Ons Kerkgebou

Kol 3:16 Leer mekaar van Christus

Tema: Leer mekaar van Christus

Inleiding:

Paulus was in die gevangenis toe hy die brief aan die Kolossense geskryf het. Die gemeente in Kolosse was ‘n sterk gemeente van Christus met al die bedrywighede wat die gemeentes destyds gehad het.

Wat is die belangrikste wanneer mens in die gevangenis is? Waaroor skryf Paulus sy brief aan die gemeente in Kolosse? Hy skryf oor Christus! Wat was die boodskap wat die gemeente moes hoor? Christus!

Die belangrikste in jou lewe, die belangrikste in ‘n ware Gereformeerde gemeente is Christus! Daarom is die tema uit Kolossense 3: Leer mekaar van Christus!

Tema: Leer mekaar van Christus

1. Die boodskap van Christus is vir jou

God het ‘n dringende boodskap vir alle mense

Die wêreld sonder Christus is ‘n wêreld wat verlore gaan. Die mens wat net van Christus weet, al is dit selfs baie van Christus weet, maar in wie se hart Christus nie leef nie, is ook ‘n mens wat verlore gaan. Verlore gaan beteken jy is in die mag van die duiwel en die sonde en die dood. Dit beteken verder om op ewige ellende in die hel af te stuur. Hierdie finale dag van oordeel is reeds besig om nader te kom(1 Pet.4:7)!

Ten spyte van die sondigheid van die mensdom en die gebrokenheid van die wêreld, het God die wêreld lief (Joh.3:16). Hy laat die mensdom nie verlore gaan onder sy oordeel nie. Nee, God praat met die wêreld. Hy het ‘n dringende boodskap vir vir alle mense. Hierdie boodskap is ‘n dringende boodskap en die boodskap is ook vir jou, want die eindoordeel kom nader en daar is net een enkele manier om vry van God se ewige oordeel te wees!

Die boodskap is Christus

Die dringende boodskap vir die wêreld is Christus en klink so: Net Christus, Christus alleen, ja net Hy!……… kan jou red van die sonde se mag en die ewige dood wat op elke mens wag.

Die boodskap van Christus gaan oor die volle rykdom van sy verlossingswerk. Die boodskap gaan dus oor Christus se verlossingswerk op aarde voor sy dood, met sy dood en na sy dood, en ook sy verlossingswerk in die hemel. Christus se verlossingswerk voor sy dood bestaan in sy:

¨       Ontvangenis deur die Heilige Gees,

¨       sy geboorte uit die maagd Maria,

¨       sy lyding van die oomblik van sy geboorte en die res van sy lewe op aarde,

¨       sy onskuldige veroordeling deur Pontius Pilatus.

Elkeen van hierdie verlossingsdade maak saam met die ander dade soos sy dood aan die kruis, sy begrafnis, die lyding van die hel wat Hy ondergaan het, sy opstanding en sy hemelvaart, sy gaan sit aan die regterhand van God en sy wederkoms die “volle rykdom” van Christus se verlossing uit.

Jy het elkeen van hierdie verlossingsdade nodig om van God se ewige oordeel verlos te word.

Hierdie boodskap wil God, moet in sy volheid gehoor word.

2. Maak die boodskap jou eie

Hierdie boodskap moet in ons bly

God wil dat die boodskap van Christus in gelowiges bly. Die oorspronklike woord vir “bly” is “woon”. Dit beteken die boodskap van Christus moet ‘n permanente plek in jou binneste hê.

Die boodskap van Christus moet ‘n vaste permanente plek in jou verstand hê. Dit beteken jy moet die boodskap van Christus ken en al beter en beter ken. Dit beteken verder jy moet die boodskap van Christus in jou geheue onthou. Die boodskap van Christus moet ook ‘n vaste permanente plek in jou hart hê. Dit beteken jy moet in jou hart sekerheid hê oor die volheid van Christus se verlossingswerk en dat Hy dit alles vir jou gedoen het!

