Ons Kerkgebou

Glo in God – Hy maak sy beloftes waar wat nou onmoontlik lyk. -Jes.55:12,13

Inleiding:

Moeilike omstandighede in hierdie lewe gebeur nie maar net nie. God het by my doop ‘n belofte aan my gemaak dat Hy ook moeilike omstandighede in my lewe sal beskik tot my beswil. Hy het by my doop ook beloof dat Hy my met al die goeie dinge sal versorg en aan my uitkoms sal gee. Ons verdiep ons tydens hierdie nagmaal diens aan God se beloftes aan ons en ons reaksie op sy beloftes wanneer ons ons in moeilike omstandighede bevind.

Tema: Glo in God – Hy maak sy beloftes waar wat nou onmoontlik lyk.

  1. Omstandighede waar uitkoms onmoontlik lyk

Jes.55 is deel van die profesie wat oor Juda se verlossing uit ballingskap gaan. Mens wil eintlik sê hierdie hoofstukke en veral verse 12 en 13 van Jesaja 55 pas nie hier nie.

Waarom nie? Juda se omstandighede het hopeloos gelyk. Hulle is met geweld na Babel ontvoer. Daar in die heidense Babel is hulle liggaamlik, emosioneel en geestelik verdruk. Die gelowiges is gedwing om die heidense lewe aan te neem. Indien hulle nie wou nie, is hulle doodgemaak. Dink maar aan Sadrag, Mesag en Abednego wat of voor die goue beeld wat Nebukadnesar laat maak het, moes buig of in die vuur gegooi moes word. Dink aan Daniël wat of die koning moes aanbid of in ‘n kuil met honger leeus gegooi moes word om verskeur te word.

In hierdie gebroke wêreld kom daar soms omstandighede waar uitkoms onmootlik lyk. Israel tussen die Rooisee en die aanstormende Egiptiese leër sy omstandighede het hopeloos sonder uitkoms gelyk. Vir die Kleopas en sy vriend wat volgelinge van Jesus was, wat die lyding en kruisiging van Christus beleef het, het uitkoms onmoontlik gelyk.

Ons as gelowiges bevind ons dikwels in omstandighede waar uitkoms onmoontlik lyk. Wanneer ons kyk na die omstandighede in ons land met die geweld en die korrupsie, wanneer ons kyk na die kerk van Christus wat nie groei nie, maar krimp, soos ons dit in ons eie gemeente beleef, wanneer ek kyk na my eie omstandighede, is ek daarvan oortuig dat daar nie uitkoms is nie.

Wanneer ek aan my sonde dink, waarvan geen ander mens weet nie en waarvan ek net nie kan losbreek nie, voel dit asof daar vir my geen uitkooms is nie.

  1. God se beloftes.

Juis in hierdie moeilike omstandighede stuur God sy profeet om die belofte van uitkoms aan Juda te verkondig. Hierdie deel oor uitkoms vir Juda begin met die woorde: “Die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier!” in die 83 vert. Of “Troos, troos my volk, sê julle God” in die 53 vert (Jes.40:1.)

Juda het nog die bitter omstandighede van die ballingskap beleef, toe hoor hulle uit Jesaja se mond van blydskap en vrede. Met beelde het Jesaja van uitkoms uit hulle moeilike omstandighede gepraat. “Die berge en heuwels sal…jubel en juig en al die bome in die veld sal handeklap(Jes.55:12.) In die plek van nuttelose dorings en onkruid sal mooi en nuttige bome opskiet (Jes.55:13.) Hierdie woorde is die Here se belofte aan Juda dat Hy hulle omstandighede sal verander en hulle uit hulle nood sal verlos.

Met nagmaal verkondig God ook aan ons die belofte van uitkoms – vergewing van sondes, vryspraak van alle straf en oordeel, lewe hier op aarde onder sy genadige en liefdevolle sorg  en hierna ‘n lewe in ewige hemelse heerlikheid.

