Ons Kerkgebou

Die kerk van Christus is deur die Heilige Gees ‘n geval van “ons”, en nie van “ek en julle” nie. -1 Kor.12:12,13

Hier is ons vanoggend saam as kerk van Christus, as sy gemeente. Hoe voel en dink jy oor almal wat vanoggend hier saam met jou is? Die vraag moet eintlik anders wees. Wat leer die Here elkeen van ons oor ons verhouding met mekaar en hoe wil Hy hê moet ons oor mekaar dink en voel en met mekaar saamleef? Uit 1 Korintiërs 12:12-31 is die tema van vanoggend se preek:

 

Tema: Die kerk van Christus is deur die Heilige Gees ‘n geval van “ons, en nie van “ek

            en  julle” nie.

 

  1. Daar is net een Heilige Gees

 

Ons is ‘n gemeente van Christus, die Gereformeerde kerk Akasia, deur die Heilige Gees. Onmiddellik moet elkeen van ons besef: Die kerk is geestelik en anders. Trouens, die kerk van Christus is baie anders en baie meer as  ‘n gewone vereniging of organisasie. Ek moet dus heeltemal anders optree as in ‘n ander organisasie.

Waarom so? Die kerk bestaan alleen omdat God die Heilige Gees sekere geestelike werk in mense gedoen het. Wat het die Gees gedoen?

 

  • Die Heilige Gees het nuwe lewe in elkeen wat aan God behoort, begin, sodat elkeen deur die Gees wedergebore is. Dit is baie belangrik om te besef dat dit dieselfde Heilige Gees is wat in elkeen nuwe lewe begin het.

 

  • Die een Gees het aan almal wat weergebore is, geloof in Jesus Christus wat vir ons gekruisig is en vir ons opgestaan het, gegee. Deur die Heilige Gees glo elkeen wat weergebore is, vas dat Jesus Christus ons Here is, ons Eienaar wat ons met sy lewe verlos het.

 

  • Dieselfde Gees werk deur die Woord in elkeen wat glo om uit liefde vir God na sy wil te vra en uit liefde vir Hom, sy wil te doen.

 

Hierdie werk doen die Heilige Gees net in die kerk van Christus, die gelowiges, se harte. Geen ander vereniging ontstaan deur hierdie spesifieke werk van die Heilige Gees nie, net die kerk ontstaan so.

 

Omdat die Heilge Gees in ons gewerk het en steeds werk, is hier ‘n gemeente van Christus.

 

Ons is baie mense. Ons het verskillende agtergronde. Ons bly op verskillende plekke. Ons is in verskillende gesinne. Ons het verskillende gewoontes. Maar…dieselfde Heilige Gees het op dieselfde manier dieselfde Evangelie van Christus gebruik om ons sy kerk te maak. Daar is net een Heilige Gees. Al hierdie baie verskille kan nie en mag ook nie keer dat hierdie gemeente soos ‘n geestelike gesin oor mekaar dink en voel en met mekaar saamleef nie.

 

Christus wil dat ons op ‘n geestelike manier, dit is volgens die Bybel en net volgens die Bybel, oor mekaar dink, met mekaar praat en saam met mekaar leef. Hy wil dat almal van ons op hierdie manier in ‘n hegte eenheid as sy liggaam sal leef.

 

  1. Gelowiges is deur die Gees gedoop om die een liggaam van Christus te wees

 

Hoe het dit gebeur dat ‘n gemeente so ‘n hegte eenheid geword het? Die Here leer ons die antwoord op hierdie vraag in 1 Kor.12:13: “Ons is almal met die een Gees gedoop”.

 

Hoe word ‘n gemeente met die Gees gedoop?

 

Kom ons kyk na die woord “doop”. In Grieks, die oorspronklike taal van die NT is die woord “baptisein”. Een van die betekenisse van die woord is “was”. Ek gebruik hierdie betekenis van die woord in die preek vanoggend.

