Ons Kerkgebou

God voorsien: Wees geduldig, dankbaar en vol vertroue!

Tema: God voorsien: Wees geduldig, dankbaar en vol vertroue!

Inleiding:

Geliefdes in die Here. Hoekom moet 250 sterf mense in ‘n vliegongeluk? Hoekom moet daar oorloë plaasvind waarin onskuldige mense gedood word? Hoekom moet ‘n siekte soos varkgriep uitbreek en mense regoor die wêreld doodmaak? Hoekom moet ‘n ma haar seun van 12 jaar aan ‘n siekte soos kanker verloor? Hoekom moet ‘n oupa van 80 jaar al vir die afgelope 10 jaar aan ‘n vreeslike siekte soos alzheimer’s ly?

Hierdie is vrae of soortgelyke vrae wat al in ons almal se gedagtes was. Met groot worsteling is hierdie tipes nie vrae wat ons aan mense rig nie, maar aan God: Waarom Here, moet U toelaat dat sulke verskriklike dinge gebeur in ons lewens? Hoekom kan U dit nie keer nie?

En as ons bietjie dink aan die omstandighede van die Christene in die tyd wat Paulus ‘n apostel was, sal dit nie vreemd wees dat hulle soortgelyke vrae gevra het nie. Die kinders van God is in daardie tyd verskriklik vervolg vir hulle geloof in Christus. Hulle is gedood, gemartel, gevangene geneem ens. Sulke vrae het dalk selfs in die gedagtes van Paulus opgekom. Met die skrywe van hierdie brief was hy as dienskneg van die Here juis ‘n gevangene in Rome. Hoekom moet die Here dit toe laat dat sy kinders so swaarkry?

Hierdie is dinge wat ons soms baie opstandig maak teenoor die lewe, maar veral teenoor God. Jy het dalk al gehoor dat mense sê: “Waar is hierdie God van liefde, waarvan almal so praat. Hy is duidelik nie hier op aarde nie, want kyk net wat se hartseer vind daar orals plaas.” Dalk het ek en jy al selfs op ‘n stadium in ons lewe tot hierdie gevolgtrekking gekom.

Ons belydenis wil dan juis vir ons vandag ‘n antwoord hierop kom gee. Wanneer ons besig is met hierdie gedeelte van ons belydenis, moet ons onthou dat dit in die tweede gedeelte van die Kategismus val, wat handel oor die verlossing van die mens. Dus teen die agtergrond van God se verlossing in Christus bely ons in Sondag 10, dat die Here altyd voorsien en sal voorsien, soos wat Hy op die berg Golgota gedoen het 2000 jaar gelede.

Inhoud:

In ons prediking wil ons dus die volgende kom bely:

  • God voorsien altyd en in alle omstandighede tot ons beswil
  • Ons wag geduldig in dankbaarheid en in vertroue dat God se wil geskied

En hieruit kom die tema van ons prediking: God voorsien: Wees geduldig, dankbaar en vol vertroue!

Die Apostel Paulus het dié brief aan die jong gelowiges van Filippi geskryf om hulle geloof te versterk. Hy wou hulle versterk, sodat hulle die swaarkry en lyding wat in die toekoms sou plaasvind, sou kon hanteer. Hy gebruik dan ook homself en sy eie omstandighede as voorbeeld hiervan. Hy beklemtoon die feit dat wanneer ‘n gelowige in God vertrou, hy daartoe in staat sal wees om enigiets te hanteer.

Paulus was in sy lewe self in ellende en in teëspoed gekeer. Selfs op die stadium wat hy hierdie brief skryf is hy in gevaar, maar hy wou hê dat hierdie gelowiges moes weet dat daar niks was om oor bekommerd te wees nie. Hulle moes nie bekommerd oor hom gewees het, waar hy in die tronk sit nie, want God sal na hom omsien. Hy het hierdie vertroue gehad en hy wou hê dat hulle moet weet dat hierdie selfde God ook na hulle omsien en sal omsien. Hy moedig hulle aan om aan hierdie waarheid vas te hou.

Met die gawe wat die Filippense aan Paulus stuur, gebruik hy die geleentheid om hulle te onderrig oor die voorsienigheid van God. Hulle ondersteuning van hom was ‘n uitbreiding van die Here se Vaderhand. Dit is omdat die Here Jesus Christus wou gehad het dat hy ondersteun moet word, dat hierdie gelowiges van Filippi deur die Gees daartoe beweeg is om hom te help.

