Ons Kerkgebou

Moet die swaard dan vir ewig verteer? -2 Sam.2:26,27, 3:1

“Jy mag nie doodslaan nie” (Eks.20:13). So het die lewende God, die Skepper van al wat lewe eeue gelede sy gebod gegee. Deur al die eeue tot vandag maak mense mekaar dood. Die afgelope week was die moord op plaasboere, maar ook moord op ander mense sterk in die kollig in ons land. Die geweld en moord in Suid-Afrika is verskriklik.

Politieke, ekonomiese, etniese en sosiale oplossings teen die doodmaak van mense word in gesprekke aangebied. Vanoggend se preek gaan daaroor dat die oorsaak en die oplossing vir die geweld en moorde in ons land op ‘n ander plek gesoek moet word.

Tema: Moet die swaard dan vir ewige verteer?

  1. Die mislukking van die mens wys in die oortreding van die sesde gebod

Die dag waarvan ons in 2 Sam.2 lees, was ‘n veelbewoë dag. Die leer van Isboset, Saul se seun en die leër van Dawid het teen mekaar oorlog gemaak. Isboset se leër was hoofsaaklik uit die stam van Benjamin en Dawid s’n was uit Juda. Die aanvoerder van Isboset se leër se naam was Abner en die van Dawid, Joab.

Daardie dag was daar net doodmaak in die soldate se gedagtes en harte. Eers het 24 van die twee leërs se beste soldate mekaar doodgemaak. Abner, die aanvoerder van Isboset se leër, het dit ‘n oorlogspel genoem.

Toe nie een van die twee groepe se verteenwoordigers die ander oorwin het nie, het ‘n hewige geveg uitgebreek. Abner en sy soldate is verslaan en het op vlug geslaan. Die oorwinning was nie genoeg vir Joab en sy soldate nie. Asahel, Joab se broer het Abner agternagesit om hom as aanvoerder dood te maak. Abner het Asahel probeer oorreed om liewer om te draai. Die jongman wou nie. Uiteindelik het Abner sy spies agtertoe gesteek. Die agterkant van die spies het Asahel deurboor en hy het net daar gesterf.

Asahel se dood het Joab en sy soldate nog meer aangevuur om te veg en hulle het Abner en sy soldate tot sononder agtervolg.

Die oorlog tussen die twee stamme eindig met ‘n weergawe van hoeveel soldate daardie dag gesterf het. Van Dawid se leër het 20 soldate gesterf en van Isboset, Saul se seun se leër 360 soldate.

Die oorlog daardie dag het ‘n lang geskiedenis gehad. Die twee aanvoerders van Israel en van Juda se leër was vyande van mekaar. Dit kan teruggevoer word na die vyandigheid wat Saul teenoor Dawid gehad het. Saul het doelbewus probeer om Dawid dood te maak. Die wrok wat Saul teen Dawid gehad het, het sonder enige rede oorgespoel na sy seun, Isboset en die mense by hom. Die doodslaan van mekaar het nie daardie dag skielik begin nie. Inteendeel. Die doodslaan het lank gelede by Saul begin met die wrok wat hy teen Dawid gehad het.

Om ‘n wrok teen iemand te hê, is reeds sonde teen die sesde gebod.

God verbied in sy sesde gebod nie net doodmaak met die daad nie. Uit die hele Bybel weet ons en bely ons die volgende in die Heidelbergse Kategismus: “Ek mag nie self, en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak mie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar…(HK 40, antw.105).

Om heeltemal seker te maak dat elke gereformeerde gelowige hierdie belydenis goed en reg verstaan, volg daar ‘n tweede vraag in Sondag 40: “Praat hierdie gebod net van doodmaak?” (HK 40, vr.106). Die antwoord op die vraag klink so: “Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan soos afguns, haat woede en wraaklus verafsku. Dit alles is vir Hom heimlike moord” (HK 40, antw.106).

 

Daar is selfs ‘n derde vraag:” Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie?” (HK 40, vr 107). In die antwoord op hierdie vraag bely gereformeerde gelowiges oor die hele wêreld en reeds vir eeue op grond van God se Woord die volgende: “Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied Hy dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredeliewend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees, alles wat hom kan benadeel sover moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen” (HK 40, antw. 107).

God bepaal reg en verkeerd in sy Wet. Hy verwag dat ons dit ook sal doen. As ons kyk na wat God alles in die sesde gebod verbied, maar ook gebied, sien ‘n mens hoe ver die twee stamme van die verbondsvolk daardie dag van die Here weggedwaal het. Weg van die Here, is daar net die dood. Die openbaringsgeskiedenis van 2 Sam.2 leer ons dit. Ons sien ook hoe ver die mense in ons land van God weggedwaal het.

Die doodmaak van boere en hulle gesinne op plase, soms selfs van hulle werkers ook, die doodmaak van mense in huise, in winkelsentrums, op paaie en waar dit ookal gebeur, is nie polities nie, is nie ekonomies nie, is nie etnies nie. Dit gebeur net om een rede: Sonde teen God se sesde gebod! Die sondigheid van die mens is die rede vir al die geweld.

Wanneer jy sondig, is jy ongehoorsaam aan God en dwaal jy ver van Hom af weg!

Hier is die eintlike rede vir die moord en doodslag in ons land!

