Ons Kerkgebou

Salig is dié wat nie gesien het nie en tog geglo het -Eks.14:31

Die Gereformeerde kerk Akasia herdenk hierdie jaar ons veertigste betsaansjaar. Seker almal van ons het twee gevoelens in ons. Die eerste is ‘n gevoel van dankbaarheid oor die Here se genade in hierdie gemeente van Hom se lewe. Die tweede gevoel is ‘n onrustigheid oor die kerk in Suid-Afrika, ook oor hierdie gemeente waaraan ons behoort, omdat dit duidelik is dat Christus se kerk al kleiner word.

 

God praat met ons. Kom ons luister vanoggend na wat ons genadige en getroue Verbondsgod vir ons in Eksodus 14 sê.

Tema: Salig is dié wat nie gesien het nie en tog geglo het

 

 1. Wat Israel gesien het en wat ons sien

Die Rooisee was deel van die Indiese Oseaan wat Afrika en Asië van mekaar geskei het. Op hulle tog na Kanaän het Israel langs die Rooisee kamp opgeslaan. Kort na Israel uit Egipte verlos is het hulle skielik gesien dat die Egiptenaars hulle agternasit. Hulle het die weermag in aantog gesien, seshonderd van Egipte se beste strydwaens. Hulle het die dood gesien aankom – voor hulle die Rooisee…agter hulle die Egiptiese weermag. Israel het hulleself in ‘n doodloopstraat gesien. Hulle het gesien dat self Moses magteloos was om iets te doen. Hulle het reageer op wat hulle gesien het. Hulle was baie bang, en het benoud na die Here geroep en Moses verwyt.

Onder die verbondsvolk was daar ook Moses. Wat het Moses daardie dag gesien? Hoe het hy reageer? “Kyk hoe die Here julle vandag gaan red” (Eks.14:13) het Moses gesê. Moses het daardie woorde gesê, want hy het die Here ook gesien.

 

Kyk ons as verloste verbondsvolk, as kerk van Jesus Christus, na die wêreld om ons, wat sien ons?

 

 • Ons sien ons eie moeilike, soms baie moeilike persoonlike omstandighede.
 • Ons sien al meer en meer mense wat uit die kerk gaan. Ons sien gemeentes krimp, ons ook, en ons sien sommige gemeentes wat selfs ophou bestaan.
 • Ons sien die swaar raak in ons eie lewe en in die kerk se lewe.

 

Is dit al wat ons sien?

Het ons nog die vermoë om God raak te sien?

Is die Here toe die gemeente in 1978 gestig is vir ons nog dieselfde as die Here van 2018?

Is ons nog net so entoesiasties oor God vandag as wat ons toe was?

 

Die vraag wat elkeen van ons vir onsself sal moet vra is: Kyk ons met diie bang oë van Israel of met die geloofsoë van Moses?

 

 1. Die Here se kragtige optrede toe en nou

Israel was daardie dag benoud en bang. Moses het hulle gerus gestel: “Kyk hoe die Here julle vandag gaan red” (Eks.14:13) en “bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg” (Eks.14:14).

 

Moses het ook die Rooisee voor en die Egiptiese soldate agter hulle gesien. Maar….hy het dieper gekyk na daar waar ‘n mens met jou oë nie kan sien nie. Ons lees van hierdie manier van kyk in Hebr.11:1 “Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.”

 

Moses het in geloof geweet die genadige en getroue Verbondsgod is daardie dag ook daar. Hy het geweet die Here wat voorheen in die brandende doringbos aan hom verskyn het, die God wat gesê het: ”Ek is wat Ek is” (Eks.3:14), is getrou. Hy het geweet die Here sal die belofte dat Hy Israel se God is en hulle met groot reddingsdade vry sal maak en na die beloofde land sal bring, gestand sal doen (Eks.6:5-7). Met geloof het Moses daardie dag verby die see en die soldate gekyk en die Here gesien.

 

Die Here, die genadige en getroue Verbondsgod, het daardie dag met almag en met krag opgetree:

 

 • Die Engel van God het tussen Israel en die Egiptiese weermag plek ingeneem.
 • Die wolkkolom het agter Israel ingeskuif. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan Israel se kant helder lig.
 • Nadat Moses sy hand oor die see uitgesteek het, het die Here die hele nag die water met ‘n sterk oostewind oopgekloof en daardie deel van die see drooggelê.
 • Die Israeliete kon op droë grond deur die see gaan met die water wat soos ‘n muur weerskante van hulle gestaan het.
 • Die Here het die wiele van die Egiptenare se oorlogswaens laat uitval.
 • Hy het die water laat terugstroom oor die Egiptenaars en hulle almal het verdrink.

 

Die Here het Israel gered soos Hy beloof het. Hy het Israel in werklikheid van die dood gered.

 

Israel kon daardie dag die dood sien. Partykeer kan ons ook die dood sien wanneer iemand ernstig siek is tuis of in die hospitaal se intensiewe eenheid. Ons kan die dood sien wanneer ons in ‘n begraafplaas staan.

 

Maar…die dood wat ‘n mens kan sien, is nie die enigste gevaar wat ‘n gelowige, wat die kerk bedreig nie. Die dood wat mens nie kan sien nie, is eintlik ‘n baie groter bedreiging vir ‘n mens en vir die kerk.

