Ons Kerkgebou

Groei 4 – Groei geestelik deur jou geloofskennis met selfbeheersing te verryk – 2 Pet.1:5

Tema: Groei geestelik deur jou geloofskennis met selfbeheersing te verryk

Inleiding:

Hierdie verse in die Bybel oor geestelike groei behoort vir elkeen baie interessant te wees, want die Here leer mens hoe om geestelik te groei. Maar die verse behoort vir elkeen meer as net interessant te wees, dit behoort vir elkeen baie belangrik te wees, want niemand wil tog ‘n dooie geloof hê wat nie groei nie. Die reeks preke is daarom bedoel om elkeen toe te rus om geestelik te groei. Elkeen wat die preke hoor, is veronderstel om dit wat jy gehoor het, deel van jou lewe van elke dag te maak.

Maar die preke is nie net vir ‘n deel van die gemeente bedoel wat gereeld in die erediens is nie. Die hele gemeente is veronderstel om geestelik te groei. So, die van ons wat gehoor het, sal dit moet vertel aan die wat nie gehoor het nie, en ons is veronderstel om ook op mekaar ag te gee, sodat ons almal wel geestelik groei.

Kom ons leer dan vanoggend verder by die Here hoe om geestelik te groei.

Tema: Groei geestelik deur jou geloofskennis met selfbeheersing te verryk

  1. Geestelike groei is noodsaaklik

Die Here gee opdrag dat ons geloof moet groei

Ware geloof is lewend. Ware geloof groei. Ware geloof is aktief. Juis deur aktief te wees, groei ware geloof meer en meer. Hierdie groei kom nie vanself nie en gebeur ook nie net sommer nie. Wie dink dat mens vanself geestelik groei, verkeer onder ‘n totale wanindruk en leef onder ‘n reuse misverstand!

Die Here gee dan opdrag dat elke gelowige, en die Heilige Gees se woorde is “alles in die stryd moet werp” om geloof te verryk met deugsaamheid, deugsaamheid met kennis en kennis met selfbeheersing…” (2 Pet.1:5)!

Geloofsgroei is dus ‘n opdrag van die Here. Die Here sal nie ‘n opdrag gee, indien jy nie iets moet doen nie. Nou is daar ‘n opdrag. Jy, gelowige, is verantwoordelik om geestelik te groei.

Hy leer ons hoe ons geestelik moet groei

Die Here gee die opdrag. Hy leer ons ook hoe ons geestelik moet groei.

“Werp alles in die stryd” – dit beteken, span jou in, werk geestelik hard, doen alles wat jy kan, om geestelik te groei.

“om te verryk” – beteken meer, sterker en beter. Jy mag nie met jou geloof soos dit is, tevrede wees nie. Ongelukkig lyk dit dikwels asof ons tevrede is met ons geestelike lewe en of ons wil hê ons geloof moet net so bly soos dit is. Mens sien dit veral wanneer die Here ‘n gelowige beproef. Lidmate dink en sê dan, “maar ek is jare lidmaat van die kerk en ek is ‘n getroue lidmaat, waarom moet ek nou so swaarkry?” Dit, terwyl een van die redes waarom die Here mens beproef, juis is om jou geloof meer en beter en sterker te maak (1 Pet.1:6,7). Met hierdie gedagtes en woorde wys ‘n gelowige dat jy tevrede is met jou geloof soos dit is, terwyl die Here die opdrag gegee het dat jy jou lewe lank jou geloof moet verryk, sodat jy geestelik kan groei.

Hy gee vir ons alles om geestelik te kan groei

Die Here gee nooit ‘n opdrag sonder on jou ook toe te rus met alles wat jy nodig het om die opdrag uit te voer nie. Hy gee alles wat jy nodig het om geestelik te kan groei. Hy het sy Seun gegee om vir jou te sterf en op te staan, sodat jy ‘n nuwe mens kan wees. Hy het sy Heilige Gees gegee wat in jou ‘n ware geloof in Christus gewerk het, wat kan groei. Hy het sy Woord gegee, sodat jy kan leer hoe jy jou geloof moet laat groei.

2. Groei geestelik deur jou geloofskennis te verryk

Groei geestelik deur jou kennis te verryk

Geloof is net die begin. Die Here wil nie dat mens net by die begin bly nie. Hy wil dat jy geestelik sal groei, om soos Christus te wees (Ef.4:13,15). Om geestelik te groei, is nodig dat jy jou geloofskennis sal verryk. Hoe doen mens dit?

Die Here wil dat jy jou kennis in jou lewe sal gebruik

Die Here leer jou hoe. Jy moet jou geloofskennis verryk, deur jou kennis in jou lewe te gebruik. Geloof wat nie aktief is nie, is dood. Die Here leer ons dit op baie plekke in die Bybel. Jak. 2:14-26 is juis een van die hoofstukke waar die Here baie duidelik leer dat onaktiewe geloof, geloof wat nie groei nie en nie tot dade oorgaan nie, dood is.

Daarom is dit dringend nodig dat jy jou geloofskennis in jou lewe sal gebruik.

3. Verryk jou kennis met selfbeheersing

 

Verryk geloofskennis deur selfbeheersing

Dit behoort teen hierdie tyd vir elkeen duidelik te wees dat geestelike groei nie vanself gebeur nie en dat ‘n mens nie op enige manier geestelik kan groei nie. Nee, die Here leer ons in 2 Pet.1:5-7 hoe ons geestelik moet groei. Vanoggend gaan dit daaroor dat jy jou geloofskennis met selfbeheersing moet verryk.

Selfbeheersing? Wat beteken die woord?