Maak jou verstand en jou hart vol van die boodskap

Vir die boodskap van Christus om permanent in jou te bly, moet jy jou gedagtes en jou hart vol maak van die boodskap.

Hoe maak ‘n mens jou verstand vol met die boodskap van Christus? Jy maak jou verstand met Christus vol, deur soveel moontlik van Christus te lees en te hoor, te oordink en te onthou. Dit gebeur wanneer jy soveel moontlik in die eredienste is, soveel moontlik Bybelstudie saam met ander bywoon, soveel moontlik huisgodsdiens hou en soveel moontlik self Bybel lees. Die vraag is nou of jy wel jou verstand met die boodskap van Christus vol maak?

Mens maak jou hart met Christus vol, deur soveel moontlik sekerheid oor Christus en sy verlossingswerk vir jou te kry. Die Heilige Gees gee jou hierdie sekerheid. Bid jy genoeg dat die Heilige Gees aan jou geloofsekerheid sal gee?

3. Onderrig mekaar met die boodskap van Christus

‘n Lewensveranderende boodskap

Die boodskap van Christus is ‘n lewensveranderende boodskap! Hierdie boodskap verander jou lewe van duisternis na lig, van dood na lewe. Jy word ‘n nuwe mens! Hierdie boodskap kan mens daarom nie binne in jou toesluit en daaroor stilbly nie. Die eerste gelowiges kon nie anders as om oor Christus te praat nie, daarom het hulle in Antiochië die eerste keer die bynaam “Christene” gekry (Hand.11:26).

Onderrig mekaar  oor Christus

Die boodskap van Christus is bedoel om oor te praat. God het juis sy Woord gegee, sodat gelowiges mekaar kan onderrig (2 Tim.3:16). Een van Jesus se laaste opdragte aan sy kerk voor sy hemelvaart, was ook dat ons sy getuies sal wees (Hand.1:8). Luister na Christus! Gehoorsaam Hom! Leer mekaar van Christus.

Gelowiges kan mekaar selfs deur sang onderrig. Sang wys daarop dat Christus se boodskap mens se hart so raak, dat jy selfs daaroor wil sing.

Om dit te kan doen, is nodig dat ‘n gemeente geleenthede sal maak om mekaar te onderrig. Die geleenthede sal ander geleenthede moet wees as die eredienste. In die eredienste word die gemeente deur die preke onderrig, maar die gelowiges onderrig mekaar nie! Ons as gelowiges sal dus ander geleenthede moet reël en tydens hierdie geleenthede mekaar moet onderrig. Ons sal ons samekomste dan so moet inrig dat Christus vir ons die belangrikste is en ons mekaar van Christus leer.

Leef nader aan Christus en nader aan mekaar

Wanneer ‘n gemeente oor Christus bymekaar kom en mekaar van Christus leer, leer die gelowiges Christus beter ken en leer gelowiges mekaar ook beter ken. So sal ‘n gemeente nader aan Christus leef en ook nader aan mekaar leef. Ons hier leef nog glad nie naby genoeg aanmekaar nie, want ons is nog nie besig met hierdie opdrag om mekaar van Christus te leer nie. Dit moet ons gou verander!

Wees so besig met die koninkryk van God

Wanneer die lidmate in ‘n gemeente mekaar van Christus leer, is so ‘n gemeente met die koninkryk van God besig. Dit is waarvoor ons hier op aarde is.

Is Christus vir jou die heel belangrikste? Die toets is of jy met ander gelowiges in die gemeente saamkom om mekaar van Christus te leer.

Slot:

Jesus leer ons in die gelykenis van die saaier (Mat.13:4-8) dat net ‘n baie klein deeltjie van die mense wat die Woord hoor, vrug dra. Waar pas jy in? By die meeste mense wat die Woord hoor, maar nie doen wat die Here sê nie, of by die klein groepie mense wat hoor en doen, omdat Christus vir hulle die heel belangrikste is?