Ons Kerkgebou

Die Kind wat gebore is, is die Bruidegom wat onverwags weer sal kom – wees gereed! -Mt.25:13

Christus leer ons met hierdie gelykenis dat daar binne sy koninkryk en dus binne sy kerk mense is wat opreg glo en mense wat net lyk of hulle opreg glo. Hierdie onderskeid sal by Christus se wederkoms duidelik wys. Die opregte gelowiges in die kerk sal gereed wees om Hom te ontmoet. Die ander lidmate sal deur Christus weggestuur word van Hom af om ewig verlore te gaan. Daarom word elkeen vanoggend met God se Woord opgeroep om hierdie Kerstyd opreg gelowig gereed te wees om Hom te ontmoet.

 

Tema: Die Kind wat gebore is, is die Bruidegom wat onverwags weer sal kom – wees gereed!

 

  1. ‘n Seun is vir ons gebore

 

Dit is Kerstyd. Ons herdenk die geboorte van die Seun van God, ons Verlosser. Onthou: Ons herdenk nie sy geboortedag nie. Jesus Christus is nie op die 25e Desember gebore nie.

God het in sy genade reeds die dag van die sondeval ‘n Verlosser belowe (Gen.3:15). Deur die loop van die geskiedenis van sy verbondsvolk het God telkens hierdie belofte herhaal.

In die geskiedenis van die aartsvaders (Gen.22 en 49), die offers en die seremonies wat die Here beveel het (Hebr 9 en 10) en al die profete se profesieë (Jes.9 en 53)  het God eeue lank, keer op keer op keer die belofte van die Verlosser wat sou kom, herhaal.

 

Op die tyd deur God self bepaal, die volheid van die tyd (Gal.4:4), het God sy Seun gegee. Hy is ontvang van die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria. God se Seun het mens geword. Ons verlosser is op ‘n nag deur God bepaal, in Betlehem gebore. Wyse manne uit die ooste en skaapwagters in die omgewing het op besondere maniere boodskappe gekry van die Kind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip gelê het.

 

Johannes beskryf in die Evangelie wat die Heilige Gees hom ingegee het om te skryf, hierdie wondergenade so: “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Joh.3:16).

 

Ons het meer as genoeg rede om die geboorte van ons Verlosser te herdenk.

 

Maar….dis met Kerstyd baie belangrik om te besef dat ons Verlosser nie die Kind in die krip in Betlehem gebly het nie. ‘n Engel van die Here het voor Jesus se geboorte vir Josef gesê die Seun moet Jesus genoem word, “want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos” (Mt.1:21).

 

 

Hierdie verlossingswerk bely ons elke Sondag tydens ‘n erediens in die Twaalf Artikels van die Algemene Ongetwyfelde Christelike Geloof. Hierdie geloofsbelydenis oor ons Verlosser se verlossingswerk eindig met die woorde “waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel”. Hierdie belydenis mag nie net woorde wees nie. Dit is daarom baie belangrik om met Kerstyd hierdie ook te besef dat ons Verlosser weer kom en om gereed te wees om Hom te ontmoet.

 

  1. Hy is ons Bruidegom wat weer kom

 

Jesus het met die oog op sy wederkoms ‘n hele aantal gelykenisse vertel. Een daarvan is die gelykenis van die vyf verstandige en die vyf onverstandige jongmeisies en hoe hulle tydens ‘n bruilof opgetree het..

 

Die eerste baie belangrike saak is dat die gelykenis die koninkryk van die hemel en ook die kerk uitbeeld. Christus leer ons dat daar in sy koninkryk en ook in sy kerk ware gelowiges is en mense wat net maak asof hulle glo. Hierdie verskil sal eers by Christus se wederkoms duidelik word.

 

Die gelykenis – Die huwelik het destyds min of meer so verloop. Die bruid is uit haar ouerhuis gaan haal. Die bruidegom was ook daar. In haar ouerhuis is daar afskeid van die bruid geneem. Daarna het die bruidegom met die bruid in ‘n optog na sy woning gegaan, waar die bruilof gevier sou word. Hierdie optog was ‘n feestelike optog met musiek en sang. Bruidsmeisies het gegaan en die bruidegom en sy gevolg ontmoet. Hulle was daar om aan die bruidegom en sy gevolg hullde te bring en saam te deel in die bruidegom se vreugde. Indien die optog in die aand plaasgevind het, was daar lampe om die pad te verlig en by te dra tot die feestelikheid.

