Ons Kerkgebou

Die genade om deel van Christus se kerk te wees.-Ef.1:13

Inleiding:

Die kerk is in Suid-Afrika nie gewild vandag nie. Baie verlaat die kerk. Die kerk word ook dikwels aangeval en skerp gekritiseer in Suid-Afrika. Artikels in koerante en tydskrifte en gesprekke oor radio en televisie en tussen mense getuig hiervan.

Mense sê die kerk is uitgedien en pas nie meer by ons moderne lewe nie. Die mense buite die kerk word in Suid-Afrika al meer en die mense binne al minder.

Wat sê God oor die kerk? Ons luister vanoggend na wat Hy vir ons oor die kerk sê in die brief oor die kerk, Efesiërs.

Tema: Die genade om deel van Christus se kerk te weees.

  1. Wie is die kerk?

Ons luister na wat God vir ons oor die kerk sê. Oor die kerk is daar boeke vol geskryf en baie oor gepraat. Vir vanoggend se preek kyk ons na drie vrae oor die kerk en elke keer na die antwoord op die vraag.

Die eerste vraag is: Wie is die kerk?

Die kerk is almal wat in Christus is. “In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël/verseël” (Ef.1:13.) ‘n Seël het in die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het bevestig dat iets eg was. Die Heilige Gees maak jou ‘n egte Christengelowige. Die Gees maak jou ‘n egte, ‘n ware Christengelowige deur jou een met Christus te maak. Wanneer jy een met Christus is, is jy in Christus. Hierdie is ‘n baie belangrike waarheid oor die kerk. Die kerk is die mense wat een met Christus is.

Hier is die eerste rede waarom dit so belangrik is om deel van die kerk te wees:

Net die kerk is een met Christus!

Die persoon wat vandag in Suid-Afrika die kerk afkraak of die kerk verlaat of nie belangstel in die kerk nie, moet weet dat jy in werklikheid nie belangstel om in Christus, om een met Hom te wees nie!

Verder leer God ons oor die kerk dat Hy sy kerk al voor die skepping gekies het om aan Hom te behoort en vir Hom te leef. Wat ‘n wonderlike genade om aan God te behoort en vir hom te leef! (Ef.1:4.)

Hy het sy kerk deur sy Seun uit die dood na die lewe oorgebring. Die kerk is dus verder die mense wat deur Jesus Christus uit die dood na die lewe oorgebring is (Ef.1:7.) Die kerk is dus die mense wat deur Jesus verlos is en ‘n nuwe lewe, die ewige lewe het!

Die kerk is die gelowiges wat deur Jesus Christus aan God behoort. God verenig die kerk onder die kerk se Hoof, Christus (Ef.1:10.) Uit die res van die Nuwe Testament weet ons die kerk is Christus se liggaam en Hy is die kerk se Hoof (Kol.1:18.)

Saamgevat: Die kerk is hulle wat in Christus is, hulle wat deur God gekies is om aan Hom te behooort en vir Hom te lewe, hulle wat die nuwe ewige lewe het en hulle wat aan God behoort.

Hoe kan iemand nog dink om nie deel van hierdie groep mense, die kerk van Christus te wees nie?

  1. Hoe word ek deel van die kerk?

Niemand is vanself deel van Christus se kerk nie. Daar moet iets gebeur dat jy deel van die kerk kan word.

Wat moet gebeur dat ek deel van Christus se kerk kan wees?

God leer ons helder en duidelik hoe ek deel van Christus se kerk kan word. Die heidene in die stad Efese het die woord van die waarheid, die evangelie van verlossing gehoor. Die Heilige Gees het met die Evangelie van verlossing deur Jesus Christus daardie heidene se harte binnegedring. Hy het geloof in elke hart geplant. Die Efesiërs het in Christus geglo. Deur hulle geloof het hulle een met Christus geword. Omdat hulle een met Christus geword het, het hulle deel van sy kerk geword.

