Ons Kerkgebou

‘n Kind wat van God gebid is, is ‘n kind wat aan Hom teruggegee moet word. -1Sam.1

Wanneer mens die Bybel lees, is dit baie belangrik om vas te stel wat God van Homself in hierdie deel van die Bybel sê en hoe wat God sê, my lewe raak.

Veral wanneer ‘n mens ‘n hoofstuk soos 1 Samuel 1 lees, sal jy biddend deur die Heilige Gees moet lees, sodat jy kan hoor en glo wat God vir jou sê. Doen mens dit nie, kan jy maklik vasval in die gedagte dat die hoofstuk in 1 Samuel maar net oor Elkana en Hanna en Samuel gaan en jou nie raak nie.

Luister dan vanoggend na wat God vir elkeen van ons in 1 Samuel 1 sê en glo wat God vir jou in sy Woord sê.

 Tema: ‘n Kind wat van God gebid is, is ‘n kind wat aan Hom terugegee moet word

 1. In die koninkryk van God leef gewone mense

In 1 Samuel 1 ontmoet ons ‘n Israelitiese gesin. Die gesin het bestaan uit ‘n man en twee vrouens. Die man se naam was Elkana en die twee vrouens Hanna en Peninna.  Die gesin was ‘n alledaagse gesin van destyds. Die gesin het bepaalde probleme gehad. Een van die probleme was dat die een vrou, Peninna kinders gehad het, hoeveel word nie gesê nie, terwyl die ander vrou, Hanna, nie kinders gehad het nie. Kinderloosheid was destyds in Israel om baie redes ‘n baie ernstige probleem. Die tweede gesinsprobleem was dat Peninna vir Hanna gespot en verneder het, wat Hanna baie ongelukkig gemaak het. Peninna se gespot het vir Hanna diep hartseer gemaak en haar baie laat huil. Hanna was dikwels so hartseer dat sy nie eers wou eet nie. Elkana het Hanna liefgehad en haar elke keer probeer troos, maar dit het nie regtig gehelp nie.

Op ‘n keer het Hanna, toe die gesin vir offers by die tempel was, opgestaan om te bid. Terwyl Hanna haar hartseer aan die Here opgedra het, het sy die hele tyd onbedaarlik gehuil. Hanna se optrede het Eli, die priester in die tempel laat dink dat sy dronk was. Hy het na ‘n tyd opgestaan en haar ernstig vermaan. Hanna het vir Eli vertel wat aan die gang was, waarna Eli haar gerus gestel het en haar toegewens het dat God haar gebed sal verhoor.

Die gesin is terug huis toe. Hulle het hulle gewone gang gegaan. Toe die volgende nuwe jaar aangebreek het, het Hanna ‘n baba verwag.

Hierdie gesin was in ‘n sekere sin ‘n alledaagse gesin in Israel wat uit gewone mense bestaan het. Aan die anderkant was hierdie gesin allesbehalwe alledaags en gewoon. Hoekom so? Hierdie gesin was ‘n gesin in die koninkryk van God.

Wat leer die Here ons met die lewe van hierdie gesin? Vir die preek vanoggend kyk ons net na drie belangrike sake wat die Hy ons leer:

 • Die eerste: Daar is twee ryke in hierdie wêreld: Die koninkryk van God en die ryk van die duiwel. Geen mens en ook geen gesin leef op neutrale grond nie! In die koninkryk van God regeer Hy mense se harte deur sy Woord en sy Gees. Gelowiges in God se koninkryk het Hom bo alles lief en gehoorsaam Hom. In die ryk van die duiwel regeer die duiwel mense se lewens en hy gebruik ‘n mens se sondige natuur om jou ver van God af te leef. ‘n Mens is of in die koninkryk van God of in die ryk van die duiwel.
 • Die tweede: In die koninkryk van God leef gewone mense in gewone gesinne. Gewone gesinne het baie vreugdes, maar dikwels ook probleme.
 • Die derde: ‘n Gelowige in die koninkryk van God gaan met probleme na God toe.

Die vraag is nou aan elke gesin en gesinslid: Wys jy met jou alledaagse lewe dat jy in die koninkryk van God leef? Of…wys jou lewe iets anders?

 1. ‘n Kind is ‘n geskenk van God, daarom bid ouers vir ‘n kind

Waar kom ‘n kind vandaan? Dis nie ‘n biologiese vraag oor hoe kinders op aarde verwek word nie. Die vraag gaan baie dieper as dit. Dit is ‘n vraag aan mense in die koninkryk van God. Daarom het die vraag ‘n diep geestelike betekenis.

Waar kom kinders vandaan? Kinders kom van die Skepper van kinders af. God gee ‘n kind. Kinders gebeur nie net wanneer ‘n man en vrou so besluit asof hulle die bepalers is van wanneer ‘n kind gebore word of hoeveel kinders daar in ‘n gesin sal wees nie.

God gee kinders, is wat Hy ons leer in 1 Sam 1 en op baie ander plekke in die Bybel – Gen.21:1, 25:21, 30:2, 17, 22, Ps.127:3.Omdat God kinders gee, behoort ouers te bid en God vir kinders te vra.

Voor die man en vrou getrou het, voor hulle geleef het, voor die skepping, het God al besluit oor elke kind van elke man en vrou.  Hy is die Skepper van kinders. Kinders is syne. Daarom het Hanna vir ‘n kind gaan bid.

Ouers in die koninkryk van God bid om ‘n kind te kan hê! En..van die begin van die huwelik af en nie eers wanneer daar na ‘n hele tyd nog nie ‘n kind gebore is nie. Ouers in die ryk van die duiwel, dink hulle besluit self oor die wanneer en hoeveel van kinders.

