Ons Kerkgebou

Ef.4:3 Werk hard aan die eenheid van die Gees

Tema: Werk hard aan die eenheid van die Gees in die gemeente

Inleiding:

Mens hoor nogal dikwels mense sê: Die kerk bring my nie in die hemel nie. Dit is ‘n baie gevaarlike halwe waarheid. Die hele waarheid is: Net Christus bring jou in die hemel. Maar dan moet jy vas wees aan Christus, een met Hom wees. En net die kerk is vas aan Christus en een met Hom. So, niemand buite die kerk of los van die kerk gaan nie in die hemel kom nie (NGB art.28). Net die mense wat vas aan die kerk is, is vas aan Christus en is oppad na die ewige lewe in die hemel. Hierdie vas-wees aan Christus en vas-wees aan sy kerk, word in Efesiërs genoem die eenheid van die Gees. Vanoggend se preek en die reeks wat volg, gaan hoofsaaklik oor die vas-wees van gelowiges aan mekaar.

Tema: Werk hard aan die eenheid van die Gees in die gemeente

1. Die eenheid van die Heilige Gees

Baie belangrik

Efesiërs is by uitnemendheid die Bybelboek oor die kerk van Christus.  Indien jy wil weet wat die kerk is en hoe die kerk moet wees, lees die brief aan die Efesiërs. Vanoggend het ons ‘n juis ‘n deel uit Efesiërs oor die eenheid van die Gees in die kerk gelees.

Die eenheid van die Gees is baie belangrik. God gee ‘n opdrag hieroor (Ef.4:3). In ons belydenis, die Heidelbergse Kategismus, doen ons ook belydenis oor die eenheid in die kerk (Sondag 21). Wanneer die Here oor iets praat in sy Woord en Hy gee ‘n opdrag en dieselfde saak kom in ons belydenis voor, mag niemand die saak ligtelik afmaak nie.

Omdat die eenheid van die Gees so belangrik is, gaan die eerste kwartaal se preke daaroor.

Wat is die eenheid van die Gees?

Nie menslik nie

Die eenheid van die Gees lê nie in menslike oorwegings nie. Die eenheid gaan dus nie oor familiebande nie, ook nie oor die vriendskap tussen bure of jarelange goeie vriende nie, ook nie oor gesamentlike belangstellings soos sport of een of ander stokperdjie nie, ook nie oor mense wat saam werk of saamry na die werk toe nie, ook nie oor maats in dieselfde skool of klas as nie.

Die eenheid waarvan die Here in Ef.4:3 praat, is die eenheid van die Gees (33/53 vert.) of die eenheid wat die Gees smee (83 vert.). Dit gaan met ander woorde oor ‘n geestelike eenheid. Die eenheid ter sprake is deur en deur ‘n geestelike eenheid en nie ‘n menslike eenheid nie.

Geestelik – met Christus en met mekaar

Die Heilige Gees is uitgestort op aarde om aan te gaan met die verlossingswerk wat Christus gedoen het. Die eerste deel van die Gees se verlossingswerk was om mense aan Christus te bind. Die Heilige Gees moes mense een met Christus maak. Dit het Hy gedoen deur in mense se harte in te gaan en die klip harte lewend te maak met geloof in Christus. Die Heilige Gees het mense, die Efesiërs laat glo Christus het gesterf en opgestaan vir hulle, om hulle so van hulle sondes te verlos. Hy het hierdie verlossingswerk ook in ons gedoen en Hy doen dit steeds. Sonder dat die Heilige Gees jou aan Christus bind deur geloof, is niemand gered nie, dit moet mens weet!

Die tweede deel van die Heilige Gees se verlossingswerk was om die mense wat in Christus glo, bymekaar te bring. Dit het Hy gedoen deur eers die dissipels van Jesus gereeld bymekaar te laat kom en daarna die gelowiges in die eerste gemeente. Ons lees juis die gelowiges in die eerste gemeente van Christus was eensgesind (Ha.2:44).

Hierdie eensgesindheid wil Christus in sy kerk, in die begin in Jerusalem en vandag steeds, ook in Akasia. Hierdie eensgesindheid gee die Heilige Gees aan die kerk. Die kerk, dit is die gelowiges se werk is om alles moontlik te doen, om hierdie eenheid te bewaar/te handhaaf, met ander woorde so te laat bly, maar ook sterker te maak.

In hierdie reeks preke gaan dit oor die sterker maak van hierdie eensgesindheid tussen gelowiges in die gemeente.

2. Die bedreiging van die eenheid van die Gees

Verdeeldheid!

