Ons Kerkgebou

God het my vrygespreek deur Christus – Rom 8

Tema: God het my vrygespreek deur Jesus Christus

Inleiding:

Tema: God het my vrygespreek deur Jesus Christus

Elke mens het vryspraak voor God nodig. Sonder vryspraak leef jy nie. Met vryspraak leef jy. Sonder vryspraak het sonde en die dood die mag oor jou. Met vryspraak het die Heilige Gees die mag in jou lewe. Kom ons kyk weer vanoggend na die hart van die Evangelie: Hoe kry mens vryspraak? Wie word vrygespreek? Wat gebeur nadat mens vrygespreek is.

  1. Alle mense het skuld voor God

Elke mens staan skuldig voor God

Paulus het die Jode goed geken. Hy was self een. Hy het ook die heidene geken, want hy het vir jare tussen hulle geleef en gewerk. Paulus het gesien dat al die mense se sondigheid ooreengestem het met wat in die Bybel daaroor gesê word. Daarom wanneer hy in Rom.1:18-3:19 het Paulus oor die sondigheid van die mensdom geskryf het, het hy die heeltyd net uit die Ou Testament aangehaal.

Ps. 14:1,3 “Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.”

Ps. 140:4,10:7 “Oor hulle lippe kom woorde so giftig soos slange, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.”

Jes.59:8 “Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie, ontsag vir God het hulle nie.”

Sy gevolgtrekking oor die Jode in die genadeverbond en die heidene buite die genadeverbond is dat die wêreld voor God doemwaardig is (Rom.3:19). Die Jode was skuldig, want hulle het God se Wet gehad wat hulle gelei het, maar hulle het die Wet oortree. Die heidene was skuldig, want elke mens kan uit die skepping aflei dat God waarlik God is (Rom.1:20), maar hulle het ander gode gemaak en daardie afgode aanbid. Die hele wêreld staan skuldig voor God. Almal het teen God oortree.

Het die mensdom ten goede verander, sedert die tyd toe Paulus die brief aan die gemeente in Rome geskryf het?

Die gelowiges het die Wet van God. Ons is beter daaraan toe as Paulus en die Jode destyds, ons het Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het en ons het die Heilige Gees. Maar….ons sondig steeds elke dag teen God.

Elke mens staan skuldig voor God!

Hy is die heilige God wat sonde veroordeel

God is die heilige God. Hy verdra nie sonde nie. Hy laat sonde ook nie sondermeer verbygaan nie. Nee, Hy veroordeel sonde op die sterkste manier. God het vooraf duidelik gewaarsku: Sonde bring die dood oor ‘n mens (Gen.2:17). By hierdie oordeel sal God bly, daarom het Paulus ook aan die gelowiges in Rome geskryf “Die loon wat die sonde bring, is die dood” (Rom.6:23).

Dit moet elke mens weet: Sondige gedagtes, en woorde en dade loop op die dood, die ewige dood uit, want dit is God se straf op sonde. Mens kan nie aanhou sondig en oor en oor dieselfde sondige ding dink of sê of doen en dan dit gou bely en daarna weer aangaan met dieselfde sonde nie.

Die heilige God veroordeel sonde met die dood!

Niemand sal die oordeel van God kan vryspring nie

Elke mens staan onder God se oordeel. God is alwetend. Hy ken elke sondige gedagte diep binne-in jou. Hy hoor elke sondige woord. Hy sien elke sondige daad. Niemand sal sy oordeel kan vryspring nie.

Hierdie waarheid oor ons sondigheid moet elke mens baie ernstig opneem.

2. Christus het ons skuld op Hom geneem

Die goeie boodskap vir elke sondige mens

Paulus het die Evangelie van Jesus Christus aan die gemeente in Rome verduidelik. Hy het die woorde van die brief van die Heilige Gees ontvang. Die Evangelie was nie net vir die gelowiges in Rome bedoel nie, maar vir die hele wêreld, ook vir ons.

Die Evangelie van Christus is die goeie boodskap vir elke sondige mens. Die Evangelie klink so: “Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie” (Rom.8:1).

Die woord “nou” is in die Romeinebrief ‘n belangrike woord, wat mens moet raaksien. “Nou” wys op ‘n verandering wat gekom het. Die omstandighede van vroeër is verby. Die nuwe het gekom. Wat is die nuwe? Wat is hierdie verandering?

Die verandering het gekom deur Jesus Christus.

Christus het Homself skuldig verklaar voor God

Jesus het op ‘n dag na Johannes die Doper gegaan om Hom te laat doop (Mat.3:13). Johannes wou eers nie, maar Jesus het Johannes oortuig en Hy is gedoop. Die doop wys dat sonde afgewas word, maar Jesus het nie sonde gehad nie! Waarom het Hy Hom dan laat doop? Hy het Hom laat doop om daardeur openlik te wys dat Hy Homself voor God skuldig verklaar het.

Jesus Christus het vir ons skuldig geword. Hoe het dit gebeur? Hy het ons sonde op Hom geneem!

