Ons Kerkgebou

Liefde tussen man en vrou soos die Here wil – Hooglied 2

Tema: Liefde tussen man en vrou soos die Here wil

Inleiding

Protestantse kerke regoor die wêreld herdenk vandag Johannes Calvyn se geboorte op 10 Julie 1509. Nou het ons die afgelope maand gereeld oor die radio of in die koerant gehoor en gelees van Calvyn. Nou is dit belangrik om te weet dat dit nie oor die enkele persoon in die kerk se geskiedenis mag gaan nie. God sê self dat Hy nie onderskeid maak tussen mense nie. Waaroor is die kerke in Suid-Afrika en oor die wêreld dan so begaan? Die eintlike belangrike saak is die Hervorming van 1515 en verder. Waarom is die Hervorming so belangrik? Kom ons vra wat beteken die woord Hervorming. ‘n Ander naam is Reformasie. Wat beteken Hervorming of Reformasie? Kortweg: Terug na die Bybel.

Die GKSA se wortels lê daarom ook in die Hervorming, want dit is wêreldwyd Gereformeerdes se oortuiging dat ons in alles moet vra wat sê die Bybel. Eintlik is die vraag: Wat sê God in sy Woord.

Dit word in Suid-Afrika ‘n al belangriker vraag. Die gemeenskap vra deesdae baie min na wat in die Bybel staan. Ongelukkig het dit ook in die kerke begin gebeur. Selfs gelowiges begin al minder vra na wat in die Bybel staan.

Die ware kerk kan nie en mag nie anders nie as om te vra: Wat sê God in sy Woord? Die tema vir vanoggend se preek is om hierdie rede: Liefde tussen ‘n man en ‘n vrou soos die Here wil.

Tema: Liefde tussen man en vrou soos die Here wil

  1. Liefde is ‘n geskenk

Man en vrou se geskenk aan mekaar

Die verhouding tussen ‘n man en ‘n vrou in ‘n huwelik kan met een woord beskryf word: Liefde. Dit maak die lewende God aan ons bekend. Ons kan die lees in Gen.24:67 in die OT en Ef.5:25 in die NT en ook in die hele Hooglied. Die Here leer ons veral in Hooglied dat die verhouding tussen man en vrou ‘n spesiale en unieke liefdesverhouding is.

Wat maak hierdie verhouding so uniek?

Liefde is op die ander persoon gerig. ‘n Mens sien dit duidelik in Hooglied 2 hoe die man en vrou se lewe op die ander persoon gerig is. Die vrou se gedagtes, haar woorde en dit wat sy doen is op haar man gerig. Die man doen presies dieselfde. Liefde soek die ander persoon se voordeel en belang. Hierdie liefde wil wat goed is vir die ander persoon. Dit is heeltemal anders as wat ‘n mens se natuur is. Daarom sal geen gelowige man of vrou dink dat dit iets is wat mens sommer maklik regkry nie. Liefde is daarom nie die gevoel wat jy in jou het, omdat ‘n ander persoon van jou hou en met jou wil trou nie. Nee, liefde is op die ander persoon gerig.

Verder is liefde ‘n geskenk van man en vrou aan mekaar. Liefde is met ander woorde nie net ‘n gevoel wat jy kry, sodat jy goed voel nie. Nee, onthou liefde is op die ander persoon gerig. Liefde is om te gee. Liefde is ‘n geskenk vir man en vrou aan mekaar.

Liefde is ‘n geestelike geskenk – Wat gee mens geestelik aan mekaar? Jy deel jou geloof in God met mekaar. Wanneer dit byvoorbeeld moeilik gaan, dan help man en vrou mekaar met hulle geloof in hulle hemelse Vader. Selfs wanneer man en vrou konflik met mekaar het, dan is altwee geloof in God die anker wat kan help.

Liefde is ‘n emosionele geskenk – Wat gee man en vrou emosioneel aan mekaar? in ‘n Huwelik deel man en vrou hulle emosies met mekaar wanneer hulle bly is, hartseer is bang is teleurgesteld is.

Liefde is ‘n liggaamlike geskenk – Heel aan die begin het God bepaal dat ‘n man en vrou ‘n liggaamlike verhouding sal hê. Dit weet min getroude mense, maar luister wat staan in die Here se Woord: “Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man; net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.” (1 Kor.7:4).

God gee hierdie geskenk in Christus

Hoe kry ‘n man en vrou dit reg om mekaar so lief te hê? Nou moet ons nie dink of maak asof dit die natuurlikste ding onder die son is vir ‘n mens om iemand so lief te hê. Wel, dit is glad nie so natuurlik en vanselfsprekend dat een mens ‘n ander so sal liefhê nie. Om jou liefde op iemand anders te rig, druis eintlik teen enige mens in. Daarom raak mens nie sommer hals oor kop ernstig met enigeen nie. Nee, mens wag en soek na ‘n ware gelowige man of vrou. Waarom?