Die eenheid gebeur nie sommer vanself nie. Die geestelike eensgesindheid in die gemeente word deur ons aardse lewe bedreig. ‘n Gemeente bestaan uit verskillende mense met verskillende adresse, verskillende gewoontes, verskillende belangstellings, verskillende werke. Hierdie verskille maak dat te veel lidmate mekaar glad nie ken nie, glad nie van mekaar weet nie en dalk in tien jaar nie ‘n woord met mekaar praat nie. Eensgesindheid is dan onmoontlik!

Die grootste bedreiging is sonde

Verdeeldheid in die kerk kom egter veral deur die sonde van die gelowige kerklidmaat. Terwyl ons op aarde leef, bevind ons ons in ‘n sondige gebroke bedeling. Ons sondige geneigdheid wat so dikwels na vore kom, maak dat lidmate nie naby mekaar leef nie. Dit veroorsaak verdeeldheid in die gemeente en nie eensgesindheid nie. Verdeeldheid laat lidmate los van mekaar leef en nie in eensgesindheid nie.

Los van mekaar gebeur die volgende:

¨  Lidmate leef nie soos Christus wil nie.

¨  Sonde kry ‘n vatkans, want daar is nie ander wat ag gee en reghelp nie.

¨  ‘n Verkeerde en swak getuienis word aan die wêreld gelewer oor Christus se kerk.

¨  So word Christus oneer aangedoen.

3. Die uitbou van die eenheid van die Gees

Wat bou die eenheid van die Gees uit?

Onthou, nou. Die eenheid waaroor dit gaan is die eenheid van die Gees, dit is die eenheid met Christus en met mekaar. Gewone programme en aktiwiteite en byeenkomste en geselsies gaan bitter min, indien enigiets help om hierdie geestelike eenheid uit te bou.

‘n Gemeente wat die Here wil gehoorsaam en die eenheid van die Gees wil sterker maak, sal by die Here self, dit is in sy Woord moet gaan leiding kry hoe om hierdie eenheid sterker te maak. Hierdie raad staan juis in Ef.4:3!

Vrede, harmonie, met Christus en met mekaar

Deur die band van vrede (33/53 vert.). Vrede beteken in harmonie, harmonie met God en met mekaar. ‘n Gemeente bestaan uit verskillende mense met verskillende idees. Vrede kom wanneer die verskillende lidmate in harmonie, dit is saam leef en saam groei in hierdie harmonie, hierdie saamwees.

Wat is die harmonie tussen lidmate? Nie gewoontes of idees nie, nie projekte wat saam aangepak word nie, nie saam swaarkry nie. Die harmonie tussen God en mense en mense en mense is Christus. Die engele het juis die nag met Christus se geboorte gesing “vrede op aarde” (Lk. 2:14). Christus bring harmonie, dit is eensgesindheid en samehorigheid onder lidmate. Die een God het sy een Seun gestuur wat op een plek, Golgota, op een manier, dit is aan die kruis, gesterf het, om op hierdie een manier elke sondaar van sonde en die duiwel en die ewige dood te verlos. Christus is die band van die Gees, die band wat gemeentelidmate aan mekaar bind.

Wanneer Christus op die voorgrond is, dit is in die gedagtes, in die woorde en in die dade van lidmate, dan is daar harmonie, vrede tussen lidmate. Wanneer Christus die harmonie tussen lidmate is, dan word die eenheid van die Gees bewaar.

‘n Gemeente maak die onderlinge eenheid sterker deur saam gelowiges in Christus te wees en saam vir Christus te leef.

Hoe?

Rom.13:8 – liefde vir mekaar

1 Pet.4:9 – gasvry teenoor mekaar

Gal.5:13 – dien mekaar

Kol.3:16 – onderrig mekaar

Gal.6:2 – dra mekaar se laste

Hebr.10:25 – moedig mekaar aan

1 Tes.5:11 – versterk mekaar

Slot:

Jesus Christus leer ons in die gelykenis van die saaier (Mat.13:18-23) dat 75% van die mense, die lidmate wat die Woord hoor, die Woord of laat wegneem deur die duiwel, of afdwaal sodra daar druk kom of die Woord laat verstik deur sorge of verleiding. Die grootste aantal hoorders laat die Woord verlore gaan en gaan dus self ook verlore! Die kleinste deel van die mense wat die Woord hoor, glo en dra vrugte van geloof en bekering.

Die vraag is: Wat gaan hier met die Woord gebeur?

Indien die Woord hier met die Gees se hulp vrug dra, sal elke Sondag werklik ‘n feesdag en elke erediens ‘n fees met Christus en met mekaar wees.