Ons Kerkgebou

Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Tema: Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Inleiding:

Geliefdes in die Here Jesus. Wanneer ons met die boek Openbaring besig, moet ons altyd onthou dat ons hier met ‘n troosboek te doen het. In die tyd wat Johannes die Openbaring van Christus ontvang het, is die Christene verskriklik vervolg deur keiser Domitianus. Johannes self is ook deur hierdie vervolging getref, deurdat hierdie selfde keiser hom na die eiland Patmos verban het. Op grond van hierdie vervolging kom vertroos Christus sy Kerk deur hierdie Openbaring aan Johannes te gee en hom dit te laat opskryf.

Hierdie troos ervaar ons dan ook duidelik in die woorde van ons teksgedeelte. Om die trooswoorde van ons teksgedeelte egter beter te verstaan, kom ons kyk net vlugtig na die inhoud van die vorige twee hoofstukke. Al drie hierdie hoofstukke (hoofstuk 17-19) handel in besonder oor die val van Babilon. In hoofstuk 17 word Babilon se gruwels teen God en die Lam beskryf in ‘n visioen. In hoofstuk 18 word die huiltone op die aarde beskryf (veral in verse 9-20), as gevolg van die val van Babilon. Maar in hoofstuk 19 begin daar ‘n lofverheffing in die hemel. Anders as op die aarde, bring die val van Babilon groot vreugde in die hemel. Dus volg hierdie eerste tien verse van Openbaring 19, direk op hoofstuk 17 en 18.

Ons teksgedeelte self kan dan in twee gedeel word:

  1. Die groot menigte in die hemel juig met: “Prys die Here!” oor die val van Babilon (vers 1-4), en
  2. hulle lofsang word opgevolg deur ‘n verdere: “Prys die Here!” en ‘n uitnodiging na die bruilof van die Lam (vers 5-10).

Ons gaan dus in besonder op die tweede gedeelte van ons Skriflesing konsentreer, aangesien ons twee teksverse (vers 7 en 8) daaruit voorkom, wat soos volg lei: “’Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.’ Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges.”

Inhoud:

Uit ons twee teksverse kom dan ook die tema vir vanoggend se prediking: Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Die tema ontplooi in twee hoofpunte, waarna ons spesifiek in die prediking gaan kyk:

  • Met lof en dank sien ons uit na die bruilof van die Lam!
  • Ons wag geduldig en gereed op ons Bruidegom se wederkoms!

Met lof en dank sien ons uit na die bruilof van die Lam!

In vers 7 word die gelowiges met die stem uit die troon opgeroep om bly te wees en te juig. Die tyd van groot verdrukking is verby en die heerlikheid van God het aangebreek. Met die woorde van 2 Korintiërs 4:17 kan die gelowiges getuig: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.”

Maar nie net die gelowiges van daardie tyd kan hiervan getuig nie, maar ook ons nou al reeds. Alhoewel hierdie heerlikheid nog nie aangebreek het, het ons reeds deel daaraan.

Deurdat Christus klaar die bepalende veldslag in dié oorlog teen die Bose gewen het, met sy kruisdood op die berg Golgota, is ons reeds deel van hierdie heerlikheid.

Maar wat is hierdie heerlikheid? Hierdie heerlikheid is die bruilof van die Lam. Dit is die dag wanneer Christus op die wolke sal kom. “Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit.” – Matteus 24:30.

Op hierdie dag sal Christus met sy kerk, sy liggaam, verenig word. In die Skrif vind ons die beeld van ‘n huwelik om die innige verhouding tussen God en sy volk Israel voor te stel.

Israel is die bruid, alhoewel hulle baie keer ontrou is. Hierdie beeld vind ons baie sterk in die Ou Testament. In die Nuwe Testament word hierdie beeld vernuwe: Jesus verwys na Homself as die Bruidegom, en Paulus praat van die gemeente (die kerk) as die bruid van die Een Man, naamlik Christus.

Deur God se genade in Christus, het Hy dit moontlik gemaak dat enigiemand van enige nasie deel kan wees van die bruid, nie net meer die volk Israel nie. Die bruid van Christus, is die versameling van gelowiges regoor die wêreld, wat saam een kerk vorm. Dit is wat ons bely wanneer ons sê: “Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk.”

Saam met alle gelowiges regoor die wêreld sien ons uit na die dag waarop die Bruidegom en die bruid in die huwelik bevestig word. Op grond van die Here se beloftes weet ons dat hierdie dag sal aanbreek, daarom is ons harte nou alreeds gevul met lofliedere en dankpsalms. Met die oë gerig op Christus wil ons elke dag in ons lewe die Here prys met lof en dank tot sy eer. Hy het ons reeds van die bande van sonde bevry, maar Hy het ons ook reeds deelgemaak aan die heerlikheid van Christus wat nog moet kom.

