Ons Kerkgebou

Christus se verhouding met sy kerk en sy kerk se verhouding met Hom is ‘n liefdesverhouding -Joh.15:9

Wanneer ‘n mens oor Christus se kerk dink of praat of preek, kan jy nie anders nie as oor liefde te dink of te praat of te preek nie. Jesus se woorde in Joh.15 getuig van sy liefde vir sy kerk en sy opdrag aan sy kerk om Hom lief te hê. In Joh.15 leer Jesus Christus ons dus dat sy verhouding met sy kerk ‘n liefdesverhouding is en dat Hy van sy kerk verwag om ‘n liefdesverhouding met Hom te hê.

 

Tema: Christus se verhouding met sy kerk en sy kerk se verhouding met Hom is ‘n

liefdesverhouding

 

  1. Christus se verhouding met sy kerk is ‘n liefdesverhouding

 

Christus het sy kerk lief. Die woorde in Joh.15 is deel van Jesus se baie diep gesprek die aand van sy gevangeneming. Jesus het met sy dissipels gepraat. Dit is belangrik om altyd te onthou dat die dissipels nie net twaalf mense was wat Jesus gevolg het nie. Hulle was baie meer. Die dissipels was die begin van die Nuwe Testamentiese kerk. Jesus het in werklikheid daardie aand met sy kerk gepraat. Sy woorde oor liefde is daarom ook vir hierdie gemeente, die Gereformeerde kerk Akasia bedoel. Jesus Christus het hierdie gemeente lief.

Luister mooi hoe lief Hy sy kerk, hoe lief Hy hierdie gemeente van Hom het:

 

“Soos die Vader my liefhet, het Ek julle ook lief” (Joh.15:9).

 

Jesus se Vader het Hom volmaak lief.

Sy Vader se liefde verander nooit.

Sy Vader het Hom van ewigheid tot ewigheid lief.

Sy Vader het sy liefde vir sy Seun uit die hemel uit bekend gemaak toe Hy vir die dissipels gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor Wie Ek my verheug. Luister na Hom” (Mt.17:5).

 

Jesus Christus het sy kerk dus volmaak en ewig lief met ‘n liefde wat nooit sal verander nie. Hy maak sy liefde vir sy kerk so duidelik bekend dat sy kerk nooit oor sy liefde hoef te twyfel nie.

 

Hoe moet ons Christus se liefde vir sy kerk verstaan? Kom ons begin by die woord vir liefde soos dit in Joh.15:9 staan. Die Griekse woord vir liefde is “agapei”. Die woord beteken “Om soveel vir iemand anders om te gee, dat jy bereid is om op te offer vir daardie persoon”.

 

Presies hierdie liefde het Christus vir sy kerk. Luister hoe wys Hy sy liefde:

 

  • Hy lê sy lewe af vir sy kerk (vs 13) – Hy offer sy lewe vir sy kerk op.
  • Hy noem sy kerk sy vriende (vs 15) – Hy gee sy vriendskap vir sy kerk.
  • Hy maak alles wat Hy van sy Vader gehoor het aan sy kerk bekend (vs 15) – Hy gee kennis van sy Vader vir sy kerk.
  • Christus het sy kerk uitgekies (vs 16, Sondag 21) – Hy gee ‘n plek in sy Vader se hemelryk vir sy kerk.

 

Hierdie liefde wat alles gee, ken ons as mense nie. Ek sal tyd afstaan vir iemand met wie ek ‘n goeie verhouding het, ek sal vriende wees met iemand wat vir my ook iets beteken, ek sal selfs ‘n orgaan skenk aan iemand baie naby aan my, maar my lewe opoffer vir iemand, daarby kom ek nie.

 

Die kerk het die Heilige Gees nodig om ons te help om Christus se liefde vir ons te glo en te aanvaar. Met die Heilige Gees in my, kan ek gelowig aanvaar:

 

  • Christus het my, Hy het sy kerk so liefgehad, dat Hy sy lewe aan die kruis op Golgota opgeoffer het.
  • Deur sy offer uit liefde aan die die kruis, het Christus sy kerk verlos van sonde en sy kerk syne gemaak.
  • Hy het ook uit liefde vir sy kerk uit die dood opgestaan en sy kerk daardeur nuut gemaak. Christus se kerk is hierdie nuwe verloste mensdom.