‘n Gelowige man en vrou, kry liefde as geskenk van God.  ‘n Gelowige man of vrou leef uit die liefde wat God in Jesus Christus bewys. God het omdat Hy die wêreld liefgehad het, sy Seun na die wêreld gestuur (Joh.3:16). Jesus Christus het ons kom wys wat liefde is. Hy het sy lewe vir ons gegee (Joh.15:13). Hy het sy liefde gewys deur aan die kruis vir ons sonde, onder andere die sonde van liefdeloosheid te sterf. Deur Jesus Christus het ‘n gelowige man en ‘n gelowige vrou liefde van God as geskenk ontvang. Die Here wil dat jy sy liefde as geskenk aan jou gelowig sal aanvaar.

Jesus Christus verander ‘n man en ‘n vrou deur sy liefde, sodat hulle mekaar in hulle huwelik kan liefhê soos die Here wil. Daarom vra mens nie in die eerste plek of iemand ‘n goeie werk het of selfs nie of iemand aan een of ander kerk behoort nie. Nee, jongmense en ook ouer mense, die belangrikste is of die persoon liefde as geskenk van God ontvang het deur Jesus Christus. Kortweg: Het die persoon Christus in sy of haar lewe?

2.Liefde is die band

God se liefde bind

God se liefde is verder liefde wat bind. Sy liefde in Christus bind Hom aan jou en jou aan Hom. Deur Christus bestaan daar nou ‘n ewige onverbreekbare band tussen God en jou. Gaan lees maar hoe sterk is hierdie band in Rom.8:31-39. Paulus eindig daardie deel met die woorde: “Hiervan is ek oortuig: Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus.” (Rom.8:38,39).

Liefde bind man en vrou ook aan mekaar

‘n Man en vrou se liefde vir mekaar, kom nie van die mens self af nie. Na die sondeval het alle mense die vermoë om lief te hê, verloor. God het in Jesus Christus sy liefde aan die mens gegee. Dit is met hierdie liefde wat God gee wat man en vrou mekaar moet liefhê. God se liefde is liefde wat bind. Liefde tussen man en vrou is daarom liefde wat bind.

Liefde is ‘n geestelike band. Man en vrou is geestelik vas aan mekaar. Man en vrou se binneste is aan mekaar gebind. Man en vrou in ‘n huwelik deel hulle geloof in God, hulle vergifnis deur Christus en hulle dankbaarheid daarvoor en hulle gehoorsaamheid aan God met mekaar.

Liefde is ‘n emosionele band. Man en vrou in ‘n huwelik bind ook hulle gevoelens aan mekaar. Lees weer hoe deel hierdie twee waarvan ons in Hooglied lees, hulle blydskap (Hl.1:4) en hulle verlange (Hl.1:7), maar ook dit waarvoor hulle bang (Hl.3:1,2) is met mekaar.

Liefde is ook ‘n liggaamlike band. Ons lees hiervan in Hl.2:6. Man en vrou is ook liggaamlik aan mekaar gebind.

Hierdie band is ‘n blywende band. Dit is ‘n band wat nie gebreek mag word nie. Daarom is dit belangrik dat elke gelowige goed sal nadink voor jy so ernstig oor iemand raak dat jy met die persoon wil trou. Ongelukkig is dit juis hier waar een van die grootste redes vir gesinskrisisse lê. Die dinge wat ‘n huwelik breek, kom nie eers na die huwelik na vore nie. Dit was reeds daar voor die huwelik. Wanneer ‘n mens liefde nie reg verstaan volgens die Bybel nie, sien jy nie daardie dinge raak nie. Dit is dan wanneer mens te gou dink jy ken iemand, daar is ware liefde tussen julle en te vinnig trou.

Liefde is ‘n vaste band tussen twee mense. Daar is nie plek vir ‘n derde persoon nie. Nie familie, vriende of ander persone het ‘n plek tussen man en vrou in ‘n huwelik nie. Die eenheid tussen man en vrou wat die Here bepaal het (Gen.2:24), is ‘n verhouding met net plek vir twee, ‘n man en ‘n vrou.

Die Heilige Gees lei jou om lief te hê soos die Here wil

Hoe sal ‘n man en ‘n vrou dit regkry om so lief te hê, soos die Here wil? Hoe sal ouers en grootouers hulle kinders en kleinkinders kan leer deur die voorbeeld van hulle eie huwelike en hulle woorde?

Die Heilige Gees werk liefde in ‘n mens se hart. Die Heilige Gees leer jou in die Bybel dat God jou liefhet . Die Heilige Gees maak deur die Bybel jou ook lief vir God. Die Heilige Gees maak jou deur die Bybel ook lief vir jou huweliksmaat. Liefde is deel van die vrug van die Gees (Gal.5:22).

Dit is daarom vir elke gelowige man en vrou in hierdie Gereformeerde kerk nodig om gereeld Bybel te lees en so by God te leer wat ware liefde is.

Laat die Heilige Gees jou deur God se Woord lei om lief te hê, soos die Here wil.