Ons Kerkgebou

Christus het regtig opgestaan – wees ‘n getuie hiervan.-Lk.24

Inleiding:

Twee weke gelede, Sondag die 16e April, het ons die opstanding van die Here Jesus gedenk. Die opstanding van ons Verlosser het ‘n baie groot invloed op ons lewe. Die invloed is so groot, dat Jesus se dissipels op die dag van die week dat Hy opgestaan het, Sondag, begin saamkom het. Na sy opstanding het die dissipels en die vroegste kerk op Sondae begin saamkom. Tot vandag is die dag waarop Christus opgestaan het, die dag dat sy kerk vir eredienste saamkom. Die invloed van Christus se opstanding op ons lewe is nog groter as dat die dag van samekoms verander het. Sy opstanding het ook mense se lewens heeltemal verander. Ons kan sê Christus het deur sy opstanding elkeen wat in Hom glo, se lewe verander van donker na lig, van dood na lewe.

Christus se opstanding is so belangrik dat mens daarom nie net een dag in ‘n jaar in ‘n preek daaraan aandag kan gee nie. Sy opstanding behoort elke Sondag gepreek te word. Meer nog, sy opstanding behoort elke dag van ons lewe gedenk te word. Vanoggend se preek is bedoel om weereens duidelik te maak hoe belangrik Christus se opstanding vir ons is en hoe sy opstanding ons lewens raak.

Tema: Christus het regtig opgestaan – wees ‘n getuie hiervan

 1. Die werklikheid van Jesus Christus se opstanding

‘n Baie belangrike deel van Jesus Christus se verlossingswerk was sy opstanding uit die dood. As Hy nie uit die dood opgestaan het nie, was daar vir ons geen verlossing nie en is ons geloof tevergeefs en nutteloos (1 Kor.15.)

Tydens sy lewe op aarde het Jesus sy dissipels, dit is sy kerk geleer wat sy verlossingswerk alles behels. Hy het geleer dat Hy uit die dood sou opstaan. Omdat die Seun van die lewende God gesê het, dat Hy uit die dood sou opstaan, en omdat God dit ook in sy Woord sê, is Christus se opstanding ‘n werklikheid.

Die getuienis dat Christus se opstanding ‘n werklikheid is, is oorweldigend:

 • Hyself het by herhaling gesê dat Hy uit die dood sou opstaan.
 • Die engele by sy graf het daarvan getuig.
 • Vroue en na hulle die dissipels, het die leë graf gesien.
 • Jesus het kort na sy opstanding aan baie mense verskyn.
 • Die Heilige Gees getuig in ons dat Jesus Christus regtig opgestaan het.

Die werklikheid van Christus se opstanding het die vroegste Christene so geraak, dat hulle mekaar gegroet het met die woorde: Die Here het opgestaan!

Is Christus se opstanding vir jou so werklik dat jy elke dag daaroor dink en gereeld met ander daaroor praat?

 1. Die geloof in Hom wat opgestaan het

Daardie Sondagaand was die disippels bymekaar in ‘n vertrek. Johannes noem in die Evangelie wat hy geskryf het, dat die deure gesluit was (Joh.20:19.) Die dissipels het die deure gesluit, want hulle was bang vir die Jode wat Jesus laat kruisig het en hulle dalk ook wou doodmaak.

Daardie aand het Jesus skielik tussen hulle gestaan. In Luk.24 het ons eweneens baie sterk getuienis dat Jesus opgestaan het uit die dood. Kom ons kyk na die getuienis:

 • Jesus het daar in die vertrek by die dissipels gestaan. Hulle kon Hom sien en het gedink Hy was een of ander gees (vs.37.)
 • Hy het met hulle gepraat. Hulle het gehoor en gereageer op wat Hy gesê het (vs 41,42.)
 • Jesus het sy hande en sy voete vir hulle gewys en hulle uitgenooi om te kyk en aan Hom te vat (vs.39,40.)
 • Hy het vir hulle iets gevra om te eet. Jesus het die vis wat die dissipels vir Hom gegee het, gevat en voor hulle geëet (vs.41,43.)

Ten spyte van die sterk getuienis dat Christus opgestaan het uit die dood, het die dissipels gesukkel om te glo.

Die dissipels wat nie regtig wou glo nie, is nie die uitsondering nie. Sukkel ons nie ook maar baie om opreg te glo dat Christus wel uit die dood opgestaan het nie? Dat iemand uit die dood kan opstaan, is heeltemal buite ons ervaringsveld. Ons ken dit glad nie. Dis asof ons ook maar net nie regtig kan glo dat Christus vir ons uit die dood opgestaan het nie.

Lukas beskryf dat die Here hulle verstand oopgemaak het om die Bybel oor sy opstanding te verstaan. Die Heilige Gees wat jou hart en verstand oopmaak, help jou om te glo.

