Ons Kerkgebou

Christus vergader sy kerk wêreldwyd en op elke plek wat Hy bepaal -Mt.16:18 en 18:17

Gewoonlik gebruik ons Mt.16 wanneer ons oor die geloofsbelydenis van die kerk praat. Ons sê dat nie Petrus nie, maar die geloof wat Petrus bely het, die rots is waarvan Christus gepraat het. Die ander hoofstuk, Mt.18, gebruik ons gewoonlik as die hoofstuk waar die Here vir ons wys hoe om onenigheid tussen mense op te los.

 

Maar…daar is baie meer in hierdie twee dele in die Bybel as net hierdie twee waarhede. Ons kan byvoorbeeld baie leer oor Christus se kerk.

 

Vanoggend kyk ons na een van die woorde wat Christus by altwee die geleenthede gebruik het. Dit is die woord “gemeente” of dan “kerk”.

 

Die preek is die eerste in ‘n reeks oor Christus se kerk en vanoggend bedoel om:

  • ons nog meer te leer oor Christus se kerk as wat ons reeds weet.
  • waar ons ‘n verkeerde idee van die kerk het, dit reg te maak.
  • wat ons nog nie van Christus se kerk weet nie, te leer en in ons lewe toe te pas.
  • elkeen te laat besef watter wonderlike genade dit is om aan Christus se kerk te behoort.

 

Tema: Christus vergader sy kerk wêreldwyd en op elke plek wat Hy bepaal.

  1. Die gemeente/kerk is deur Christus geroep

 

Christus gebruik elke keer die woord “gemeente”. Die Grieks is “ekklesia”. In hierdie woord sit die betekenis opgesluit van “saamgeroep”.

 

Christus roep mense. Hy roep mense na Hom toe. Christus roep jou om saam met Hom te wees. Hy roep jou deur sy Woord. Hy roep sy dissipels, Paulus as apostel. Hy roep Elkeen wat sy Vader Hom gee. Hy roep jou.

 

Hy roep jou na Hom toe. Hy roep jou om in Hom te glo, sodat jy gered kan word. Christus wat jou roep, roep jou dus om salig te wees en ewig te kan leef. Hy roep jou ook om naby Hom te leef. Christus roep jou om ‘n innige lewe met Hom te hê. Hy roep jou om jou lewe aan Hom te wy. Hy roep jou om ander van Hom te vertel en so te leef dat jy ander na Hom toe lok.

 

Christus roep jou ook om saam met ander gelowiges sy gemeente te vorm. Christus bring mense bymekaar. Ons sien dit so duidelik in Handelinge na die uitstorting van die Heilige Gees. Wanneer mense in Christus glo, sluit hulle by sy gemeente aan (Ha.2:41,42). Christene is nie losstaande mense wat net in dieselfde gebou vir ‘n erediens saam is en verder niks of min met mekaar te doen het nie. Christene is gelowiges wat deur Christus bymekaar gebring is. Christene hou daarvan om bymekaar te wees. Christene wil graag bymekaar wees om Christus saam te dien, saam vir Hom te leef.

 

Is jy hier om saam met ander te wees? Om saam met ander vir Christus te leef? Ken jy almal hier goed genoeg om regtig saam met hulle vir Christus te leef? As jy nie met ‘n opregte hart hierop “ja” kan antwoord nie, moet jy jou bekeer en jou lewe in die gemeente verander.

 

Dit is belangrik om nou die standpunt dat mens in Christus kan glo, maar nie aan sy kerk behoort nie, baie sterk af te wys as ‘n onbybelse dwaling en sonde. Dis ‘n mensgemaakte siening wat nie van die Here af kom nie, dat jy kan glo, maar nie aan Christus se kerk hoef te behoort nie.

 

Daarom ‘n baie ernstige woord aan elkeen: As julle familie of vriende of kinders of kleinkinders het, wat so dink en so leef, praat met hulle hieroor. Wys hulle dat hierdie siening verkeerd is voor die Here. Nooi hulle uit om saam met jou te kom  luister na Christus wat jou en ook vir hulle elke Sondag deur sy Evangelie roep om saam met Hom te wees.