Die afgelope Maandag staan bekend as swart Maandag. Mense is gevra om uit protes teen die plaasmoorde swart aan te trek en op verskillende plekke bymekaar te kom. Hierdie protes het selfs in die buiteland plaasgevind. Hoe ironies dat op die dag dat Suid-Afrika en baie ander lande in die wêreld bewus gemaak is van die moord en doodslag op plase en in ons land, daar weer verskeie mense in ons land vermoor is.

Bewusmaking deur swart klere en optogte sal weinig, indien enige verandering bring. Politieke of ekonomiese of sosiale oplossings sal ook nie werk nie. Dit beteken nie daar is nie ‘n uitweg nie, want daar is. Die uitweg begin by die mens wat voor God erken dat ons tot nou toe misluk het en by God uitkoms soek.

  1. Die Seun van God uit die geslag van Dawid is ons enigste Redder

Aan die einde van daardie slegte dag het Abner gevra: “Moet die swaard dan vir ewig verteer?” (2 Sam.2:26). Joab het Abner geantwoord dat as hy nie gepraat het nie, die oorlog net sou aangaan. Hy wat Joab is, het toe op sy ramshoring geblaas en die oorlog het skielik tot ‘n einde gekom.

Dit was nie die laaste oorlog tussen Israel en Juda nie. Die openbaringsgeskiedens van daardie dag eindig met die volgende woorde: “Daar was ‘n lang oorlog tussen die huis van Saul en die huis van Dawid, en Dawid het altyd sterker geword, maar die huis van Saul altyd swakker” (2 Sam.3:1).

Wat maak dat die swaard nie vir ewig nie verteer nie, maar ophou? Anders gestel: Wat maak dat die sondige mens ophou om die sesde gebod aanhoudend te oortree?

Die antwoord op die vraag lê in die woorde “Dawid het altyd sterker geword” (2 Sam.3:1).

 

MAAR…die antwoord lê nie in Dawid self nie. Die antwoord teen al die moord en doodslag, die aanhoudende oortreding van die sesde gebod is te vind by die Seun van God wat uit die geslag van Dawid gebore is (Rom.1:3).

Daar is net EEN MANIER om van sonde los te kom, om verlos te word!

Jesus Christus moet jou verlos!

Die eintlike oorsaak van die oorlog daardie dag tussen die huis van Saul en die huis van Dawid, was die sondigheid van die mens wat begin het met Adam en Eva se sonde in die tuin van Eden. Die eintlike oorsaak van die plaasmoorde, die doodmaak van onskuldige kinders  en ander geweld in Suid-Afrika is die sondigheid in elke mens na Adam en Eva se sondeval in die tuin van Eden.

Die mens is in homself in die mag van sonde en wil net sondig. ‘n Mens so in die mag van sonde wil en sal ander doodmaak en aanhou doodmaak.

Net Christus kan red!

Christus het vir sondaars aan die kruis gesterf. Deur sy dood aan die kruis het Hy sondaars volmaak verlos van die mag van die sonde. Hy het ook op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding uit die dood het Hy vir elkeen wat aan God behoort die nuwe lewe gegee.

Elkeen wat in Christus ons enigste Redder glo, is verlos van sonde en het die ewige lewe, dit is die nuwe lewe.

So ‘n nuwe mens het ook die Heilige Gees. Die Gees lei jou met die Bybel om jouself te verloën en God oral en altyd te gehoorsaam. Die mens wat God deur die Heilige Gees gehoorsaam, sal hom daarvan weerhou om die sesde gebod te oortree en  ‘n ander dood te maak.

  1. Soek Hom dat die hele land kan sien en vertel van Hom dat die hele land kan hoor

Ons leer uit die Bybel dat die mens se grootste probleem sonde is en dat sonde die eintlike oorsaak van al die moorde is.

Ons leer ook dat Jesus Christus, Hy alleen ons enigste Redder is.

Glo dan deur die Heilige Gees met jou hele hart dat Christus ons enigste Redder is.

Glo met jou hele hart dat Jesus Christus die Enigste Persoon is wat kan verhoed dat die swaard vir ewig verteer.

Volg Christus en dien Hom met jou lewe. Dien Christus met soveel oorgawe dat ander, dat die hele land kan sien. Ons hier in Akasia wys nog glad nie genoeg dat Christus alles in ons lewe is nie. Ons volg Christus, maar wanneer dit ons pas en soos dit vir ons gerieflik is. Hier moet ons ons bekeer.

Leef deur die Gees so vir Christus, dat ander kan sien en ook in Christus glo, met sonde breek en Hom volg.

Praat oor Christus. Ons is heeltemal te stil oor Christus, wanneer ons by ander is en die gesprek oor die probleem van plaasmoorde en ander geweld gaan. Vertel vir ander dat Christus die enigste oplossing teen die plaasmoorde en ander geweld is. Vertel met entoesiasme en oortuiging, sodat ander kan hoor en in Christus glo. Hierdie is nie vrywillig nie. Onthou Christus se woorde: “Wie hom vir My en my Woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens ook skaam Wanneer Hy kom saam met die heilige engele” (Mk.8:38).

Luister dan na Christus se waarskuwing.

Dis nie ons roeping nie en ons het ook nie opdrag nie om oor politiese en ekonomiese en etniese sake te praat wanneer dit by die ernstige probleem van plaasmoorde en ander geweld kom nie.

Ons roeping is om oor Christus te praat as ons enigste werklike ANTWOORD op die baie ernstige probleem van plaasmoorde en ander geweld.

Leef dan vir Christus!

Praat oor Hom!