Ons Kerkgebou

Groei 1 – Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk 2 Pet.1:5a

Tema: Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk

Inleiding:

Lewe in die koninkryk van God is lewe teen die wêreld en lewe met God. Hierdie lewe begin by geloof. Maar, geloof bly nie dieselfde nie. Geloof groei. Vanoggend begin die reeks oor geestelike groei as tweede deel van ons geestelike jaartema.

Tema: Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk

  1. God regeer sy koninkryk

God regeer sy koninkryk volgens ‘n bepaalde plan

God het Homself aan Abraham bekend gemaak as die Verbondsgod wat sy koninkryk op ‘n bepaalde manier regeer. Hoe lyk hierdie regeerplan?

Hy red mense uit ‘n staat van verlorenheid. Abraham het as sondige mens in Ur tussen die heidene gebly en afgode gedien. God het hom daaruit gehaal. Uit die Nuwe Testament weet ons dat God sondaars deur Jesus Christus uit die mag van die duisternis ruk en in sy koninkryk onder heerskappy van Jesus Christus bring.

Hy lei die mens wat hy gered het deur sy Woord en sy Gees in ‘n nuwe lewe met Hom. Die Here het Abraham weggelei uit Ur. Hy het Abraham gelei om nuut te lewe met Hom. Uit die nuwe Testament weet ons hierdie nuwe lewe loop uit op die ewige lewe in die hemel.

Hy roep mense om in sy koninkryk te lewe en Hom te dien

God roep mense om in sy koninkryk te lewe. In Gen.12,13,15,17,18 lees ons hoe God elke keer vir Abraham geroep het om met Hom in sy koninkryk te lewe. Uit die Nuwe Testament weet ons dat God mense roep deur die Evangelie van Jesus Christus om in sy koninkryk te leef. ‘n Mens hoor die Evangelie van Christus se kruisiging en opstanding. Dit is God wat roep.

Hy roep ‘n mens ook om Hom in sy koninkryk te dien. Wie die Evangelie van Christus hoor, hoor God wat roep om nie meer in diens van die duiwel en die sondige wêreld te leef nie, maar God te dien.

Ons kan sê God regeer mense in sy koninkryk deur sy Woord en sy Gees, sodat hulle gered word en nuut lewe met God en vir Hom.

2. Deur geloof kry jy toegang tot die koninkryk

Elkeen wat glo, kry toegang tot God se koninkryk

Hoe kry mens nou toegang tot hierdie koninkryk van God? Hoe kom mens in God se koninkryk?

God het gepraat. Abraham het geglo en die Here het dit goedgevind dat Abraham geglo het. Mens kom in God se koninkryk deur geloof.

Abraham het in God geglo

Abraham het in God geglo. God se Woord het Abraham geraak. Hy het weggetrek uit sy land. Hy het met God gelewe. Hy het God gedien. Deur sy geloof was Abraham se lewe aan God gebind.

Deur te glo, is Abraham verlos

Ons lees in Gen.15:6 dat die Here dit goed gevind het dat Abraham geglo het. Hierdie goedvind beteken dat Abraham van waar hy in die heidendom in die duisternis geleef het en verlore sou gaan, oorgebring is na die lig en die lewe met God waar hy in die ewige genadeverbond met God sou leef.

Geloof is om God se beloftes te aanvaar

Wat presies het gebeur toe Abraham in God geglo het?

Die Hebreeuse woord vir geloof kom van dieselfde stam as ons woord amen. Amen beteken basies om iets as betroubaar te reken. As Abraham in God glo (Gen.15:6) beteken dit Abraham hou God vir betroubaar. Hy verklaar dit met ‘n belydenis, maar dit is nie genoeg nie, hy moet ook met sy lewe wys dat hy God as betroubaar sien Hy is met ander woorde Iemand in Wie mens al jou vertroue kan stel. Dit het hy ook gedoen.

Deur te glo, aanvaar mens dat God jou hele lewe regeer. Jy aanvaar Hom as God wat jou red, regeer, lei, beskerm, seën. Hiersonder kan daar nie sprake wees van ‘n verhouding met God nie. Wie God nie as betroubaar hou en sy woorde en dade nie as basis vir jou hele bestaan erken en aanvaar nie, sluit God uit en stel Hom buite jou lewe. Daar is net die dood. Die Here laat Hom ook nie met ander deel nie. Die hele Bybel bevat hierdie vaste bepaling: Of die Here of ander gode, maar nie albei nie.

God wil die hele mens vir Hom alleen hê en dit word werklikheid wanneer jy jou op God alleen verlaat, sy woorde ten volle vertrou en sonder twyfel op sy verlossingsdade reken. Dit is wat die woord geloof beteken.

Die Here het Abraham deur sy Woord laat so laat glo. Hy laat jou ook deur sy Woord glo.

3. Lewe in God se koninkryk is ‘n lewe van geloofsgroei

Teenoor God se koninkryk staan die sondige wêreld

In Abraham se lewe het God se koninkryk teenoor die sondige lewe in Ur van die Galdeërs gestaan. Vandag is dit steeds so. Die wêreld waarin ons leef, is ‘n sondige wêreld van verderf. Hierdie verderf het gekom deur sondige begeerte in die paradys en werk vandag steeds deur sondige begeerte.

Wie in God se koninkryk leef, voer ‘n stryd teen die verderf in die wêreld

Wie in God se koninkryk leef ontvlug die verderf. Jy leef nie meer onder die invloed van die sondige verderf van die wêreld nie. Jy leef aan God gebind. Dit gebeur nie vanself nie en bly ook nie vanself so nie. As gelowige moet jy alles in die stryd werp. Jy moet jou geestelik inspan. Dit beteken jy moet iets doen. Jy moet hard werk aan hierdie saak. Niks mag jou keer nie. Jy moet stry om weg te bly van die verderf en naby God te leef.

Geloof is net die begin van lewe in God se koninkryk

Geloof is nie die eindpunt van jou lewe nie. Dit lyk so asof baie lidmate dink geloof is die eindpunt van ons geestelike lewe met God. Daarom lyk dit asof belydenis van geloof ook ‘n eindpunt is. Dit is glad nie so nie. Geloof is net die begin van lewe in God se koninkryk. Belydenisaflegging is net die begin van jou lewe as lidmaat.

Wie in God se koninkryk as gelowige leef, moet verder teen die verderf in die wêreld stry en aan God gebind leef. Hoe doen mens dit?

Wie in God se koninkryk aanhou wil lewe, moet sy/haar geloof verryk

Elkeen van ons het liggaamlik baie gegroei. Kyk maar na die eerste foto’s wat van jou geneem is. Jy lyk glad nie meer dieselfde nie. Lewe in God se koninkryk is ook ‘n lewe van groei. Om in God se koninkryk te bly leef, is nodig dat jou geloof so sal groei dat jy nie dieselfde mens bly nie, maar nuwer en nuwer word. Hoe groei mens in God se koninkryk?

Die Here gee die antwoord in 2 Pet.1:5-7. Begin by geloof. Verryk met die Heilige Gees se hulp jou geloof met deugsaamheid, deugsaamheid met kennis, kennis met selfbeheersing, selfbeheersing met volharding, volharding met godsvrug, godsvrug met liefde vir mekaar en liefde vir mekaar met liefde vir alle mense.

Deur hierdie geloofsgroei maak jy jou lewe in God se koninkryk vas en seker.

In die reeks preke oor groei, gaan ons as die Here wil, Sondae dieper ondersoek instel na elkeen van hierdie woorde, sodat elkeen van ons kan weet hoe om in ons geloof te groei.