Ons Kerkgebou

Maak die ware Evangelie van ware vrede deel van jou geestelike wapenrusting. -1Pet.2:1-10

Die Evangelie van vrede….nog ‘n deel van die wapenrusting wat God gee. Vanoggend leer ons uit die Here se Woord hoe om hierdie baie belangrike wapen deel van ons geestelike wapenrusting te maak.

 Tema: Maak die ware Evangelie van ware vrede deel van jou geestelike wapenrusting

 1. Die terrein van die geestelike geveg waarin jy jou bevind

Ons weet nou reeds dat die Here in Ef.6:12 vir ons gesê het dat elkeen van ons ons in ‘n geestelike stryd bevind. Selfs die mees vredeliewende mens moet weet: Jy is in ‘n hewige geestelike geveg teen die duiwel en al sy bose magte gewikkel. Die duiwel is reeds ewig veroordeel en hy wil jou en al die Christengelowiges saam met hom in die ewige verderf hê.

Die vraag is nou: Waar vind hierdie hewige geveg plaas? Dit kan tog nie wees nie, dink ‘n mens, dat die geveg in jou huis plaasvind nie. As jy kyk na alles wat julle in julle huis doen, lyk dit of daar hierdie geweldige stryd teen die duiwel is? Hoe lyk dit by jou werk? Is elke dag by die werk vir jou ‘n stryd teen die duiwel en al sy bose magte wat jou van God af wil wegtrek? Wat van die plek waar jy vakansie hou of die gemeente waarvan jy lidmaat is? Is julle vakansie vir jou ;n tyd van geestelike stryd? Of veg jy in die kerk teen die duiwel?

Mens sal seker “nee” antwoord, ons huis is nie ‘n gevegsterrein teen die duiwel nie, by die werk gee mense probleme, maar dit is ook nie die plek vir ‘n geestelike geveg nie. Vakansietyd is ook glad nie ‘n tyd vir veg nie. Eredienste en aktiwiteite in gemeente is vir geloofsopbou en nie vir veg nie. As nie jou huis, of jou werk, of die plek waar julle vakansie hou of die kerk die terrein vir hierdie hewige geestelike geveg is nie, waar dan?

Waar veg jy teen die duiwel ter wille van jou geloof in God en die ewige lewe met Hom? Waar gebruik jy die wapenrusting wat God gee om jou teen die bose te verdedig of die duiwel en sy magte aan te val?

Waar jy is, daar is jy in hierdie hewige geestelike geveg. Waar jou oë sien, jou ore hoor, jou verstand dink, jou mond praat en jou hart glo, daar is die terrein van jou geestelike geveg.

Jou huis is dus een van die plekke waar hierdie geestelike geveg plaasvind. Hoe gebeur dit?  Wanneer jy in jou huis radio luister of tv kyk en ‘n geestelike gesprek hoor dat ons in hierdie moderne tyd inklusief moet wees en nie vandag meer kan sê dat net Christene wat in Jesus Christus glo, gered word nie, dan is die duiwel binne in julle huis besig om jou weg te wil trek van Christus en sy woorde in Joh.14:6“Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur My nie”.

Wanneer jy op vakansie is en ‘n geestelike tydskrif lees of dalk na ‘n preek luister wat daaroor gaan dat alle mense gered kan word, ‘n mens moet net besluit om jou hart vir die Here te gee, dan is die duiwel en sy bose magte besig om jou, terwyl jy vakansie hou, weg te wil trek van God af wat in Ef.2:8“Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is ‘n gawe van God”.

 Wanneer ‘n kollega by die werk met jou praat oor die kerke wat die Here se Wet oortree deur nie op Saterdae nie, maar op Sondag die rusdag te hou, gebruik die duiwel daardie kollega as instrument om jou weg te trek van die Here wat in Kol.2:16 en 17 sê – “Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. Dit alles is maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus”.

Wanneer jy by ‘n gemeente-aktiwiteit is en jy en ‘n medelidmaat praat oor die lewe van vandag en jou medegelowige sê dit is nou maar vandag so dat mense buite die huwelik saamwoon; die tye het so verander, die kerk sal moet aanpas anders gaan die kerk nog meer mense verloor; dan is daardie woorde heeltemal teen wat God in Gen.2:24 sê – “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een wees”. Met daardie gesprek hier op die kerkterrein by ‘n gemeentefunksie wil die duiwel jou wegtrek van God af.

