Ons Kerkgebou

HK 1.3-Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag-Joh.8:31-36

Tema: Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag

Inleiding:

Die troos, die goed wat jy wat aan Christus behoort, het, is dat jy ook van al die heerskappy, die mag van die duiwel verlos is. Die duiwel het nie meer mag oor jou nie. Hieroor gaan die preek vanaand.

Tema: Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag

  1. Die duiwel se mag verslaaf

Die duiwel het baie mag

Eintlik moet mens sê: Die duiwel het baie mag gehad, want Christus het dit verander.

Hy het mag oor die dood (Hebr.2:14 – Jesus Christus het gekom om die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel te vernietig ).

Hy het mag oor sondaars se lewe (Joh.8:34 – Jesus sê: Dit verseker ek julle: Elkeen wat sonde doen is ‘n slaaf van die sonde).

Met hierdie mag vernietig hy mense (1 Pet.5:8 – Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind).

Na die sondeval, het die duiwel hierdie mag ontvang. Dat die duiwel mag het, beteken hy kan mense laat doen wat hy wil, teen God se wil. Hy kon Eva teen God laat draai. Hy kon Dawid die sewende gebod, daarna die sesde gebod en daarna die negende gebod op ‘n baie ernstige manier laat oortree en Dawid blind maak vir sy sonde. Hy kon Judas Iskariot teen Christus laat draai om Hom vir ‘n klein bietjie geld te verraai. Die duiwel het ook die mag gehad om jou enigiets teen God se wil te laat doen. Hy het die mag gehad om jou saam met hom die ewige dood in die hel in te neem.

Onder die duiwel is mag is almal slawe

Onder die duiwel is mag is almal slawe van die duiwel, die sonde en die dood (Rom.5:14).

Vandag word daar baie gewag gemaak van demone. Sommige kerke is geneig om wanneer iemand siek is, of van alkohol afhanklik is, te beweer dat daardie persoon ‘n demoon het. Dit gaan nie in die preek oor demone en hulle sogenaamde mag oor mens nie.

Wanneer daar in die Bybel of in ons belydenis van die duiwel se mag gepraat word, dan wys dit daarop dat die duiwel ‘n mens se hele lewe regeer, dat jy ‘n slaaf sonder enige seggenskap in sy mag is en jou lewe net een bestemming het en dit is die ewige dood in die hel. Die hel word beskryf as die buitenste duisternis, waar ‘n geween en gekners van tande is, omdat die lyding die ergste is wat daar kan wees en daarby nog ewig gaan duur.

Die duiwel is vandag besig om mense te laat glo dat daar nie so ‘n bestemming is soos die ewige dood in die hel nie. Maar….die mens wat glo dat die ewige oordeel van God in die hel, nie bestaan nie, is steeds onder die duiwel se mag.

2. Christus se mag bevry

Christus is die Seun van God

Christus is die Seun van die lewende God (Mat.16:16). Hierdie Naam Seun van God, wys daarop dat Jesus Christus self God is.

Hy is die lewe en die lig vir sondaars

Hy is die lewe en die lig vir sondaars (Joh.1:4). Hy het die mag ontvang om die lig te wees wat in die donker skyn en die lewe te wees op die aarde waar die duiwel en die dood geheers het.

Hy het die mag om sondaars weer by God uit te bring. Hy het die mag om sondige mense kinders van God te maak (Joh.1:12). Hy het die mag om met sy lewe sondaars te verlos (Joh.19:31). Hy het die mag om die Heilige Gees te laat kom om sondaars te lei in die nuwe lewe met God (Joh.14:16,17).

Jesus Christus het hierdie mag uitgeoefen deur aan die kruis te sterf en op die derde dag weer op te staan. Christus het mens geword en Homself oorgegee om in ons plek willose slaaf te word in die mag van die duisternis. Daarom het Hy nie een woord gesê om Homself te verdedig nie.

Met die krag en die almag wat Hy as Seun van God het, het Hy uit die mag van die dood gebreek en op die derde dag, die Sondag opgestaan uit die dood. Deur sy kruisiging en opstanding het Hy ons vrygemaak. Elke Sondag is dus opstandingsdag, vryheidsdag in die koninkryk van God.

3. Vrye lewe onder Christus se mag

 

Sondaars ontvang deur Christus die Gees

Nadat Christus deur sy dood aan die kruis en sy opstanding sondaars verlos het van die mag van die duiwel, het Hy ook gesorg dat sondaars in die toekoms vry kan lewe. Sy Vader en Hy het die Heilige Gees na die verlostes gestuur om ons te lei in ‘n vry lewe van geloof in Christus.

Die Heilige Gees gee geloof in Christus

Die Heilige Gees se belangrikste werk is om aan sondaars geloof te gee. Sonder die Heilige Gees het mens nie geloof nie. En…..’n gewilde ding onder sommige mense om te sê, is dat hulle nie regtig geglo het nie, totdat hulle in ‘n ernstige motorongeluk was of ernstig siek was en bly lewe het. Dat hulle bly lewe het, het hulle laat glo. Hierdeur sê mense dat hulle glo, omdat hulle hier op aarde kon bly lewe. Dit kan nie!

Elkeen moet duidelik weet: Die Heilige Gees gee geloof in Christus, sodat jy die ewige lewe kan hê.

Geloof in Christus laat jou vry lewe

Christus het sondaarmense oorgebring uit die mag van die duisternis na die ryk van die lig, die koninkryk van God. Deur geloof in Christus kan mens vry lewe, want jy is nie meer ‘n slaaf van die sonde nie.

Vry lewe is lewe in diens van Christus

‘n Vry lewe as gelowige word die beste verwoord in Rom.6:13 “Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as ‘n werktuig om goddeloosheid te bedryf nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil.”