Dit wat ons hier in Filippense lees en spesifiek in vers 19, is presies wat ons in hierdie Sondagsafdeling bely. God voorsien, bly voorsien tot in ewigheid en altyd tot ons beswil.

Kom ons kyk eers wat beteken die woord voorsienigheid vanuit die Woord van God.

Die woord ‘voorsienigheid’ kry ons nie in die Bybel nie, maar wel die woord ‘voorsien’.

In besonder het hierdie woord twee betekenisse van belang:

  1. Eerstens om vooruit te sien, bv. Dawid het, omdat hy dit vooruitgesien het, gespreek van die opstanding van Christus uit die dode (Handelinge 2:31).
  2. En tweedens om in nood te voorsien, bv. In die antwoord van Abraham aan Isak: God sal vir Homself die lam vir die brandoffer voorsien (Genesis 22:8).

Dus al kom die woord ‘voorsienigheid’ nie in die Bybel voor nie, kom die saak baie keer voor.

Om die voorsienigheid te verstaan, moet ons by die raadsplan van God begin. In ewigheid het God alles wat deur die eeue gebeur en nóg sal gebeur, in die fynste besonderhede vasgestel. Die raad van God is ewig, vrymagtig, wys, onvoorwaardelik, onveranderlik en alles omvattend. God hou Hom besig met die voëltjies (Matteus 10:29) en met die hare van ons kop (Matteus 10:30).

En in hierdie raadsplan deur Sy almagtige en oralteenwoordige krag regeer en onderhou God alles. God regeer, want Hy is Koning. Hy heers oor alle dinge. Hy doen dit deur middel van ‘n oneindige aantal natuurwette. Alle dinge gebeur volgens hierdie wette: die wisseling van dag en nag, van lente na somer na herfs na winter, van reën en droogte, ens. Hierdie wette kan nie oortree word nie.

Maar Hy onderhou ook. Sy onderhouding is die genadige versorging van alle skepsels. God onderhou sonder middele (die engele en saliges in die hemel) en met middele (plante, diere en mense). God onderhou met goeie middele (medisyne, voedsel)  en slegte middele (oorloë, varkgriep, kanker, alzheimer’s).

En dit is met hierdie slegte middele waarmee ons gewoonlik so erg worstel en wat gewoonlik die rede is vir ons opstandigheid. God gebruik egter hierdie slegte middele wat Hy ten goede laat meewerk vir ons, al verstaan ons dit nie altyd nie.

God is egter nooit die Outeur van hierdie dinge nie. Ons staan hier voor ‘n geheimenis wat ons nie met ons verstand kan verklaar nie. Ons kan maar net woorde van Artikel 13 van die Nederlandse Geloofsbelydenis glo en bely, wat ook handel oor die voorsienigheid van God.

Die Woord van God, maak dit wel duidelik aan ons bekend dat God toelaat dat sekere dinge gebeur. Handelinge 14:16-17: “Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar tog bekend gemaak dat dit Hy is wat die goeie dinge gee: Hy het vir julle reën van die hemel af gegee en gereelde oeste; Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak.”

God het dit toegelaat dat Paulus in die tronk in Rome opgesluit word, al het hy niks verkeerd gedoen nie. Hy het dit toegelaat dat die Christene in daardie verdruk moes word.

Hy het dit toegelaat dat sy Seun, onskuldig aan ‘n houtkruis vasgespyker moes word soos ‘n misdadiger, al het Jesus geen misdaad gepleeg nie.

Maar hoekom?Hy laat dit toe dat Paulus opgesluit word as gevangene, sodat die Filippense later aan hom ‘n gawe kan stuur en hy hulle kan leer oor God se voorsienigheid in Christus, al is die tye hoe swaar waarin hulle lewe. Hy laat dit toe dat sy Seun se bloed onskuldig vloei, sodat Hy na drie dae verheerlik kan word en ons van die ewige dood verlos kan word.

“Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.” – Romeine 8:28.

Op grond hiervan bied die leer oor die voorsienigheid van God, vir ons geweldige troos en onuitputlike genade. Daarom wag ons geduldig in dankbaarheid en in vertroue dat God se wil geskied.

Niks wat met ons gebeur, gebeur uit toeval nie, maar alles uit die Vaderhand van God.

