Ons Kerkgebou

Rom.13:8 Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

Tema: Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

Inleiding:

Liefde, seker die belangrikste woord in die Bybel. God se hele Wet kan mos in een woord saamgevat word – liefde! Vanoggend se preek gaan oor die liefde wat God in Rom.13:8 van sy gemeente hier in Akasia vra – liefde vir mekaar. Luister asseblief goed na die preek, want julle is nog nie waar God julle wil hê nie. Die preek uit Rom.13 is bedoel om julle toe te rus om te begin besig wees met wat God wil.

Tema: Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

1. Gee jou liefde

Die lewende God praat met jou

Die Here praat net met draaie nie. Sy manier is om reguit te praat. Of dit nou die hele Israel is, en of dit die koppige Moses is of die jong skaam Maria of die onseker Josef of Paulus op die verkeerde pad, die Here praat direk met ‘n mens.

Daarom lees ons in Rom.13:8julle”. Die Here praat in die eerste plek met die gemeente in Rome, maar…….die brief aan die gemeente in Rome is bedoel vir die hele kerk van Christus, vir elke gemeente. Die Here praat met die hele gemeente, met elke gelowige. Hy praat met jou.

Moet daarom nie vanoggend na die man of vrou of jongmens voor jou, agter jou, skuins links van jou of langs jou kyk en dink die Here praat met hulle nie. Die Here se woord is vir die persoon bedoel op die sitplek waar jy vanoggend sit. Jy is die adres vir die boodskap uit die Woord van God.

Hy vra van jou liefde

Moet niemand iets verskuldig wees nie. Hier op aarde het mens soveel verpligtinge: Jou maandelikse rekening by die stadsraad, jou telefoonrekening, die maandelikse belasting aan die owerheid en hoeveel ander wat mens kan opnoem. Hierdie verpligtinge moet nagekom word, en mens doen dit ook, maar hoe belangrik ook al, hierdie verpligtinge mag nie jou belangrikste verpligting wees nie.

Nee, ‘n gelowige gemeente se eerste verpligting is liefde. Al die verpligtinge wat mens op aarde het, kom een of ander tyd tot ‘n end, maar een verpligting hou nooit op nie – Liefde!

Wat moet ons onder liefde verstaan?

Die oorspronklike Grieks het drie woorde vir drie soorte liefde. Filos – is gerig op familie en vriende. Hierdie liefde beteken “ek hou van jou, ek kuier graag by jou, ek doen graag dinge saam met jou soos braai, fliek, vakansie hou.” Eros – het te doen met uiterlike aantrekkingskrag. Hierdie liefde sê “jy is vir my mooi, ek wil aan jou raak.” Dit is die liefde wat maak dat ‘n seun en dogter, of man en vrou begin uitgaan en trou en ‘n fisiese verhouding met mekaar het. Agapé – het te doen met selfopoffering. Hierdie liefde sê “daar is so ‘n sterk geestelike band tussen my en jou, dat ek enigiets vir jou sal doen wat die Here van my vra, al kos dit my ook baie opoffering.

Watter woord staan in die Griekse weergawe van Rom.13:8?

Die derde woord, agapé! Liefde wat offer! Selfopofferende liefde, is die liefde wat God van jou vra!

God het al drie hierdie soorte liefde gemaak en aan ons gegee. Elkeen is goed en reg op die regte plek en die regte tyd.  Maar die eintlike liefde, die belangrikste is hierdie derde soort liefde. Wanneer Paulus aan die Korintiërs skryf “nou bly geloof, hoop, liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde” (1 Kor.13:13), dan gebruik hy hierdie derde woord, agapé, selfopofferende liefde.

Hierdie selfopofferende liefde, is julle voor die Here aan mekaar verskuldig. Jy maak ‘n belofte aan God hieroor. Ja, voor jy ‘n volle lidmaat van die GKSA kan word, moet jy eers ‘n belofte oor hierdie liefde maak. Jou verpligting in die gemeente is liefde vir mekaar al kos dit jou ook wat.

2. Gee jou liefde aan medelidmate

Vir wie moet jy lief wees?

“Mekaar” is in die eerste plek die gelowige lidmate in Rome, maar dan ook die gelowige lidmate in elke plaaslike kerk. Die brief aan die Romeine is vir elke gemeente bedoel. Gelowiges is die “mekaar” wat die Here in Rom.13:8 bedoel.