Maar sien ons dit altyd so?Kan ek en jy altyd getuig van ‘n lewe vol lof en dank, selfs in tye van swaarkry?Die lewe druk ons soms so in ‘n blik, dat ons vergeet van die heerlikheid wat voorlê. Wanneer swaarkry ons tref is ons gevul met negatiwiteit en verloor soms selfs ons hoop vir die toekoms. Die omstandighede in die wêreld, die omstandighede in ons land, die omstandighede in my en jou lewe persoonlik maak soms dat alle lof en dank uit ons harte verdwyn. Dit is dan wanneer alle opgewondenheid by ons verdwyn en ons ongeduldig raak.

Dit is dan wanneer ons uitroep: “Wanneer gaan die heerlikheid van die Here nou aanbreek!”, so asof ons twyfel of dit werklik gaan gebeur.

Maar geliefde gemeente laat ons goeie moed hou, want die Here is besig. Deur sy Heilige Gees is Hy besig om sy bruid voor te berei en gereed te maak vir die koms van haar Bruidegom. “Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here.” – Jakobus 5:7-8.

Daarom wag ons gereed en geduldig op ons Bruidegom se wederkoms.

Vir die gereedmaking is die bruid van God afhanklik. Tereg staan daar dan in vers 8 dat die Here aan die bruid “dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.” In teenstelling met die uitspattige kleredrag van die sedelose vrou (Openbaring 17:4 en 18:16) is die klere van die bruid van Christus fyn, skoon en wit.

Hierdie klere wat die bruid van Christus vergun is om aan te trek, word beskryf as die regverdige dade van die gelowiges. Dit is goeie werke en ‘n leefwyse in ooreenstemming met die Woord van God. Hierdie regverdige dade is nie sogenaamde dade-uit-eie-krag tot krediet van elke gelowige nie. God gee dit. Deur die Heilige Gees stel Hy die gelowiges in staat om regverdige dade te kan doen. Hierdie is werk uit God se genadehand. Met Sy genade in Christus deur die Heilige Gees word die bruid gepas geklee vir die hemelse bruilofsfees.

In hierdie opsig moet ons verstaan dat die goeie werke nie verlossing kan bring nie, maar dat dit die vrug is van innige geloofsgemeenskap met Jesus Christus. Uit liefde en dankbaarheid teenoor die Here, word hierdie dade deur die werking van die Heilige Gees verrig.

In hierdie werke moet ons volhard ter wille van ons Bruidegom. Hierdie werke is die lof en dank wat ons in ons lewe sing tot eer van God. Hiermee prys ons die Here in ons lewe hier op aarde, want die Bruidegom het ons van Satan bevry, sodat ons skoongewas in sy bloed met Hom verenig kan word.

En elke dag moet ons deur die krag van die Heilige Gees die besluit neem om Hom te loof en te prys. Die wêreld wil eerder hê ons moet ons soos die sedelose vrou gedra, daarom gaan dit nie maklik wees om goeie werke te doen nie. So was dit van die begin af met die onstaan van die Christendom. Van hoeveel martelare lees ons nie in die Bybel, wat gely het omdat hulle getrou gebly het aan die Here nie. Die wêreld het nog altyd die kinders van die Here gehaat en probeer om dit so moeilik as moontlik maak vir ons om Hom te aanbid. Hulle het selfs die Seun van God onskuldig aan ‘n kruishout gespyker.

Laat ons egter nie negatief hieroor raak nie, want God gebruik dit alles om sy bruid gereed te maak vir die koms van haar Bruidegom. God wil dat ons oorvloedige vrugte van geloof dra, daarom laat Hy toe dat die wêreld dit so moeilik vir ons maak. Hy toets ons hierdeur keer op keer en deur sy Gees versterk Hy ons geloof en vertroue al meer en meer. So vorm die Here sy kinders perfek. So berei Hy die kerk voor vir Christus se koms.

Nou is daar sommige wat vra of ons dan nie al lank reeds gereed is om Hom te ontvang nie?Hierdie vraag kan net die Here beantwoord, want slegs Hy weet wanneer dit die regte tyd is, dat Christus weer op die wolke kom. Al wat ons as sy kinders kan doen is om geduldig te wag en gereed te wees wanneer dit gebeur! “Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom, soos ‘n dief in die nag. Wanneer die mense sê: “Alles is rustig en veilig,” sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne ‘n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie; dié dag sal julle nie soos ‘n dief oorval nie.” – 1 Tessalonisense 5:2-4.

