Ons Kerkgebou

Ons IS nuwe mense….lewe nuut! -Kol.3:1

Nuwejaarsdag is net een dag in ‘n jaar. Kort voor lank praat ons ook nie meer van 2018 as die nuwe jaar nie. Dit is die aardse dinge. Wanneer ons by die geestelike dinge kom, is dit heeltemal anders. Vanoggend leer ons in Kolossense 3 dat ons nuut gemaak is en nuut kan lewe in 2018 en in ewigheid.

 

Tema: Ons IS nuwe mense….lewe nuut!

 

  1. Ons is uit die dood opgewek saam met Christus!

 

“Aangesien julle saam met Christus (uit die dood) opgewek is”, so begin Kolossense 3. Dit is geweldige woorde in hierdie brief.

 

Wie is die “julle” waarvan Paulus hier geskryf het? In die eerste plek is dit die gelowiges in Kolosse. Hulle was gewone mense. Hulle was heidene wat Christus eers nie geken het nie en ook nie in Hom geglo het nie. Hulle was Grieke wat wel baie kennis gehad het. Hulle stad Kolosse was saam met Laodicea bekend vir wolproduksie en die weefindustrie. Van hulle was ook Jode wat die wette van die Ou Testament goed geken het.

Epafras, een van Paulus se medewerkers in Klein-Asië het die gemeente gestig. Kolosse was sowat 170 km van Efese af, waar Paulus lank gewerk het. Epafras het waarskynlik die Evangelie van Christus by Paulus gehoor en tot bekering gekom. Hy is verder onderrig om die Evangelie te verkondig, wat hy ook in Kolosse gedoen het (Kol.1:7).

 

Hoe het die geestelike lewe in Kolosse gelyk?  Die gemeente was blootgestel aan die engelekultus waar engele aanbid is. Verder het dwaaleraars in die stad begin preek dat Christus ons Verlosser is, maar dat sy verlossingswerk alleen nie goed genoeg is nie. Daar moes iets bykom. Hierdie leraars se prediking kan so opgesom word: Verlossing deur Christus plus. Dit beteken: Christus plus (1) aanbidding van die engele of Christus plus (2) onderhouding van talle Joodse wette of Christus plus (3) ‘n lewe van ontvlugting van die wêreld deur byvoorbeeld sekere kosse heeltemal te vermy.

 

In hierdie warboel van gelowe, het Paulus aan die gemeente geskryf: Julle is saam met Christus opgewek.

 

Hierdie brief moes ook aan die gemeente in Laodicea gestuur word (Kol.4:16). Die brief is dus in werklikheid bedoel vir Christus se kerk. Die woorde “Aangesien julle saam met Christus opgewek is”, is ook vir ons bedoel. In die warboel van gelowe rondom ons, het ook ons hierdie woorde baie nodig.

 

Daar staan “is opgewek” – mens kan dit nie self doen nie. Iemand anders doen dit vir jou. Waaruit opgewek? Uit die dood! Die bedoeling is die geestelike dood. Paulus dwing ons reeds by die begin van die hoofstuk om geestelik oor onsself te dink en nie bloot liggaamlik en aards nie.

 

Christus is opgewek, nadat Hy aan die kruis gesterf het. As ons saam met Hom opgewek is, moes ons ook saam met Hom gesterf het. En dit het gebeur! Rom.6:3-8 verkondig dat ons saam met Christus gekruisig is en saam met Hom gesterf het! Wat beteken saam met Hom opgewek?

 

Hier kom ons by ‘n baie belangrike waarheid wanneer ons die Bybel lees. Indien jy iets nie heeltemal verstaan nie, vergelyk daardie deel van die Bybel met ‘n ander waar God oor dieselfde saak praat. In Rom.6:4 sê die Here: “Net soos Christus opgewek is uit die dood, so kan ons in ‘n nuwe lewe wandel.”

