Ons Kerkgebou

Die boodskap van die kerk -Lk.1:46

In Lk.1:46-56 het ons Maria se loflied toe sy by Elisabet was wat haar eerste seun verwag het. Maria was veel meer as net Jesus se ma. Sy het in haar eerste Seun ook haar Verlosser gesien en in Hom geglo. As gelowige in Christus, was sy deel van sy kerk hier op aarde.

 

In haar lied dra Maria ‘n baie sterk boodskap oor God ons Verlosser uit. Die Here leer ons deur hierdie loflied van Maria dat elke Christengelowige en almal saam, dit is Christus se kerk, ‘n baie sterk verlossingsboodskap het om te vertel.

 

Tema: Die boodskap van Christus se kerk

 

  1. God se verlossing raak my persoonlik

 

Lukas het in die evangelie wat hy geskryf het Maria loflied aan God opgeneem. Hierdie lied is ‘n getuienis van Maria se geloof in Jesus Christus. Haar loflied getuig ook dat God se verlossing haar persoonlik raak.

“Ek juig oor God, my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het” (Lk.1:47,48).

“Van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat Hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het” (Lk.1:48,49).

 

God het Maria se geringheid raakgesien.

Hy het groot dinge aan haar gedoen.

 

Die woord wat Maria gebruik om van haar geringheid te praat, beteken ook laag of vernederd. Sonde maak jou laag en vernederd. Die sonde wat elke enkele mens van Adam en Eva geërf het, het ons laag en vernederd gemaak. Die duiwel en al sy sleg en kwaad het ons in sy mag gehad. Hy het elkeen van ons besit. Elkeen van ons sal moet erken my lewe in die verlede  was vernederd.

 

Die sonde wat ek steeds doen maak my lewe ook vernederd. Wat gebeur wanneer jy agter iemand se rug van so iemand praat? Jy moet eintlik heeltyd op die uitkyk wees dat daardie persoon nie naby is nie. Mens moet eintlik skelm wees om agter iemand se rug van so ‘n persoon te praat. Sulke sonde maak jou lewe laag en vernederd.  Wat gebeur as daardie persoon by ander hoor wat jy gesê het en jou konfronteer? Jy is dan baie ongemaklik. Gewoonlik ontken so iemand dat die woorde gesê is of verander die woorde wat gesê is. Wie dit doen, maak die sonde teen die negende gebod meer en meer. Sonde maak ‘n mens se lewe laag, maak jou lewe vernederd. Die mens wat aanhou sondig, se lewe in vernedering op aarde, loop uit op ‘n lewe in verskriklike ewige vernedering met Christus se wederkoms. Elkeen van ons moet besef dat geen sonde klein en nie erg is nie. Elkeen moet besef dat sonde my verneder.

 

Maria sing ook in haar loflied dat God groot dinge aan haar gedoen het. Die Verlosser wat sou kom, was ‘n werklikheid. God het ‘n engel, sy naam was Gabriël na Maria toe gestuur met ‘n boodskap wat haar lewe vir altyd sou verander. Maria sou deur die krag van die allerhoogste God swanger word met God se Seun, die Verlosser van sondaars. Hy, die Verlosser, sou uit Maria gebore word. Die Verlosser sou en Hy het Maria van haar lewe in vernedering verlos.

 

Ek sondige mens kan ook getuig. Ek het ‘n boodskap wat ek kan vertel : God het groot dinge aan my gedoen. My lewe wat laag en vernederd was, my lewe wat deur sonde beheers was, is verby. God het sy Seun ook vir my gegee. Hy het my verlos. Hy het my lewe heeltemal verander.

 

  1. Hy verlos deur magtige dade

 

God verlos deur magtige dade. Die engel se woorde aan Maria was: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God” (Lk.1:35).

 

Die engel Gabriël het daardie dag van ‘n almagtige wonder gepraat, ‘n wonder wat net die almagtige God kon doen. Daardie wonder het gebeur. God se Seun is uit die maagd Maria gebore.

 

Hy, Jesus Christus het die ergste lyding ondergaan, lyding wat geen mens enduit sou kon verduur nie. Christus het die lyding enduit verduur, omdat Hy self die almagtige God is. Hy het in sy almag sy lewe vrywillig afgelê en aan die kruis op Golgota gesterf. Op die derde dag, daardie Sondag, het Hy verder gewys dat Hy almagtig is deur uit die dood op te staan. Deur sy kruisiging en opstanding het Christus op ‘n almagtige manier elkeen wat aan Hom behoort, van sonde verlos.

 

Christus se ontvangenis, sy geboorte, sy lyding, sy sterwe en sy opstanding was geweldige verlossingsdade. Dit was magtige dade.

 

Hierdie magtige dade het God, my Verlosser vir my gedoen.

 

Ek het ‘n boodskap om te vertel. Die almagtige God het Hom aan my gesteur. Hy het my raakgesien. Hy het op ‘n almagtige manier sy Seun vir my na die aarde toe laat kom. Sy Seun het my op ‘n almagtige manier verlos.