Kan ons hierdie woorde bely? Kan ek en jy sê dat hierdie dag ons nie soos ‘n dief sal oorval nie, want ons is gereed? Nooit uit eie krag is ons hiertoe in staat nie, maar slegs deur die krag van die Heilige Gees. Mag die Here ons daarom deur sy Gees daartoe help om dit te kan bely, want ek en jy weet alte goed, dat daar baie dinge in hierdie lewe is wat probeer om ons aandag hiervan aftrek.

Dit is ‘n realiteit: Christus is oppad en ons moet gereed wees. Loof en dank en prys Hom! Met elke aardbewing, met elke oorstroming, met elke ramp in die geskiedenis van hierdie wêreldjie waarin ons lewe, hoor ons die voetstappe van Christus deur die eeue al hoe nader en nader kom! Laat ons deur die Gees hiervoor lewe en nie vir die hier en nou op aarde nie!

Slot:

Geliefdes. In die wêreld beleef ons tans die epidemie van varkgriep waaraan soveel mense al dood is. Ons hoor gereeld op die nuus van vliegtuie wat val. En dan is daar nog ‘n ekonomiese krisis, wat dit vir sommige van ons baie moeilik maak om te kan oorleef. In ons eie land word ons geteister deur erge misdaad. Ons sit op hierdie stadium met ‘n groot probleem van dokters wat staak, terwyl daar so baie mense daarbuite is wat doodgaan.

En in my en jou lewe persoonlik? Dalk word ek en jy geteister deur die lydingspad van ‘n verskriklik siekte soos kanker en voel dit of ons alle hoop verloor het. Dalk is ek en jy onlangs afgedank by die werk en sukkel op die huidige stadium om te oorleef en weer werk te kry. Dalk het ek en jy die dood van ons kind van 16 jaar beleef. Maar hoor ons die bruilof van die Lam al nader kom in dit alles?

Ja, so baie onverklaarbare dinge gebeur met ons in hierdie lewe, dat ons soms alle moed vir die toekoms verloor. Maar deur die krag van die Gees, laat ons vashou aan hierdie trooswoorde van Openbaring 19:7-8!

Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God, want verby is alle droefheid en pyn en nood!

Wilhan Jobse0724782762

Teksgedeelte: Openbaring 19:1-10

Teksverse: verse 7-8

Tema: Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Inleiding:

Geliefdes in die Here Jesus. Wanneer ons met die boek Openbaring besig, moet ons altyd onthou dat ons hier met ‘n troosboek te doen het. In die tyd wat Johannes die Openbaring van Christus ontvang het, is die Christene verskriklik vervolg deur keiser Domitianus. Johannes self is ook deur hierdie vervolging getref, deurdat hierdie selfde keiser hom na die eiland Patmos verban het. Op grond van hierdie vervolging kom vertroos Christus sy Kerk deur hierdie Openbaring aan Johannes te gee en hom dit te laat opskryf.

Hierdie troos ervaar ons dan ook duidelik in die woorde van ons teksgedeelte. Om die trooswoorde van ons teksgedeelte egter beter te verstaan, kom ons kyk net vlugtig na die inhoud van die vorige twee hoofstukke. Al drie hierdie hoofstukke (hoofstuk 17-19) handel in besonder oor die val van Babilon. In hoofstuk 17 word Babilon se gruwels teen God en die Lam beskryf in ‘n visioen. In hoofstuk 18 word die huiltone op die aarde beskryf (veral in verse 9-20), as gevolg van die val van Babilon. Maar in hoofstuk 19 begin daar ‘n lofverheffing in die hemel. Anders as op die aarde, bring die val van Babilon groot vreugde in die hemel. Dus volg hierdie eerste tien verse van Openbaring 19, direk op hoofstuk 17 en 18.

Ons teksgedeelte self kan dan in twee gedeel word:

1.Die groot menigte in die hemel juig met: “Prys die Here!” oor die val van Babilon (vers 1-4), en

2.hulle lofsang word opgevolg deur ‘n verdere: “Prys die Here!” en ‘n uitnodiging na die bruilof van die Lam (vers 5-10).

Ons gaan dus in besonder op die tweede gedeelte van ons Skriflesing konsentreer, aangesien ons twee teksverse (vers 7 en 8) daaruit voorkom, wat soos volg lei: “’Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.’ Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges.”

Inhoud:

Uit ons twee teksverse kom dan ook die tema vir vanoggend se prediking: Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Die tema ontplooi in twee hoofpunte, waarna ons spesifiek in die prediking gaan kyk:

·Met lof en dank sien ons uit na die bruilof van die Lam!