 

Christus wil graag hê jy moet “ja” antwoord op sy roep. As jy dan antwoord en lidmaat van sy  kerk word, deur belydenisaflegging of opname of attestaat,  beteken dit dat jy sê Christus het my geroep, daarom is ek hier.

 

Dit bring elkeen van ons by die vraag: Is jy in die Gereformeerde kerk Akasia, omdat Christus jou geroep het en jy na Hom toe gekom het?

 

Is jy die lidmaat wat sê:

 

Hier wil ek in Christus glo, want my hart brand van geloof in Hom?

Hier wil ek naby Christus leef. Dit is hoe ek my lewe sien?

Wat ek die graagste wil doen, is om Christus hier met oorgawe te dien?

Hier wil ek ander van Christus vertel?

Hier wil ek so vir Christus leef, dat ander na Christus toe getrek word?

Christus het my geroep om saam met ander te wees, daarom wil ek wil regtig saam met ander vir Christus leef en werk?

 

Die kerk is nie iets anders as mense wat Christus na Hom toe geroep het en wat na Hom toe gekom het nie.

Die kerk is ook niks anders as mense wat Christus geroep het om saam met mekaar vir Hom te leef en vir Hom te werk nie.

 

By Christus en bymekaar, dit is die gemeente, die kerk.

 

  1. Die gemeente/kerk is Christus s’n

 

Ons het gehoor die Griekse woord wat Christus gebruik het, word vertaal met gemeente. Waar kom die Woord kerk vandaan?

 

Die Grieks vir kerk is “kuriake”. Dit kom van die Woord “kurios” af. Kurios is die Grieks vir Here. Die “Kurios” is Christus wat ons met sy liggaam en bloed gekoop het en ons syne gemaak het. Hy is ons Eienaar. Hy is ons Here. “Kuriake” beteken “die Here s’n”.

 

As Christus mense na Hom toe roep om sy gemeente te wees wat aan Hom behoort, dan is die gemeente die Here s’n. Dan is die gemeente sy kerk.  Daarom praat ons ook van die kerk. In die eerste plek is die kerk mense, die mense wat die Here s’n is. Hy het baie duur betaal om die kerk syne te maak. Hy het sy lewe aan die kruis op Golgota gegee, sodat Hy sondaars kon verlos en hulle syne kon maak. Hierdie verloste mense is die kerk, Christus, die Here se kerk.

 

Is jy met jou hele hart gelowige lidmaat van die kerk, dan beteken dit jy leef onder die Here Jesus Christus se wonderlike genade. Jy behoort nie meer aan die duiwel nie. Jy is nie meer in die mag van die sonde nie. Jy is nou deel van die nuwe mensdom wat die Here s’n is, die verlostes, die wat salig gemaak is, die ewige lewe het. Die woorde in Rom.8:39 is op jou van toepassing: Niks sal jou kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus vir jou is nie (Rom.8:39).

 

As ek lidmaat van die kerk word, word ek lidmaat van die groep mense wat die Here s’n is.

As ek kerk toe gaan op ‘n Sondagoggend, gaan ek na die Here s’n toe.

 

Aan die anderkant, as ek wegbly van die kerk af, bly ek weg van die Here s’n af. As ek byvoorbeeld op ‘n Sondagoggend in plaas van om kerk toe te gaan, na my familie toe gaan om by hulle te gaan eet, moet ek weet dat ek dan eerder na my familie s’n toe gaan as na die Here s’n. Ek maak ‘n keuse vir my familie bo die Here. As ek mooi dink, sal ek agterkom ek kan eers na die Here s’n toe gaan en dan na my familie s’n.

As ek van die lidmate praat, praat ek van die Here s’n.

As ek die kerk afkraak, kraak ek die Here s’n af en sal ek die gevolge daarvan dra wanneer ek voor Christus verskyn.

 

Dit bring ons by die vrae:

 

Sien jy hierdie kerk, die Gereformeerde kerk Akasia, as die Here s’n?

Sien jy elke enkele een wat saam met jou in die gemeente is, as die Here s’n?

Behandel jy almal wat hier saam met jou is, as die Here s’n?

