Ons Kerkgebou

Huisgodsdiens hou ons gesin op koers – Ps 78

Tema: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers

Inleiding:

Ons leef in ‘n tyd van verwarde en gebroke gesinslewens. Mans en vroue het verhoudingsprobleme met mekaar. Die talle egskeidings en deesdae ook die aanrandings en moorde op huweliksmaats is alles sterk getuies van die krisis waarin soveel huwelike is. Die afhanklikheid van dwelms wat hier in die Noord al erger word onder jongmense en die selfmoorde onder tieners is eintlik maar die baie tragiese getuies van die ernstige verhoudingsprobleme tussen ouers en kinders.

Waar begin mens, wanneer jy hieroor wil praat? Waar begin mens wanneer jy iets aan ‘n ernstige gesinskrisis wil doen?

Daar is net een plek om te begin: Saam as gesin voor God. Daarom is die tema vanoggend: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers.

Tema: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers

  1. Die opdrag om huisgodsdiens te hou

Huisgodsdiens is ‘n opdrag van die Here

Huisgodsdiens is in werklikheid ‘n moet vir elke gesin. Waarom? Nie omdat dit ‘n goeie gewoonte is nie. Ook nie omdat mens so groot gemaak is nie. Nee, die eintlike rede is dat die Here van die vroegste tye af so ‘n opdrag gegee het:

Eks. 12:24-27“ Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif  (pasga) eerbiedig….As julle kinders sou vra: ‘Wat beteken hierdie verpligting? ’ moet julle sê: Dit is ‘n paasoffer aan die Here omdat Hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl Hy die Egiptenaars getref het, het Hy ons huise gespaar.”

Deut. 6:6,7“ Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is…”

Ps.78:3,4 – “ Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons nie vir ons kinders verswyg nie…”

Huisgodsdiens is nie vrywillig

Wanneer God praat, behoort elke mens, veral gelowiges te luister. Die Here gee opdrag. Ons moet gehoorsaam. Huisgodsdiens is daarom nie vrywillig nie.

Luister vir ‘n oomblik na die volgende aanhaling: “Ons tyd is gejaagd en elke oomblik oorvol. Ouers moet op verskillende funksies teenwoordig wees en die kinders het behalwe skoolwerk nog verpligtinge t.o.v. musiek, sport, jeugorganisasies, ens. Maar die tyd vir huiskatkisasie MOET gevind word!!!” Dit klink asof dit 2009 presies beskryf. Wel, die woorde kom uit die verslag oor huiskatkisasie wat op die Sinode van 1942 gedien het.

Ons kerke het uit God se Woord, reeds in 1942 saam besluit dat huisgodsdiens nie vrywillig is nie.

‘n Opdrag aan elke verbondshuis

Daar staan ‘n opdrag oor elke verbondshuis geskryf: Dien die Here…. Aanbid Hom. Ruim tyd in vir huisgodsdiens. Waarom is huisgodsdiens so belangrik?

Elke verbondshuis is ‘n spesiale huis. So ‘n huis behoort aan God. Jesus Christus het sy lewe gegee aan die kruis op Golgota. Hy het ook uit die graf in die tuin van Josef van Arimatéa opgestaan. Jesus het gesterf en opgestaan, sodat jy en jou huis nie meer in die greep van die Satan en die sonde leef nie, maar aan God behoort. God vra nou vir elke huis wat deur Christus aan Hom behoort, huisgodsdiens tot sy eer. Daarom is huisgodsdiens so belangrik.

  1. Die inhoud van huisgodsdiens

Die Here maak ook die inhoud van huisgodsdiens duidelik

Die Here vra nooit iets van jou, sonder om jou in staat te stel om wat Hy van jou vra, wel te kan doen nie. Hy verwag huisgodsdiens tot sy eer van jou en jou huis. Hy leer jou ook hoe julle julle huisgodsdiens moet inrig.

Ruim tyd in om saam die Here te leer ken.

‘n Gesin moet die volgende leer ken:

roemryke dade van die Here

Die Here doen dade waaroor Hy geëer moet word. Wanneer mens Ps.78 lees, kom jy agter al die Here se dade in Israel se geskiedenis was verlossingsdade. Die eer en die roem kom die Here toe vir die verlossing uit Egipte (vs.52), die deurtog deur die Rooisee (vs.13), die water uit die rots (vs.16), die kwartels en manna (vs.24,27).

