Ons Kerkgebou

Die Woord is die wapen waarmee jy die Bose oorwin en jou naaste vir Christus wen -Ef.6:17

Die swaard was vir die soldaat in vroeë tye ‘n wapen om mee aan te val en in die oorlog die vyand te oorwin. Waarskynlik het min van ons al ooit ‘n werklike swaard in die hand gehad. Vanoggend hoor ons dat God vir elke Christengelowige ‘n swaard gee om die bose aan te val.

Kom ons leer uit die Here se Woord meer oor hierdie laaste deel van ons geestelike wapenrusting  en hoe die Here wil dat elkeen van ons die wapen sal gebruik.

Tema: Die Woord is die wapen waarmee jy die Bose oorwin en jou naaste vir Christus wen

  1. Die wapen wat God gee – sy Woord

God gee vir elke Christengelowige ‘n swaard, die swaard van die Gees. Hierdie is natuurlik ‘n beeld wat Paulus in sy brief aan die Efesiërs gebruik. Die swaar van die Gees is Die Woord van God.

God gee sy Woord as ‘n geestelike wapen waarmee jy moet aanval. Elkeen van ons moet baie goed verstaan: God gee die opdrag. Hy beveel elkeen van ons om sy Woord te gebruik om die bose aan te val en te beveg.

Kom ons maak net eers baie seker van twee belangrike dinge:

Die Woord as wapen.

Hoe om die wapen te gebruik.

Wat presies is die Woord van God?

  • Die Woord van God is die Evangelie van Christus wat gekruisig is en opgestaan het. Die Here maak die duidelik in Paulus se brief aan die gelowiges in die stad Korinte:

 

1 Kor.2:2“Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.”

In Ha.1:8 maak Jesus Christus ook baie duidelik dat die Woord van God die Evangelie van Christus wat gekruisig is en opgestaan het. Hy het gesê: “..julle sal my getuies wees”. Dit is Jesus wat gekruisig is en opgestaan het, wat aan die woord is. Die swaard, die Woord waarmee die apostels die bose moes aanval, is die Evangelie van Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het.

Ons moet baie goed onthou dat die apostels die begin, die fondament van die Nuwe Testamentiese kerk was. Die kerk moet dus met die Evangelie van Christus wat gekruisig is en opgestaan het die bose aanval en beveg. Die kerk is niemand anders nie, as elke opregte gelowige in Jesus Christus saam met al die ander die ander opregte gelowiges.

Elkeen van ons kry van God sy Woord, die Evangelie om te gebruik.

Die soldaat van ouds het baie geoefen om sy swaard reg te kon gebruik. Jy sal dus baie moet oefen om die Evangelie reg te kan gebruik.

Hoe oefen ‘n mens om die Evangelie te gebruik?

Lees die Bybel gereeld. Maar….lees die Bybel reg. Mens kan maklik die Bybel as ‘n Boek met wette lees. Die Fariseërs het die Bybel so gelees, daarom het hulle Jesus telkens oor wette uitgevra. Wanneer mens in die Bybel net wette en voorskrifte sien, sal jy Christus wat gekruisig is en opgestaan het nie leer ken nie.

Lees die Bybel in diepte om Christus te leer ken. So het Jesus die Ou Testament aan die twee Emmausgangers verduidelik: “Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê” (Lk.24:27). Ondersoek en oordink die Bybel om te kan hoor wat God vir jou oor Christus sê.

 

Maak wat God vir jou sê jou eie. Laat die Evangelie van Christus vir jou wees soos saad wat in goeie grond val. Laat die Evangelie in jou groei. Dra vrug (Mt.13:23). Dit is, doen wat God vir jou in sy Woord sê.

  • Hoe om die wapen te gebruik.

Getuig, verkondig, vertel, bely wat jy gelees het.

  • Wees ‘n getuie vir Christus (Ha.1:8).
  • Verkondig van die wonderdade van God (1 Pet.2:9).
  • Die Emmausgangers het dadelik gaan vertel dat Jesus opgestaan het en wat Hy vir hulle gesê het (Lk.24:35).
  • Bely dat Jesus die Here is (Rom.10:9).

Die soldaat het sy swaard teen ‘n vyand in gevegte gebruik. Gebruik die Woord as wapen selfs onder moeilike omstandighede.

Ons praat vandag oor so baie dinge – die regering, die korrupsie, die sinnelosed geweld, die weer, die sport en hoeveel ander dinge. Die vraag is: Praat ons oor Christus? Dit is God se opdrag. Christus is die belangrikste waaroor ons moet praat.

Om saam te vat, ken die Bybel goed genoeg om vertroud te wees met die Evangelie van Christus wat gekruisig is en opgestaan het, sodat jy met vrymoedigheid oor Christus kan praat.

Nou….baie belangrik: Die Evangelie is die SWAARD VAN DIE GEES…!!!

Jy gebruik die Woord nie op jou eie en met jou eie insigte en eie krag nie. Die Heilige Gees is die eintlike GEBRUIKER VAN DIE SWAARD.

Die Gees werk in jou. Hy gee jou ‘n ware geloof in Christus. Hy maak jou geloof sterk. Hy dring jou om die Evangelie te gebruik. Hy gee vir jou die regte woorde om te sê. Hy werk in die hart en verstand van die persoon aan wie jy van Christus vertel.

Jy is die instrument.

Die Heilige Gees is die eintlike gebuiker van die swaard, die Evangelie van Jesus Christus.

  1. Die slagveld – die wêreld vasgevang in sonde

Hierdie wapen wat jy van God ontvang, moet gebruik word…op die slagveld.

