Ons Kerkgebou

Vergifnis gee aan ons lewe! -Lk.23:34

“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie”, het Jesus daardie Vrydag aan die kruis gebid (Lk.23:34). Elke mens het daardie gebed nodig. Sonder hierdie gebed van Jesus kan niemand leef nie. Sonder hierdie gebed is daar nie sprake van Goeie Vrydag nie. Kom ons kyk vanoggend dieper na hierdie gebed van ons Verlosser, sy gebed dat sy Vader sondaarmense sal vergewe.

 

Tema: Virgifnis gee aan ons lewe!

 

  1. Die gebed vir vergifnis

 

Vader – Die Seun van die lewende God is aan die Woord. Hy bid. Met hierdie gebed het Hy ook gedoen wat sy Vader Hom opgedra het om te doen. Jesus was die Christus. Hy is deur die Heilige Gees gesalf en openlik aangewys om ook ons enigste Hoëpriester te wees. ‘n Hoëpriester se werk was om te offer en vir die verbondsvolk in te tree. As Hoëpriester het Jesus Homself geoffer en het Hy sy gebed voor sy Vader gebring.

Jesus het hierdie gebed onder die heel moeilikste omstandighede denkbaar gebid. Hy is op die ergste en pynlikste manier die hele vorige nag lank gemartel. Hy is op die mees onmenslike manier mishandel. Hy is heeltemal onskuldig ter dood veroordeel. Hy het die ergste pyn en vernedering aan die kruis beleef. En steeds het Jesus gebid.

 

Hy het tot sy Vader met Wie Hy van ewigheid af een was en is, gebid. In alles het Jesus gedoen net wat sy Vader Hom gegee het om te doen. So was Hy in alles volmaak aan sy Vader gehoorsaam en volmaak een met sy Vader.

 

Vergeef hulle – Dawid, gelowige verbondskind het oor sondaars so gebid “Verklaar hulle skuldig, o God” (Ps.5:11.) Jesus, seun van Dawid, gebore uit sy geslag, tegelyk ook Seun van God, het gebid “Vader vergeef hulle” (Lk.23:34.) Ons wil ook hê iemand wat verkeerd gedoen het moet aan die pen ry. Dink maar aan die gebeure die afgelope tyd in die politiek en op die sportveld in ons land. Ons wil skuldiges straf. Jesus vra sy Vader om skuldiges te vergewe.

 

In hierdie gebed het Jesus duidelik gewys dat Hy mens en God tegelyk is. Dit was alleen in die krag van sy Godheid dat Hy die verkriklike pyn en lyding kon verduur en nog aan die sondige mens kon dink.

 

Vergeef beteken om nie kwalik te neem nie, maar meer as dit, vergeef beteken om nie toe te reken nie, om die verkeerde, die sondige glad nie in berekening te bring nie. Ons kan sê, vergeef beteken om op te tree asof die verkeerde en sondige nooit gebeur het nie! Dit is wat Jesus van sy Vader gevra het.

 

Want hulle weet nie wat hulle doen nie

 

Jesus het baie keer gesê Wie Hy was. Hy het baie gedoen om openlik en sigbaar te wys dat Hy die Christus was, wat gekom het. Die Joodse Raad het dit geweet. Dink maar aan wat Nikodemus vir Jesus gesê het, toe hy Jesus in die nag kom sien het “Rabbi, Ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het” (Joh.3:2.) Jesus het feitlik die hele land gaande gehad. Mense het van heinde en ver gekom om te sien en te hoor. Pontius Pilatus het uit Jesus se mond self gehoor Wie Hy is. Die soldate het geweet hulle was besig om ‘n onskuldige Persoon te kruisig. Na Jesus gesterf het, het die een soldaat uitgeroep:”Hierdie man was waarlik die Seun van God!”

 

Onkunde was dus nie versagtende omstandighede nie. Nee, die omstandighede was eerder verswarend. Dit was sonde wat die Joodse Raad, Pilatus en die Romeinse soldate se verstande verduister en harte verhard het. En...”die loon van die sonde is die dood” het Paulus in Rom.6:23 geskryf. Die lede van Joodse Raad, Pontius Pilatus en die Romeinse soldate het die dood verdien.

 

Maar…Jesus, die Christus, die Verlosser wat gekom het, tree vir hulle wat sondig by sy Vader in. Niemand verdien om so voor gebid te word nie. Tog het Jesus gebid. Hy het uit liefde en genade vir sondaars gebid.

 

  1. Die noodsaak vir vergifnis

 

Sondige mense se lewe hang van vergifnis af. Sonder vergifnis staan ‘n sondaar nog onder God se ewige oordeel. ‘n Belangrike vraag is: Wie is dan die sondige mense vir wie Jesus gebid het?

 

Die soldate – Die soldate was Romeinse soldate. Geharde en goedopgeleide vegters. Vir hulle was die wrede kruisiging van Jesus net nog ‘n taak wat hulle moes afhandel. Hulle was ook ongelowige heidene, wat verlore was.

 

Pilatus – Pontius Pilatus se lewe het om sy eie ek gedraai. Hy het na Jesus gekyk, maar niks gesien nie. Hy het geluister hoe Jesus met hom gepraat het, maar niks gehoor nie. Al wat vir hom getel het, was die gunstige posisie waarin sy goewerneursamp hom geplaas het. Ook hy was verlore, op pad na die ewige verwerf.

