Ons Kerkgebou

God verwag dat ek met ‘n opregte hart in sy koninkryk teen die bose sal veg. -Joh.6:48-71

Vanoggend se preek gaan oor die eerste deel van die wapenrusting wat God gee, die eerste wapen. Hierdie eerste wapen is “die waarheid”. Die Here leer ons in sy Woord wat ons nodig het om te weet wat hierdie geestelike wapen is en hoe om hierdie deel van die wapenrusting ons eie te maak.

Tema: God verwag dat ek met ‘n opregte hart in sy koninkryk teen die bose sal veg

  1. God verwag van my om vir Hom teen die bose te veg

Die lewende en heilige God gee verder opdrag hoe om elke deel van die wapenrusting wat Hy gee, te gebruik.

“Staan dan vas” (53 vert) / “Bly dan op julle pos” (83 vert) – Hierdie woorde kom uit die militêre wêreld. Tydens ‘n geveg het elke soldaat sy pos. Daar moet hy vasstaan. Indien ‘n soldaat sy pos verlaat, verswak hy sy hele eenheid en gee hy die vyandelike magte kans om daar deur te breek.

Elke Christengelowige se pos is om God met volle oorgawe te dien, soos Hy in sy Woord vra. Jou pos waar jy vas moet staan, is met die Bybel in jou hart en in jou hand om te doen wat God van jou vra.

Die eerste wapen wat ‘n Christengelowige nodig het om op jou pos te bly, is:

“julle lendene met die waarheid omgord” (53 vert) / “die waarheid as gordel om julle heupe” (83 vert) – Die mans, die soldate dus ook, het in die outyd rokke gedra wat los om hulle gehang het. Wanneer ‘n soldaat oorlog toe moes gaan, was die eerste wat hy aangetrek het, sy gordel. Met die gordel het hy die los rok om sy lyf vasgemaak, sodat hy maklik kon beweeg en ook sy swaard daar in kon steek. Wanneer ‘n soldaat sy gordel aangehad het, het dit beteken hy was gereed om te gaan veg.

Het jy jou gordel aan? Hierdie deel in die Bybel gaan oor geerstelike wapenrusting. Jou gordel is “die waarheid” (Ef.6:14.) Die woord “waarheid” beteken hier “opregtheid”. Die Here verwag van jou opregtheid in sy koninkryk. God vra van jou ‘n opregte hart!

‘n Opregte hart, is ‘n hart vol van die Heilige Gees.
‘n Opregte hart vol van die Heilige Gees is ‘n hart met ‘n sterk geloof net in God.
‘n Hart met ‘n sterk geloof in God is ‘n hart wat met liefde vir God brand.
‘n Hart wat met liefde vir God brand, is ‘n hart wat oral en altyd net God se wil soek en doen.
‘n Opregte hart wat oral en altyd net God se wil soek en doen, wys duidelik in alles wat ‘n mens sê en doen.

Het jy jou gordel aan?
Klop daar in jou binnekant ‘n opregte hart?

  1. Ek kan maklik verlei word om halfhartig te wees en terug te deins

Die vraag of jou hart opreg is, is nie so maklik om te antwoord nie. Daar behoort net een antwoord te wees en dit is “JA!”

Maar….kyk wat doen gelowige mense!

Mense destyds in Israel, toe Jesus op die aarde geleef het, het gesien dat Hy baie siekes gesond gemaak het. Op ‘n dag was Jesus by die See van Tiberias in Galilea.  Duisende mense het Hom gevolg. Hulle het die hele dag by Hom gebly. Jesus het geweet die mense moes kos kry. Hy het met sy dissipels daaroor gepraat. Daar was nie genoeg kos nie net vyf brode en twee vissies. Deur ‘n almagtige wonder het Jesus die duisende mense met daardie bietjie brood en vis genoeg gegee om te eet.

Die skare mense het nie weggegaan nie. Hulle het die hele nag daar gebly. Jesus se wonders het hulle na Hom toe gelok. Hulle wou Hom koning maak na sy wonder met die brood en vis, daarom het Hy na die berg daar naby weggegaan.

Die volgende dag het die mense gesien Jesus is weg. Hulle het in skuite geklim en na Kapernaum gevaar. Daar langs die see het hulle Hom weer gekry. Dis toe dat die Here Jesus met hulle begin praat het oor brood. Hy het die mense geleer dat brood wat mens se liggaam voed nie die belangrikste is nie. Geestelike brood is die belangrikste. Jesus het ook geleer dat sy liggaam en sy bloed die ware geestelike kos is wat ‘n mens so voed dat jy nooit weer honger en dors kry nie.

Die mense het hierdie woorde van Jesus Christus moeilik aanvaar. Toe Hy hulle verder leer dat niemand na Hom toe sal kom, as sy Vader hulle nie laat kom nie, het al die mense teruggegaan en Hom nie meer gevolg nie.

Wat het gebeur? Solank Jesus Christus die siek mense gesond gemaak het en die honger mense kos gegee het, was Hy goed genoeg en het hulle Hom gevolg. Sodra Hy van hulle verwag het om hulleself prys te gee, in Hom alleen te glo en Hom met opregte harte te volg, was dit te veel gevra.

Ons kry ‘n soortgelyke gebeurtenis ook in die Ou Testament, Rigt.7. Gideon het sy soldate opgeroep vir die geveg teen die Midianiete wat Israel geplunder het en in ellende laat beland het. Twee-en-dertig duisend soldate het aangemeld, gereed vir die geveg. Die Here het Gideon beveel om almal wat bang was en eintlik nie wou veg nie te laat omdraai. Twee-en-twintig duisend soldate was daardie dag nie met opregte harte bereid om te geveg nie. Hulle het omgedraai.

