Ons Kerkgebou

Die wonder van die erediens -Ps.122:1

‘n Baie belangrike deel van Christus se kerk is die erediens. Elke Sondag is daar ‘n erediens. Besef ons nog wat presies in ‘n erediens gebeur? Vanoggend se preek is bedoel dat ons uit Psalm 122 weer sal leer en ook meer sal leer van die wonder van die erediens.

 

Tema: Die wonder van die erediens

 

 1. Die Here wil my Sondag in die erediens by Hom hê

Dit is baie duidelik in Psalm 122, ‘n Psalm van Dawid, dat Dawid gaande oor Jerusalem is. Waarom so? Die stad was indrukwekkend, ja. Maar Dawid praat in Ps.122:1 van “die huis van die Here.” Die huis van die Here is die tempel, of soos in Dawid se tyd, die tabernakel. Die eintlike rede is omdat die tempel daar was. Die tempel, of dan in Dawid se tyd, die tabernakel, die huis van die Here, was in Jerusalem. Die verbondsark was in die tabernakel, die altaar waar die offers gereeld gebring is, was daar, die allerheiligste waar die hoëpriester een keer per jaar op die groot Versoendag, die belangrike offer vir die volk gebring het, was daar. Al hierdie dinge het gewys dat die Here op ‘n baie spesiale en unieke manier by sy volk teenwoordig was.

Al die godsdienstige dinge wat in die tabernakel en later in die tempel gebeur het, kan ons in die Nuwe Testamentiese kerk op die erediens van toepassing maak .

Die eerste wat ons van die erediens in hierdie Psalm leer is: Die erediens is ‘n voorskrif van die Here (Ps.122:4).

Die Here se voorskrif mag nie ligtelik opgeneem word nie. Hy is die heilige God Wie se opdragte stiptelik gehoorsaam moet word. Wie dus nie in die erediens is nie, is ongehoorsaam aan die Here.

Die Here is op ‘n baie spesiale en unieke manier in die erediens teenwoordig (Ps.122:1,9). Die Here wil my in die erediens waar Hy op ‘n besonderse en unieke manier teenwoordig is, by Hom hê. Ek gaan dus erediens toe om by die Here te wees.

Dit is nodig om iets oor eredienste oor die radio en televisie te sê.  ‘n Erediens op die televisie of oor die radio is net ‘n noodmaatreël en by verre nie dieselfde as ‘n erediens waar die gemeente by die Here is nie. So ‘n diens wat jy tuis na kyk of luister, is by verre die tweede beste. Jy is glad nie op dieselfde manier in God se teenwoordigheid wanneer jy na ‘n erediens kyk of luister nie. Jy is nie regtig so deel van die erediens en van die gemeenskap van die heiliges soos in die gemeente waar die Here jou gebring het nie. Wie by die huis bly, wys die Here se teenwoordigheid van die hand en sê “nee dankie” om by God te wees. Dit moet elkeen baie goed besef.

Die Here het oor die erediens selfs ‘n gebod gegee (Eks.20:8). Die erediens is vir die Here dus baie belangrik. In Sondag 38 van die Kategismus, dit is die verklaring van die vierde gebod oor die rusdag, bely ons dat die erediens onderhou moet word en dat ek ywerig met die gemeente moet saamkom op ‘n Sondag.

Voor ek ‘n belydende lidmaat van ‘n Gereformeerde kerk kan word, moet ek eers ‘n belofte aan God maak dat ek sy Woord en sakramente ywerig sal soek.

Om erediens toe te kom, behoort nie ‘n swaar plig te wees nie. Dit was vir Dawid ‘n vreugde! Dit behoort vir elkeen van ons ook ‘n vreugde te wees.

 

Dit bring ons by die gedagte van die wonder van die erediens.

 

 1. In die erediens gebeur wonderlike dinge tussen die Here en my

Ons is hier in die erediens op ‘n baie spesiale manier naby die Here, soos nerens anders nie. Soveel dinge maak die erediens wonderlik. In Psalm 122 sien ons van hierdie dinge.

Ons kry sy genade en vrede (Ps.122:7,8). Aan die begin van elke erediens en aan die einde van elke erediens ontvang elkeen in die erediens die Here se seën. Die seën is nie net woorde nie, die Here gee vir jou daarmee iets. Hy gee vir jou sy genade, dit is sy goedgesindheid teenoor jou, sonder dat jy dit verdien. Hy gee vir jou sy barmhartigheid. Dit is ‘n plek in sy hart, sodat jy weet Hy dink aan jou in jou omstandighede op aarde. Hy gee sy vrede. Jy ontvang sekerheid dat jy een is met Hom in ‘n innige verhouding van Vader en kind. Aan die einde verseker die Drie-enige God jou dat Hy met jou die week ingaan.

Hierdie genade, barmhartigheid en vrede gee God vir ons alleen op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Omdat Christus vir ons gesterf het en ons verlos het, omdat Hy vir ons op die derde dag uit die dood opgestaan het en aan ons nuwe lewe gegee het, ontvang ons op ‘n Sondag tydens ‘n erediens hierdie kosbare geskenke van God: Sy genade, sy barmhartigheid, sy vrede.

