Ons Kerkgebou

Nagmaal – Deur lewensverlies kry ek lewe terug -Eks.12:13

Het Israel se laaste nag in Egipte enige boodskap vir ons? Wat van die paaslam wat geslag is en die bloed van die lam wat aan elke huis van Israel se deurkosyne gesmeer is – wat sê die Here vir ons wat vanoggend nagmaal gebruik?

 

Tema: Nagmaal – Deur lewensverlies kry ek lewe terug

 

  1. Sonde bring die dood

 

Die nag van die veertiende dag van die maand wat Israel in die tcoekoms as die eerste maand beskou moes word, het die dood Egipte getref. Die Here het self deur Egipte gegaan. Hy het al die eersgeborenes, die oudste kinders laat sterf. Die Here het ook die diere met die dood getref.

Waarom het daardie verskriklike ding gebeur?

 

Was dit bloot om die Farao van Egipte tot ander insigte te bring dat hy Israel sou laat gaan? Die regte antwoord op die vraag kry mens wanneer jy die hoofstukke wat te doen het met Israel se lewe in Egipte, deeglik ondersoek.

 

Wat kom mens agter met hierdie ondersoek?

 

Eks.1:10,11,14 – Die Farao het begin met onmenslike en onbillike werksomstandighede vir Israel.

Eks.1:16 – Die Farao het beveel al die seuntjies wat in Israel gebore moes word, moes doodgemaak word.

Eks.5:2 – Die Farao het die Here nie geken nie en hom op ‘n baie arrogante manier teen God verhef.

Eks.7:11 – Die Farao en sy onderdane het hulle met towenaars opgehou en aan die towenaars geglo.

Eks.9:30 – Nie die Farao of sy dienaars het ontsag vir die Here gehad nie.

 

Ons kan die Egiptenaars so beskryf: Hulle was ‘n sondige volk. Ons weet dat God sonde met die dood straf.

 

Maar….dit was nie net die Egiptenaars wat sondig was nie.

 

Israel moes die paaslam saam met ongesuurde brode en bitter kruie eet. Hierdie ongesuurde brood en bitter kruie het gewys dat Israel ook sondig was. Hulle sondigheid word duidelik kort nadat hulle uit Egipte weg is toe hulle by die Rooisee teen Moses in opstand kom en daardie dag opgehou het om in die Here te glo.

 

Egipte is met die dood getref, Israel nie, maar elke gesin in Israel moes ‘n lam slag. In elke huisgesin het daar ‘n skaaplam gesterf. Ook Israel se sonde het tot die dood gelei.

 

Ons eet vandag brood wat gebreek is en wyn wat gegiet is. Die brood en wyn wys ook op dood.

Met nagmaal moet elkeen van ons besef: Sonde bring die dood. My sonde hou vir my die dood in. Sonde is ‘n baie ernstige saak vir die Here. Hy is so ernstig oor sonde, dat hy dit met die dood straf. My sonde is dus lewensgevaarlik.

 

So lank ons op hierdie aarde leef, sal sonde wat lewensgevaarlik is deel van ons gedagtes en ons gesprekke moet wees.

 

  1. Sondeskuld word alleen deur lewensverlies betaal

 

Sonde bring ‘n mens altyd terug na die dag in die paradys toe God bepaal het dat Adam en Eva sal sterf as hulle sou eet van die boom waarvan God hulle verbied het om te eet. Hulle het geëet. Deur hulle sonde het hulle die ewige dood oor hulleself en alla mense na hulle, ook oor elkeen van ons gebring.

 

God eis betaling van die sondeskuld. Sondeskuld word alleen deur lewensverlies betaal. Al die gebeure in die Ou Testament waar bloed ter sprake was, het gewys dat sondeskuld alleen deur lewensverlies betaal word.

Gen.17:7 – die besnydenis as teken van die verbond.

Eks.12:7 – die bloed aan die deurkosyne van elke huis in Israel.

Eks.23:18 – die bloed van die offerdier.

 

In 1 Kor.11:26 lees ons: “Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom”.

 

Die brood wat gebreek is en die wyn wat vergiet is hier voor ons getuig dat sondeskuld alleen deur lewensverlies betaal word. Met nagmaal moet elkeen van ons besef dat my sonde lewensverlies veroorsaak het.  Hieroor sal ons almal baie meer moet dink en praat, sodat die erns van sonde en die grootheid en diepte van God se genade baie meer en baie dieper deur ons almal besef word.

