Ons Kerkgebou

Groei 10-Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk – 2 Pet.1:10,11

Tema: Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk

Inleiding:

‘n Opregte gelowige is ‘n geestelike aktiewe mens. Vanoggend kom ons by die einde van hierdie reeks oor geestelike groei. Die tema vir vanoggend se preek kan ‘n mens sê, is die samevatting van al nege die vorige preke.

Tema: Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk

1. God kies en roep jou

Die genade van verkiesing en roeping

Een van die grootste en kosbaarste dinge wat God vir jou kan doen, is om jou te kies om aan Hom te behoort.

Waarom is om gekies te word, of dan God se verkiesing, ook bekend as die uitverkiesing, so ‘n groot genade?

Wel, dit het alles begin in die paradys die dag toe ons eerste voorouers hulle rug op die Here gedraai het en die duiwel as hulle vriend en raadgewer aanvaar het. Eintlik moes God na daardie dag alle mense in die mag van die duiwel, die sonde en die ewige dood laat bly het. Maar…. Hy het nie! Uit liefde het God mense gekies om nie langer in die ellende van sonde en dood te leef nie, maar om aan Hom te behoort.

Hierdie mense wat God gekies het, roep Hy na Hom toe,deur die Evangelie van Jesus Christus. God laat hierdie baie goeie nuus aan sondige mense verkondig. God wil dat sondaars sal hoor Jesus Christus het deur sy kruisiging en opstanding ons van sonde verlos en die ewige lewe gegee. Deur hierdie prediking van die Evangelie word mense geroep om in Jesus Christus te glo en tot bekering te kom. Die mens wat deur God se Gees in Jesus glo en tot bekering kom, leef nie meer in die mag van die duiwel, die sonde en die dood nie, maar in die ewige koninkryk van God. Dit is die grootste genade!

Petrus se verkiesing en roeping

Petrus was een van die mense wat God gekies het om aan Hom te behoort en Hom in sy koninkryk te dien. Petrus was in die vissersbedryf. Op ‘n dag toe hulle by die see van Galilea met hulle werk as vissermanne besig wees, het Jesus by Petrus en sy broer Andreas aangekom en hulle geroep om Hom te volg en Hom te dien in sy koninkryk (Mat.5:18,19). God het Petrus gekies, daarom het hy alles net so gelaat en Jesus gevolg.

Jou verkiesing en roeping

Wie God gekies het, is vasgestel in God se ewige raad. Hy het nie in sy Woord in soveel woorde bekend gemaak dat juis jy gekies is nie. Die volgende is nou baie belangrik. Jy kan nie hier op aarde seker wees dat jy nie gekies is nie. Die moordenaar aan die kruis se hele lewe het gewys hy is nie gekies nie, maar hy het aan die einde van sy lewe in Jesus geglo en tot bekering gekom. Jy kan wel seker wees dat God jou gekies het. Hoe? Wel, die Evangelie van Christus wat jy nou besig is om na te luister, is God wat jou roep. Jy hoor weer vanoggend dat Christus vir jou gesterf en opgestaan het. Jy hoor soos soveel keer vantevore dat Jesus jou deur sy kruisiging en opstanding het verlos het. Dit wat jy hoor, is God wat jou roep. Hy roep die mense wat Hy gekies het deur hierdie Evangelie van Christus. Elke keer dat jy ‘n preek oor Christus hoor, hoor jy God wat jou roep om in Christus te glo en tot bekering te kom. Die geloof wat jy van die Heilige Gees ontvang het om te antwoord op God se roepstem, is verder ‘n bewys dat jy gekies is.

So inplaas daarvan om te redeneer en te filosofeer oor uitverkies of nie, dank God eerder dat Hy jou roep om aan Hom te behoort. Bid tot God om jou geloof in Christus te gee, en jou deur sy Gees te lei om tot bekering te kom.

2. Jou lewe is die bewys

Dat God ‘n mens gekies het voor die skepping, en dit uit liefde en genade, sonder dat mens enigiets verdien het, beteken dat alles by God begin en van Hom af kom. Hy kies en Hy roep, sonder dat enigiemand dit verdien.