 

Ons is dus uit die geestelike dood opgewek, sodat ons nou nuut kan wandel, of dan lewe! Die sonde en die dood het nie meer mag oor ons nie. As iemand eenkeer gesterf het, het jy klaar gesterf. Jy kan nie weer doodgaan nie. Ons kan nie weer in die mag van die sonde en die dood kom nie! Ons het klaar gesterf! Wat meer is: Ons is reeds opgewek in ‘n nuwe lewe!

 

Die Heilige Gees is die Iemand wat ons saam met Christus opwek. Hy gee aan ons die nuwe lewe en wel op die volgende manier:

 

Hy gee ons geloof in Christus wat vir ons gesterf en opgestaan het. Die Gees gee die geloof deur die Woord. Die Kolossense het net op een manier gelowig geword. Epafras het gepreek. Hulle het gehoor. Die Heilige Gees het met die Evangelie van Christus hulle harte binnegedring en hulle lewens vir altyd verander. Hulle het aanhou bly hoor en die Evangelie wat hulle gehoor het, uitgeleef.

 

Hier kom ons by een van die baie redes waarom elke erediens elke Sondag so belangrik is, en waarom jy in die erediens moet wees, ook gedurende vakansietye. Die Gees gee geloof deur die prediking van die Evangelie van Christus tydens die erediens en Hy gee kennis en insig in die Evangelie deur die prediking.

 

Hierdie geloof wat die Gees gee, maak ons geestelik een met Christus. Deur ons geloof in Christus is ons so een met Christus dat alles wat met Hom gebeur het, ook met ons gebeur. Hy het aan die kruis gesterf. Ons is saam met Hom gekruisig. Hy is uit die dood opgewek. Ons is uit die sondedood opgewek om nuwe mense te kan wees wat nuut lewe.

 

Ek kom daarom erediens toe om die Evangelie van Christus te hoor en te glo, sodat my geloof in Christus nog sterker en dieper kan word! Wanneer my geloof sterker en dieper word, word my eenheid met Christus ook sterker en dieper.

 

Hierdie is ‘n geweldige werklikheid in elke Christengelowige se lewe. Jy (ou mens in die mag van die sonde en geestelik dood) het saam met Christus aan die kruis gesterf. Jou ou sondige lewe hoort tot die verlede. Jy is nou saam met Christus uit die dood opgewek en kan nuut lewe, ewig lewe.

 

Dit alles, omdat jy een is met Christus.

 

Ken jouself hierdie jaar as ‘n gelowige wat saam met Christus opgewek is, sodat jy nuut kan lewe.

 

Die duiwel en die wêreld en ons eie sondigheid wil ons bedwelm deur ons te laat dink dat sonde nog steeds oor ons heers. Verder wil hierdie drie doodsvyande, soos hulle in die Kategismus genoem word (HK, Son 52), ons probeer oortuig dat ons heeltemal te sondig is, om deur Christus nuwe mense te kan wees.

 

Bied weerstand.

Glo in die krag van die Heilige Gees dat jy nuutgemaak is.

En…lewe deur die Heilige Gees ‘n nuwe lewe.

 

  1. Lewe ‘n nuwe lewe met Christus!

 

Hoe lewe ‘n nuwe mens nuut?

 

“Moet julle die dinge soek/strewe daarbo waar Christus is”“Soek die dinge daarbo” (53 vert) of dan “beywer julle vir die dinge daarbo” (83 vert). Die oorspronklike betekenis van die woord “soek” is om te soek, om navraag te doen, om ondersoek in te stel.

 

Kom ons kyk na al drie hierdie betekenisse in Afrikaans:

 

  • ‘n Mens soek iets wat jy nodig het. Jy het die dinge daarbo nodig. Soek dit. Waar? Jy hoef nie in die hemel op te klim nie. Dis vir nou onmoontlik. Jy het alles oor die dinge daarbo in die Bybel wat voor jou oop lê.

 

  • ‘n Mens doen navraag, omdat jy meer wil weet. Jy weet beslis nog nie alles oor die dinge daarbo nie. Doen navraag. Die beste plek is by God self. Lees sy Woord. Praat ook met medegelowiges.