 

  1. God is genadig

 

Die Egiptiese gesinne is direk deur die dood getref daardie nag. Elke gesin se oudste kind en elke oudste aanwas van elke dier het gesterf. God het sy genade nie aan Egipte gegee nie.

 

Israel aan die anderkant het daardie nag genade ontvang. Elke gesin het lewensreddende genade van die Here ontvang. ‘n Plaasvervanger het vir elke gesin in Israel gesterf, die paaslam is geslag en sy bloed is aan elke huis van Israel se deurkosyne gesmeer. Elke deurkosyn van elke huis van Israel het getuig van God se genade.

 

Die brood en wyn wat ons vandag gebruik, getuig ook van God se lewensreddende genade vir ons. Die brood word gebreek en die wyn word vergiet. Dit is nie ons liggame wat gebreek en ons bloed wat vergiet word nie. Dit is nie ons wat sterf nie. Die brood en wyn wys na die Plaasvervanger wat in ons plek gesterf het en die sondeskuld betaal het.

 

Hierdie nagmaal getuig aan elkeen van ons van God se genade vir ons, van sy lewensreddende genade vir ons.

 

  1. Sy Seun sterf in ons plek

 

God se lewensreddende genade is die Plaasvervanger wat Hy voorsien het. Die Plaasvervanger wat in ons plek gesterf het en in ons plek ons sondeskuld volledig betaal het, is God se Seun, Jesus Christus.

 

Op baie plekke in die Bybel word Christus as die Lam beskryf:

Jes.53:7“…Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders – ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie”.

Joh.1:29“Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem”.

 

Uit genade het God self vir ons ‘n Plaasvervanger voorsien wat in ons plek gesterf het en ons sondeskuld betaal het. Die Plaasvervanger is sy eie eniggebore Seun, Jesus Christus.

 

Die brood en wyn met nagmaal wys na die liggaam en bloed van Jesus Christus. Dit is sy liggaam wat vir ons gebreek is. Dit is sy bloed wat vir ons vergiet is. Nie een van ons het vir ons eie sondes gesterf nie. God se Seun het in ons plek gesterf.

 

Die Heilige Gees het met hierdie nagmaal, met elke nagmaal vir elke opregte gelowige ‘n boodskap. Die boodskap is dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, dat Hy ons sondeskuld voor God aan die kruis volmaak betaal het.

 

Die Gees se boodskap is ‘n boodskap van sekerheid. Die Heilige Gees verseker ons met nagmaal van Jesus Christus se dood in ons plek.

Die lewensverlies van die paaslam het Israel laat lewe.

Die lewensverlies van Christus laat ons lewe.

 

  1. Nagmaal is ons dankbaarheidsfees

 

Ons is hier vir nagmaal. Nagmaal is net bedoel vir die mens met ‘n opregte sondebesef en vir die mens wat opreg glo in Jesus Christus wat sy lewe vir ons gegee het. Omdat Jesus Christus vir ons gesterf het, ons sondeskuld betaal het en ons en God in ‘n innige Vader-kindverhouding bymekaar gebring het, is nagmaal ook ‘n dankbaarheidsfees.

 

Ons vier vanoggend nagmaal met ‘n vaste wete en sekerheid wat die Heilige Gees ons gee. Met die brood en wyn verseker die Gees ons van God se genade vir ons, sonder dat ons enigiets verdien het of hoef te verdien het.

  • Christus het vir ons gesterf uit genade.
  • Hy het ons sondeskuld betaal uit genade.
  • Hy het ons van sonde verlos uit genade.
  • Hy het ons verhouding met God herstel uit genade.
  • Deur Hom is God nou ons liefdevolle Vader en ons sy verloste kinders en dit uit genade.

 

God se genade is onbeperk, so groot so diep en so wonderlik! Daarom was pasga vir Israel ‘n dankbaarheidsfees. Christus het nagmaal in die plek van pasga ingestel, daarom is hierdie nagmaal, is elke nagmaal ‘n dankbaarheidsfees.

 

Dank God dan deur met ‘n warm hart vol dankbaarheid nagmaal te gebruik.

Dank Hom deur jou gebed elke dag van jou lewe.

Dank Hom met jou lewe, nadat jy van hierdie nagmaaltafel opgestaan het.