Maar, dit beteken nie dat iemand wat gekies en geroep is, jou lewe deur niks hoef te doen nie. Nee, die mens wat gekies en geroep is, se lewe verander heeltemal. Jy leef nie meer in die mag van die duiwel en die sonde en die dood nie. Jy leef nou deur die Heilige Gees in die koninkryk van die hemel onder God se mag. Jy lewe met God en vir Hom.

Petrus se lewe

Petrus het Jesus gevolg en met oorgawe gedien. Maar, die feit dat Petrus gekies en geroep was, het nie beteken dat hy nie weer sou misluk en sondig nie. In plaas daarvan dat hy ‘n getuie vir Jesus was, het hy die aand met Jesus se gevangeneming, Jesus verloën en daarby gevloek en vals gesweer toe hy dit gedoen het. Petrus se sonde het nie beteken sy verkiesing en roeping het opgehou nie. Nee, Jesus het na Hy uit die dood opgestaan het aan die dissipels verskyn en Petrus tot bekering geroep deur drie keer te vra of Petrus Hom liefhet (Joh.21:15-19).

Dit is die Petrus wat in hierdie brief aan die woord is en deur die Heilige Gees elke gelowige in Christus deur die eeue oproep om sy/haar roeping en verkiesing vas te maak.

Jou lewe

Daarom het jy hierdie opdrag van die Here: Wys met jou lewe dat jy gekies en geroep is.

Hoe wil die Here dat jy met jou lewe sal wys dat jy gekies en geroep is?

Jou lewe wys jou verkiesing en roeping wanneer jy geestelik groei. Dit is die belangrikheid van hierdie reeks preke oor geloofsgroei. ‘n Gelowige kan nie passief leef, sonder geestelike groei nie. Nee, elke gelowige moet alles in die stryd werp  om geestelik te groei soos die Here verwag in 2 Pet.1:5-7. Die mens wat geestelik groei kom uiteindelik uit by die uitleef van die groot gebod wat God van elke gelowige verwag, liefde. Liefde is nie passief nie, nee liefde is aktief. Die liefde wat God vra, kan beskryf word in die volgende woorde: Ek sal vir jou doen wat die Here van my vra, al kos dit my ook wat!

3. Jy kry vrye en feestelike toegang tot die ewigheid

Die mens wie se lewe deur geestelike groei wys dat hy/sy gekies en geroep is, is ‘n mens wat deur die Heilige Gees leef en deur Hom beheer word.

So ‘n gelowige ontvang ‘n wonderlike belofte van die Here self. Die belofte staan in               2 Pet.1:11: Jy sal toegang kry tot die ewige koninkryk van God. Dit sal vrye toegang wees. Niks sal jou kan keer nie. Die toegang sal feestelik wees. Dit sal jou baie bly maak. Jy sal in ewigheid by God en by Christus wees!

Hierdie reeks uit 2 Pet.1 eindig vanoggend, daarom ‘n slotwoord: Wat wys jou lewe? Elke preek, maar veral vanoggend s’n vra van elkeen selfondersoek. Vra eerlik voor die Here die volgende vraag: Wys ek deur my geestelike groei dat God my gekies en geroep het om aan Hom te behoort? Kan jy deur die Heilige Gees “ja” antwoord, dan is die belofte van God se ewige koninkryk vir jou! Moenie met hierdie sekerheid op jou louere rus nie. Hou nog meer aan om geestelik te groei!

Maar dit kan ook wees dat jy “nee” moet antwoord. Vir die lidmaat wat “nee” antwoord, is daar twee paaie om te gaan, die pad na die lewe of die pad na die dood. Wie voor die Here berou het dat jou lewe nog nie wys dat jy gekies en geroep is nie, en tot ware geloof in Christus en tot bekering kom, betree die pad na die lewe. Maar…. die lidmaat wat nie geestelik groei nie en aanhou om nie te wys dat jy gekies en geroep is, bly op die pad van die dood en indien so iemand sy/haar hele lewe op hierdie manier aanhou, sal so ‘n lidmaat aan die einde by die ewige verdoemenis in die hel uitkom.

Wanneer mens dit hoor, verstaan jy die dringende oproep in vs.10: Daarom moet julle, julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het!