 

Die duiwel kan mens nie sien nie. Hy is ‘n baie groter gevaar as al Egipte se oorlogswaens.

Sonde in die hart en gedagte van ‘n mens kan nie gesien word nie. En “Die loon wat die sonde gee, is die dood” leer die Here ons in Rom.6:23. Elke gelowige, die kerk van Christus het elke dag die dood om ons. Die duiwel en sonde hou vir elke mens en vir die kerk doodsgevaar in, baie erger as wat die Egiptenaars vir Israel ingehou het.

 

Watter kragtige optrede kan die Here vir sy kerk doen?

 

Ons mag nie net na vandag kyk nie. Ons moet ook na gister, na die verlede kyk, na ‘n sekere Vrydag op Golgota. Ons moet kyk na die kragtige optrede van God daardie Vrydag. God se Seun het Homself oorgegee om vir sy kerk gekruisig te word. Met almagtige krag het Hy die ergste lyding en pyn en vernedering enduit verduur. Deur sy dood aan die kruis het Hy ons van die sondedood gered.

 

Ons moet ook kyk na God se kragtige optrede die Sondag na die Vrydag. Daardie Sondag het Jesus uit die dood opgestaan, die kragtigste daad ooit! Deur sy opstanding het Hy die dood oorwin en aan ons die nuwe lewe gegee.

 

Ons moet ook kyk na God se kragtige optrede op Pinkster. Op Pinkster het God die Heilige Gees in sy kerk uitgestort. Die Gees wek geloof in dooie harte en lei Christus se kerk in ‘n nuwe lewe, die ewige lewe.

 

Die kerk is elke dag omring van die doodsgevaar van die duiwel en sonde. Saam met die wêreld is hierdie drie enige gelowige en enige kerk se doodsvyande (HK, Sondag 52). Maar…die kerk is elke dag onder die sorg van Jesus Christus ons Verlosser en ons Here! En die kerk het ‘n belofte van Christus: Die magte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie (Mt.16:18) en Christus is by sy kerk tot aan die voleinding (Mt.28:20).

 

Ons moet ook kyk na die kragtige optrede van God wat nog sal gebeur. Op die dag wat ons Vader in die hemel bepaal het, sal Hy sy Seun stuur om weer te kom. Op daardie dag sal Hy almal wat nie in Hom geglo het nie en Hom nie gevolg en gedien het nie ewig veroordeel. Op daardie dag sal Hy almal wat in Hom geglo het in hemelse heerlikheid by Hom neem om ewig by Hom te wees.

 

Omdat God almagtig en genadig en ewig getrou is, behoort ons altyd vir mekaar te sê: Bly net kalm, die Here sal vir ons veg.

 

 1. Ontsag vir ons Verbondsgod en geloof in Hom

 

Nadat die Here op ‘n kragtige manier die doodsgevaar wat die Egiptenare ingehou het, heeltemal weggeneem het, is Israel met ontsag vervul. Nadat hulle gesien het hoe die Here se belofte van redding waar gemaak het, het hulle besef Hy is werklik God.

 

Nadat Israel gesien het, het hulle in die Here die genadige en getroue Verbondsgod geglo. Dit laat mens so dink aan Jesus se woorde aan Thomas: “Glo jy nou, omdat jy my sien? Salig is hulle wat nie gesien het nie en tog glo” (Joh.20:29); en die bekende woorde van Hebr.11:2 “geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie.”

 

Leer uit Israel se optrede daardie dag by die Rooisee. Leer uit Thomas se optrede daardie Sondag. Wees anders, kyk anders. Wees gelowig en kyk deur die Heilige Gees met geloof na alles om jou.

 

Hoe kry mens dit reg?

 

 • Lees die Bybel met die lig wat die Heilige Gees gee.
 • Leer God ken as ons genadige en getroue Verbondsgod wat die almag het om kragte dade te doen.
 • Bid die Heilige Gees dat Hy jou al God se beloftes vir sy kerk sal laat glo.
 • Onthou deur die Heilige Gees God se beloftes. Onthou sy beloftes veral wanneer dit swaar gaan. Moenie bang en benoud word nie. Die Here beveel ons baie keer: Moenie bekommerd wees nie (Mt 6:25,28,31,34) en moet oor niks besorg wees nie (Fil.4:6).
 • Weerhou jou daarvan om te dink die enigste situasie is dit wat jou oë nou sien. Wanneer gevaar dreig, kyk dieper, kyk na alles deur die Heilige Gees. Sien ons genadige en ewig getroue Verbondsgod raak wat in sy almag kragtige dade kan doen en bly kalm, met ‘n kalmte wat die Heilige Gees gee en wat ‘n mens se verstand te bowe gaan.

 

Kyk as kerk van Christus terug. Sien die kragtige dade van die Here in die gemeente, in elke gelowige se lewe raak.

 

Kyk as kerk van Christus na die toekoms en gaan die toekoms tegemoet met volle vertroue in ons Verlosser en Here, Jesus Christus wat kragtige dade vir sy kerk gedoen het, steeds elke dag doen en met sy wederkoms weer sal doen.