Ons Kerkgebou

Ek, sondige mens, ontvang God se geregtigheid deur geloof alleen. -Rom.1

Vir ‘n sondige mens is ware geloof die kosbaarste skat. Gedurende die Hervorming het die Gereformeerdes baie gemaak van die noodsaaklikheid van geloof. Kom ons leer vanoggend uit God se Woord, hoe belangrik ware geloof is.

 Tema: Ek, sondige mens, ontvang God se geregtigheid deur geloof alleen.

 1. Die noodsaaklikheid van God se geregtigheid – my sondeskuld

Wanneer Paulus aan die gemeente in Rome skryf, skryf hy reeds in die begin van sy brief oor God se geregtigheid. Trouens, geregtigheid is deel van die hooftema van die hele brief.

Waarom so?

Kom ons kyk eers wat geregtigheid is. Oor God se geregtigheid kan baie en lank gepreek word. Hier in Rom.1:17 beteken geregtigheid die vryspraak van straf en oordeel wat God gee vir elkeen wat glo.

Elke mens het sondeskuld. Ek het sondeskuld voor die heilige God. Ek is skuldig tot die dood. Dit mag niemand van ons ooit vergeet nie. Daarby maak ek elke dag wanneer ek sondig in wat ek dink en sê en doen, my sondeskuld meer. Elkeen van ons moet baie goed besef: Ek sondig en die heilige God straf sonde met die dood!

Ek mag nooit leef, sonder om te besef hoe ernstig my sondeskuld is nie. Ek mag ook nooit die erns van my sondige gedagtes en woorde en dade van elke dag vergeet nie. Onthou: God se toorn is verskriklik oor my erfsonde, sowel as die sonde wat ek self doen (HK, Sondag 4).

Soos wat ek vanoggend hier voor God in die erediens is, verdien ek, sondige mens, die ewige dood!
Wanneer Christus as Regter kom, moet Hy vir my sê: Gaan weg van my af, Ek het jou nooit geken nie!
Hy moet dan opdrag gee dat ek saam met al die ander mense wat so aanhou sondig het, in die buintenste duisternis gegooi moet word saam met die duiwel, want dis waar ek met my sonde hoort!

Maak maar net die Bybel by Eksodus 20 oop en meet jouself aan elke gebod.

 • God wil in die tweede gebod dat ek Hom moet dien soos Hy wil. Daars baie wat Hy van my vra, soos om sy Woord uit te dra. Ek doen dit nie, omdat ek Hom dien soos ek wil.
 • Die derde gebod – God verwag dat ek ander sal vermaan, maar ek bly stil wanneer sy Naam gelaster word.
 • God verwag in die vierde gebod dat die erediens op Sondag onderhou moet word. My dankoffer saam met my medegelowiges s’n is so, dat ons in werklikheid nie die erediens onderhou nie.
 • Die Here beveel dat ek my naaste se eer en goeie naam moet verdedig en bevorder. Ek praat liewer afbrekend van my naaste.

Met hierdie sonde in my lewe, en daar is baie meer, moet ek NIE onder ‘n wanindruk verkeer dat ek op die regte pad is en dat my lewe goed sal eindig NIE!

Ons sing in die beryming van Joh.3:1-4 “Sonde is ongeregtigheid”. Hierdie ongeregtigheid in my lewe hou vir my net die dood in!

As God my nie vryspreek nie, is die ewige dood my voorland!

Ek het die geregtigheid, die vryspraak wat God gee, dringend nodig!

 1. Die openbaring van God se geregtigheid – OT (Hab.2) en NT (Rom.1)

God se geregtigheid is nie ver nie. Ek hoef net die Bybel oop te maak.

God openbaar sy geregtigheid in die OT – Paulus haal uit Habakuk 2 aan. Die Here leer ons hier dat daar ‘n onbreekbare eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament is. Dit is nodig dat Gereformeerde gelowiges hierdie eenheid sal raaksien, sal bely en sal uitdra, sodat ons nie of die Ou Testament of die Nuwe Testament verwaarloos nie.

Hab 2:4“Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe”. Habakuk begin met ‘n oordeelsprofesie wat ellende vir die verbondsvolk inhou. In hierdie omstandighede maak die Here bekend dat die regverdige deur geloof in God sal lewe.

Rom.1:17“Maar die regverdige sal uit die geloof lewe”. Paulus maak in sy brief wat hy vooraf aan die gemeente in Rome geskryf, die Evangelie bekend wat hy van plan was om aan hulle te verkondig. Hy haal Habakuk aan, maar gebruik die woorde met ‘n nuwe bedoeling. Met Rom.1:17 bedoel Paulus: Die regverdige uit geloof, sal lewe. Die kern van hierdie Evangelie is dus dat die mens wat deur geloof regverdig verklaar, of dan vrygespreek is deur God, sal lewe!

Die geregtigheid wat ek, sondige mens nodig het, is nie ver van my af nie. Ek kan maar net die Bybel oopmaak, dan is die Evangelie van God se geregtigheid hier voor my!

Die Evangelie wat voor my oop lê, is die Evangelie van Christus. In God se geregtigheid staan Christus sentraal. Hy is ons geregtigheid. Nie die Wet nie, nie my lidmaatskap van die kerk nie, nie my bywoon van al die kerklike aktiwiteite nie, maar Christus, Hy alleen is my geregtigheid.

Deur sy dood aan die kruis en deur sy opstanding het Hy volmaak aan God se eis voldoen en ons sondeskuld eens en vir altyd volmaak betaal! Deur sy dood aan die kruis, het Christus jou sondeskuld heeltemal klaar betaal en die mag van die duiwel en die sonde oor jou eens en vir altyd gebreek. Hy het vir jou uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy vir jou die nuwe lewe, die ewige lewe met God verwerf.