Bid daarom dat die Heilige Gees jou hart en verstand elke dag sal oopmaak dat jy kan glo Christus het werklik opgestaan vir jou.

 1. Die betekenis van sy opstanding vir ons

Die evangelie dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het, is ‘n Baie Goeie Boodskap vir ons. Jesus Christus se opstanding hou vir ons onbeskryflike ewige goed in.

Dat Hy opgestaan het, beteken:

 • Die dood is oorwin. Na die sondeval was die ganse mensdom in die mag van die ewige dood. Die ewige dood was die sondeskuld wat elke mens voor God moes betaal. Jesus het deur aan die kruis te sterf hierdie sondeskuld ten volle betaal. Deur op te staan uit die dood, het Hy die dood oorwin. Hy het die dood se mag gebreek. Die dood het ons nie meer in sy mag nie. In hierdie lewe staan mens een of ander tyd by iemand se sterfbed of graf. Die dood wag op elkeen van ons. Dit is daarom so nodig dat jy met jou hele hart glo dat Christus met sy opstanding vir jou die dood oorwin het.
 • Ons kan nou nuut lewe. God het geweldige krag in sy Seun gewerk toe Hy uit die dood opgestaan het. Daardie selfde geweldige krag werk God ook in ons. Met hierdie geestelike krag kan ek nou opstaan en breek met my sonde en nuut lewe. Ek kan deur die Heilige Gees in alles vra na wat God se wil vir my lewe is. Baie in die land vra nie meer na God se wil nie. Dis hoekom ons land so lyk. Jy, die kerk is anders. Christus maak jou deur sy opstanding geestelik sterk dat jy nie die wil van mense nie, maar die wil van God volg.
 • Ons sal ook by Christus se wederkoms opstaan uit die dood. Die Heilige Gees gee aan my geloof in Christus. My geloof maak my een met Hom. Ek is ewig aan Jesus Christus gebind. Sy opstanding uit die dood is daarom vir my ‘n waarborg dat ek ook uit die dood gaan opstaan wanneer Christus weer kom. Met hierdie sekerheid gee die Heilige Gees wonderlike troos vir my dat my lewe nie afstuur op die dood nie, maar op die ontmoeting met my Verlosser wat my by Hom in in die hemel sal neem.

Jesus Christus het virr jou opgestaan. Sy opstanding hou oneindig baie goed vir jou in. Leer die betekenis van sy opstanding ken, maak dit jou eie en leef daaruit.

 1. Ons getuienis oor sy opstanding

Luister mooi na wat Christus gesê het: “So staan daar geskrywe:’Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder” (Lk.24:46,47.)

Jesus self bind sy sterwe en opstanding aan die opdrag dat bekering en vergewing van sondes verkondig moet word aan al die nasies. Omdat Christus uit die dood opgestaan het, moet die kerk praat, verkondig. Die wêreld moet hoor van bekering en vergewing.

Die verkondiging moet in die Naam van Christus wees. Wat beteken dit? Die betekenis van hierdie uitdrukking is: Op grond van Christus wat gekruisig is en opgestaan het, moet bekering en vergewing van sondes verkondig word.

Jy kan nie Jesus Christus regtig goed ken en dan nie vir Hom leef en stil bly oor Hom nie.

 • Elke Sondag moet Jesus Christus wat gesterf en opgestaan het, gepreek word. Sonder die sterwe en opstanding van Christus kan ‘n preek nie. Anders is dit bloot ‘n geestelike toespraak.
 • In die katkisasie moet Christus wat gesterf en opgestaan het aan die verbondskinders verkondig word. Jesus Christus se sterwe en opstanding is die kern van katkisasie.
 • In ons huise moet ons oor Christus wat opgestaan het, praat. Ons moet deur ons manier van lewe praat. Een manier is om elke Sondag in die erediens te wees, want Christengelowiges is na die opstanding van Christus elke Sondag saam.
 • Ons moet in die gemeenskap oor Christus wat opgestaan het, praat. In Suid-Afrika word die mense wat in Christus wat opgestaan het, glo, al minder. Dis asof die kerk se stem, ons stem hieroor stil geword het. Die land gaan agteruit, die samelewing, die kerk, die onderwys, gesinne gaan agteruit. Die evangelie dat Christus gesterf en opgestaan het, is broodnodig en moet gehoor word. Die agteruitgang en al die probleme in die land sal nie bloot polities of ekonomies of maatskaplik opgelos kan word nie. Elke gemeenskap in ons land het Christus nodig.

Christus wat opgestaan het, gee nuwe lewe!
Die kerk, ons het die opdrag om die gemeenskap van Christus te vertel!

Die Heilige Gees rus ons toe met krag. Hy gebruik hiervoor die Woord van God. Lees die Bybel, kom op hoogte van Christus se opstanding en wat sy opstanding vir ons beteken. Wees met die krag wat die Gees gee, ‘n getuie dat Christus regtig opgestaan het!