Ons Kerkgebou

Die Here gee sy wonderlike genade vir die gelowige wat ‘n lewe van bekering leef-Jes.55:7

In Jesaja 55:1-3 het ons gehoor God roep ons. In verse 4 en 5 het ons gehoor en geleer dat die Here ons roep na lewe in sy genade verbond. Vanoggend in Jes 55:6-9 hoor ons uit die Here se Woord wie die mens is vir wie Hy sy wonderlike genade gee.

Tema: Die Here gee sy wonderlike genade vir die gelowige wat ‘n lewe van bekering leef

 1. Die Here is naby en Hy roep ons

Die Here wat ons na Hom toe roep, is die genadige en getroue Verbondsgod. Waar is die Here wat ons roep en hoe hoor ek Hom roep?

Die Here is die almagtige en alomteenwoordige God. Die Here met sy genade is oral. Hy is hier naby ons. Mens hoef nie in die hoogste hemel of in die onderaardse dieptes na God te gaan soek nie. Hy is hier. Hy is oral. Hy is vanoggend hier in hierdie erediens. Waar selfs twee of drie mense in die Here se Naam bymekaar is, daar is Hy. Ons is vanoggend  met niks anders besig, as om in die Here se Naam hier te wees nie. Hy is hier. Hy is by jou. Deur sy Gees is Hy selfs binne-in jou, elke dag oral en altyd.

Hy roep ons na Hom toe. Hy is die God wat ‘n mens nader roep (Gen.3:9 – Adam en Eva, Gen.12:1-2 – Abraham; Eks.3:4 – Moses; 2 Sam.12:7-14 – Dawid; Mt.4:18,19 – Petrus en Andreas; Ha.9:3-6 – Paulus.)

Die Here wil ons by Hom hê. Hy wil ons wat weggedwaal het, terugroep soos Hy Adam, Eva en Dawid nader geroep het. Hy wil ons in sy koninkryk in sy diens gebruik soos Hy Abraham, Moses, sy dissipels en Paulus geroep het.

Dat die Here ons na Hom toe roep, is genade. Hoe anders? Hy dan is die ewige genadige en getroue Verbondsgod!

Hoe roep die Here ons?

Hy roep ons deur sy Woord. Elke keer wanneer jy die Bybel oopmaak by jou huis, of wanneer jy by Bybelstudie of in ‘n erediens die Bybel hoor, hoor jy God wat jou na Hom toe roep.

 1. Waar is jy wanneer die Here jou roep om by Hom genade te kry?

Wanneer die Here roep, kan en mag mens nie luister en dan gewoonweg net met jou lewe aangaan nie. Jy hoor vanoggend in hierdie erediens die Here roep. Hy roep jou nader na Hom toe. Mens kan nie hier uitstap, huis toe gaan, middagete eet, by familie gaan kuier, vanaand gaan slaap en môreoggend opstaan en die werksweek begin, asof daar vandag in hierdie erediens niks gebeur het nie.

Die Here roep jou vanoggend! Wanneer die Here roep, moet jy antwoord! Jy moet iets doen! Volgende week, as die Here wil, se preek gaan meer in diepte juis hieroor.

Wanneer die Here roep, moet jy iets doen! Waarom? Jy moet antwoord en na Hom toe kom, want niemand is vanself by die Here nie. Van nature, volgens natuurlike geboorte, is alle mense weg van die Here af. Die dag toe die Here Adam en Eva uit die Paradys weggestuur het, het Hy die hele mensdom van Hom af weggestuur (Gen.3:22-24.) Deur hulle sondeval was die hele mensdom in die mag van die sonde en die dood (Rom.5:12-14) en dit beteken weg van die Here af (Rom.3:23 “Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie”.)

Wat hou ons weg van die Here af?

 • Ons sondige aard. Ons is weg van die Here weens ons sondige aard. Dit is die sonde wat ons geërf het. Dit bestaan uit erfsmet – ons is deur en deur sondig en erfskuld – ons is die ewige dood as straf op ons sonde aan God verskuldig.
 • Ons sondige lewe. Wat Paulus van homself bely het, is op elke mens van toepassing: 7:19 “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.” Ons sondig in dit wat ons doen en wat ons nalaat om te doen.

Sonde verdien die ewige dood (Gen.2:17, Rom.6:23.) Hieroor mag daar geen misverstand by enigeen wees nie. Elke gedagte wat ek dink, elke woord wat ek sê en elke daad wat ek doen, wat nie volmaak volgens God se wil is nie, is sonde. En…sonde verdien die ewige dood. God verwag dat ek volmaak heilig sal wees soos Hy (Mt.5:48“Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is.”) So het Jesus ons geleer en sy woorde staan ewig vas.

Met die jare het die idee in die kerk begin bestaan dat solank jy net probeer om reg te lewe, dit goed genoeg is om genade by die Here te kry en vergewe te word.

Wel, hier is die werklikheid: Vir God bestaan daar nie iets soos probeer nie! Voor Hom help dit nie om te probeer om ‘n “goeie Christen” te wees nie. Probeer is nie vir God goed genoeg nie. Hy verwag van elke mens om in elke opsig volmaak te wees.