 

Wanneer iemand gedoop word, of jy klein is, soos ons vanoggend gesien het, en of jy ‘n volwassene is, gebruik die predikant water. Christus het die doop met water ingestel, daarom gebruik ‘n mens water. Hy het die doop juis met water ingestel, omdat water skoonmaak. Die predikant doop iemand, want die doop is ‘n teken van die verlossingsboodskap dat Christus sy lewe vir ons gegee het om ons skoon te maak, ons te was van ons sonde.

 

Die doop hoort ook by die Woord, daarom bedien die een wat die Evangelie preek, ook die sakrament. Dieselfde rede geld, waarom die doop in ‘n erediens bedien moet word. Die doop hoort by die Evangelie. Waar die Evangelie in opdrag van Christus verkondig word in die erediens, daar word die sakrament in opdrag van Christus bedien.

 

Ons het vanoggend die uiterlike teken van die doop gesien. Maar….die doop is baie meer as wat ons vanoggend gesien het. Ons het die doop met water gesien. Dit is die uiterlike teken. Daar is ook nog die innerlike betekenis van die doop wat ‘n mens nie sien nie, maar wat regtig bestaan en die belangrikste is.

 

In sy preke het Johannes die Doper gesê:”Ek doop julle met water…. maar Hy wat na my kom… sal julle met die Heilige Gees doop…” (Mt.3:11).

 

Sonder die doop met die Heilige Gees beteken die doop met die water niks. Anders gestel, sonder die innerlike doop, help die uiterlike doop nie.

 

Hoe word mens met die Gees gedoop?

 

Onthou, doop beteken “was”. Jy word met die Gees gedoop, wanneer jy innerlik gewas word. Die Gees was jou innerlik skoon, wanneer die Gees jou een met Christus maak en jy alles wat Jesus Christus vir jou gedoen het, gelowig aanneem (Joh.1:12, Sondag 7).

 

Mens word nie op ‘n ander manier innerlik of dan geestelik gewas, sodat die vuil sondigheid in jou weg is, as deur die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees was jou deur jou geloof te gee. Jou geloof maak jou een met Christus. Wanneer jy een met Christus is, was sy bloed wat Hy vir jou aan die kruis gegee het, jou skoon van sonde.

 

Doop met die Gees behels verder dat die Heilige Gees wat jou een met Christus gemaak het, jou dan elke dag nuut maak, sodat jy as nuwe mens al meer en meer vir Christus leef. Almal van ons wat in Jesus Christus glo, is op hierdie manier met die Gees gewas, met die Gees gedoop.

 

Almal wat met die Gees gedoop is, dit is wat deur die Gees een met Christus is en deur die Gees vir Christus leef, vorm saam die liggaam van Christus.

 

Die beeld van die kerk as liggaam van Christus, wys hoe besonders Christus se kerk is. Almal saam is een liggaam. Almal saam is een gemeente, ‘n hegte eenheid, gebind aan Christus en gebind aan mekaar.

 

  1. Almal in die liggaam is van die een Gees deurdrenk

 

Is dit moontlik om so saam met mekaar te leef in ‘n gemeente? Ja, dit is moontlik! En….dit moet gebeur! Christus verwag dit! ‘n Gemeente kan deur die Heilige Gees so saam leef.

 

Die doop met die Gees beteken dat almal deur die een Gees deurdrenk is. “Deurdrenk” beteken die Gees is in sy volheid in elke gelowige in Christus se kerk.

 

Dink vir ‘n oomblik goed hieroor: Die Heilige Gees, die Gees van God, self almagtige God, is in jou. Dieselfde Gees is ook in jou medegelowige vanoggend hier langs jou en voor jou en agter jou.  Die Gees beheers elke gelowige se lewe heeltemal. Dit is die geval met elke gelowige lidmaat en almal saam. Wanneer jy jou deur die Gees laat beheers, sal jy soos Christus wil, met medegelowiges kan en ook wil saamleef.

 

Om deur die Gees deurdronge te wees, is baie belangrik in die kerk van Christus, in elke gemeente. In die gemeente in Korinte was daar Joodse Christene en Griekse Christene. Daar was slawe wat Christene geword het en daar was Christene onder mense wat nie slawe was nie, maar gewone vry mense. Hierdie mense het baie verskil van kultuur en afkoms en van hulle posisie in die lewe. Die een Heilige Gees was in almal. Almal is met die Gees gedoop. Almal was van die Heilige Gees deurdrenk.