Waar is hierdie geestelike slagveld?

Jesus se laaste woorde aan sy apostels was: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde” (Ha.1:8).

Die slagveld is Jerusalem, dit is waar die apostels toe was, onmiddellik by hulle. Judea is die landstreek. Samaria is buite die grense tot in die uithoeke van die aarde.

Die heel eerste mens in die wêreld wat die Evangelie moet hoor, is jy.

Jou gedagtes en jou hart moet vol word van die Evangelie!

Die bose, die sonde, waarteen jy moet veg, is nie in die eerste plek in die ander persoon nie. Jy is die eerste persoon wat die Evangelie dat Christus vir jou gekruisig is en vir jou opgestaan het, moet hoor. Jy moet hoor dat al jou sondes uit genade, sonder dat jy dit verdien het, alleen op grond van wat Christus vir jou gedoen het, vergewe is. Net iemand met ware geloof in Christus, sal ‘n getuie vir Hom kan wees. Maar die Evangelie mag nie by jou eindig nie.

Jou familie, jou vriende, die mense by jou werk, in jou skool of universiteit, jou bure en die mense in die gemeenskap waar jy bly, hulle moet ook die Evangelie van die gekruisigde Christus wat ook opgestaan het, sodat ons verlos en vergewe is, hoor.

Die slagveld waar die geestelike stryd teen die duiwel en al sy magte plaasvind, is oral waar jy is en beweeg.

Die geestelike slagveld is ook “Samaria en tot in die uithoeke van die aarde”. Hierdie woorde van Jesus wys op die ongelowige en onbekeerde wêreld. Die wêreld bestaan hoofsaaklik uit mense wat God en sy Woord nie ken of wil ken nie en van die Evangelie van Jesus wat gekruisig is en opgestaan het, nie wil hoor nie. Wie nie van Christus wil hoor nie, sal nie in Hom kan glo nie. So ‘n mens word nie verlos nie, maar gaan verlore.

Die ongelowige wêreld het Christus nie alleen verwerp nie, hulle het Hom laat veroordeel en doodmaak. Christengelowiges leef nie in ‘n vriendelike verdraagsame wêreld nie. Inteendeel, die wêreld is baie vyandig teen Christus en elke gelowige in sy kerk.

Christus het in hierdie opdrag wat Hy gegee het, die woord “getuie” gebruik. Die Griekse woord is “marturios” wat martelaar beteken. Hiermee het Jesus gesê dit sal nie maklik en gerieflik wees om ‘n getuie vir Hom te wees nie. Inteendeel, dit sal moeilik wees wees.

Mense wat jou ken sal agteraf vir mekaar begin sê dat jy skielik snaaks optree.

Jy sal dalk uitgeskuif word uit jou bekende groep.

Wie jou nie ken nie, sal jou beledig.

Jy kan selfs doodgemaak word.

As jy wil wag tot die tyd en omstandighede reg is om ‘n getuie vir Christus te wees, sal jy nooit van Hom getuig nie. In hierdie bedeling sal die tyd en omstandigheid altyd moeilik wees. So het die apostels dit beleef. So het die gelowiges tydens die Hervorming dit beleef. So sal ons die tyd en omstandigheid ook as moeilik beleef.

Die vraag is: God gee vir jou die swaard, wat maak jy daarmee? Anders gestel: Is jy bereid om ‘n getuie vir Christus te wees al is die omstandighede moeilik?

  1. Die uiteinde – die Bose oorwin en my naaste vir Christus gewen

Die Evangelie van Christus raak elkeen wat hoor op een van twee maniere. Daar is nie ‘n middeweg nie. Jy is of verlos of jy gaan verlore.

Die Heilige Gees gebruik die Evangelie van Christus op net twee maniere.

Wanneer jy van Christus getuig, is Christus vir sommige mense soos “‘n klip waaroor ‘n mens struikel en ‘n rots waarteen jy jou stamp” (1 Pet.2:8). Die Heilige Gees verhard so ‘n mens se hart en verstand, sodat hy of sy nie in Christus glo nie en nie tot bekering kom en gered word nie. Elkeen wat nie glo en nie tot bekering kom nie, is ewig verlore.

Dit is ‘n werklikheid dat baie nie gered sal word nie!

Aan die anderkant is daar die mens wat jou getuienis oor Christus hoor. Die Heilige Gees raak daardie persoon se binnekant. Die Gees gee geloof in Christus aan so iemand. Die persoon kom tot bekering. So iemand se lewe verander van dood na lewe, van ou mens na nuwe mens, van vyand van God na kind van Hom. Elkeen wat in Christus glo en tot bekering kom, het die ewige lewe. Deur my getuienis word my naaste dan vir Christus gewen.

Wat is die uiteinde indien van jou getuienis vir Christus?

Wanneer Christus weer kom, sal die oorwinning oor die bose duidelik word. Christus sal elkeen wat nie in Hom geglo het nie ewig veroordeel.

Die verlossing van elkeen wat in Christus geglo het, sal ook duidelik word. Christus sal elkeen wat opreg in Hom geglo het in hemelse heerlikheid by Hom opneem.

Is jy van plan om met oorgawe ‘n getuie vir Christus te wees?

Of…huiwer jy steeds?

Luister hierna, Jesus se woorde:

“Wie hom dan vir my skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens ook skaam wanneer Hy kom saam met die heilige engele..” (Mk.8:38).

EN

“Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele oor een sondaar wat hom bekeer” (Lk.15:10).

Hierdie woorde van Jesus Christus behoort jou met jou hele hart bereidwillig te maak om met oorgawe ‘n getuie vir Hom te wees.