 

Die Joodse Raad – Hulle het Moses, die Geskrifte en die Profete in hulle besit gehad, God se Woord! Hulle het die beloftes en die profesieë van die Messias, die Gestuurde gelees en geken! Maar hulle het ‘n vals geloof gehad. Hulle het geglo dat hulle deur die Wet na te kom, hulleself kon verlos. Hulle sonde was dat hulle gedink het, hulle lewe voor God was goed genoeg! Hulle het so gedink en gevoel en geglo! Voor God was hulle sondig tot die dood toe!

 

Maar dis nie al mense wat sondig was en is nie. Alle mense het deur Adam se sondeval verlore gegaan.

 

Ook ons vandag – Ons wat vandag lewe, is ook sondig.  Met die sondige gedagtes en woorde en dade in ons, maak ons ons omstandighede ook verswarend voor God. Hoeveel onkunde is daar nie onder lidmate in gemeentes nie? Harte is ook maar verhard. Hoe duidelik het Jesus dit nie verduidelik nie, dat die groot gebod is: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag (Mat.22:37.) Ons het God lief, ja, maar met ‘n deel van ons hart, ‘n deel van ons siel, ‘n klein deeltjie van ons verstand, en wanneer ons lus voel, met ons krag. Hoe duidelik het Jesus dit nie gestel nie, dat die tweede gebod is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself (Mat.22:39.) Medegelowiges het mekaar lief, maar nie naastenby soos onsself nie. Dink maar aan die lidmate van ons vier gemeentes wat veronderstel is om mekaar so lief te hê soos onsself. Dit hou sekerlik in dat ons baie naby aan mekaar behoort te lewe, vir mekaar behoort om te gee, aan mekaar goed behoort te doen.

 

Ons almal vanoggend hier weet dat ons dit nie naastenby doen soos ons behoort nie!

 

Ons almal het Jesus se gebed net so nodig soos die heidense Romeinse soldate en  Pontius Pilatus en die Joodse Raad!

 

Besef dan deur die Heilige Gees hoe sondig jy is. Besef deur die Heilige Gees hoe nodig ook jy vergifnis het! Besef hoe nodig jy Jesus se gebed het! Glo met jou hele hart dat Hy ook vir jou gebid het!

 

  1. Die grond vir vergifnis

 

Die gekruisigde Jesus bid – Dit is die gekruisigde Jesus wat bid. Daar op Golgota was die spykers besig om sy liggaam met elke hamerslag dieper binne te dring en sy liggaam te verskeur, of dan te breek, soos ons in Nagmaalformulier hoor. Nie lank na sy gebed nie, het Jesus ook sy liggaam en sy bloed, dit is sy lewe geoffer.

 

Waar die eerste mens, die eerste Adam deur ongehoorsaamheid heeltemal misluk het en homself en die ganse mensdom in die diepste ellende van sonde en dood laat beland het, het die tweede Adam, die Seun van die mens, die Seun van God volmaak geslaag. Hy was volmaak gehoorsaam aan sy Vader. Hy was volmaak gehoorsaam tot die dood. En Hy het dit vir ons gedoen. Sy verdienste is die grond van ons vergifnis!

 

Sy pyn en lyding en sterwe in ons plek – Nie een van ons verdien vergifnis nie, nie die kleinste babatjie in die gemeente nie, nie die getrouste katkisant nie, nie die ywerigste suster of diaken nie, nie die waardigste ouderling nie, nie die mees hardwerkendste predikant nie! Niemand verdien vergifnis nie! Ons kan ook nie enige vergifnis vir onsself bewerk nie!

 

Ons staan almal skuldig tot die dood voor die lewende God…….as dit nie vir Jesus aan die kruis was nie!

 

Hy het vir ons gebid! Hy het sy lewe vir ons geoffer! Hy het in ons plek die ergste pyn verduur, die onmenslikste lyding ondergaan en in vernedering op die wreedste manier gesterf. Deur sy dood het Hy ons sondeskuld voor God betaal!

 

Op grond van wat Jesus Christus gedoen het, vergewe God ons. Net op grond van wat Jesus gedoen het!

 

Jesus het in ons plek ‘n bitter en donker en Doodsvrydag beleef, sodat ons vandag Goeie Vrydag kan hê.

 

Glo deur die Heilige Gees dat jy op grond van wat Jesus Christus vir jou gedoen het, vergifnis by God gekry het!

Glo deur die Heilige Gees dat Christus na sy kruisiging enopstanding ook na die hemel opgevaar het en gaan sit het aan die regterhand van sy Vader waar Hy steeds vir jou bid!

Glo deur die Heilige Gees dat dit net op grond van die vergifnis deur Jesus Christus, dat jy kan lewe!

Herdenk dan hierdie dag met ‘n gelowige, warm, dankbare hart!

 

Maar….een dag in ‘n jaar is nie genoeg nie. Leef elke dag met ‘n gelowige, warm, dankbare hart dat Jesus Christus, jou Verlosser aan die kruis vir jou gebid het en aan sy Vader se regterhand steeds vir jou bid!