Wie nie volmaak is in jou gedagtes, woorde en wat jy doen nie, sondig. Jy is dan weg van God af. Jy verdien die ewige dood.

Is daar iemand van ons wat vanoggend kan sê: Ek is so volmaak soos God? Elkeen van ons se antwoord behoort “nee, ek is nie so volmaak nie” te wees. Dit laat ons natuurlik met ‘n geweldige probleem, ‘n probleem wat niemand van ons kan oplos nie.

Maar….wat by die mens onmoontlik is, is by God moontlik. Hy kan en Hy het hierdie sondeprobleem wat vir ons die ewige dood ingehou het, opgelos. Ons sal dit in hierdie lewe nie kan verstaan nie, want die Here se gedagtes is nie ons gedagtes nie en sy optrede glad nie soos ons s’n nie. Soos die hemel baie hoër is as die aarde, so is die Here se gedagtes baie, oneindig baie hoër as ons gedagtes.

Ons is nie volmaak nie, maar Hy is. Hy vergewe ons volmaak vir al ons sondes. Hy wat my na Hom toe roep, is nie die God wat my wil straf vir my al my baie sonde nie. Inteendeel! Hy het my sonde reeds gestraf! Hy het sy eie Seun in my plek vir al my sonde met die ewige dood gestraf. God het sy Seun na die wêreld gestuur. Jesus het deur ‘n almagtige wonder mens geword. Hy het met my sonde op Hom verskriklik gely en uiteindelike die pynlikste en mees vernederende dood aan die kruis op Golgota gesterf. Deur sy dood het Hy my van al die mag en al die skuld van my sonde verlos. Hy het my heeltemal vrygemaak. Voor God het ek nou geen sonde of skuld meer nie! Ek is volmaak vergewe. Jesus het op die derde dag ook vir my opgestaan uit die ewige dood. Hy het die dood vir my oorwin. Hy het deur sy opstanding vir ons die nuwe lewe verwerf. Die nuwe lewe, is die ware lewe, dit is die lewe met God, die ewige lewe. Hierdie lewe het ek nou reeds en ek het hierdie lewe in ewigheid.

Jesus Christus is die rede, waarom God ons, ten spyte van ons sonde, na Hom toe roep. Hy roep ons na Hom toe uit genade.

Die Here roep jou om by Hom genade te kry. Waar is jy, wanneer die Here jou roep? Al is jy met jou sonde ver van Hom af, roep Hy jou steeds. Hy roep jou, want Hy is die genadige Verbondsgod!

 1. Vir wie is die Here se genade?

Daar is baie wat dink die Here se genade is voor die voet vir elke mens. Hierdie gedagte is baie ver van die waarheid. Die Here leer ons in die Bybel baie duidelik op baie plekke dat sy genade nie vir alle mense is nie.

Daar is hulle wat “nee” antwoord wanneer die Here roep. Gen.4:6,7 en 16 – Kain; Mt.23:37 – Jerusalem.) die mens wat ‘nee” antwoord wanneer God roep, verbeur sy genade. So iemand se lewe eindig in die ewge dood.

Die Here se genade is wel vir die wat Hom deur gebed en bekering soek (HK.32b,45.) Vanoggend se preek gaan veral oor bekering, soos die Here ons daarvan leer in Jes.55:7.

Jesaja se beskrywing van bekering:

 • Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die goddelose is die mens onder die invloed van die sondige wêreld. Hierdie mens moet die slegte vrugte wat in sy lewe wys laat staan. Die slegte vrugte van nie elke dag die Here se Woord lees nie, nie elke Sondag in die erediens wees nie, nie gereeld en duidelik oor Christus praat nie en nie ‘n wag voor my mond hou nie, moet deur bekering tot ‘n end kom. Hierdie verkeerde lewenswyse, verkeerde lewensgewoontes en verkeerde manier van praat, moet ophou. Hierdie woorde wys op die uiterlike lewe wat gesien en gehoor kan word.
 • Die slegte mens moet sy slegte planne laat vaar. Die slegte mens is die sondige mens met ‘n sondige hart. Slegte planne wys op ‘n mens se innerlike. Slegte gedagtes moet ek laat vaar en slegte emosies moet ek met selfbeheersing in toom hou en beveg.
 • Hy moet hom tot die Here bekeer. Bekering is verandering. Hierdie verandering van ‘n mens se hele lewe is innerlik en uiterlik. Maar…bekering is nie bloot verandering nie. Bekering is ‘n verandering wat jou nader aan God bring.

Wie is die mens wat ‘n lewe van bekering leef?

Dit is die mens wat

 • deur Christus verlos en nuutgemaak is
 • van die Heilige Gees ware geloof in Christus gekry het
 • deur die Heilige Gees breek met die sondige lewe sonder God
 • en deur die Gees elke dag soek na die lewe met God en hierdie ware lewe vind deur in Jesus Christus te glo!

Jy hoor God roep deur sy Woord.

Christus het sy lewe vir jou gegee.

Heilige Gees gee aan jou ware geloof.

Antwoord God dan deur jou te bekeer!

Jy, is die mens wat wonderlike genade by God sal vind.