Waar is hierdie terrein waar jy teen die duiwel en al sy bose magte moet veg?

Oral waar jy is, daar vind die geveg plaas!

Glo jy dit?

 1. God gee die ware Evangelie van ware vrede as geestelike wapen

God gee jou ‘n wapen om jou oral waar jy gaan, teen jou geestelike vyande te verdedig en hulle ook aan te val en te oorwin. Hy leer ons in Ef.6:15 wat hierdie wapen is:

“…die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete”.

Die Romeinse owerheid het spesiale gevegskoene ontwikkel wat die Romeinse soldate ver afstande baie vinniger kon laat loop. So het die Romeinse leër hulle vyande dikwels verras en oorwin. En die keer wat die soldate dalk sou moes vlug, kon hulle ook vinniger terugval. Hulle skoene het hulle baie goed toegerus vir aanval en verdediging tydens ‘n oorlog.

Die Evangelie van vrede is die wapen wat God gee dat jy jou kan verdedig en ook kan aanval om die bose te oorwin. In die Suid-Afrika van vandag moet mens maar eerder praat van die ware Evangelie van ware vrede. Die rede is dat daar baie vals evangelies in Suid-Afrika gepreek en gehoor word en dat vrede nie verstaan en gebruik word soos God in sy Woord leer nie.

Die prediker van die evangelie wat leer alle mense word gered of dat jy self kan besluit om jou hart vir die Here te gee dan is jy gered of dat die eintlike redding daaruit bestaan dat God mense uit hulle moeilike finansiële en sosiale omstandighede haal (en daar is sulke Afrikaanse predikers in Afrikaanse kerke), is besig met ‘n vals evangelie wat nie uit die Bybel kom nie. Nie Abraham, of Moses, of Josua of Daniël of Petrus of Johannes of Paulus of Jakobus het self besluit om hulle hart vir die Here te gee en is toe  gered nie!

Die ware Evangelie is die Evangelie, die Baie Goeie Boodskap dat Christus gesterf en opgestaan het en dat elkeen wat deur geloof een met Hom gemaak is en wat sy weldade aanneem, gered is. Hierdie ware geloof bely ons as Gereformeerde gelowiges met die oortuiging wat die Heilige Gees ons gee (HK, Son. 7). Daar is nie ‘n ander Evangelie nie. Elke geloofsgroep of kerk wat anders glo en leer, verkondig nie die ware Evangelie nie.

Wat vrede betref, heel eerste gaan dit oor vrede met God. So leer die Here ons baie duidelik in sy Woord: “God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen God en ons deur ons Here Jesus Christus” (Rom.5:1). Die vrede wat Christus bring, is vrede met God. Daarvoor het Hy mens geword. Vir hierdie vrede met God het Christus ons sonde op Hom geneem en in ons plek voor God kom staan. Onder die woede en straf van God het Christus baie swaar gely. Hy het aan die kruis gesterf en deur sy dood die vyandskap tussen God en ons heeltemal weggeneem. Die voorhangsel in die tempel wat geskeur het, is die teken dat Jesus Christus deur sy dood die afstand tussen God en sondaarmens weggeneem het.

Op die derde dag was Jesus se graf leeg. Hy het uit die dood opgestaan vir ons. Deur sy opstanding het Hy vir ons die nuwe lewe, die lewe in ewige vrede met God verwerf.

Die vrede wat Christus met God bring, is ware vrede. Hierdie vrede is die wapen wat God gee om jou teen die bose te verdedig en die duiwel en sy magte wat jou van God wil weglei, aan te val en te oorwin.

Vir die mens wat deur Jesus Christus vrede met God het, gee die Here opdrag om sover moontlik in vrede met alle mense te leef (Rom.12:18).