 

‘n Kerk, ‘n gemeente is niks anders nie as Jesus Christus die Here s’n.

 

  1. Sy kerk/gemeente is wêreldwyd

 

Ons leer verder dat Christus se kerk oor die hele aarde is. As Hy vir sy dissipels sê dat Hy sy kerk bou, bedoel Hy dat Hy sy sy kerk oor die hele aarde bou. Christus se kerk bestaan nie net op een plek nie. Hy bedoel verder dat Hy sy kerk deur al die eeue van die geskiedenis bou. Sy kerk bestaan nie net in die geslag waarin ek leef nie. Ons bely daarom dat Christus se kerk “algemeen” is, algemeen in die sin van: Hy bou, Hy roep sy kerk uit die hele menslike geslag, oor die hele aarde, deur al die eeue van die geskiedenis.

 

Christus bou sy kerk deur sy Woord en sy Heilige Gees. Christus is self die almagtige God, daarom kan Hy sy kerk oor die hele aarde bou.

Sy Heilige Gees is eweneens almagtig en oralteenwoordig, daarom kan Hy mense oor die hele aarde se harte raak en hulle in Christus laat glo.

 

Prakties beteken dit ek nooit mag dink, die kerk waar ek lidmaat is, is die enigste en die belangrikste kerk nie.

Ek moet besef dat gelowiges oor die hele aarde net soos ek, deur Christus geroep is om saam met Hom te wees. Ek moet besef Christus bind my aan Christene in lande en plekke wat ek nog glad nie ontmoet het nie.

Ek behoort vir Christus se kerk oor die hele aarde te bid.

 

Hierdie belangrike waarheid oor die kerk is ‘n groot troos veral deesdae vir baie mense wat oorsee gaan om daar te bly en te werk en vir hulle gesinne wat in Suid-Afrika bly. Christus se kerk is ook in daardie ander land.

 

  1. Sy kerk is op elke plek wat Hy bepaal.

 

Dan, wanneer Christus sê dat indien iemand nie na jou vermaning luister nie, jy dit vir die gemeente moet sê, bedoel Hy beslis nie die kerk oor die hele aarde nie, soos in Mt.16:18 nie. Dit is onmoontlik om met die kerk oor die hele aarde in aanraking te kom. Christus gebruik die woord kerk of dan gemeente met ‘n ander betekenis.

 

Christus bedoel die kerk waar jy ‘n gelowige lid is. Dit is die kerk op die plek wat Hy bepaal het. Dit is die plek waarheen Hy jou geroep het. Hierdie waarheid dat Christus op plekke, klein dorpies en groot stede, mense roep om sy kerk te wees, kry ons veral aan die begin van die briewe. Luister na:

Rom.1:7 “Aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat Hy geroep het om aan Hom te behoort…”

1 Kor.1:2“Aan die gemeente van God in Korinte…”

Ef.1:1“Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Jesus Christus glo.”

 

Christus roep jou om op ‘n bepaalde plek naby Hom te leef en ook saam met ander wat Hy ook geroep het, vir Hom te leef. Hy verwag van elke Christengelowige dat jy by sy kerk op die plek waar jy is, sal aansluit.

 

Die Gereformeerde kerk Akasia is hier, omdat Christus ons hier geroep het om saam met Hom en saam met ander gelowiges te wees. Ons is syne, daarom is ons sy kerk, sy gemeente.

 

Is jy lidmaat van hierdie gemeente, omdat Christus jou hier wil hê?

Sien jy hierdie gemeente as deur Christus hier begin?

 

Leef dan saam met Christus in hierdie gemeente van Hom.

Leef saam met ander Christengelowiges in hierdie gemeente van Christus.

 

Wanneer jy die Bybel goed lees en diep nadink oor wat jy gelees het, sal die Heilige Gees jou verstand en jou hart oopmaak vir die wonder van Christus se kerk. Deur die Heilige Gees sal jy besef hoe groot genade dit is om aan ‘n gemeente van Christus te behoort.

 

Leef dan in hierdie gemeente van Christus soos ‘n gelowige wat die wonder en die genade van sy kerk baie goed besef.