 

Ons praat oor baie dinge: Die droogte, die regering, die nuwe president, die vorige president, die verhoogde BTW, die ekonomie, ons familie en baie ander dinge. Ons is dikwels entoesiasties wanneer ons hieroor praat. Hierdie dinge mag belangrik wees, maar…belangriker as alles is die boodskap van Christus wat my met magtige dade verlos het. Dit is die eintlike boodskap wat ek moet vertel.

 

Elkeen van ons het hierdie wonderlike boodskap om met ander te deel!

 

  1. In sy verlossingswerk verneder Hy sommige en Hy verhoog ander

 

Maria se lied bevat ook hierdie woorde: “…hoogmoediges in hulle eie waan het Hy uitmekaargejaag; maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog..” (Lk.1:51,52).

 

Hier het Maria van ‘n baie belangrike waarheid gesing. Die Bybel is vol daarvan. Luister hierna:

 

Ps.18:28“U red die verdrukte volk, U verneder die trotses”.

Jes.2:17“Die hoogmoediges sal verneder word, die selfversekerdes sal tot ‘n val kom..”

Jes.13:11“Ek sal die wat hoogmoedig en verwaand is, verneder”.

Mt.23:12“Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word”.

Mk.10:31“Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste”.

1 Pet.5:5“God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade”.

 

Hierdie vernedering en verhoging sal duidelik word, vir almal om te sien, wanneer Christus weer kom. Elke Christengelowige het nodig om hierdie boodskap aan ander oor te dra, veral die mense wat nog nie in Christus glo en tot bekering gekom het nie. Hierdie boodskap oor vernedering en verhoging is ‘n baie belangrike boodskap. Dit raak iemand se lewe in ewigheid.

 

Vir die mens wat nie opreg in Christus glo nie, is hierdie ‘n boodskap met ‘n waarskuwing. Die mens wat nie glo nie, moet by die kerk hoor: As jy nie wedergebore is en opreg glo nie, is jy nie gered nie, leef jy nog onder God se oordeel en sal jy vir ewig verlore gaan. Christus se kerk is te huiwerig om vandag te waarsku. Die kerk, ons, sal moet verander en begin waarsku.

 

Vir die Christengelowige is hierdie boodskap woorde wat weer moed gee, woorde wat sekerheid gee. Daar is genoeg dinge in hierdie stukkende wêreld wat ‘n gelowige moedeloos kan maak. Elkeen van ons het ‘n boodskap vir iemand wat ek ken. Ons kan vir ander vertel dat God se kind nie meer ‘n slaaf van sonde is nie. Ons kan ander vertel dat God se kind nie bloot ‘n slagoffer van omstandighede is, wanneer dit moeilik gaan nie. Ons kan vir so iemand vertel dat God sy kinders verhoog het, sodat jy ‘n koningskind is en dat die allerhoogste God jou nie alleen sal laat nie.

 

  1. Hy verlos soos Hy in sy genadeverbond beloof

 

Maria eindig hierdie lied wat sy as gelowige deur die Heilige Gees gesing het met die woorde dat God al hierdie wonderlike dinge doen, omdat Hy die genadige en getroue Verbondsgod is en altyd sy beloftes gestand hou en uitvoer.

 

Die genadeverbond is ‘n wonder in elke gelowige se lewe. God het met Abraham die verbond gesluit. Daardie dag het God beloof: “Dit is ‘n ewige verbond: Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag” (Gen.17:7).  Die verbond is God se testament….sy testament van die ewige lewe. In hierdie testament is almal opgeneem wat opreg in God glo.

 

Elkeen van ons in die genadeverbond het ‘n boodskap om te vertel. Elkeen kan vertel: God het met my ‘n verbond gesluit. Ek is in sy testament! Ek is sy kind en erfgenaam! Ek het die ewige lewe!

 

Die wêreld het Christus nodig. Die karwag, die vullisverwyderaar, die sekuriteitswag, die polisieman, die dokter, die raadslid, my medegelowige in die gemeente het Christus dringend nodig. Net Christus het die ewige lewe en gee die ewige lewe net vir die mens wat opreg in Hon glo.

 

Christus gee ware lewe vir elkeen wat in Hom glo, is die belangrikste boodskap wat jy ooit vir iemand kan vertel. Laat die Heilige Gees jou lei om hierdie boodskap aan ander oor te dra –

 

Vertel deur die Heilige Gees vir ander van Christus.

Vertel vir ander met oortuiging en entoesiasmes:

  • Christus se verlossing raak jou persoonlik.
  • God het magtige dade gedoen om jou te verlos.
  • In sy verlossingswerk verneder en verhoog Hy.
  • Hy verlos jou, soos Hy in sy genadeverbond beloof.

 

Wees so deel van Christus se kerk wat die beste en kosbaarste boodskap vertel.