 

Die bruidsmeisies, hulle was tien, het uitgegaan om die bruidegom en sy gevolg te ontmoet. Vyf van hulle het hulle goed voorberei en hulle lampe, sowel as ekstra olie saamgeneem. Die ander vyf het hulle lampe saamgeneem, maar nie ekstra olie nie.

 

Die verpligtinge van die bruidegom het langer geduur as wat die bruidsmeisies verwag het. Hulle het vaak geword en aan die slaap geraak. Teen middernag het iemand hard geroep: “Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!” (Mt.25:6).

 

Die bruidsmeisies het wakker geword en hulle lampe gevat. Op daardie oomblik het die vyf meisies wat nie ekstra olie saamgebring het nie, besef hulle kort dringend olie en het vir die ander vyf gevra om olie by hulle te kry. Daardie vyf het geantwoord dat hulle nie van hulle olie kon weggee nie, want hulle sou self nie genoeg gehad het nie. Hulle raad was dat die meisies olie moes gaan koop, wat hulle toe gedoen het.

 

Intussen het die bruidegom gekom.

 

Kom ons kyk net weer na die gelykenis tot dusver:

 

Mt.25:1 – Tien maagde het hulle lampe geneem en uitgegaan om die bruidegom te ontmoet.

Mt.25:6 – Teen middernag het iemand geroep dat die bruidegom aan die kom is.

Mt.25:10 – Terwyl vyf bruidsmeisies olie gaankoop het, het die bruidegom gekom.

 

Die koms van die bruidegom is van die begin van die gelykenis af tot die einde ‘n vaste sekerheid. Die bruidegom in die gelykenis is ‘n beeld van Jesus Christus. Hierdie beeld van Jesus as die bruidegom en sy kerk as die bruid maak God aan ons in sy Woord bekend.

 

Die koms van die kerk se Bruidegom, die wederkoms van Jesus Christus is vas en seker. Sy wederkoms is ‘n vaste werklikheid. Deur die hele Nuwe Testament word sy wederkoms as ‘n baie belangrike gebeurtenis en ‘n vaste sekerheid verkondig. Jesus het sy wederkoms verkondig, die engele by sy hemelvaart het en die apostels in opdrag van Hom het sy wederkoms met oortuiging verkondig.

 

Die Kind wat in Betlehem gebore is, is die Bruidegom van sy kerk wat weer kom! Hierdie waarheid moet elkeen van ons met ons hele hart glo. Elkeen wat opreg glo dat Christus weer kom, moet gereed wees vir sy koms.

 

Waarom is dit so belangrik om gereed te wees vir Christus se wederkoms?

Ons kyk verder na die gelykenis.

 

  1. Met sy wederkoms neem Hy sommige mense by Hom, ander nie

 

Die vyf bruidsmeisies met genoeg olie vir hulle lampe het saam met die bruidegom en sy gevolg gegaan. Hulle is die saal in waar die bruilof gehou sou word. Toe almal in is, is die deur gesluit. Almal wat daar moes wees, was daar. Niemand sou meer toegelaat word nie.

 

Terwyl die bruilof aan die gang was, het die vyf bruidsmeisies wat olie gaan koop het by die bruilof aangekom. Die deur was gesluit en hulle kon nie inkom nie. Hulle het die bruidegom geroep en gevra dat hy vir hulle sal oopmaak. Die bruidegom het geantwoord dat die meisies nie ken nie.

 

Hier leer Christus ons waarom dit so belangrik is om gereed te wees vir sy wederkoms: Wanneer Christus weer kom, neem Hy sommige mense by Hom in hemelse heerlikheid.

 

Die bruidsmeisies wat goed voorberei het, wat gereed was toe die bruidegom gekom het, wat aan hom en sy gevolg hulde gebring het en saam in sy vreugde gedeel het, is by die bruilof toegelaat. Die bruidsmeisies wat nie goed voorberei het nie en nie deel van die bruidegom se gevolg was nie, is nie by die bruilof toegelaat nie, want die bruidegom het hulle nie geken nie.

 

Jesus se laaste woorde van die gelykenis gee die sleutel vir die verstaan van die gelykenis.