Is ons harte anders as die duisende mense wat weggedraai het van Christus af of as die duisende soldate van Israel wat omgedraai het?

Hoe baie keer gebeur dit nie hier by ons ook nie! Jongmense bely hulle geloof en sê vir die ouderlinge en vir die gemeente en vir God dat hulle met opregte harte deel van ons gemeente wil wees. Wanneer daardie Sondag verby is, is hulle by of niks of by die minimum aktiwiteite van die gemeente betrokke. ‘n Jong Christengelowige met ‘n opregte hart lyk nie so nie!

Maar, dis nie net die jongmense nie. Ek sê ek is ‘n lidmaat met ‘n opregte hart vir God, maar baie dinge kan my baie maklik op ‘n Sondag van God se afspraak met my weghou. As ek op ‘n Sondag nie in die erediens is nie, is ek nie op my pos nie. ‘n Christengelowige met ‘n opregte hart se plek op ‘n Sondag is waar God jou wil hê…in die erediens by Hom!

Ek laat maklik toe dat die wêreld se dinge en die mense in my lewe my wegneem van my pos af. Kan ek dan nog eerlik sê ek het ‘n opregte hart vir God? En as ek nie besorg is oor die baie wat nie in die erediens is nie en ek doen niks daaraan nie, kan ek steeds eerlik sê ek het ‘n opregte hart vir God?

Breek met halfhartigheid in jou lewe!
Leef vir God met ‘n opregte hart!
Leef so deur jou elke dag te bekering!

  1. God gee my die geestelike krag om opreg te bly

Wanneer ‘n mens selfondersoek doen besef jy dat jy dikwels jou pos verlaat en God nie met ‘n opregte hart dien soos Hy verwag nie.

Daar is net een manier om met halfhartigheid te breek en met ‘n opregte hart in God se koninkryk te leef. God wys ons die manier – CHRISTUS!

Na al die mense wat by Christus kos gekry het, weggegaan het, het net die twaalf dissipels oorgebly. Jesus het hulle gevra: “Wil julle nie ook weggaan nie?” (Joh.6:67) waarop Petrus geantwoord het: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die heilige van God is” (Joh.6:68,69).

Christus is die Enigste Een wat my ‘n opregte hart kan gee en my hart opreg kan laat bly.

Hy was volmaak opreg. Hy het in alles na sy Vader se wil gevra, al het dit Hom sy lewe gekos. Hy het my sonde op Hom geneem. Hy het in my plek skuldig voor God geword. Hy het in my plek vir my sonde en my skuld voor God aan die kruis gesterf. Deur sy dood aan die kruis het Christus my van ‘n vals, ‘n onopregte hart verlos. Hy het vir my uit die dood opgestaan en aan my ‘n nuwe lewe met ‘n nuwe hart, ‘n opregte hart gegee.

Na sy hemelvaart het Christus en sy Vader die Heilige Gees gestuur om by ons te wees in in ons te bly. Die Heilige Gees lei my om deur bekering elke dag te breek met ‘n vals en onopregte hart en met ‘n opregte hart in God se koninkryk te leef.

Deur Christus wat my verlos en die Heilige Gees wat in my werk, kry ek die geestelike krag om opreg te bly. Onthou die eerste preek dat ek net die Bybel moet oopmaak om by die krag van God uit te kom, want die Evangelie is die krag.

Lees daarom die Bybel.
Verdiep jou in God se Woord.
Maak dit wat God sê jou eie en elke dag deel van jou lewe.
Gebruik dit wat God sê oral en altyd in elke omstandigheid.

Dit is hoe jy hierdie wapen aantrek!

  1. Ek wys ek is opreg deur openlik vir God te wees

‘n Soldaat met sy gordel kon baie maklik onderdskei word van ‘n soldaat met sy gordel. Met die eerste oogopslag kon mens sien watter soldaat gereed is vir die geveg en watter soldaat nie.

‘n Opregte hart vir God kan mens nie wegsteek nie. Jesus leer ons dit in die gelykenis van die lamp wat mens nie onder ‘n emmer wegsteek nie, maar op ‘n staander sit. Die lamp gee lig en almal kan dit sien (Mt.5:15). Hierdie beeld moet ons goed verstaan. Eers is die vertrek pikdonker. Die donker is oorweldigend en oorheers alles. Die lamp is kleiner as die vertrek en die lig baie kleiner en minder as die donkerte. Maar…wanneer die lig, al is die lamp en die lig klein, aangesteek word, verdryf dit die duisternis.

Omstandighede in die wêreld of in my lewe, lyk soms oorweldigend, maar dit mag my nie laat terugdeins nie! Ek mag nie toegee om te praat en te doen soos iemand met ‘n onopregte, ‘n vals hart nie!

Vanoggend is ons hier vir ‘n voorbereidingsdiens. Ons is hier om toegerus en opgeroep te word om ons self te ondersoek. Doen dan deur die Heilige Gees selfondersoek voor God of jy in wat jy as lidmaat van hierdie gemeente sê en doen, met ‘n opregte hart wys dat jy openlik vir God is.

Vir die Christengelowige met ‘n opregte hart is daar, as die Here wil en ons leef, geleentheid om volgende Sondag Nagmaal te vier.