Ons Kerkgebou

Die boodskap van die gekruisigde Christus – onsin en aanstoot of krag van God en en wysheid van God -1 Kor.1:22-24

Dit is Paastyd. Dit is tyd om oor Jesus Christus die gekruisigde te preek. Wie tydens Paastyd oor die gekruisigde Christus preek en na ‘n erediens kom om na ‘n preek oor die gekruisigde Christus luister, moet weet dat jy vir baie in die wêreld aanstoot gee en vir baie ander met onsin besig is. Hierdie is die mening van baie in die wêreld. Teenoor hierdie mening oor die Evangelie van die gekruisigde Christus, staan die Christengelowige. Elke ware gelowige is tydens paastyd in ‘n erediens, juis om na ‘n preek oor die gekruisigde Christus te luister. Vir elke ware gelowige is die Evangelie die krag van God en die wysheid van God.

 

Tema: Die boodskap van die gekruisigde Christus – onsin en aanstoot of krag van God en

en wysheid van God

 

  1. God red sondaars wat glo deur die prediking van Christus wat gekruisig is

 

Timoteus het in ‘n Christelike huis groot geword. Hy was nog maar ‘n klein seuntjie toe het sy ouma en sy ma vir hom al uit die Bybel gelees en van Jesus Christus vertel. Timoteus het gehoor en in Christus geglo. Daarom kon Paulus later in Timoteus se lewe vir hom skryf: “..jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur geloof in Jesus Christus” (2 Tim.3:15).

Tydens sy tweede sendingreis het Paulus nadat hy uit Athene weg is, in Korinte aangekom. Korinte was ‘n hawestad op die eiland suid van Griekeland. Die eiland was deel van Griekeland. In Korinte aangekom, het Paulus vir Aquila en Priscilla ontmoet, Joodse Christene. Paulus het by hulle gebly en elke Sabbatdag in die sinagoge gepreek en Jode en Grieke probeer oortuig. Die Jode het hulle bly verset teen die Evangelie van Christus en Paulus het vir die Grieke begin preek. Vir langer as ‘n jaar en ‘n half het Paulus daar gepreek. Baie het in Christus geglo, nadat hulle die Evangelie gehoor het (Ha.18:8).

 

Efese was ‘n hawestad in Asië. Die inwoners van die stad was hoofsaaklik Grieke en heidene, maar daar was ook Jode. Op sy derde sendingreis het Paulus in Efese aangekom. Daar het hy op ‘n groepie gelowiges, twaalf mense, afgekom wat nog nie Christene was nie. Paulus het begin om te preek en hulle van verlossing deur Jesus Christus vertel. Toe hulle van Jesus gehoor het, het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het in Christus geglo (Ha.19:5,6). Uiteindelik het Paulus twee jaar lank vir die mense in Efese gepreek. In sy brief later aan die gemeente daar in Efese het Paulus van hulle getuig: “Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as eiendom van God beseël” (Ef.1:13).

 

Uit hierdie dele in die Bybel sien mens baie duidelik dat God sondaars red wat die prediking oor Jesus Christus glo.

 

God red sondaarmense net op een manier en dit is deur sy Seun Jesus Christus. Mense word net gered deur die Evangelie van verlossing deur Jesus Christus te hoor en te glo.

 

Wat is die Evangelie van verlossing deur Jesus Christus?

Hoe klink hierdie Evangelie?

 

Die Evangelie is nie ‘n klomp indrukwekkende woorde en sinne nie. Die Evangelie is ook nie net verstaanbaar deur mense wat hoog geleerd is nie. Die kern van die Evangelie is baie eenvoudig en baie maklik om te verstaan en klink so:

 

Jesus Christus het vir jou sondes aan die kruis gesterf. Glo dit en jy sal gered word.

 

God red sondaars wat tot geloof kom deur die prediking van Christus wat gekruisig is.

 

  1. Die wêreld beskou die prediking as onsin en neem aanstoot

 

Vir die Grieke in Korinte was wysheid baie belangrik. Die sin van die lewe het vir hulle om wysheid gedraai. Jy moes kennis gehad het en deur redenering dit wat jy sê, kon bewys, dan is jy aanvaar en het mense na jou geluister.

 

Daar was ook Jode. Hulle het groot geword met die vertellings van hulle ouers dat God in hulle verlede baie tekens aan Israel gewys het. Abraham, Moses, Gideon en Elia het tekens van God af ontvang.

 

Toe Paulus vir die Jode hierdie eenvoudige Evangelie van die gekruisigde Christus begin preek het, het hulle vir ‘n teken gevra. Paulus het net aangehou om Jesus Christus wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het vir die Jode te preek. In plaas van om te glo, het hulle aanstoot geneem. Om vir die verbondsvolk te preek dat hulle Verlosser as ‘n verwerpte aan die kruis gesterf het, was vir hulle ‘n aanstoot. Hulle het daarom preke oor die gekruisigde Christus nie geglo nie.

 

Die Grieke weer het sulke preke as onsin beskou. ‘n Verlosser kan tog nie sterf nie, het hulle geredeneer. Die verlosser moet bly leef en sy vyande moet sterf, anders kan hy tog glad nie ‘n verlosser wees nie. So het hulle in hulle wysheid en geleerdheid geredeneer. Paulus se preke van die gekruisigde Christus was vir hulle daarom louter onsin.