Dit gaan nie oor bloedband, m.a.w. gesin en familie nie (Jesus self het geleer: Wie “familie” en Hy het spesifiek pa en ma en seun en dogter genoem, bo my liefhet, is nie werd om aan my te behoort nie – Mat.10:37) Dit gaan nie oor geografiese band, m.a.w. bure nie. Dit gaan nie oor ‘n sosiale band, m.a.w. werk of belangstellings nie.

Die Here praat dus nie hier van jou huweliksmaat, gesinslede of vriende van wie jy baie hou en met wie jy goed oor die weg kom nie. Hy praat van medelidmate, almal wat saam met jou in die gemeente is.

Die Here praat van medelidmate

Die opdrag gaan wel oor die band met God in Christus. Jesus Christus bind gelowiges aan mekaar. Die eerste gemeente wat vol van die Heilige Gees naby Christus geleef het, het ook naby mekaar geleef. In Hand.2:44-46 lees ons die mense wat in Christus geglo het, het begin om elke dag bymekaar te kom en het alles, hulle lewe, met mekaar gedeel. Die Here praat dus van liefde tussen lidmate in ‘n gemeente.

3. God wil dit hê

Waarom hierdie liefde?

God eis hierdie liefde van jou. Waarom? Waarom vra God liefde en nie bloot bedagsaamheid en beleefdheid en vriendelikheid nie?

Liefde bind gelowige lidmate aan God

Hierdie liefde bind gelowiges aan God. God bind hierdie liefdesband. Hy doen dit deur sy enigste Seun van Hom af uit die hemel weg te stuur om mens op aarde te word. God het sy eie Seun opgeoffer om vir ons die kruisdood te sterf, sodat Hy ons weer by Hom kon hê as sy kinders. Jesus Christus het Hom aan ons met hierdie liefde gebind. Hy het Homself oorgegee om soos ‘n misdadiger wat oortree het in hegtenis geneem te word. Hy het Homself geoffer om op Golgota in die ergste vernedering en pyn gekruisig te word en te sterf. Dit het Hy gedoen om die straf en oordeel wat God oor jou moes bring oor al jou sonde, in jou plek te dra en heeltemal weg te neem en jou weer aan God te bind.

Liefde bind lidmate aan mekaar

Hierdie liefde is die band wat gelowiges aan mekaar bind. Elke gelowige waar ook al op aarde en wanneer ook al in die geskiedenis, is net op die een manier aan God gebind, deur Jesus Christus se liefde. Hierdie een selfopofferende liefde wat die een Jesus Christus vir elke gelowige het, bind gelowiges geestelik ook aan mekaar. Daarom wil God dat lidmate in ‘n gemeente mekaar ook met selfopofferende liefde lief sal hê. Hierdie liefde is die verpligting wat gelowiges teenoor mekaar het.

Hierdie liefde is vir God se belangrik en Hy is so ernstig daaroor dat sy hele Wet oor juis hierdie liefde gaan. Jesus self het ons geleer: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Mat.22:37-39).

As jy vir God wil dankie sê vir Christus, as jy vir Christus wil dankie sê vir sy dood aan die kruis, wees lief vir God en wees lief vir Christus. Wees lief vir God en vir Christus deur sy gebooie te gehoorsaam. Sy gebod, die groot gebod is liefde vir Hom en liefde vir jou medemens. Hier in Rom.13:8 gaan dit oor liefde vir jou medemens, in die eerste plek vir jou medegelowige saam met jou in die gemeente. God vra liefde vir mekaar en nie net vriendelikheid en beleefdheid en bedagsaamheid nie.

Die Heilige Gees gee jou hierdie liefde

Hoe gaan julle mekaar so liefhê dat julle vir mekaar sal doen wat die Here vra, al kos dit julle ook groot opoffering?

Geen lidmaat het vanself hierdie liefde nie. Die Heilige Gees gee hierdie liefde aan jou……..om te gebruik! Raak dan prakties in julle geloof. Gaan uit julle pad om ander lidmate so goed te leer ken dat julle met mekaar oor God en julle geloof in Hom kan praat. So sal julle kan leer waarmee julle medegelowiges te doen het en waarmee julle mekaar geestelik kan help. Die opoffering wat die Here van julle wil hê is om uit julle pad te gaan om meer te leer van mekaar. Eers wanneer julle mekaar regtig goed ken, sal julle die opofferings vir mekaar kan maak, wat God vra.

Moenie vir ander wag om jou eerste lief te hê nie. Laat die liefde in die gemeente by jou begin. Begin jy die eerste opoffering maak. God het jou so liefgehad dat Hy sy Seun gestuur het om vir jou te sterf en Hy het vanoggend met jou gepraat.