 

  • Speurders stel ondersoek in om al die feite van die misdaad te kry, sodat die misdaad opgelos kan word. Stel ondersoek in. Verdiep jou in die feite oor die dinge daarbo. Die feite kry jy in die Bybel.

 

Wat is daarbo?

 

Christus is daarbo!

 

Wanneer jy in die Bybel –

 

Soek na die dinge daarbo, sal jy by CHRISTUS uitkom.

Navraag doen oor die dinge daarbo, sal die antwoord CHRISTUS wees.

Ondersoek instel oor die werklike feite oor die dinge daarbo, sal jy agterkom CHRISTUS is die een groot Feit, die een groot Werklikheid.

 

Christus, is die Verlosser wat van God af gekom het. Hy het nie een oomblik gehuiwer om sy hemelse heerlikheid prys te gee en die vernedering te ondergaan om mens te word nie. Hy het uit liefde vir ons Homself oorgegee om baie swaar te ly en uiteindelik onskuldig veroordel te word. Hy het uit liefde vir ons aan die kruis gesterf, om ons van al ons sonde te verlos. Hy het op die derde dag vir ons uit die dood opgestaan, sodat ons die nuwe lewe, die ewige lewe kan hê. Hy het uit liefde vir ons na die hemel opgevaar om vir ons plek te berei en vir ons by sy Vader in te tree. Christus, ons Verlosser wat ons uit liefde volmaak verlos het deur sy lewe vir ons te gee, Hy is daarbo.

 

Christus daarbo, is jou Verlosser wat uit liefde vir jou, sy lewe vir jou gegee het.

 

Waar Hy aan die regterhand van die Vader sit – Christus het na sy hemelvaart aan die regterhand van sy Vader gaan sit. Hy sit daar, in die hoogste magsposisie. Hy is die Hoof van sy kerk. Hy is die Hoof van die heelal. Sy Vader regeer alle dinge deur Hom.

Wat gebeur wanneer mens Christus soek en Hom vind?

Die Heilige Gees lei jou dan in die nuwe lewe as Christengelowige. Dit gebeur nie vanself nie. Geestelike inspanning is nodig: Die inspanning om deur die Heilige Gees ‘n lewe van bekering te leef.

Maak daarom in 2018, met die Heilige Gees se hulp, bekering deel van jou lewe. Bekeer jou elke dag!

  • Sterf die ou mens in die mag van die sonde af. Bied weerstand teen sonde. Maak die aardse dinge dood wat deel is van die ou lewe in die mag van die sonde (3:5 – 9 – Onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, gierigheid, woede, haat, nyd, vloek, vuil taal, leuens).

Maak hierdie dinge deur bekering dood in jou lewe. Toon in jou hart berou oor hierdie sonde. Vlug weg van hierdie sonde. Haat hierdie sonde.

  • Lewe nuut as ‘n mens wat al nuwer word na die beeld van God (3:12-17 – meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, geduldig, vergewe, liefde vir mekaar, dankbaar, leer en onderrig mekaar, sing saam tot eer van God, doen alles vir Christus en met dankbaarheid teenoor God die Vader).

Maak deur bekering hierdie dinge elke dag deel van jou lewe. Wees bly oor Christus in jou lewe. Leef uit liefde vir God, volgens sy wil en doen hierdie goeie dade.

Nuwejaarsdag lê reeds twee weke in die verlede. Binnekort sal niemand meer van 2018 as die nuwe jaar praat nie.

Maar…dit beteken glad nie, jou nuwe lewe sal verbygaan of ophou nie. Jy is saam met Christus opgewek. Jy het die nuwe lewe in 2018, 2019 en vir die res van jou lewe tot in ewigheid.

JY IS ‘n NUWE MENS!

LEWE DAN NUUT!

Lewe nuut in 2018!

Lewe nuut elke dag vir die res van jou lewe!

Lewe nuut tot in ewigheid!