teen die duiwel wat hulle wil verlei om nie hulle kinders groot te maak soos die Here wil nie.

Ouer, ken die Here se wil vir jou in jou huis en doen sy wil.

Slot:

Is jy ‘n gelowige ouer of ‘n gelowige kind, dan sal jy ‘n huis wil hê, waar dit goed gaan omdat ouers en kinders aan die Here Jesus vas is en sy wil doen. Los van Jesus Christus en sonder die Bybel sal die krisis in jou gesin net vererger. Kom dan tot inkeer. Los jou eie wil. Leer uit die Bybel die Here se wil vir jou in jou gesin ken. Gehoorsaam deur die Heilige Gees sy wil vir jou. Help jou ander gesinslede. Help ook ander gesinne wat hulp nodig het en waarvan daar ongelukkig nog teveel in ons gemeente is.

Die oplossing vir die gesinskrisisse in ons tyd begin by ‘n Christengelowige ouer en kind wat vas aan Jesus Christus is en die Here se wil vir jou in jou gesin gehoorsaam. So gee jy aan God die eer in jou gesin.