Ons Kerkgebou

Glo Jesus Christus se getuienis oor die nuwe Jerusalem sodat jy met sy wederkoms in die stad mag ingaan. -Op.22:16

In Lukas 2 en Openbaring 22 het ons met dieselfde Jesus te doen. Die toneel het net heeltemal verander. In Lukas 2 is Jesus die pasgebore baba. In Openbaring 22 is Hy die Regter wat weer kom.

 

Om Kersfees te vier, sodat die kerklike fees vir ‘n mens regtig betekenis het, is dit nodig om te dink aan die geboorte van God se Seun en daaroor baie dankbaar te wees EN om te dink aan God se Seun se wederkoms en ook daaroor baie dankbaar te wees.

 

Hierdie preek vanoggend wil elkeen oproep om tydens hierdie Kerstyd met verlange te dink aan Jesus Christus ons Verlosser wat weer sal kom.

 

Tema: Glo Jesus Christus se getuienis oor die nuwe Jerusalem, sodat jy met sy wederkoms in die stad mag ingaan

 

 1. Die nuwe Jerusalem is ‘n werklikheid

Hoe het dit gebeur dat die boek Openbaring vanoggend voor ons oop kan lê? Hier in Op.22 maak die Heilige Gees aan ons bekend hoe dit gekom het dat ons na die boek Openbaring kan luister of self kan lees (Op.22:6 – “Een van die sewe engele het vir Johannes gesê: “Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur”).

 

 • Die Here, die God van die heilige profete, stuur sy engel.
 • Die engel toon aan die Here se diensknegte wat gou moet gebeur.
 • Die diensknegte, hier is dit Johannes, gee weer wat die engel vir hom gewys het.

 

Daar is nog ‘n deel in Openbaring, heel in die begin van die boek in die eerste vers, waar die Heilige Gees hierdie proses ook aan ons bekend maak (Op.1:1):

 • God het die openbaring aan Jesus Christus gegee.
 • Christus het sy engel gestuur.
 • Die engel het die openbaring wat God aan Christus gegee het, vir Johannes te kenne gegee.
 • Johannes het deur die Heilige Gees neergeskryf alles wat hy gesien het.
 • Ons kan vandag lees en hoor alles wat God openbaar het.

 

Wanneer ons in Openbaring van die nuwe Jerusalem lees, praat God met ons oor ‘n werklikheid, ‘n vaste sekerheid. Omdat God hierdie dinge openbaar, moet ons verder met baie goeie aandag en konsentrasie luister en dan iets doen met wat ons gehoor het.

 

GLO WAT GOD SÊ – Glo met ‘n opregte hart dat die nuwe Jerusalem ‘n werklikheid is, sodat wanneer Christus kom, jy ewig saam met Hom in die hemelse stad sal mag leef.

 

Luister wat sê die Here self hieroor: “Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar” (Op.22:7). Mens bewaar die woorde van Openbaring indien jy dit met ‘n gelowige hart sonder enige huiwering as waar aanvaar (HK, Sondag 7). Wie hierdie woorde as waar aanvaar, het ware geloof, is salig en het plek binne die nuwe Jerusalem by God ons Vader en Jesus Christus ons Verlosser. Maar daar is ook die anderkant. Wie hierdie woorde nie opreg glo nie, gaan verlore en staan nou reeds buite die koninkryk van die hemel. So iemand sal wanneer Christus weer kom, nie in die nuwe Jerusalem toegelaat word nie en ewig buite moet bly.

 

 1. Binne die nuwe Jerusalem leef jy by God onder sy ewige liefde en genade

 

Die stad se eienskappe:

 

