Ons Kerkgebou

Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom – Mat 25 en Sondag 48

Tema: Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom

Inleiding:

Jesus Christus kom weer. Dit is ‘n werklikheid in God se Woord. Is dit ‘n werklikheid in ons lewe? Jesus Christus leer ons om te bid vir sy wederkoms. Ons staan vanaand by hierdie bede stil.

Tema: Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom

  1. God se koninkryk het gekom, maar moet ook nog kom

In Jesus Christus het God se koninkryk naby gekom. Beide Johannes die Doper en Jesus Christus het hulle openbare verkondiging van die koninkryk van God met hierdie woorde begin. Dat God se koninkryk naby gekom het, beteken dat God se regering in die harte van mense met Jesus Christus se koms na die wêreld baie duideliker geopenbaar is.

Ons weet dat God reeds in mense se harte en gedagtes regeer. Ons sien dit duidelik in sy Woord.

Ons sien dit in die dissipels wat Jesus gevolg het.

Ons sien dit in die mense wat met die uitstorting van die Heilige Gees nadat hulle Petrus se boodskap gehoor het, in Christus geglo het.

Ons sien dit tydens Paulus se sendingreise hoe mense uit die heidendom geglo het en tot bekering gekom het.

Ons sien dit in die kerkgeskiedenis hoe mense tot geloof in Christus gekom het en selfs ter wille van hulle geloof selfs gesterf het.

Ons sien dit in die kerk van Christus vandag op aarde, wat teken is van die koninkryk van God.

Deur Jesus Christus se sterwe en opstanding het daar reeds ‘n nuwe mensdom ontstaan. Jesus het deur sy dood sondaarmense van die mag van die sonde en die dood en die duiwel verlos. God het ons deur die dood van sy Seun uit die mag van die duisternis weggeruk (Kol.1:13). Deur Christus se opstanding het ons nou die nuwe lewe, die ewige lewe (1 Pet.1:3). Hierdie ewige lewe is die lewe met God wat elkeen wat in Christus glo, nou reeds met God in sy koninkryk leef.

‘n Nuwe mensdom het reeds deur Christus ontstaan en hierdie nuwe mensdom leef deur die Heilige Gees en dien God in gehoorsaamheid deur sy Gees. Die koninkryk van God is reeds ‘n werklikheid!

Maar, die koninkryk van God het nog nie volmaak gekom nie. Ons praat van die “reeds en die nog nie” van die koninkryk.

Ons leef nog nie volmaak en ewig in die volmaakte hemelse koninkryk van God nie. Ons leef nog in ‘n gebroke wêreld, waar die duiwel nog mag het, waar daar nog sonde en pyn en trane en dood is. Hierdie gebrokenheid kom tot ‘n einde wanneer Jesus Christus weer kom.

2. Waak en bid vir Christus se wederkoms

Ons is nie bestem om ewig hier op die aarde te bly bestaan nie. Christus gaan weer kom om alles volmaak en finaal nuut te maak.

Gewoonlik praat mense van daardie dag as die oordeelsdag. Jesus kom om te oordeel, ja. Maar die dag word ook in ander woorde beskryf in die Bybel.

In die gelykenis van die tien meisies word die dag beskryf as die dag dat die bruidegom kom. Die gelykenis is Jesus Christus, God se Seun se eie woorde. Die wederkoms van Christus is soos die koms van die bruidegom vir sy troue. Anders as wat ons gewoonte vandag is waar die gaste wag op die koms van die bruid, het die gaste destyds op die koms van die bruidegom gewag. Die bruidegom het gekom en na die bruid se huis gegaan om haar oor te bring na sy huis. Dit was ‘n baie belangrike oomblik by die destydse huwelik.         Nadat die bruidegom die bruid in sy huis geneem het, het die huweliksfees begin. Destyds het die huweliksfees sommer ‘n hele week geduur.

Waarom word die wederkoms van Jesus Christus en die lewe saam met Hom as ‘n bruilofsfees beskryf?

Op. 21:3,4 gee ‘n deel van die antwoord.

God sal self by ons woon en bly. En ons sal by Hom wees, so naby soos ons nooit hier op aarde kon wees nie. God en ons sal op ‘n geestelike hemelse manier bymekaar wees.

God sal self al die trane van pyn, beproewing en teleurstelling van ons oë afdroog.

Omdat God by ons is, so naby ons is, sal daar nie meer plek vir die dood wees nie.

Ons weet verder uit ander dele van die Bybel dat ons Jesus Christus sal sien soos Hy werklik is en ons sal soos Hy wees (1 Joh.3:2).

In die hemel by God en by Christus sal alle gelowiges so bly wees en soveel vreugde hê, soos ons nooit eenkeer tydens ons lewe op aarde gehad het nie. Ons sal volmaak bevry wees van die gebroke aarde. Ons sal God volmaak kan dien uit volmaakte liefde baie meer en beter as wat dit in die tuin van Eden destyds met Adam en Eva voor die sondeval was. Niks van die ou hemel en die ou aarde sal oorbly nie. Dink daaraan: Alles wat vandag sleg en verkeerd en sondig is, sal weg wees. Daar sal ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wees.

Ons sal in hemelse heerlikheid saam met Christus regeer. Mens kan jou dit nie indink nie, maar ons sal uittroon bo alles wat sondig en swak is. Dit is die baie belangrik: Ons sal oorwinnaars oor die duiwel, die sonde en die dood wees in ewigheid.

Jesus Christus leer ons dat ons op ‘n sekere manier op sy wederkoms moet wag. Sy opdrag is dat ons moet waak en bid.

Die gelykenis van die tien meisies leer ons hoe om te wag op Christus en hoe om nie te wag nie. Tien meisies het gewag op die koms van die bruidegom. Vyf was nie gereed nie en vyf was gereed. Waarin lê die verskil? Ons lees dat al tien meisies vaak geword het en aan die slaap geraak het. Dit wys daarop dat alle mense swak en sondig is. Die verskil is in die voorbereiding vir die koms van die bruidegom. Hoe verskil die meisies se voorbereiding? Die antwoord lê in die woorde van die bruidegom: “Ek sê vir julle: Ek ken julle nie” (Mat.25:12).

Christus leer ons in hierdie gelykenis dat om Hom gelowig te ken, lewensnoodsaaklik is. Om in die hemelse koninkryk aan die einde in te gaan is nodig dat jy Jesus Christus, die Seun van die lewende God, as jou Verlosser sal ken. Jy moet die Persoon van Jesus Christus ken.

Hierdie kennis is net moontlik deur die Woord van God en die Heilige Gees. Hierdie kennis kom nie vanself nie. Jy kry hierdie kennis deur die Bybel te ondersoek en alles oor Christus te aanvaar. Verder is dit nodig om te aanvaar dat alles wat Christus gedoen het, Hy vir jou gedoen het. Hierdie kennis en vertroue, is die geloof wat jy nodig het om Christus werklik te ken. Hierdie geloof kry jy van die Heilige Gees.

Waak dan. Waak met die oop Bybel in jou hand en dit wat in die Bybel staan in jou hart. Wag so op Christus se koms.

Bid vir die wederkoms van Christus sodat die volheid van die koninkryk kan kom.

Leef so deur die Heilige Gees tot Christus weer kom.