God skep lewe. Hy skep ook nuwe lewe. Hy skep nuwe lewe en maak kinders syne deur Jesus Christus wat sy lewe vir elke verbondskind gegee het. Elke kind in God se koninkryk behoort met liggaam en siel aan Jesus Christus.

Ons praat omtrent nooit so nie, maar elke kind is eerste God se kind. Nou en dan wanneer ‘n kind gesterf het, hoor mens iemand sê ‘n kind word net geleen. Ouers behoort met elke kind te weet, hierdie kind is in die eerste plek God se  kind. God het sy eie Seun opgeoffer. Jesus het sy lewe aan die kruis gegee en uit die dood opgestaan vir elke kind in God se koninkryk. Elke kind behoort daarom vir ewig met liggaam en siel aan Jesus Christus, jou Verlosser en deur Hom aan God jou Vader.

Ons huiwer so om te dink en te praat dat elke kind eintlik God se kind is, asof dit sleg is om so te dink en te praat. Is daar iets sleg daaraan verbonde dat ‘n kind in die eerste plek God se kind is en nie die pa en ma se kind nie?

Nee! Om aan God te behoort is die beste en die wonderlikste wat van enige mens gesê kan word! Daar is die wonderlikste goed aan verbonde! Dit beteken die kind het God altyd by hom of haar. Die kind is nie meer in die mag van die duiwel en die sonde en die dood nie. Die kind het die ewige lewe, leef altyd onder ons Vader in die hemel se sorg en sal by Hom in die hemel eindig.

Sien jou kind as kind van God in die eerste plek. Die Heilige Gees maak deur die Bybel jou hart oop om opreg te kan glo, jou verstand oop om goed te kan verstaan en jou oë oop om diep genoeg te kan kyk: God is elke kind in sy koninkryk se Eintlike Ouer, se Vader!

Kind, sien jou ouers as jou aardse ouers. Maar….sien deur die Heilige Gees God as jou hemelse Ouer, jou Ewige Vader.

 1. Ouers in die koninkryk van God gee ‘n kind terug aan Hom

Hanna het gebid vir ‘n kind. Sy het terwyl sy gebid het ook ‘n gelofte afgelê dat sy haar kind wat die Here aan haar sal gee, aan die Hom sal teruggee (1 Sam.1:11).

Hanna en Elkana se seun is gebore. Sy het hom Samuel genoem, want “Van die Here het ek hom afgesmeek” het Hanna gesê (1 Sam.1:20).

Nadat Hanna Samuel gespeen het, dit beteken hom te begelei het om sy eerste jong kinderlewe te ontgroei, moontlik op twaalfjarige ouderdom, het sy hom tempel toe gevat. Hanna het haar seun as’t ware aan die Here teruggegee. In God se tempel, by Hom in sy diens was dit vir Samuel die beste.

By God is daar ware lewe, is daar verlossing, is daar ‘n ewige  toekoms. Dit is tog sekerlik wat elke ouer vir jou kind wil hê lewe….verlossing….die beste toekoms. Wel, dit is net by God te vind.

Elke ouer in die koninkryk van die hemel behoort die beste en dit is lewe by God, vir jou kind te wil hê. Hoe gee mens ‘n kind terug aan die Here, sodat jou kind by God is wat die heel beste vir enige kind is?

 • Laat jou kind doop – besef die inwendige kant van die doop is baie belangriker as al die uiterlike dinge en reëlings.
 • Kom jou doopbelofte na – onderrig jou kind in die leer van die saligheid. Leer jou kind God is jou kind se Vader, Christus is jou kind se Verlosser, die Heilige Gees is jou kind se geestelike Helper.
 • Maak jou kind groot in die vrees van die Here. Dit is met liefde vir God, liefde vir sy Woord, gehoorsaamheid aan Hom en ‘n lewe tot sy eer. Leer jou kind dat hoe belangrik aardse dinge ook mag wees, geestelike hemelse dinge BAIE belangriker is. Leer jou kind veral deur jou woorde, maar nog meer deur jou optrede, om nie oor geld en aardse goed te droom en te hunker nie, maar om na die skat in die hemel te soek en daardie skat bymekaar te maak.
 • Leer jou kind dat elke jaar se valentynsdag, die matriekafdskeid en mondigwording en die vyftigste, sestigste en al daardie verjaardae nie die grootste en belangrikste dae in die lewe is nie, MAAR….dat die dag van die doop en die dag van belydenisaflegging die eintlike belangrike dae is. Leer jou kind veral dat ‘n lewe as gedoopte en later as belydende lidmaat die enigste ware lewe is. Dit sal beteken dat jou kind die wêreld en die tydelike dinge wat so lekker en spesiaal lyk tweede sal stel en die hemelse dinge, die ewige dinge, wat by verre die beste is, eerste.
 • Sorg dat jou kind gereeld by die katkisasie is. Vra ne net vrae nie, maar praat gereeld met jou kind oor God.
 • Bring jou kind gereeld erediens toe. Praat gereeld met jou kind oor die Evangelie van verlossing waarna julle elke Sondag saam luister.
 • Stel ‘n voorbeeld en wees meelewend in die gemeente. In ons gemeente kan elke ouer by ‘n diensgroep inskakel en entoesiasties vir God werk. Jou eie entoesiasme in die gemeente sal die beste aanmoediging vir jou kind wees om ook by ‘n diensgroep in te skakel.
 • Stel ‘n voorbeeld en leer en help jou kind om in alles altyd God se wil en sy eer te soek.

So ‘n verbondskind wat aan hierdie geestelike Bybelse ouerleiding blootgestel is, sal deur die Heilige Gees ‘n lewe tot eer van God kan leef. So sal jy jou kind teruggee aan God, jou kind se eintlike Vader.