 • Daar is ‘n suiwer rivier gevul met die water van die lewe – Die rivier was helder soos kristal en het uitgestroom uit die troon van God en van die Lam. In die nuwe Jerusalem is daar lewe, volmaakte lewe, ewige lewe. God is die Bron van hierdie volmaakte ewige lewe. Ware lewe is nou reeds vir ons beskore. Die Heilige Gees gee nou reeds lewe. Hy begin nuwe lewe in ‘n mens. Ons noem dit wedergeboorte. Hy wil dat ons hierdie boodskap van lewe sal uitdra.
 • In die stad is die boom van die lewe – in die middel van die straat en weerskante van die rivier staan die boom van die lewe, wat twaalf maal vrugte dra met blare wat tot genesing van die nasies is. Daar is oorvloed lewe. Die boom gee dieselfde lewe as die rivier. Die boom het nie nodig om iemand in die nuwe Jerusalem te genees nie. Daar is volmaakte gesondheid. Hy is nou reeds tot genesing van die nasies. Watter genesing? Christus het gekom om te red wat verlore is. “Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom” (Jes.53). Nie bloot liggaamlike genesing nie, maar veral genesing van sonde en die ewige dood. Die nasies wat eendag in die nuwe Jerusalem sal wees, sal nasies wees wat deur God van sonde genees is.
 • Daar is geen vervloeking meer nie – Vervloeking beteken verwerping en veroordeling. Ons ken vervloeking omtrent glad nie. Vir Israel was vervloeking egter ‘n werklikheid. Vir God ook. Hy verwerp en veroordeel (dit is vervloek) elkeen wat sondig. In die nuwe Jerusalem is daar geen veroordeling of verwerping weens sonde nie. Alle sondigheid is weg. Die tyd van sonde is vir altyd verby. Hierdie vrywees van vervloeking is reeds werklikheid deur Christus. Hy het verwerping en veroordeling aan die kruis beleef toe Hy uitgeroep het: “My God, my God waarom het U My verlaat” (Mt.27:46), sodat ek nooit verloek en veroordeel sal word nie (HK, Sondag 16).
 • Die troon van God en van die Lam is daar en sy diensknegte sal Hom dien – Die troon beteken dat God regeer. God die Vader en God die Seun is een. God openbaar sy volmaakte ewige heerskappy. Gelowiges dien God in die nuwe Jerusalem, nie met traagheid nie, maar met harte wat brand van geloof en liefde vir God.

 

Wanneer jy na ‘n nuwe dorp verhuis, vind jy alles uit omtrent die dorp: Is daar ‘n goeie skool, dokters en ‘n hospitaal, ‘n kerk? Jy doen dit, want mens wil weet hoe die plek sal wees waarheen jy verhuis. Het jy al begin uitvind oor die nuwe Jerusalem waarheen elke ware gelowige, jy ook gaan verhuis?

 

LEER DIE NUWE JERUSALEM NOU REEDS KEN – Vind soveel moontlik uit oor die stad van ewige lewe. Maak gereed om in ewigheid ‘n inwoner van die nuwe Jerusalem te wees.

 

Die inwoners binne die stad:

 

 • Hulle sal God se aangesig sien – Gelowiges sal God se vriendelike aangesig sien (Ps.97:7 berym). Daar sal geen hindernis tussen God en die inwoners van die stad wees nie. Niemand kan God sien in hierdie bedeling nie. Maar…in die nuwe Jerusalem is almal voor sy troon en almal sal Hom sien. Hierdie wondergenade is beskore net vir wie rein van hart is (Ps.24:4, Mt.5:8).
 • Sy Naam sal op hulle voorhoofde wees – Die Here het hierdie belofte reeds vroeër gemaak in sy brief aan die gemeente in Filadelfia (Op.3:12). ‘n Mens se voorkop is duidelik sigbaar. Die beeld beteken dit sal duidelik sigbaar wees wie aan God behoort. Die sekerheid dat jy aan Hom behoort, het ons reeds in hierdie bedeling: Elkeen met ‘n ware geloof in Christus, behoort aan God.
 • Hulle het nie enige lamp of sonlig nodig nie – In donker is lewe nie moontlik nie. Lig verander alles. Geestelik wys donker op sonde en lig op verlossing. Jesus is die lig wat in die donker skyn (Joh.1:5). God se almag en heerlikheid straal lig uit. Wanneer jy by Hom is, het jy nie enige ander lig nodig nie.
 • Hulle sal as konings regeer tot in ewigheid – Die mens is geskep om te regeer (Gen.1 en Ps.8). Deur die sondeval het die mens hierdie koningwees verloor en slaaf van sonde geword. Christus herstel deur sy dood en opstanding ons koningskap. Elke Christen is nou reeds ‘n koning wat teen die sonde stry (HK, Sondag 12). In hierdie lewe lyk dit nie of ons sonde ooit sal oorwin nie, MAAR……wanneer Christus weer kom, sal Christengelowiges se oorwinning duidelik word en ons sal saam met Hom regeer.

 

VERLANG DAARNA OM EWIG NABY GOD TE WEES – Leef nou reeds naby God, sodat sy nabyheid jou aanspoor om in die ewigheid by Hom te wil wees. Vertel ook vir ander van hierdie wonderlike genade.