 

Al hierdie verskille was heeltemal ondergeskik aan die Heilige Gees. Die Gees is sterker as die verskille tussen gelowiges. Hy het die lidmate van daardie gemeente een liggaam gemaak ondanks al die aardse verskille.

 

So is dit in elke gemeente, ook hier waar ons is. Elke gelowige in hierdie gemeente van Christus en almal saam is van die een Gees deurdrenk. Die Heilige Gees beheers my lewe. Ek leef nie op my eie in my eie gesin en familie en vriendekring nie. Ek is deel van die liggaam van Christus. Daarom is ek in die erediens, is ek by die Bybelstudie, werk ek in ‘n diensgroep, ken ek ander lidmate, leef ek naby ander, praat ek moed in waar ek kan, gaan ek na ander toe wat siek is, of nuut ingetrek is of wat eensaam is, bel ek of stuur boodskappe. Daarom bid ek vir ander. Ek doen dit alles, want ek is saam met ander lidmate van die een Gees deurdrenk. Die Heilige Gees beheers nou my lewe.

 

  1. Die liggaam vorm ‘n hegte eenheid deur die Heilige Gees

 

Ons verskillende families waarin ons gebore is, ons verskillende maniere van lewe, die  verskillende adresse en werke wat ons het, mag nooit die belangrikste in ons lewe wees nie. Ons mag mekaar nie as vreemdelinge sien nie. Ons mag mekaar ook nie net sien as mense wat saam met my in die erediens is nie. Juis dit gebeur so maklik dat my aardse bande vir my baie belangriker is as my geestelike bande. Die Here wil dit nie hê nie.

 

God het elkeen van ons en almal van ons in hierdie gemeente gevoeg soos Hy dit wou hê       (1 Kor.12:18). God se plan met my is om hier lidmaat te wees, juis saam met hierdie gelowiges hier. Daarom is elkeen van ons voor God verplig om mekaar te sien as broers en susters in Christus, aan wie ons gebind is met ‘n geestelike band wat vir altyd sal bestaan.

 

Niemand mag voel of dink of sê: “Ek is nie regtig deel van die liggaam nie” (1 Kor.12:15,16). Al dink en sê ‘n lidmaat so, beteken dit nie, hierdie gevoel en hierdie woorde is nie waar nie. Die Here wil nie dat enigeen eenkant voel of eenkant leef nie. Hy wil elke deel van die liggaam, elke lidmaat in die gemeente as deel van die gemeente hê. Elkeen het hier ‘n plek, die plek wat God vir jou gegee het.

 

Niemand mag verder voel of dink of sê dat jy die ander gelowiges in die gemeente nie nodig het nie (1 Kor.12:21). Dink baie van ons nie tog maar so nie? Dink en leef te veel van ons nie asof my eie lewe sonder medegelowiges goed genoeg is nie? Die Here wys hierdie verkeerde manier van dink en doen in 1 Kor.12 uit. Miskien dink iemand jy het die ander lidmate nie nodig nie. Die Here sê anders. Die lidmate wat ‘n mens dink jy die minste nodig het, juis hulle is noodsaaklik in die gemeente en in jou lewe.

 

Wat leef in jou gedagtes en jou gemoed oor hierdie gemeente, jou plek in die gemeente en jou verhouding met ander hier?

 

God roep elkeen vanoggend deur sy Woord na Hom toe. Hy gee vir jou ‘n plek in hierdie gemeente van Hom.

Christus het sy lewe vir jou gegee om jou deel van sy liggaam, deel van sy kerk te maak.

Die Heilige Gees bind jou aan Christus en aan al die ander lidmate hier.

 

Die Bybel is vanoggend oop hier in die erediens. Die lewende God leer jou dat die kerk van Christus, dat hierdie gemeente nie ‘n geval is van “ek en julle” nie, maar van “ons”.

Wees dan regtig deel van hierdie liggaam van Christus en wys dit in die manier hoe jy saam met ander hier leef!