Maar….vrede met mense is nie die wapen wat hier bedoel word nie! Die duiwel gebruik mensgerigte vrede om die kerk van Christus juis weg te lei van die Woord af en die kerk te verlam. Die duiwel gebruik die moderne tydsgees wat van die kerk verwag om altyd vredeliewend te wees en sonde te verdra asof dit nie so erg is nie. Die moderne tydsgees verwag van die kerk vals mensgerigte vrede en beïnvloed die kerk. Die gevolg is dat Christus se kerk terugdeins en nie die ware Evangelie van ware vrede as wapen gebruik nie. Die kerk in Suid-afrika en in Pretoria is juis besig om hierdie baie belangrike wapen al minder te gebruik en al stiller en stiller te word.

Ons mag nie stilbly nie!
Dit is in werklikheid ontmoontlik om stil te bly!
Kyk net hoe groot is God se genade in ons lewe. Ons, sy kerk is:

 ‘n Uitverkore volk/geslag – God het ons op ‘n besondere manier syne gemaak, sodat ons vir Hom kan leef en so onderskei kan word van ongelowiges (Eks.19:5).

 • ‘n Koninklike priesterdom – Deur geloof in Christus deel sy kerk in sy koningskap en priesterskap. Elke Christengelowige is ‘n priester wat vir Christus leef en ‘n koning wat teen die bose veg (Sondag 12).
 • ‘n Nasie vir God afgesonder/heilige volk – God het sy kerk vir Hom afgesonder. God het hulle vir Homself geheilig deur die bloed en liggaam van Christus en ook bepaal dat hulle heilig voor Hom sal leef.
 • Die volk/ volk as eiendom verkry – God heilig ons wat van nature sondig is. Hy kies ons terwyl Hy by ons net die vuilheid van sonde gevind het. Hy maak ons sy besondere eiendom terwyl ons vir Hom waardeloos was. Hy bring volgelinge van Satan oor na koninklike vryheid.

Hierdie wonderlike genade bring groot verantwoordelikheid mee. Die lewende God verwag dat elkeen van ons altyd gereed sal wees om die Evangelie, die Bybel te gebruik.

 1. Wees altyd gereed om die wapen wat God jou gee, te gebruik

Is jy bereid, is jy gereed om die Bybel te gebruik – in jou huis, by jou skool of universiteit, by jou werk, jou vakansieplek, jou gemeente of waar jy ookal beweeg?

Hoe word ‘n mens gereed om die ware Evangelie van ware vrede te gebruik?

Opregte geloof wat die Heilige Gees deur die Evangelie in jou werk dat jy deur Christus alleen uit genade alleen verlos is, is die geestelike wapen wat God gee dat jy jou teen die duiwel en sy magte kan verdedig.

Daarom:

 • Bly elke dag in diepte met die Bybel besig, sodat jy die Woord van God al beter en beter leer ken. Sorg veral dat jy God se wonder verlossingsplan, die leer van die saligheid, dit is verlossing uit genade alleen deur Jesus Christus alleen, baie goed ken.
 • Lees en ondersoek die Bybel in diepte om God al beter en beter te leer ken.
 • Sorg dat jy gereeld in die erediens is om God en sy Woord beter te leer ken.
 • Bid die Heilige Gees dat Hy jou sal help en lei om die Evangelie van vrede jou eie te maak.

Gebruik die Evangelie van vrede ook om die duiwel en sy bose magte mee aan te val.

Daarom:

 • Hou hierdie kennis van ons genadige God en sy Woord nie net vir jouself nie, wees op die uitkyk vir geleenthede om met ander te praat.
 • Bid dat die Heilige Gees jou sal help en lei om die ware Evangelie van ware vrede uit te dra.
 • Begin met ander praat oor die Here en sy Woord en wat Hy ons oor ons saligheid leer. Leer en bemoedig ander om die ware Evangelie van ware vrede beter en beter te leer ken.
 • Moedig mense op jou pad om gereeld na hulle gemeente se eredienste te gaan, mits daardie kerk die ware Evangelie van ware vrede verkondig.
 • Nooi mense met wie jy begin praat na ons eredienste toe.
 • Wys die mense wat jy teëkom wat die leer van die saligheid nie reg glo en verstaan nie, uit die Bybel daarop, weerlê die verkeerde verstaan en help hulle so in hulle geestelike stryd teen die duiwel.

Die Evangelie van vrede….dit is jou wapen!
Gebruik hierdie wapen!
Is jy gereed hiervoor?