  1. Die vervulling van sy beloftes in Christus.

Die brood en wyn tydens nagmaal wys na Christus. Israel het die dag daar by die Rooisee gedink dat God nie sy belofte sal hou nie. Juda het die tyd in Babel gedink die Here het hulle vergeet. Kleopas en sy vriend was oortuig dat hulle Verlosser gesterf het en dat sy verlossingspoging misluk het em dat daar van God se belofte van verlossing niks gekom het nie.

Is jy ook moedeloos oor jou omstandighede? Dink jy ook God het jou vergeet of antwoord nie jou gebede nie?

Die Here is die genadige verbondsgod. Hy het vir Israel, vir Juda, vir Kleopas en sy vriend, vir ons uit onmoontlike omstandighede volkome uitkoms gegee. Hy het nog altyd sy belofte selfs in omstandighede wat vir ons as mense onmoontlik gelyk het, waar gemaak.

Christus het al God se beloftes van genade vir sondaarmense vervul, dit is waar gemaak. Die deurtog deur die Rooisee wys na Christus se bloed wat sondaars skoon was van sonde. Juda se terugkeer uit Babel na die beloofde land wys na Christus wat ons uit die greep van sonde en dood verlos en aan ons nuwe lewe gee. Nagmaal vanoggend wys na Christus se liggaam en bloed, dit is sy lewe wat Hy vir ons aan die kruis gegee het. Sy dood aan die kruis was nie die einde van sy poging om ons te verlos nie. Sy dood aan die kruis was juis sy verlossingsdaad. Deur sy dood aan die kruis op Golgota het Christus ons van sonde verlos en al ons sondeskuld voor God betaal. Deur te sterf het Christus ons uit die dood na die lewe oorgebring, die lewe met God onder sy sorg.

God maak die dag van jou doop aan jou onder andere hierdie volgende beloftes:

Hy neem jou as sy kind aan.

Hy sal as Vader die kwaad in hierdie lewe van jou wegweer.

Maar…Hy sal as jou Vader die kwaad wat Hy wel oor jou bring, tot jou beswil beskik.

Glo dan deur die Heilige Gees onwankelbaar vas in God se beloftes aan jou!

  1. My gelowige hart vol dankbare verwondering.

Israel het in hulle moeilike omstandighede benoud geword en Moses wat hulle in opdrag van die Here uitgelei het begin verwyt.

Juda het God verwyt dat Hy hulle vergeet het.

Die Emmausgangers het moedeloos en sonder hoop na die Pasga in Jerusalem huis toe geloop.

En ek, wat doen ek wanneer my omstandighede moeilik is? Wat doen ek wanneer die Here soos Hy beloof het, kwaad in my lewe beskik?

Ek neem God kwalik.

Ek word moedeloos.

Ek bekommer my.

Ek verwyt en kritiseer ander.

Ek trek my terug van ander gelowiges en kom nie meer erediens toe nie.

Al hierdie reaksies bring my by ‘n doodloopstraat, want dit is die werke van my sondige natuur.

God het sy Heilige Gees gestuur om ewig by my te wees en in my te bly. Laat jou deur die Heilige Gees beheers, juis wanneer jy jou onder moeilike omstandighede bevind. Wag geduldig op die Here! Christus het vir ons die nagmaal gegee juis om ons geloof sterker te maak.

Tydens nagmaal kan ek alleen met ‘n gelowige hart vol dankbare verwondering voor God staan.

Ek is volmaak vergewe!

Ek is volmaak vrygespreek!

Ek het die ewige lewe!

My God sal my bewaar tot op my laaste dag wanneer my Verlosser my by Hom in die hemel sal opneem!

Glo dan vas in God wat al sy beloftes in my lewe waar gemaak het!

Glo vas in Hom dat Hy al sy beloftes oor my verdere toekoms, ook waarsal  maak!