Die Gereformeerde belydenis is op God se Woord gegrond. Op grond van onder andere hierdie woorde in Ef.1:13 bely Gereformeerde gelowiges deur al die eeue wêreldwyd tot vandag toe dat Jesus Christus, die Seun van God sy kerk deur sy Gees en sy Woord vergader (HK, Sondag 21.)

Die Heilige Gees werk met God se Woord. Hy dring jou binne met die Evangelie dat Christus deur ‘m almagtige wonder mens geword het, jou sonde op Hom geneem het, vir jou aan die kruis gesterf het en vir jou op die derde dag uit die dood opgestaan het. Met hierdie Evangelie verander die Gees ‘n hart van klip, ‘n hart wat dood is, na ‘n hart van vlees, ‘n hart wat glo en leef! Hy gebruik die Bybel, die Evangelie van verlossing hiervoor. Hy gebruik net die Bybel.

In die kerk van Christus staan die Woord van God, die Bybel sentraal. Die Bybel  is wesenlik in die kerk. Deur die Evangelie van verlossing te hoor en in Christus te glo, word ‘n mens deel van Christus se kerk.

Met hierdie woorde leer God ons dat sy Woord, die Evangelie van verlossing baie belangrik, dit is lewensnoodsaaklik is.

Die Here maak ook hier bekend dat die mens wat nie deel van Christus se kerk is nie, nie deel aan die verlossing deur Christus het nie. Die mens wat vandag die Bybel kritiseer en afwys, plaas jouself buite Christus se kerk, het nie deel aan sy verlossing nie en gaan verlore. Hierdie woorde moet ook in ‘n preek gehoor word.

Smag daarom na God se Woord, die Evangelie van verlossing waardeur die Heilige Gees jou geloof gee en jou deel van Christus se kerk maak.

  1. Hoe leef mens in die kerk?

Die kerk leef deur die Heilige Gees. Die kerk van Chrisus is ‘n geestelike geloofsgemeenskap wat deur die Heilige Gees leef. Die kerk, die gelowiges lewe nie meer volgens ons sondige natuur nie, inteendeel ons veg teen ons sondige natuur deur ‘n lewe van bekering.

Die kerk, die Christengelowiges leef in innige geloofsgemeenskap met God die Vader en ons Verlosser Jesus Christus. Die kerk is in Christus, leef aan Hom gebind en deur Hom aan God ons Vader gebind. Die kerk leef daarom naby God.

Die kerk leef volgens God se wil. Die kerk leef heilig en onberispelik voor God. Die kerk leef heilig, dit is afgesonder vir God. Die kerk leef onbersipelik, dit is ‘n nuwe lewe deur Christus. As nuwe mense, vra die kerk in alles na wat die Here se wil is. Die Here maak sy wil in sy Woord, die Bybel bekend, daarom leef die kerk met die Bybel in die hand en in die hart.

Die kerk ken Jesus Christus deur die Heilige Gees. Die kerk weet nie net van Christus nie, maar ken Hom geestelik op ‘n innige manier. Die kerk is aan Christus gebind en leef vir Hom.

Die kerk leef met geloofsekerheid van volmaakte vergewing van sonde. In hierdie deurmekaar en onseker wêreld leef die kerk met geloofsekerheid. Elke gelowige in Christus, is seker van die wonderlike genade van volmaakte vergewing van sonde.

Die kerk leef met die oog op die ewige toekoms. Christus se kerk het die Heilige Gees as waarborg dat ons die volle heerlikheid wat Christus vir ons bewerk het, sal ontvang. Die kerk leef daarom nie net vir die hier en die nou nie. Die kerk leef met die hart en die oog gerig op die toekoms wanneer Christus weer sal kom om ons by Hom te neem.

Die kerk loof en prys God. Met al hierdie wonderlike waarhede oor Christus se kerk in ag geneem, kan dit nie anders as dat die kerk met blydskap in die hart leef nie.

Is jy deel van die kerk van Christus hier op aarde?
Leef dan met ‘n gelowige hart wat brand van liefde vir Christus en dankbaarheid teenoor Hom, want om deel van Christus se kerk te wees, is net genade!