 

Dink die wêreld vandag anders oor die Evangelie van Christus? Ongelukkig nie! Die ergste is dat daar selfs van binne die kerk predikante en professore is wat sê dat ons die geboorte van Jesus, sy sterwe en sy opstanding nie as werklikheid moet sien nie. As die kerk wil preek dat Jesus regtig uit ‘n maagd gebore is, dat Hy regtig aan die kruis gesterf het en dat Hy regtig opgestaan het, maak die kerk homself belaglik in die oë van die wêreld. Iemand het eenkeer oor ‘n radioprogram gesê dat Hy met ‘n God wat sy Seun laat kruisig vir ander mense, niks te doen wil hê nie.

 

Die Evangelie van die gekruisigde Christus gee vandag steeds aanstoot. Daar is ook steeds baie wat hierdie Evangelie van verlossing deur die gekruisigde Christus as onsin beskou.

 

  1. Vir elkeen wat glo, is die Evangelie die krag van God en die wysheid van God

 

Onder die Jode was daar destyds wel mense wat die Evangelie gehoor het en in Christus geglo het. Die Heilige Gees het hulle harte oopgemaak. Hulle het in die gekruisigde Christus as hulle Verlosser geglo. Die Heilige Gees het ook sommige Grieke se harte oopgemaak vir die Evangelie van die gekruisigde Christus en hulle het in Hom geglo.

 

Dieselfde Heilige Gees werk vandag steeds in mense se harte. Hy maak steeds mense se harte oop vir die Evangelie van die gekruisigde Christus, sodat hulle in Hom glo, as ons enigste Verlosser.

 

Vir elkeen wat glo, is die Evangelie die krag van God. Wat bedoel hierdie uitdrukking “die krag van God”?

 

Die Heilige Gees doen met die Evangelie wat niemand anders kan doen nie. Waar daar dood is, geestelike dood, skep die Heilige Gees lewe. Niemand anders kan dit doen nie! Net die iemand met geweldige krag kan dit doen. Die Heilige Gees het hierdie geweldige krag. Hy kan iemand wat geestelik dood was met die Evangelie van die gekruisigde Christus, lewend maak! Hy verander ongeloof in ware geloof. Hy bring ‘n mens uit die ewige dood na die ewige lewe. Hy bind so ‘n mens aan Christus met ‘n ewige band. Hy verander so ‘n mens innerlik en kry dit reg dat ‘n onbekeerde mens tot bekering kom en gered word. Net iemand met geweldige krag kan in die innerlike van ‘n mens ingaan en hierdie veranderinge maak. God die Heilige Gees doen dit alles deur die Evangelie van die gekruisigde Christus, daarom is die Evangelie die krag van God.

 

Vir elkeen wat glo, is die Evangelie ook die wysheid van God. Hoe moet ons hierdie woorde vesrstaan?

 

Daar is baie gelowe in die wêreld. Dit was so van die vroegste tye af en is vandag nog steeds so. Watter geloof is die waarheid? Watter geloof het die antwoord op elke mens se grootste en ernstigste probleem?

Is die geloof, eintlik die ongeloof, wat beweer daar is nie ‘n God nie, die waarheid?

Is die geloof wat beweer jy moet goed lewe en deur die goeie dinge wat jy doen, jouself red, die ware geloof wat uitkoms teen sonde bied?

Of is die geloof dat God net een is en nie drie-enig nie, die ware geloof?

 

Die antwoord op elkeen van hierdie vrae is, “nee, dit is nie die waarheid nie en daarom nie ware geloof nie!” Nie een van hierdie gelowe bied naastenby die antwoord op elke mens se grootste en ernstigste probleem, naamlik ons sondigheid en sondeskuld voor God nie. Hierdie sondigheid en sondeskuld loop vir elke mens af op God se verskriklike oordeel in die hel.

 

Nie die Evangelie nie, maar die mensgemaakte vals gelowe van die wêreld, is die eintlike onsin!

 

Die waarheid, die wysheid wat ‘n mens se verstand heeltemal te bowe gaan, is dat God sondaarmense, sy vyande, so liefgehad het, dat Hy sy Seun na die aarde gestuur het. Hierdie Seun het Homself oorgegee om aan die kruis te sterf vir ons sondes. Deur sy dood aan die kruis het Hy die mens se grootste probleem opgelos. Hy het elkeen wat in Hom glo, van die mag van die sonde verlos en die sondeskuld voor God betaal. Elkeen wat in die gekruisigde Chrisus glo, is verlos van sonde en vrygespreek van alle sondeskuld. Hierdie waarheid, hierdie wysheid kry ‘n mens net in die Evangelie van die gekruisigde Christus. Daarom is die Evangelie die wysheid van God.

 

Dit is paastyd. Vanoggend is die Evangelie van die gekruisigde Christus in hierdie erediens gepreek. Goeie Vrydag, as die Here wil en ons leef, sal die preek weer oor die gekruisigde Christus gaan. Julle het vanoggend kom luister. Hierdie Vrydag sal julle weer kom luister.

 

Is ons besig met iets wat aanstoot gee of onsin is? NEE!!! Duisend maal NEE!!!

 

Waarmee is ons dan besig?

Waarom is ons in die erediens met Paastyd?

 

Ons is hier, omdat die Gees ons hierheen gelei het.

Ons wil die Evangelie van die gekruisigde Christus hoor, die Evangelie wat die krag van God is, wat geloof in ons wek en ons geloof sterker en dieper maak.

Ons wil die Evangelie van die gekruisigde Christus hoor, die Evangelie wat die wysheid van God is, die enigste Evangelie wat ons vertel van God se volmaakte antwoord op die baie ernstige probleem van sonde.

Ons wil hoor. Ons wil inneem. Ons wil meer en dieper glo. En ons wil God dank vir sy Woord, die Evangelie van die gekruisigde Christus!