Ons Kerkgebou

Elkeen wat in Christus glo, het die genade ontvang om ‘n kind van God te wees -Joh.1:12

Vanoggend se erediens is ‘n voorbereidingsdiens. Ons het die genadetyd dat ons onsself geestelik kan ondersoek en diep oor ons geloof kan nadink, sodat elkeen van ons met ‘n opreg gelowige hart nagmaal kan gebruik, volgende Sondag as die Here wil en ons leef.

 

Tema: Elkeen wat in Christus glo, het die genade ontvang om ‘n kind van God te wees

 

  1. Jesus Christus het gekom om mense aan God te bind

 

“In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God” (Joh.1:1). So begin God se openbaring oor Homself aan die begin van die Evangelie van Johannes. Die openbaring hier in Joh.1:1-18 gaan hoofsaaklik oor die Woord, dit is die Seun van God, Jesus Christus. Die Here maak in hierdie hoofstuk aan ons bekend dat Jesus Christus God is.

Dat Jesus God is, is ‘n baie belangrike waarheid. In hierdie eerste hoofstuk van Johannes kry ons ‘n verskeidenheid redes waarom dit so belangrik is dat Jesus God is:

 

  • Alles het deur Hom ontstaan (Joh.1:3) – Jesus Christus is van ewigheid af God. Ons hemelse Vader het in die begin alles deur Jesus geskep. Hy is die Woord waardeur God alles tot stand gebring het.
  • Hy is die lewe (Joh.1:4). Omdat Jesus God is, is Hy lewe, het Hy lewe, die ewige lewe en gee Hy lewe. Lewe is van ewigheid tot in ewigheid in Jesus Christus te vind. Sonder Jesus het niemand lewe nie. Aan Jesus gebind, het jy lewe.
  • Die lewe is die lig vir die mense (Joh.1:5). Johannes beskryf die lewe wat Jesus gegee het, as lig. Lig staan teenoor duisternis. In die Bybel is duisternis die beeld vir sonde en lig die beeld vir God en die verlossing wat Hy bring. Jesus het na die wêreld gekom om sondaars wat in die duisternis vasgevang was, te verlos.
  • Hierdie lig kon nie oorwin word nie (Joh.1:5). Die duiwel het alles probeer om Jesus te keer. Hy het mense gebruik om Hom kort na sy geboorte te probeer dood maak. Hy het self probeer om Jesus te versoek. Hy het die godsdienstige leiers gebruik om Jesus ongewild te maak, sodat sy eie mense Hom nie wou aanvaar nie. Hy het selfs die binnekring van die dissipels binnegedring. Maar…niks wat die duiwel probeer het, kon Jesus keer nie. Die duisternis kon die lig nie uitdoof nie.
  • Hy het ‘n heerlikheid vol genade en waarheid (Joh.1:14). Moses beskryf ons lewe in die wêreld na die sondeval leef as ‘n lewe vol swaarkry en leed (Ps.90:10). Jesus het na hierdie wêreld gekom met heerlikheid, die heerlikheid van God wat ewige lewe gee. Hy het na ons toe gekom vol genade. Die mensdom was in sonde vasgevang en vyande van God. Jesus het uit liefde gekom om sondaars te verlos, en dit uit genade, sonder dat ons sy koms en sy verlossing verdien het. Jesus het na ons toe gekom vol waarheid. Hy en Hy alleen is die enigste ware Verlosser wat na ons toe gekom het.
  • Hy het sy Vader aan ons bekend gemaak (Joh.1:18). Sonder Jesus kan niemand God ken as ons Vader nie. Jesus het gekom om ons te leer dat sy Vader uit liefde vir ons sy enigste Seun gegee het om ons van sonde te verlos, sodat ons nie langer verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

 

Ons kan hierdie eerste deel van die eerste hoofstuk van Johannes se Evangelie saamvat deur te sê: Jesus Christus is die Verlosser wat gekom het om ons aan God te bind, sodat ons nie langer verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

 

Ons het by Ons Verlosser ook ‘n teken van hierdie genade in ons lewe gekry. Die doop is die teken wat Christus ons gegee het om ons te verseker dat Hy gekom het om ons aan God te bind.