Alles gebeur binne die wil van God. Toe Paulus in Rome in die tronk opgesluit is, het hy nie geweet watter kant toe nie, maar hy het geduldig gewag op die wil van die Here. En omdat Hy deur die krag van die Gees, geduldig was, kon hy die woorde van vers 19 aan die Filippense skrywe.

Maar dit stop ook nie net hier nie. Daar waar Paulus nog steeds in teëspoed verkeer, kan hy steeds dankbaar wees. Die Here sorg vir Hom daar in die tronk. Hy lei die gelowiges van Filippi deur die Heilige Gees om aan hom ‘n gawe te stuur, om hom te versorg as gevangene.

Verder bly Paulus ook ten volle vertrou op die Here se Vaderlike sorg. Dit sien ons duidelik in die woorde van vers 11-13. Paulus het duidelik al in sy lewe, in sy verhouding met die Here deur die Heilige Gees geleer om op Hom te vertrou en nog nooit is hy teleurgestel nie.

God het in alle teëspoed wat oor Paulus gekom het, altyd die uitkoms gegee tot beswil van Paulus en tot verheerliking van die Here se groot Naam.

En ons geliefdes?Het ons altyd geduld, betoon ons altyd dankbaarheid en vertrou ons altyd ten volle op die Here?In alles moet ons onthou dat die almagtige God dinge met sy eie Vaderhand oor ons beskik, maar dat Hy alles tot ons beswil laat plaasvind. Deur die krag van die Heilige Gees moet ons leer om in teëspoed geduld te beoefen. Ons moet veral leer om nie aan God, die alwetende, te probeer voorskryf wat Hy moet doen nie, maar besef dat Hy werklik alles wys beskik en regverdig uitvoer. Deur hierdie voorbeeld wat Paulus aan ons stel moet ons ook tot die belydenis kan kom: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

Maar buiten geduld is een van die dinge wat seker vir ons die mees uitdagendste is, om dankbaar te bly in tye van teëspoed. En tog is dit so belangrik, want al tref teëspoed ons, kan geen skepsel ons van sy liefde skei nie, want Hy het voorsien dat Christus ons ewig aan Hom bind. Die hele lewe van ‘n gelowige moet ‘n danklied wees in antwoord op die kruis van Christus. Buiten dit vergeet ons soms van die Here, wanneer dit baie goed gaan met ons.

Ja, ons moet nog meer in nederigheid ons dankbaarheid betoon, wanneer God ons seën met stoflike en geestelike gawes.

En nog, ook in die toekoms moet ons vertroue hê. Al lyk dinge vir ons wanhopig in die toekoms, moet ons met ons oë gerig op Jesus Christus die toekoms met dapperheid tegemoet gegaan. Wanneer ons in gebed op ons knieë neersak en vir die Here sê ons kan nie meer nie, dink aan Christus vasgespyker aan die houtkruis, onskuldig, vir my en jou. Dink aan sy opstanding. Dink aan die ewige verbond wat God met ons deur Christus gesluit het.

Dink aan die beloftes van hierdie verbond: Al hierdie dinge sal vergaan en ons sal ewig saam met Christus lewe en in die Nuwe Jerusalem saam met Hom regeer oor die nuwe hemel en nuwe aarde.

Slot:

Ons is kinders van die Here. Dit is nie maklik in hierdie wêreld om ‘n Christen te wees nie.

Ons gaan teëspoed beleef, van alle kante af. Maar hierdie teëspoed wat ons beleef dien tot versterking en versekering van ons geloof in die Here. Dit dien tot verheerliking van die Here se groot en heilige Naam.

Daar waar ek en jy die lydingspad van kanker of alzheimer’s beleef. Daar waar ek en jy deur misdaad geteister word. Daar waar jy as ma, jou kind aan die dood afgestaan het. Daar waar dit voel asof God my en jou heeltemal alleen gelaat het, wees nie bevrees nie: God is besig met my en jou tot ons beswil! Daar waar mense sy Vaderlike liefde betwyfel, kom ons getuig van sy ewige liefde in ons lewe, deur hulle te wys op die kruis van Jesus Christus!

Waar en hoe hierdie slegte dinge vir my en jou ookal tref: met die krag van die Heilige Gees rig die oë op Christus en bely: Die Here voorsien: Ek is geduldig, dankbaar en vol vertroue in die Here my God!

-Wilhan Jobse