Hy het die oordeel van God in ons plek op Hom geneem

Jesus Christus het doelbewus ons sonde op Hom geneem en Homself skuldig voor God verklaar. Jesus het Homself skuldig verklaar en Hy het die oordeel van God oor ons, op Hom geneem in ons plek!

Christus het God se oordeel oor ons sonde ook enduit volmaak gedra. Christus het onder God se oordeel Homself gegee om gekruisig te word en te sterf. Deur sy dood aan die kruis, die ergste dood, het Christus die oordeel en straf wat op ons moes kom, volmaak enduit gedra. God het deur sy Seun te oordeel “met die sonde afgereken” (Rom.8:3).

So klink die goeie boodskap: Jesus Christus het in jou plek skuldig voor God kom staan. Hy het die straf en oordeel wat oor jou moes kom, reeds volmaak enduit gedra deur sy dood aan die kruis. Christus het dus in jou plek gesterf. God het in Christus sonde gestraf en veroordeel.

3. God spreek nou skuldige mense heeltemal vry

Deur Christus spreek God nou skuldige mense vry

Luister weer goed na die eerste woorde van Rom.8:1 “Daar is dan nou geen veroordeling…” Geen veroordeling! Geen veroordeling beteken volmaakte vryspraak! God het reeds sy oordeel oor sonde op Christus laat neerkom. Nou spreek Hy skuldige mense vry. Hoor hierdie woorde mooi: God spreek nou mense wat sondig en skuldig is, heeltemal vry!

Hierdie vryspraak beteken dat die dag met Jesus Christus se koms, nie meer oordeelsdag genoem hoef te word onder gelowiges nie, maar vryspraakdag. Daarom bely ons in Sondag 19 dat Christus “my saam met al die uitverkorenes na Hom in hemelse blydskap en heerlikheid sal neem.”

Iets baie belangrik oor God se vryspraak: Sy vryspraak is nie goedkoop en outomaties vir elkeen nie. Mens word nie vrygespreek, omdat jy aan ‘n goeie sterk familie behoort nie, omdat jy baie in die kerk gedoen het nie, of omdat jy nie openlik sondig geleef het nie. ‘n Mens word nie vrygespreek op grond van wie jy is en wat jy doen nie. Nee, daar is ‘n ander rede waarom God mens vryspreek.

Hierdie vryspraak is vir elkeen wat in Christus is

“Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie” (Rom.8:1). Die wat in Christus Jesus is.. In Jesus Christus….. Wanneer is ‘n mens in Christus Jesus? Die Heilige Gees laat jou in Christus wees. Die Heilige Gees kom in jou in en leef in jou. Hy gee aan jou geloof in Jesus Christus. Hy maak jou deur die geloof wat Hy gee, een met Christus dat jy in Christus is.

Wanneer die Heilige Gees aan jou geloof gee, beheers jou sondige natuur nie meer jou lewe nie. Nee, die Heilige Gees beheers nou jou lewe.

Die mens wat deur die Heilige Gees in Christus is, is vrygespreek. Dit is duidelik dat ‘n mens vrygespreek word, op grond van wat God gedoen het. Ek is vrygespreek nie oor wat ek doen nie, maar wat God doen.

Leef deur die Heilige Gees as vrygespreekte

Elkeen wat vrygespreek is, leef nou nie meer uit jou sondige natuur nie. Nee, jy leef deur die Heilige Gees.

Jy is nie meer ‘n slaaf van sonde nie. Jy is nie meer ‘n slaaf van jou humeur of jou agteraf praat van mense of die misbruik van die Here se Naam nie of jou eie wil nie. Nee, jy leef ‘n lewe van bekering. Jy praat wat opbouend is. Jy soek en doen die Here se wil.

Jy leef nie meer in vrees nie. Mens kan vir baie dinge bang wees in die lewe – vir mense en wat hulle kan sê of doen, vir siekte, vir die dood. ‘n Mens kan selfs so bang vir God wees, dat jy liewer ver van Hom wil leef en so min as moontlik oor Hom wil praat. Jy leef as kind van God. En die Heilige Gees in jou, maak dat jy God: Vader, noem. In die plek van vrees vir God, gee die Heilige Gees aan jou sekerheid oor God. Jy weet jy is oral en altyd, selfs in baie moeilike omstandighede kind en God is Vader.

Jy leef in die gebroke wêreld nie in voortdurende onsekerheid oor God nie, maar jy leef as erfgenaam saam met Christus, met die sekerheid dat jy na hierdie aardse lewe saam met Jesus Christus in hemelse heerlikheid sal leef.

Die waarheid in Rom.8:1 is lewensbelangrik vir elke mens. Glo wat die Here vir jou in die vers sê. Hou vas aan jou vryspraak met alles wat jy het. Leef deur die Heilige Gees as vrygspreekte! Kom vier Nagmaal as die Here wil, volgende Sondag as vrygespreekte!