·Ons wag geduldig en gereed op ons Bruidegom se wederkoms!

In vers 7 word die gelowiges met die stem uit die troon opgeroep om bly te wees en te juig. Die tyd van groot verdrukking is verby en die heerlikheid van God het aangebreek. Met die woorde van 2 Korintiërs 4:17 kan die gelowiges getuig: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.”

Maar nie net die gelowiges van daardie tyd kan hiervan getuig nie, maar ook ons nou al reeds. Alhoewel hierdie heerlikheid nog nie aangebreek het, het ons reeds deel daaraan.

Deurdat Christus klaar die bepalende veldslag in dié oorlog teen die Bose gewen het, met sy kruisdood op die berg Golgota, is ons reeds deel van hierdie heerlikheid.

Maar wat is hierdie heerlikheid? Hierdie heerlikheid is die bruilof van die Lam. Dit is die dag wanneer Christus op die wolke sal kom. “Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit.” – Matteus 24:30.

Op hierdie dag sal Christus met sy kerk, sy liggaam, verenig word. In die Skrif vind ons die beeld van ‘n huwelik om die innige verhouding tussen God en sy volk Israel voor te stel.

Israel is die bruid, alhoewel hulle baie keer ontrou is. Hierdie beeld vind ons baie sterk in die Ou Testament. In die Nuwe Testament word hierdie beeld vernuwe: Jesus verwys na Homself as die Bruidegom, en Paulus praat van die gemeente (die kerk) as die bruid van die Een Man, naamlik Christus.

Deur God se genade in Christus, het Hy dit moontlik gemaak dat enigiemand van enige nasie deel kan wees van die bruid, nie net meer die volk Israel nie. Die bruid van Christus, is die versameling van gelowiges regoor die wêreld, wat saam een kerk vorm. Dit is wat ons bely wanneer ons sê: “Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk.”

Saam met alle gelowiges regoor die wêreld sien ons uit na die dag waarop die Bruidegom en die bruid in die huwelik bevestig word. Op grond van die Here se beloftes weet ons dat hierdie dag sal aanbreek, daarom is ons harte nou alreeds gevul met lofliedere en dankpsalms. Met die oë gerig op Christus wil ons elke dag in ons lewe die Here prys met lof en dank tot sy eer. Hy het ons reeds van die bande van sonde bevry, maar Hy het ons ook reeds deelgemaak aan die heerlikheid van Christus wat nog moet kom.

Maar sien ons dit altyd so?Kan ek en jy altyd getuig van ‘n lewe vol lof en dank, selfs in tye van swaarkry?Die lewe druk ons soms so in ‘n blik, dat ons vergeet van die heerlikheid wat voorlê. Wanneer swaarkry ons tref is ons gevul met negatiwiteit en verloor soms selfs ons hoop vir die toekoms. Die omstandighede in die wêreld, die omstandighede in ons land, die omstandighede in my en jou lewe persoonlik maak soms dat alle lof en dank uit ons harte verdwyn. Dit is dan wanneer alle opgewondenheid by ons verdwyn en ons ongeduldig raak.

Dit is dan wanneer ons uitroep: “Wanneer gaan die heerlikheid van die Here nou aanbreek!”, so asof ons twyfel of dit werklik gaan gebeur.

Maar geliefde gemeente laat ons goeie moed hou, want die Here is besig. Deur sy Heilige Gees is Hy besig om sy bruid voor te berei en gereed te maak vir die koms van haar Bruidegom. “Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here.” – Jakobus 5:7-8.

Daarom wag ons gereed en geduldig op ons Bruidegom se wederkoms.

Vir die gereedmaking is die bruid van God afhanklik. Tereg staan daar dan in vers 8 dat die Here aan die bruid “dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.” In teenstelling met die uitspattige kleredrag van die sedelose vrou (Openbaring 17:4 en 18:16) is die klere van die bruid van Christus fyn, skoon en wit.

Hierdie klere wat die bruid van Christus vergun is om aan te trek, word beskryf as die regverdige dade van die gelowiges. Dit is goeie werke en ‘n leefwyse in ooreenstemming met die Woord van God. Hierdie regverdige dade is nie sogenaamde dade-uit-eie-krag tot krediet van elke gelowige nie. God gee dit. Deur die Heilige Gees stel Hy die gelowiges in staat om regverdige dade te kan doen. Hierdie is werk uit God se genadehand. Met Sy genade in Christus deur die Heilige Gees word die bruid gepas geklee vir die hemelse bruilofsfees.