Selfbeheersing beteken “om met krag vas te hou”

Die basiese betekenis van die woord “selfbeheersing” is “om met krag vas te hou.” Kom ons sê selfbeheersing is om baie styf vas te hou.

Wat moet jy styf vas hou? Jy moet mos jou geloofskennis met selfbeheersing verryk. So, jy moet jou geloofskennis styf vas hou. Wat is geloofskennis nou weer? Geloofskennis is die kennis wat die Heilige Gees aan jou deur die Bybel gee. Selfbe-heersing beteken dus om baie styf aan die Bybel vas te hou.

Hou met krag vas aan God se Woord

Selfbeheersing beteken om styf vas te hou aan God se Woord. Hoe doen mens dit?

Ken jou Bybel goed genoeg om te weet wat die Here sê en gebruik jou Bybel! Hou dit wat die Here in die Bybel sê altyd in gedagte. Toets dit wat jy dink, voel, sê of doen altyd aan die Bybel. Stem dit met die Bybel ooreen, dan is dit reg, anders moet jy dit los en daarmee breek.

Voorbeelde hiervan is:

  • Mense vloek, gebruik kru taal, lidmate ook. Voor jy jou vir iemand vererg en begin vloek en skel, dink eers of die Here sê dat dit reg is om te vloek en te skel. Ken ons dan glad nie Jak. 3:9 waar staan “Met die tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is” nie?
  • Indien jy die knoppie op die rekenaar of selfoon wil druk wat vir jou die pornografie op die skerm laat verskyn, dink eers of die Here sê dat jy dit mag doen. Het ons dan nog nie Jesus se woorde gelees “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg’” (Mt.5:27,28).
  • Voor jy oor iemand anders begin praat en net wil sê wat jy voel, dink eers of die Here in sy Woord sê dat jy dit wat jy wil sê, mag sê. Het ons heeltemal vergeet dat Jesus gesê het “Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie” (Mt.7:3).
  • Indien jy voel om op ‘n Sondag nie in die erediens te wees nie, maar eerder by die huis te ontspan of by jou vriende of familie wat gekom het, te kuier, dink eers of die Here in sy Woord sê jy mag maar by die huis bly. Dink ons wat die Here vir ons sê in Hebr.10:25Ons moenie van die samekomste van die gemeente wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom nie”, is nie op ons van toepassing nie?
  • Wanneer die antwoord “nee” is, want “in die Bybel staan ek mag nie”, dan doen jy die dinge nie! Dit is vashou aan die Bybel! Dit is selfbeheersing! Al hierdie dinge wat ek so pas genoem het, gebeur, omdat ons nie ons geloofskennis met selfbeheersing verryk nie!

Vir geen oomblik mag ons dink hierdie opdrag om vas te hou aan die Bybel is nie ‘n baie ernstige opdrag nie. Wanneer jy aan die Bybel vashou, hou jy eintlik aan God se genade in Christus vas, want die kern van die Bybel is God se genade in Christus. Hou dan styf aan Jesus Christus vas, wat jou ‘n nuwe mens gemaak het deur sy kruisiging en opstanding. Hy het vir jou gesterf en opgestaan, sodat jy nou aan Hom vas en onder sy beheer is en nie meer onder die duiwel se beheer nie leef nie.

Jy kan daarom nie aan Jesus Christus styf vashou en in woede uitbars, of pornografie kyk of agter ander mense oor hulle praat of net van die erediens wegbly nie.

Laat Jesus Christus jou lewe bepaal!

Doen alles saam met Hom en vir Hom!

Wie nie so geestelik groei nie, leef al verder van die Here

Dawid het aan die Here vasgehou toe hy daardie middag op sy paleis se dak gaan stap het en Batseba gesien het. Maar……van daardie oomblik het hy al minder aan die Here vasgehou en al verder weggedwaal. Hy het al minder aan die Here vasgehou toe hy haar na sy paleis laat kom het, terwyl hy geweet het dat sy getroud was. Hy het nie aan die Here vasgehou toe hy met haar geslagsgemeenskap gehad het nie. Hy het nie aan die Here vasgehou toe hy ‘n plan gemaak het om Batseba se man, Uria te laat kom , sodat dit moet lyk asof die baba wat gebore sou word, Uria en Batseba se baba was nie. Hy het heeltemal weggedwaal toe hy doelbewus Uria se dood beplan het. So sien ons dat Dawid in die tyd glad nie geestelik gegroei het nie, maar soos dit in Jak.1:15,16 staan hom deur sy begeerte laat verlei het. Sy begeerte het hom aangelok, sy begeerte het bevrug geraak en die sonde in hom voortgebring. Sy sondige lewe het hom op die pad van die dood gebring.

Wanneer jy op ‘n Sondag die begeerte het om eerder rustig by die huis te bly, lok daardie begeerte jou aan en verlei jou. Wanneer daardie begeerte bevrug raak en jy besluit om toe te gee, en by die huis te bly, bring dit die sonde in jou voort en jy gaan nie na die erediens toe nie en sondig teen die vierde gebod van die Here. Wie aanhou sondig, is op die pad van die dood, want aan die einde van ‘n sondige lewe, wag net die ewige dood (Rom.6:23).

Wie nie geestelik groei nie, leef al verder van die Here!

Om weg te breek van die verderf wat deur begeerte in die wêreld aan die werk is, is dit dringend nodig dat jy geestelik sal groei. ‘n Baie belangrike deel van jou geestelike groei is om jou geloofskennis te verryk deur selfbeheersing.

Doen dit deur die Heilige Gees! Hou styf aan Christus vas! Groei so geestelik, soos die Here van jou verwag!