 

Baie belangrik: Hierdie liefde het Christus net vir sy kerk. Dit bring ons vanoggend ook weer by die verkeerde en baie gevaarlike standpunt wat so baie mense vandag in Suid-Afrika het. Dit is die siening dat dit nie nodig is om aan die kerk te behoort nie. Die Bybelse werklikheid is: Christus het nie sommer enigiemand lief nie. Sy liefde is baie kosbaar. Sy liefde gee Hy net vir sy kerk. Wie buite die kerk wil leef, leef sonder Christus se liefde. Sonder Christus se liefde is jy nie verlos nie! Ken jy ‘n familielid of vriend wat nie met ‘n opregte geloof lewende lidmaat van Christus se kerk is nie, praat dringend met daardie persoon hieroor.

 

Die anderkant is: Elkeen wat deel is van Christus se kerk, het die wondergenade van Jesus Christus se liefde in jou lewe. As deel van sy kerk het Christus jou lief met sy lewe. Uit liefde het Hy jou verlos. Uit liefde het Hy jou syne gemaak. Uit liefde beskerm Hy jou, maak Hy vir jou plek gereed in die hemel en sal Hy weer kom om jou te kom haal om ewig by Hom te wees.

 

Hierdie volmaakte, onveranderlike, ewige liefde het Christus vir sy kerk. Die Heilige Gees in jou gee jou sekerheid dat Christus sy kerk, dat Hy ook vir jou volmaak liefhet. Wat ‘n wonderlike sekerheid om in jou hart te hê: Ek is deel van Christus se kerk en Hy het my lief!

 

Ons kan Christus se verhouding met sy kerk so beskryf: Dit is ‘n liefdesverhouding. In hierdie liefdesverhouding gee Christus alles vir sy kerk.

 

  1. Christus verwag dat sy kerk se verhouding met Hom ook ‘n liefdesverhouding sal wees

 

Watter verhouding behoort Christus se kerk met Hom te hê? Sy kerk se verhouding met Christus kan net een verhouding wees: Ook ‘n liefdesverhouding! Luister na Christus se opdragte aan sy kerk.

 

“Julle moet in my liefde bly” (vs 9). Die opdrag beteken dat Christus se kerk sy liefde gelowig moet aanvaar. Glo dat Christus jou liefhet. Glo deur die Heilige Gees. Leef met hierdie sekerheid in jou gedagtes en in jou hart.

 

“As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly” (vs 10). Om regtig te glo dat Christus sy kerk liefhet, is nie net ‘n gevoel hier binne jou nie. Nee, die woord vir die liefde wat Christus van sy kerk vra, is weereens “agapei”. Sy kerk moet dus gee, opoffer. Liefde vir Christus is om te doen wat Hy vra. Gee gehoorsaamheid. Die gelowiges in die kerk moet elkeen jou eie wil, jou eie idees, jou eie gewoontes opoffer en Christus se wil doen.

 

Wat is Christus se wil, sy opdrag? Dit is nie so ‘n algemene en vae opdrag waar elkeen maar kan besluit wat jy vir Christus wil doen en hoe jy dit vir Hom wil doen nie. Jesus Christus is baie direk en baie prakties. Luister hierna:

 

“Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê, soos Ek julle liefhet” (Joh.15:12).

 

Christus verwag dat sy kerk, dat elkeen van ons vir ‘n ander sal opoffer, sal gee. Gee jou vriendelikheid, gee jou gasvryheid, gee jou vriendskap, jou lojaliteit, gee jou vermoë om moed in te praat, jou hulp vir ‘n ander. Dit is die liefde wat Hy vra.