 

  1. Daar is mense wat Christus nie aanvaar nie en daarom verlore is

 

Die Here maak ook in Johannes se Evangelie se eerste hoofstuk ‘n baie vreemde waarheid aan ons bekend. Ons lees daarvan in Joh.1:11 “Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie”.

 

Baie mense in Israel, die verbondsvolk het Jesus destyds nie aanvaar nie. Dit is so vreemd, wanneer ‘n mens besef dat die deel van Israel wat met Jesus se koms na die aarde nog oor was, die stam van Juda was. Juda was die stam waaruit die Verlosser gebore sou word. Hierdie was die mense wat die Verlosser wat God vir hulle gestuur het nie aanvaar het nie.

 

Waarom het hulle Jesus nie aanvaar nie?

 

Hulle het Hom nie aanvaar nie, want hulle het die Bybel op hulle eie manier, wat die verkeerde manier was, gelees. Hulle het daarom hulle eie manier hoe mens verlos word uitgedink. Hulle manier van verlossing was die wet. Dit was die wet wat die Here gegee het, ja, maar die meeste mense uit Juda het gedink God verlos jou, wanneer jy die wet goed ken en na jou mening goed genoeg nakom. Jy verdien met ander woorde self jou verlossing.

 

Daar is veral twee baie groot foute met hierdie manier van dink.

 

Die eerste is dat geen mens die Here se wet kan nakom soos Hy verwag nie. Jesus het ons geleer dat net volmaaktheid goed genoeg vir God is (Mt.5:48“Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is”). Daar is nie ‘n mens wat volmaak is om die wet volmaak te kan nakom nie. Geen mens kan dus ooit verlossing verdien nie.

 

Tweedens wil God ook nie dat ons deur sy Wet verlos word nie. Sy verlossingsplan is dat sy Seun ons sal verlos. Wie dus deur die Wet verlos wil word, is besig met ‘n ander verlossingsplan as God en dit sal niks help nie.

 

Dit is belangrik dat ons uit hierdie twee ernstige foute sal leer en glad nie dieselfde sal dink nie. Ons is te sondig om enigiets by God te verdien, daarom mag ons nooit dink dat enigeen van ons die wet goed genoeg nakom nie. Dit is lewensbelangrik om te besef dat ons nie deur die wet nie, maar deur Jesus verlos word, want wie Jesus Christus nie as Verlosser aanvaar nie, gaan ewig verlore. Tans is baie in Suid-Afrika op hierdie pad van verlorenheid.

 

  1. Wie in Christus glo, ontvang die genade van ‘n lewe met God

 

Daar is net een Persoon en net een manier hoe enige mens verlos word. Johannes het hierdie baie belangrike lewenswaarheid in vs 12 van sy Evangelie se eerste hoofstuk so geskryf: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God genoem te word.”

 

Daar was destyds mense wat in Jesus geglo het as die Verlosser wat God gestuur het.

 

Johannes skryf “…almal wat Hom aangeneem het”. Net in die volgende woorde verduidelik Hy wat “aangeneem het” beteken, wanneer hy skryf “die wat in Hom glo”.

 

Geloof kry jy van God af. Dit leer ons in Joh.1:13. Geloof bind jou aan Jesus Christus. Geloof laat jou Hom as jou enigste Verlosser aanneem.

 

Elkeen wat in Jesus Christus glo, ontvang van God die mag (53 vert) of die reg (83 vert) om knders van God te wees. Hierdie woorde beteken dat elkeen wat in Christus glo, op gesag van wat God self sê en met die sekerheid wat Hy jou deur sy Gees gee, die mag of dan die reg het om ‘n kind van God te wees. Dit is alles net wonderlike genade! Uit genade het jy die mag of dan die reg om te weet en te sê: Ek glo Jesus Christus is my enigste Verlosser, daarom is ek ‘n kind van God en het ek die ewige lewe!

 

Hierdie is ‘n voorbereidingsdiens. Ons het nodig om te besef ons kan nie deur die wet te probeer nakom onsself verlos nie, ons is te sondig. Ons het nodig om deur die Heilige Gees nog vaster en dieper te glo dat Jesus Christus ons Verlosser is. Ons het nodig om te besef dat ons dankbaarheid teenoor God vir ons verlossing nog meer en nog groter moet word. Wie in hierdie tyd opreg en diep met hierdie baie belangrike geestelike dinge besig is, kan met vrymoedigheid na die nagmaal van die Here toe kom.