Dat Christus my geregtigheid voor God is, is die wonderlike boodskap van die Evangelie!

Daarom behoort ek die Bybel te wil verslind, omdat ek nooit genoeg sal kan kry, van die wondergenade van God se geregtigheid deur Christus nie. Die werklikheid dat God my, sondig en skuldig tot die dood toe, vrygespreek het, onskuldig verklaar het, behoort ek elke dag te wil hoor en elke keer wat ek dit hoor of lees, my aan te verwonder!

 1. Die ontvangs van God se geregtigheid – deur geloof

Hoe kry ek God se geregtigheid?

 • Israel het in Jeremia se tyd gedink die tempel en al hulle godsdienstige aktiwiteite is hulle geregtigheid voor God.
 • Die Fariseërs het gedink hulle nakoming van die wet is hulle geregtigheid voor God.
 • Die Roomse kerk het geglo en geleer dat goeie werke, die pous wat ‘n mens vryspreek en die aflaatbriewe hulle geregtigheid voor God is.

Martin Luther het in die Roomse kerk groot geword en soos die Roomse kerk geglo, tot op ‘n dag dat die Heilige Gees Rom.1:17 vir hom laat oopgaan het: “Want die gregtigheid van God is daarin geopenbaar: Uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.”

Luther het meteens besef, wat baie in Israel, wat nie die Fariseërs en ook nie die Roomse kerk besef het nie. Om deur God vrygespreek te word van sondeskuld en oordeel kom nie deur goeie werke, of die pous of die aflaatbriewe wat jy met geld koop nie.  Sy geregtigheid kom ook nie deur baie godsdienstige aktiwiteite nie, ook nie deur die wet nie.

Hoe dan?

Die geregtigheid kom deur geloof.  Net deur geloof!

Paulus bedoel ‘n bepaalde geloof. Luther het by die lees van Rom.1:17 dieselfde bepaalde geloof verstaan. Vandag is dit nodig om meer oor hierdie geloof te sê.

Kom ons kyk eers na watter geloof nie hier bedoel word nie?

 • Beslis nie geloof wat glo dat as ek nie kos of geld het nie, ek ewe skielik op ‘n onverklaarbare manier kos of geld sal kry. Hierdie geloof noem ‘n mens noodgeloof. Jou geloof bestaan daaruit dat God jou uit elke nood sal help.
 • Beslis ook nie geloof wat glo dat God daar is om jou ‘n goeie werk en baie geld en besittings te gee nie. Hierdie geloof is die welvaartgeloof. Hierdie geloof glo dat God sy genade en seën eintlik te doen het met aardse welvaart.

Pas op vir hierdie geloof wat so goed en mooi klink:” Ek was in nood en het geglo God sal uitkoms gee, en Hy het”, of “omdat ek glo, sal God my besigheid suksesvol maak.”

Luister wat sê God hiervan: “As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense” (1 Kor.15:19).

Watter geloof bedoel Paulus in Rom 1:17?

Hy bedoel ware geloof. Ware geloof, kry jy van die Heilige Gees. Die Gees gee ware geloof deur God se Woord. Ware geloof is geloof in Jesus Christus, wat vir jou gekruisig is en vir jou opgestaan het. Deur hierdie geloof, en hierdie geloof alleen, spreek God jou heeltemal vry van enige straf of oordeel!

Die groot verskil tussen vals geloof en ware geloof is dat vals geloof op my as mens en hierdie aardse lewe gerig is, terwyl ware geloof op God gerig is.

Ek ontvang God se geregtigheid, Hy spreek my vry alleen deur geloof in Christus. Daarom skryf Paulus dat die geregtigheid van God geopenbaar word “uit geloof tot geloof” (Rom.1:17). Hierdie uitdrukking beteken van begin tot einde is dit net geloof. In die taal van die Hervorming: DEUR GELOOF ALLEEN!

 1. Die uitdra van die boodskap van geregtigheid – Hervormers destyds en ons vandag

Martin Luther het, na hy Rom.1:17 ontdek het, nie stilgebly nie. Hy het sy stellings aan die kerkdeur van Wittenberg gaan vasspyker. Sy stellings is die volgende twee weke deur die hele Duitsland en in die volgende twee maande deur die hele Europa versprei. Johannes Calvyn het nie stilgebly nie, ook nie Ulrich Zwingli en Heinrich Bullinger en Philippus Melanchton en niemand van die Hervormers nie. Selfs te midde van baie sterk teenstand en lewensgevaar het hulle Christus verkondig, en nie stil gebly nie.

Waarom nie? Die Heilige Gees wat Paulus nie laat stibly het nie, maar die Romeinebrief laat skryf het, het met die Evangelie van verlossing deur Christus die Hervormers se harte binnegedring, hulle lewens verander en hulle aangevuur om te vertel:

Deur Christus alleen!
Uit genade alleen!
Deur geloof alleen!

Die Heilige Gees leef in Christus se kerk. Hy leef in elke gelowige se hart vandag. Hy leef in jou hart. Hy is die Gees wat Paulus laat skryf het, wat die Hervormers laat verkondig het. Hy is nog altyd dieselfde Heilige Gees wat jou ook dring om van Christus te vertel.

Laat jou lewe deur die Heilige Gees beheers word.
Luister na die Heilige Gees.
Gehoorsaam Hom.

Verkondig die boodskap van God se geregtigheid deur geloof alleen, geloof in Jesus Christus. Praat oor Christus in jou huis, wanneer jy by jou familie en vriende is, by die werk, in die gemeente en in die gemeenskap.

Wees jy een van die Gereformeerde gelowiges wat Suid-Afrika die enigste ware Evangelie laat hoor: Ek sondige mens, ontvang God se geregtigheid deur geloof alleen!