Dit is lewensbelangrik om gereed te wees vir Christus se koms. Wie gereed is, sal Hy by Hom neem die hemel in. Almal wat Hy by Hom geneem het, sal in ewigheid by Hom wees met hemelse vreugde en heerlikheid wat geen oog nog gesien het, geen oor gehoor het en in die hart van geen mens opgekom het nie.

 

Aan die anderkant, wie nie gereed is wanneer Christus weer kom nie, sal Hy nie by Hom in die hemel opneem nie. Die mense sal buite die hemel bly. Buite die hemel is God se verskriklike ewige oordeel in die hel.

 

  1. Wees daarom gereed vir sy koms

 

Die gelykenis bring mens by die vraag wanneer is ‘n mens gereed vir Christus se wederkoms. Hierdie is ‘n baie belangrike vraag, want die gelykenis gaan nie oor gelowiges en ongelowiges wat duidelik onderskei kan word nie. Christus leer ons in die gelykenis dat daar lidmate in sy kerk is wat ware gelowiges is en dat daar lidmate is wat net lyk of hulle ware gelowiges is. Die lidmaat met ‘n ware geloof in Christus, is regtig in die koninkryk van die hemel en sal gereed wees vir wanneer Christus weer kom. Die lidmaat wat nie regtig ware geloof in Christus het nie, is ook nie regtig in die koninkryk van die hemel nie en sal nie gereed wees vir wanneer Christus kom nie.

 

Wanneer is ‘n mens gereed vir Christus se wederkoms?

 

Ken Christus – Om Christus te ken is baie belangrik…lewensbelangrik. In sy Bergrede het Hy ook oor sy wederkoms gepraat. Daar het Hy ook gesê, net soos in hierdie gelykenis dat Hy wanneer Hy weer kom, Hy vir sommige mense sal sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My…” (Mt.7:23). Wie Christus ken, is gereed vir sy wederkoms en sal saam met Hom in hemelse heerlikheid opgeneem word. Jy ken Christus deur die Heilige Gees. Die Gees bind jou aan Christus met ‘n ware geloof. Hierdie kennis is daarom nie bloot kennis met jou verstand nie. Die duiwel ken Christus ook met sy verstand. Hierdie kennis is veral kennis met jou hart…jou hart vol geloof. So ‘n hart glo in Jesus Christus wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria. So ‘n hart glo in Jesus Christus wat vir ons gekruisig is en vir ons sondes aan die kruis gesterf het. So ‘n hart glo vas dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel vir ons en weer sal kom om ons by Hom te neem. So ‘n hart glo vas in Jesus Christus as ons enigste Verlosser. So ‘n hart glo dat ek niks is sonder Christus nie en dat Hy alles is vir my.

 

Rig jou lewe op Hom – Wie Christus met ‘n hart vol geloof ken, “soek die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God sit” (Kol.3:1). In die krag wat die Heilige Gees aan jou gee, waak jy daarteen om sekerheid van jou saligheid in uiterlike godsdiens te vind. Die uiterlike van doop, belydenisaflegging, nagmaal en gemeente-aktiwiteite is nie die eintlike waarom dit gaan nie. Christus is in alles die Belangrikste! Sonder dat jy ‘n lewende verhouding met Christus het, is al hierdie godsdienstige sake tevergeefs. Rig daarom deur die Gees jou lewe op Christus. Laat Hy vir jou die belangrikste, laat Hy vir jou alles wees!

 

Verwag Hom elke dag – Gewoonlik maak gesinne en families lank voor die tyd planne om met Kerstyd saam te wees. Baie reëlings word getref en beplanning gedoen. Hoe nader die tyd kom, hoe groter die afwagting dat die dag en tyd moet aanbreek om bymekaar te wees. Dit is goed en reg om saam met die gesin en familie te wees wat God aan jou gegee het. Maar…die afwagting om as gesin en familie bymekaar te wees, is nie al wat belangrik is nie. Christus is die belangrikste. Hy kom weer. Daarom moet die afwagting om Christus met sy wederkoms te ontmoet, ook deel van Kerstyd te wees.

 

Christus is oppad. Sy koms sal baie onverwags wees. Sorg dan dat jy hierdie Kerstyd met ‘n opregte geloof gereed is om Christus, jou Verlosser te ontmoet.