 

Christus se opdrag aan sy kerk, aan elkeen van ons, is nie woorde wat mens ligtelik mag opneem nie. Luister hoe noodsaaklik dit is om te doen wat Hy sê: “Julle is my vriende, as julle doen wat ek beveel” (vs 14). Hier kan ‘n mens baie duidelik sien die belangrikste is nie dat jy gedoop word, dat jy belydenis aflê, dat jy nagmaal gebruik, dat jy jou attestaat ingee nie. Die belangrikste is om te lééf soos iemand wat gedoop is, om te lééf soos iemand wat nagmaal gebruik en om te lééf soos iemand wat jou geloof bely het.

 

Hier is dit regtig baie noodsaaklik dat elkeen van ons sal vra: Wat wil Christus van my hê? Wat is sy opdragte aan my? Vra dit vir jouself. Soek Christus se opdrag in die Bybel. Gehoorsaam sy opdrag.

 

Vandag in Suid-Afrika doen baie maar soos hulle wil. Daar is kerke wat doen wat hulle wil. Daar is kerk wat nie anders lyk en doen as wat die sondige wêreld lyk en doen nie. So mag die kerk nie doen nie. Wanneer die kerk se erediens verby is en elke gelowige in die kerk gedurende die week by die huis, tussen ander mense, by die skool of universiteit of die werk is, mag die gelowiges in die kerk nie soos die mense praat en doen wat nie deel van die kerk is nie, maar nog deel van die sondige wêreld is.

 

Dit is baie belangrik vir die kerk, vir elke gelowige in die kerk om anders as die wêreld te leef, want Christus het sy kerk “aangestel om vrugte te dra wat sal hou(vs 16).

 

Wanneer en hoe stel Christus sy kerk aan om vrugte te dra? Hierdie aanstelling gebeur met verloop van tyd. Christus kies sy kerk nog voor die skepping en gee in die tyd op aarde aan sy kerk geloof deur die Heilige Gees. Christus stel jou aan in sy diens deur jou te kies en aan jou geloof te gee. Wanneer jy deur Christus aangestel is, is jou opdrag om vrugte te dra wat sal hou.

 

Die vrugte wat sal hou wat die kerk moet dra, is die vrug van die Gees: “Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing” (Gal.5:22) en hierby volharding (Jak.1:3), ook nog wysheid, inskiklikheid, bedagsaamheid, medelye, onpartydigheid, opregtheid (Jak.3:18).

 

Die kerk wat hierdie vrugte dra, wys met so ‘n lewe liefde vir Christus. Die lidmaat van die kerk wat nie hierdie vrugte duidelik wys nie, leef nie in ‘n liefdesverhouding met Christus nie. So iemand is nie deel van Christus se kerk nie, al is jy gedoop, al het jy belydenis afgelê, al het jy jou attestaat ingegee en al gebruik jy nagmaal.

 

Hier mag daar by niemand enige misverstand wees nie. Die kerk se liefdesverhouding met Christus wys in die mate dat die kerk Christus se opdragte soos dit in die Bybel staan, gehoorsaam. Sorg daarom dat jy Gal. 5, Jak.1 en 3 ken en met die Heilige Gees se hulp daardie opdragte gehoorsaam en so wys dat jy in ‘n liefdesverhouding met Christus leef.

 

Elkeen het nodig om jouself te ondersoek, om hand in eie boesem te steek en te vra: Leef ek in ‘n liefdesverhouding met Christus? Christus se kerk kan net in ‘n liefdesverhouding met Hom leef, wanneer die gelowiges in die kerk in ‘n liefdesverhouding met Hom leef.

 

Dit is wonderlik om te weet, om met vaste sekerheid te kan weet dat Christus se verhouding met sy kerk ‘n liefdesverhouding is. Wat ‘n wondergenade dat Jesus Christus, die Seun van God ‘n liefdesverhouding met sy kerk, met hierdie gemeente, met my het!

 

Hierdie wondergenade bring ‘n baie groot verantwoordelikheid mee: Christus se kerk, hierdie gemeente, elkeen van ons, as ons ‘n ware kerk van Christus is, moet sy liefde beantwoord en ook in ‘n liefdesverhouding met Hom leef.

 

Bid en vra die Heilige Gees om jou te help en te lei om Christus opreg lief te hê. Wanneer jy Christus opreg liefhet, sal hierdie gemeente in ‘n liefdesverhouding met Hom kan leef.