Watter verlossingsdade het die Here in julle gesin se lewe gedoen? Leer dit ken en gee aan Hom die eer en die roem.

sy mag en

God regeer met almag. Hy is in beheer. Die Here was in beheer toe Hy Israel uit Egipte gelei het (vs.52). Hy was ook in beheer toe Hy vir Israel kwaad geword het en die tabernakel verwoes het (vs.60) en Israel in ballingskap laat wegvoer het (vs.61). Selfs al voel dit vir julle gesin, asof omtrent alles verkeerd gaan, is God steeds in beheer. God is steeds in beheer al is iemand in julle huis baie ernstig siek, of al beleef julle een of ander groot terugslag. Glo julle almal dat God julle gesin regeer? Leer God se beheer oor julle huis ken.
sy wonderdade

Die wonderdade is nie gewone dade nie. Die water uit die rots, was allesbehalwe ‘n gewone daad. Die Here doen ook buitengewone dinge in ‘n huisgesin se lewe. Die rots in die woestyn was die bron wat vir Israel water gegee het, sodat hulle kon lewe. Jou gesin het ook ‘n buitengewone bron wat aan julle die lewe gee. Daardie rots was Christus (1 Kor.10:4). Dat julle gesin deur Christus aan God behoort, is ‘n wonderdaad.  Sien julle die wonderdade van God nog in julle huis raak, of maak die gejaagde tyd met sy terugslae en teleurstellings dat julle God nie meer raaksien in julle huis nie?

Die Here gee opdrag dat ons oor sy buitengewone dade in ons lewe met mekaar sal praat en aanhou praat. Ruim tyd daarvoor in.

Huisgodsdiens gaan oor kennis van God in Christus deur die Heilige Gees

Waaroor gaan huisgodsdiens dan? Huisgodsdiens gaan oor God en kennis van Hom. Mens ken God eers regtig wanneer jy sy genade in Christus ken. Jy ken God wanneer jy die sekerheid het dat Hy sy Seun gestuur het, om jou uit die ryk van die duisternis oor te bring na die ryk van die lig (Kol.1:13). Hierdie kennis kry mens van die Heilige Gees.

Ruim tyd in om God so in Christus deur die Heilige Gees te leer ken. Doen dit deur julle huisgodsdiens.

  1. Die gevolge van huisgodsdiens

Afwesigheid van huisgodsdiens benadeel gesinne

Die afwesigheid van huisgodsdiens sien ons in die verwarde en gebroke gesinslewe van ons tyd. Wanneer die geld en voorspoed instroom, word God gou vergeet. Ons leef ongelukkig in ‘n tyd waar geld en besittings te belangrik geword het. Wanneer die terugslag en beproewing kom, word Hy ook vergeet en net die swaarkry word raakgesien.

Elkeen van ons moet maar teruggaan na hierdie basiese waarheid: Die grootste rede vir die talle krisisse in die gesinslewe lê hier: Ons het ons verhouding met God afgeskeep in ons huis. Ons kan nou nie hanteer en verwerk wat oor ons kom nie. Ons het nie genoeg kennis van God nie en is verward oor ons en God se verhouding.

Daar is ook die anderkant:

Getroue huisgodsdiens leer ouers en kinders

om op God te vertrou,

Gereelde huisgodsdiens waar ‘n gesin God leer ken deur die Heilige Gees laat iets gebeur in elkeen in die gesin. ‘n Huisgesin leer om op God vertrou. Vertrou is om seker te wees dat God altyd in beheer is. ‘n Gesin wat op God vertrou, gaan altyd na God toe. So ‘n gesin gaan na God toe met dank vir voorspoed en gaan na Hom om te pleit vir uitkoms wanneer dit swaar gaan.

nie te vergeet wat Hy gedoen het nie en

Ons vergeet so maklik en so gou. Gereelde huisgodsdiens help ‘n gesin om nie te vergeet nie, maar laat ‘n huisgesin onthou Wat die Here gedoen het.

om gehoorsaam te wees aan Hom

Die groot gebod is om God lief te hê. Mens het God lief wanneer jy sy gebooie gehoorsaam (1 Joh.5:3). Gereelde huisgodsdiens leer ‘n huis wat die Here se wil vir julle huisgesin is en hoe om Hom te gehoorsaam. Dit is regtig so: Baie persoonlike probleme, die talle verhoudingsprobleme tussen man en vrou en ouers en kinders, sal opgelos kan word, indien ons maar net wil teruggaan na die Bybel om God se wil te leer ken en deur die Heilige Gees sy wil te gehoorsaam.

Slot

Wanneer ‘n gesin saam voor die Here kom en Hom weer leer ken, dan skyn ‘n lig waar dit donker is. Saam voor God met sy Woord oop voor julle, word dit weer duidelik waarvan ‘n mens jou moet bekeer. Met die oop Bybel, wys die Heilige Gees jou gesin hoe julle die krisis moet aanpak. In die Bybel sal dit ook weer duidelik word, hoeveel genade daar nog in julle gesin se lewe is waarvoor julle God kan dank.

Waar begin ‘n mens om te praat oor die gesinskrisisse van ons tyd? Begin by die gesin saam voor God met sy Woord oop voor almal. Doen dit self of gee hierdie baie goeie raad aan iemand wat jy ken wat dit nodig het.