 

 1. Buite die stad leef jy onder die ewige oordeel van God

Die boodskap van die nuwe Jerusalem moet die wêreld in. Predikante moet uit Openbaring preek. Lidmate moet hoor en inneem en aan ander vertel. Baie sal hulle nie aan die boodskap van die nuwe Jerusalem steur nie. Dit is God se pad met hulle, sodat wie onreg aan ander doen, nog meer sal doen en wie vuil van sonde is, nog vuiler sal word.

Wanneer Christus weer kom, sal Hy die wat aanhou sondig het, nie binne die nuwe Jerusalem toelaat nie. Hulle sal buite moet bly. Buite is die duiwel en die ewige dood.

Wie is die mense buite die stad?

Honde – Dit is ‘n versamelnaam vir almal wat sondig is. In die ooste is die honde destyds nie binne die stad geduld nie. Honde is as onrein, wreed en gevaarlik gesien (Ps.22:17, Fil.3:2). Daarom wou niemand iets met so ‘n gevaarlike dier te doen gehad het nie. Mense met wrede tonge wat skerp kritiseer en skinder en ander veroordeel, is gevaarlik en sal eendag buite die stad bly. So ‘n tong word uit die hel aangesteek (Jak.3:6). Wees nou reeds baie versigtig wat jy van ander sê.

Towenaars – Mense met geloof in die bonatuurlike en wat bonatuurlike dinge beoefen.

Hoereerders – Mense wat aanhou om die sewende gebod te oortree met dade, gebare, woorde, gedagtes of begeertes (HK, Sondag 41).

Moordenaars – Hulle wat ander doodmaak met gedagtes en woorde en gebare en dade (HK, Sondag 40).

Afgodedienaars – Die mens wie vertroue op enigiets of enigiemand anders is, as God alleen.

Elkeen wat leuens liefhet en doen – Wie nie die waarheid liefhet en opreg is in wat jy sê nie (HK, Sondag 43).

 

BEKEER JOU – Besef dat jy ook van hierdie sonde doen en dat die mens wat sonder bekering hiermee aanhou, buite die stad in die poel van vuur sal eindig.

 1. Christus bepaal wie binne en wie buite die stad is – vir ewig

Die Seun wat uit die geslag van Dawid in Betlehem gebore is, is van ewigheid af God. Sy Vader regeer alles deur Hom. Hy is die Regter wat weer sal kom. Hy bepaal wie met sy wederkoms saam met Hom ewig binne die stad sal wees en wie ewig buite sal bly.

 

Jesus Christus noem Homself “die blink môrester” (Op.22:16) – Hy verwys na Num.24:17. Die Here het Bileam laat profeteer: “‘n Ster kom te voorskyn uit Jakob…en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab”. Die beeld in Openbaring beteken: Die Here Jesus staan op vir sy verbondsvolk, sy kerk. Hy vernietig sy kerk se vyande.

Wie nie een met Christus se kerk is nie, is nie een met Hom nie, want die kerk is sy liggaam gevul met sy Heilige Gees (1 Kor.12:12,13). Wie nie een met Christus en nie een met sy kerk is nie, is Christus se vyand. Daar is nie neutrale grond nie. ‘n Mens is of een met Christus en sy kerk, sy liggaam, of jy is sy vyand! En….Christus sal sy vyande nie in die nuwe Jerusalem by Hom toelaat nie!

BAIE BELANGRIK:

LEEF EEN MET CHRISTUS EN SY KERK – Breek deur die Heilige Gees met die sondige gedagte dat ‘n mens kan glo, maar nie ‘n aktiewe lewende lidmaat van ‘n kerk hoef te wees nie. Praat met julle familie en vriende wat nie getroue lidmate is nie dringend hieroor. Moenie uitstel nie!

Ons herdenk hierdie tyd van die jaar die geboorte van Maria en Josef se oudste seun, in werklikheid God se eniggebore Seun. God se Seun was die nag van sy geboorte ‘n baba in doeke toegedraai in ‘n krip. Hy is dit nie meer nie. Hy is nou Jesus die gekruisigde, wat opgestaan het en wat weer kom. Met sy wederkoms bepaal Hy wie binne die nuwe Jerusalem by Hom en by sy Vader sal wees en wie buite die nuwe Jerusalem by die duiwel en al sy volgelinge in die ewige poel van vuur sal wees.

Glo dan hierdie kerstyd en elke dag van jou lewe opreg in Jesus Christus.

Glo hierdie kerstyd en vir die res van jou lewe, wat Hy vir jou oor die nuwe Jerusalem sê, sodat jy, wanneer Hy weer kom, saam met Hom in die nuwe Jerusalem sal mag ingaan.