Ons loof die Naam van die Here (Ps.122:4). Ons kan in sang vir die lewende God van hemel en aarde sê hoe ons oor Hom voel en hoe ons oor Hom dink. As ons Hom loof in ‘n lofpsalm wys ons dat ons besef al die lof kom Hom toe (Rom.11:26).

Ons kan ook sondeskuld voor die Here bely met die sekerheid van vergifnis in my hart. As ons ons skuld bely in ons sang, dan wys ons vir die Here dat ons berou het oor ons sonde en nie verkeerd teenoor Hom wil optree nie, maar volgens sy wil alles wil doen.

Daar word reg gespreek in die erediens (Ps.122:5). In die erediens sien God na jou behoeftes om. Hy sien om na jou geestelike behoeftes. Jy hoor die baie goeie boodskap dat God uit liefde sy Seun vir jou gegee het, dat sy Seun, Jesus Christus, vir jou gesterf en opgestaan het. Jy hoor elke Sondag die boodskap dat jy verlos is en vrygespreek is van alle straf en oordeel. Jy hoor dat jy die Heilige Gees in jou het om jou te lei om as nuwe mens te leef. Jy ontvang van die Heilige Gees die sekerheid dat jou lewe in ewige hemelse heerlikheid by jou hemelse Vader sal eindig.

Jy kan ook hoor dat jou hemelse Vader deur sy voorsienigheid vir jou aardse behoeftes sal sorg. Jy kan in die erediens saam met ander gelowiges bid vir jou behoeftes hier op aarde – gesondheid, versorging en alles wat jy nodig het.

In die erediens hoor jy die Here se wil vir jou lewe, sodat jy die week mag ingaan en weet wat God van jou wil hê.

Die lewende God praat deur sy Woord met jou. Deur die preek word sy Woord aan jou verduidelik en in jou lewe toegepas. Die Woord gee vir jou die kennis tot verlossing. Die Woord is een van die sleutels van die hemelryk wat die hemel vir jou oopsluit. In die erediens het jy ook geleentheid om nagmaal te gebruik, soos verlede Sondag. Nagmaal kan en mag net in die erediens bedien word. Jy het in die Gereformeerde kerk Akasia vier keer in ‘n jaar die geleentheid om nagmaal te gebruik en verseker te word dat Jesus Christus sy liggaam en bloed vir jou gegee het, sodat jy nie langer verlore en onder God se streng oordeel oor sonde leef nie, maar dat jy volmaak verlos is.

Hierdie dinge kry jy nerens anders nie, veral nie by die huis voor die televisie of die radio nie! Al die dinge waarvan Dawid in Psalm 122 praat, gebeur net in die erediens.

 

Daarom is die erediens wonderlik!

 

 1. Dit is belangrik en nodig dat ek die regte gesindheid oor die erediens sal hê

Tot dusver het ons gehoor dat die Here my in die erediens by Hom wil hê en dat daar wonderlike dinge tussen my en die Here in die erediens gebeur.

 

Dit bring ons by die derde kerngedagte vir die preek uit Psalm 122: Dit is baie belangrik en nodig dat ek die regte gesindheid oor die erediens sal hê.

 

Watter gesindheid mag ek nie hê nie?

Die gesindheid:

 

 • Dat dit nie baie belangrik is om elke erediens daar te wees nie
 • Om te dink ek is nie ongehoorsaam aan die Here as ek wegbly nie
 • Dat ek vir redes wat vir my belangrik is, mag wegbly
 • Om te diink dit is nie sonde teen die vierde gebod om van die erediens weg te bly nie
 • Dat ek net sowel na ‘n erediens by my huis kyk of luister en dis reg met die Here.

Hierdie is ongelukkig die algemene gesindheid en standpunt van die meeste mense in Suid-Afrika en ongelukkig ook van baie lidmate van Christus se kerk. Al wat mens daaroor kan sê, is dat dit ‘n sondige gesindheid en ‘n sondige standpunt is wat nie van die Heilige Gees af kom nie, maar van ‘n sondige mens met ‘n sondige hart. Enigeen wat hierdie sonde doen, moet tot bekering kom.

Watter gesindheid moet ek wel hê ?

 

Die gesindheid:

 

 • Waar ek bly is om erediens toe te kom.
 • Waar ek vir ander sê om saam te kom.
 • Om by die Here te wil wees, brand in my gedagtes en my hart.
 • Dat ek saamkom met ander wat aan die Here behoort
 • Dat ek gereeld bid vir die erediens

 

Hierdie gesindheid kom van die Heilige Gees.

Hierdie gesindheid pas by ‘n gelowige wat naby die Here is.

Hierdie gesindheid pas by ‘n gelowige wat volgens die Bybel leef.

 

Die ware gelowiges in Christus se kerk het in die lig van Psalm 122 ‘n baie groot verantwoordelikheid in ons land teenoor familie en vriende en teenoor ander buite die kerk om altyd hierdie gesindheid te koester en te openbaar.