In hierdie opsig moet ons verstaan dat die goeie werke nie verlossing kan bring nie, maar dat dit die vrug is van innige geloofsgemeenskap met Jesus Christus. Uit liefde en dankbaarheid teenoor die Here, word hierdie dade deur die werking van die Heilige Gees verrig.

In hierdie werke moet ons volhard ter wille van ons Bruidegom. Hierdie werke is die lof en dank wat ons in ons lewe sing tot eer van God. Hiermee prys ons die Here in ons lewe hier op aarde, want die Bruidegom het ons van Satan bevry, sodat ons skoongewas in sy bloed met Hom verenig kan word.

En elke dag moet ons deur die krag van die Heilige Gees die besluit neem om Hom te loof en te prys. Die wêreld wil eerder hê ons moet ons soos die sedelose vrou gedra, daarom gaan dit nie maklik wees om goeie werke te doen nie. So was dit van die begin af met die onstaan van die Christendom. Van hoeveel martelare lees ons nie in die Bybel, wat gely het omdat hulle getrou gebly het aan die Here nie. Die wêreld het nog altyd die kinders van die Here gehaat en probeer om dit so moeilik as moontlik maak vir ons om Hom te aanbid. Hulle het selfs die Seun van God onskuldig aan ‘n kruishout gespyker.

Laat ons egter nie negatief hieroor raak nie, want God gebruik dit alles om sy bruid gereed te maak vir die koms van haar Bruidegom. God wil dat ons oorvloedige vrugte van geloof dra, daarom laat Hy toe dat die wêreld dit so moeilik vir ons maak. Hy toets ons hierdeur keer op keer en deur sy Gees versterk Hy ons geloof en vertroue al meer en meer. So vorm die Here sy kinders perfek. So berei Hy die kerk voor vir Christus se koms.

Nou is daar sommige wat vra of ons dan nie al lank reeds gereed is om Hom te ontvang nie?Hierdie vraag kan net die Here beantwoord, want slegs Hy weet wanneer dit die regte tyd is, dat Christus weer op die wolke kom. Al wat ons as sy kinders kan doen is om geduldig te wag en gereed te wees wanneer dit gebeur! “Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom, soos ‘n dief in die nag. Wanneer die mense sê: “Alles is rustig en veilig,” sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne ‘n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie; dié dag sal julle nie soos ‘n dief oorval nie.” – 1 Tessalonisense 5:2-4.

Kan ons hierdie woorde bely? Kan ek en jy sê dat hierdie dag ons nie soos ‘n dief sal oorval nie, want ons is gereed? Nooit uit eie krag is ons hiertoe in staat nie, maar slegs deur die krag van die Heilige Gees. Mag die Here ons daarom deur sy Gees daartoe help om dit te kan bely, want ek en jy weet alte goed, dat daar baie dinge in hierdie lewe is wat probeer om ons aandag hiervan aftrek.

Dit is ‘n realiteit: Christus is oppad en ons moet gereed wees. Loof en dank en prys Hom! Met elke aardbewing, met elke oorstroming, met elke ramp in die geskiedenis van hierdie wêreldjie waarin ons lewe, hoor ons die voetstappe van Christus deur die eeue al hoe nader en nader kom! Laat ons deur die Gees hiervoor lewe en nie vir die hier en nou op aarde nie!

Slot:

Geliefdes. In die wêreld beleef ons tans die epidemie van varkgriep waaraan soveel mense al dood is. Ons hoor gereeld op die nuus van vliegtuie wat val. En dan is daar nog ‘n ekonomiese krisis, wat dit vir sommige van ons baie moeilik maak om te kan oorleef. In ons eie land word ons geteister deur erge misdaad. Ons sit op hierdie stadium met ‘n groot probleem van dokters wat staak, terwyl daar so baie mense daarbuite is wat doodgaan.

En in my en jou lewe persoonlik? Dalk word ek en jy geteister deur die lydingspad van ‘n verskriklik siekte soos kanker en voel dit of ons alle hoop verloor het. Dalk is ek en jy onlangs afgedank by die werk en sukkel op die huidige stadium om te oorleef en weer werk te kry. Dalk het ek en jy die dood van ons kind van 16 jaar beleef. Maar hoor ons die bruilof van die Lam al nader kom in dit alles?

Ja, so baie onverklaarbare dinge gebeur met ons in hierdie lewe, dat ons soms alle moed vir die toekoms verloor. Maar deur die krag van die Gees, laat ons vashou aan hierdie trooswoorde van Openbaring 19:7-8!

Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God, want verby is alle droefheid en pyn en nood!

-AMEN-